Journal №8 (44) vol. 2 / 2021|KELM

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW

UZASADNIENIE STRUKTURALNO-FUNKCJONALNEGO MODELU KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI PRZYSZŁYCH MAGISTRÓW MEDYCYNY DO WSPÓŁPRACY ZAWODOWEJ

Olga Mazurenko

lektor języka angielskiego Kirowohradzkiego Medycznego Kolegium Zawodowego imienia J. J. Muchina (Kropywnycki, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1733-1650
Anotation. W celu przedstawienia integralności procesu kształtowania gotowości do współpracy zawodowej przyszłych magistrów medycyny wybrano metodę modelowania pedagogicznego. W aspekcie teoretycznym modelowanie jest metodą badania zjawisk i procesów opartą na zastąpieniu konkretnego obiektu badawczego (oryginału) innym podobnym do niego (model) (Raskalinos, 2011: 13); model jest „sztucznie utworzonym obiektem w postaci schematów, wzorów fizycznych, kultowych form lub formuł, który jest podobny do badanego obiektu (lub zjawiska), wyświetla i odtwarza w prostszej postaci struktury, właściwości, relacje i powiązania między elementami tego obiektu” (Raskalinos, 2011: 331); „skonkretyzowany obraz abstrakcyjnego uogólnienia doświadczenia praktycznego, schematyczna reprezentacja wieloskładnikowego dydaktycznego systemu organizacji i zapewnienia szkolenia studentów w medycznych szkołach wyższych, która określa logikę i metodologię tego procesu” (Jones, 2015: 129); „wyimaginowany lub warunkowy (obraz, opis, schemat itp.) obraz jakiegoś obiektu, procesu lub zjawiska używanego jako jego przedstawiciel” (Semchuk, 2011: 119).
Keywords: W celu przedstawienia integralności procesu kształtowania gotowości do współpracy zawodowej przyszłych magistrów medycyny wybrano metodę modelowania pedagogicznego. W aspekcie teoretycznym modelowanie jest metodą badania zjawisk i procesów opartą na zastąpieniu konkretnego obiektu badawczego (oryginału) innym podobnym do niego (model) (Raskalinos, 2011: 13); model jest „sztucznie utworzonym obiektem w postaci schematów, wzorów fizycznych, kultowych form lub formuł, który jest podobny do badanego obiektu (lub zjawiska), wyświetla i odtwarza w prostszej postaci struktury, właściwości, relacje i powiązania między elementami tego obiektu” (Raskalinos, 2011: 331); „skonkretyzowany obraz abstrakcyjnego uogólnienia doświadczenia praktycznego, schematyczna reprezentacja wieloskładnikowego dydaktycznego systemu organizacji i zapewnienia szkolenia studentów w medycznych szkołach wyższych, która określa logikę i metodologię tego procesu” (Jones, 2015: 129); „wyimaginowany lub warunkowy (obraz, opis, schemat itp.) obraz jakiegoś obiektu, procesu lub zjawiska używanego jako jego przedstawiciel” (Semchuk, 2011: 119).

ŚWIĘTA „CISZA” VIKTORII POLIOVOI: O WSPÓŁCZESNEJ MUZYCZNEJ INTERPRETACJI TRADYCJI HESYCHASTYCZNEJ

Elena Naumova

kandydat z historii sztuki, docent, docent Katedry Historii Muzyki Świata Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy imienia P.I. Czajkowskiego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4551-0891
Anotation. Artykuł dotyczy twórczości orkiestrowo-chóralnej współczesnego ukraińskiego kompozytora Viktorii Poliovoi. Na materiałach kantaty „Słowo Symeona” na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2002) zbadano aspekty wpływu tradycji hesychastycznej. Wskazano podstawowe pozycje hesychazmu jako chrześcijańskiego mistycznego światopoglądu i duchowej praktyki ascezy. Zbadano genezę, specyficzne cechy i kluczowe etapy ewolucji hesychazmu. Postulaty prawosławnego chrześcijaństwa są oświetlane przez pryzmat religijno-poetyckiego pomnika tradycji hesychastycznej – „Boskich Hymnów” Symeona Nowego Teologa. Konceptualna i kompozycyjno-strukturalna strona kantaty „Słowo Symeona” jest badana w świetle refrakcji mistycznej praktyki duchowej „inteligentnego czynienia”.
Keywords: Artykuł dotyczy twórczości orkiestrowo-chóralnej współczesnego ukraińskiego kompozytora Viktorii Poliovoi. Na materiałach kantaty „Słowo Symeona” na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2002) zbadano aspekty wpływu tradycji hesychastycznej. Wskazano podstawowe pozycje hesychazmu jako chrześcijańskiego mistycznego światopoglądu i duchowej praktyki ascezy. Zbadano genezę, specyficzne cechy i kluczowe etapy ewolucji hesychazmu. Postulaty prawosławnego chrześcijaństwa są oświetlane przez pryzmat religijno-poetyckiego pomnika tradycji hesychastycznej – „Boskich Hymnów” Symeona Nowego Teologa. Konceptualna i kompozycyjno-strukturalna strona kantaty „Słowo Symeona” jest badana w świetle refrakcji mistycznej praktyki duchowej „inteligentnego czynienia”.

KLASYCZNE I NOWATORSKIE TRENDY W GATUNKU PORTRETOWYM W TWÓRCZOŚCI NAUCZYCIELI KATEDRY RYSUNKU NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Andrii Nikitin

starszy wykładowca Katedry Rysunku Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4932-4842
Anotation. W artykule omówiono klasyczne i nowatorskie trendy w gatunku portretowym na początku XXI w. na przykładzie twórczości nauczycieli Katedry Rysunku Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury. Dokonano analizy prac nauczycieli, w szczególności gatunku portretowego, a mianowicie profesorów V. Bystriakova, V. Nikitina, docenta V. Svynariova, starszych wykładowców T. Honcharenki, A. Haidara i ich wkład w rozwój ukraińskiej sztuki. Metodologia badania opiera się na połączeniu metod naukowych, z których głównymi są ikonologiczne, ikonograficzne, porównawczo-historyczne, kulturowo-historyczne i historyczno-biograficzne, co przyczyniło się do zintegrowanego badania gatunku portretowego w twórczości artystów Katedry Rysunku. Na podstawie badań autor zauważył umiejętne wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń poprzednich pokoleń, syntezę i zastosowanie najnowszych pomysłów i innowacyjnych podejść w rozwiązywaniu niektórych problemów twórczych.
Keywords: W artykule omówiono klasyczne i nowatorskie trendy w gatunku portretowym na początku XXI w. na przykładzie twórczości nauczycieli Katedry Rysunku Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury. Dokonano analizy prac nauczycieli, w szczególności gatunku portretowego, a mianowicie profesorów V. Bystriakova, V. Nikitina, docenta V. Svynariova, starszych wykładowców T. Honcharenki, A. Haidara i ich wkład w rozwój ukraińskiej sztuki. Metodologia badania opiera się na połączeniu metod naukowych, z których głównymi są ikonologiczne, ikonograficzne, porównawczo-historyczne, kulturowo-historyczne i historyczno-biograficzne, co przyczyniło się do zintegrowanego badania gatunku portretowego w twórczości artystów Katedry Rysunku. Na podstawie badań autor zauważył umiejętne wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń poprzednich pokoleń, syntezę i zastosowanie najnowszych pomysłów i innowacyjnych podejść w rozwiązywaniu niektórych problemów twórczych.

KONCEPTUALNO-STYLISTYCZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ MALARSTWA SZTALUGOWEGO CHIN W WARUNKACH WPŁYWÓW KULTURY ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ XX WIEKU

Khuan Sin

aspirant Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-0783-6786
Anotation. Artykuł naukowy poświęcono kompleksowej analizie koncepcyjno-stylistycznych podstaw powstawania malarstwa sztalugowego Chin w warunkach wpływu kultury zachodnioeuropejskiej XX wieku. Skupiono się na tym, że w ogólnych aspektach rozwój i kształtowanie się malarstwa sztalugowego Chin XX wieku wydaje się ważnym elementem powstawania sztuki wizualnej w ogóle, ponieważ szczególną uwagę zwraca się nie tyle na historyczną chronologię, ile na procesy i wzorce powstawania różnych kierunków malarstwa sztalugowego. Trudna sytuacja polityczna i kulturowa na początku XX wieku skłoniła mistrzów do poszukiwania nowych sposobów rozwoju sztuki Chin. W środowisku tradycjonalistów pojawili się artyści, którzy widzieli wyjście z sytuacji dzięki syntezie kultur wschodnich i zachodnich, w wyniku czego taki impuls ukształtował całe pokolenie mistrzów, którzy po studiach w Europie wrócili do ojczyzny.
Keywords: Artykuł naukowy poświęcono kompleksowej analizie koncepcyjno-stylistycznych podstaw powstawania malarstwa sztalugowego Chin w warunkach wpływu kultury zachodnioeuropejskiej XX wieku. Skupiono się na tym, że w ogólnych aspektach rozwój i kształtowanie się malarstwa sztalugowego Chin XX wieku wydaje się ważnym elementem powstawania sztuki wizualnej w ogóle, ponieważ szczególną uwagę zwraca się nie tyle na historyczną chronologię, ile na procesy i wzorce powstawania różnych kierunków malarstwa sztalugowego. Trudna sytuacja polityczna i kulturowa na początku XX wieku skłoniła mistrzów do poszukiwania nowych sposobów rozwoju sztuki Chin. W środowisku tradycjonalistów pojawili się artyści, którzy widzieli wyjście z sytuacji dzięki syntezie kultur wschodnich i zachodnich, w wyniku czego taki impuls ukształtował całe pokolenie mistrzów, którzy po studiach w Europie wrócili do ojczyzny.

SPECYFIKA OBRAZOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ W PÓŹNIEJSZYCH MOTETACH ANTONA BRUCKNERA: AKCENTY WYKONAWCZE

Yuan Zhang

aspirant podyplomowych studiów kreatywnych Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy imienia P.I. Czajkowskiego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1561-9805
Anotation. W artykule omówiono późne motety duchowe Antona Brucknera w aspekcie religijnego światopoglądu kompozytora. Przez pryzmat chrześcijańskiej świadomości austriackiego polifonisty ukazane są fakty biograficzne i historia powstania chórów kościelnych w latach 1868-1896. W wyniku badań analitycznych ujawniono cechy muzycznej interpretacji symbolicznej treści tekstów kanonicznych motetów z punktu widzenia unikalnego „mistycznego doświadczenia” kompozytora. Udowodniono znaczenie współczesnych badań muzyki duchowej kompozytora w aspekcie filozoficzno-teologicznym i psychologiczno-analitycznym.
Keywords: W artykule omówiono późne motety duchowe Antona Brucknera w aspekcie religijnego światopoglądu kompozytora. Przez pryzmat chrześcijańskiej świadomości austriackiego polifonisty ukazane są fakty biograficzne i historia powstania chórów kościelnych w latach 1868-1896. W wyniku badań analitycznych ujawniono cechy muzycznej interpretacji symbolicznej treści tekstów kanonicznych motetów z punktu widzenia unikalnego „mistycznego doświadczenia” kompozytora. Udowodniono znaczenie współczesnych badań muzyki duchowej kompozytora w aspekcie filozoficzno-teologicznym i psychologiczno-analitycznym.

WEWNĘTRZNA TEATRALNOŚĆ CYKLU HUGO WOLFA „WŁOSKA KSIĘGA PIEŚNI”: ASPEKT PERFORMATYWNO-INTERPRETACYJNY

Zhen Wang

aspirantka podyplomowych studiów kreatywnych Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy imienia P.I. Czajkowskiego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4836-7381
Anotation. W artykule omówiono zjawisko teatralności w muzyce w kontekście cyklu kameralno-wokalnego „Italienisches Liederbuch” austriackiego kompozytora Hugo Wolfa. Zwrócono uwagę na aspekty teatralności w muzyce – widowiskowość, aktywność i początek gry. Wyjaśniono różnicę między teatralnością wewnętrzną i zewnętrzną, w szczególności w twórczości kameralnej i wokalnej H. Wolfa. Ważnym aspektem interpretacji performatywnej jest dwuwarstwowa semantyka wewnętrznej teatralności, semantyczne dekodowanie „plastyczności spektaklu i teatru” (według T. Kuryshevej). Zaakcentowano specyfikę wykonawczą wewnętrzną teatralność w cyklu „Italienisches Liederbuch”: akcję w grze, grę między prawdziwym i subiektywnym światami; dialog „solista – akompaniator”, „wykonawca – wykonawczyni”; indywidualizację, subjektywizację; możliwość nieskończonego wdrażania znaczeń, co wydobywa głębokie warstwy semantyczne „brzmiącego” i „niebrzmiącego” tekstu interpretowanego.
Keywords: W artykule omówiono zjawisko teatralności w muzyce w kontekście cyklu kameralno-wokalnego „Italienisches Liederbuch” austriackiego kompozytora Hugo Wolfa. Zwrócono uwagę na aspekty teatralności w muzyce – widowiskowość, aktywność i początek gry. Wyjaśniono różnicę między teatralnością wewnętrzną i zewnętrzną, w szczególności w twórczości kameralnej i wokalnej H. Wolfa. Ważnym aspektem interpretacji performatywnej jest dwuwarstwowa semantyka wewnętrznej teatralności, semantyczne dekodowanie „plastyczności spektaklu i teatru” (według T. Kuryshevej). Zaakcentowano specyfikę wykonawczą wewnętrzną teatralność w cyklu „Italienisches Liederbuch”: akcję w grze, grę między prawdziwym i subiektywnym światami; dialog „solista – akompaniator”, „wykonawca – wykonawczyni”; indywidualizację, subjektywizację; możliwość nieskończonego wdrażania znaczeń, co wydobywa głębokie warstwy semantyczne „brzmiącego” i „niebrzmiącego” tekstu interpretowanego.

NARODOWY ZASŁUŻONY AKADEMICKI ZESPÓŁ TAŃCA UKRAINY IMIENIA PAWŁA WIRSKIEGO W PERIODYKU RADZIECKICH Z LAT 1950-1980

Viktoriia Shumilova

Zasłużona Artystka Ukrainy, docent Katedry Choreografii Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4203-6832
Anotation. Badanie źródeł historiograficznych opublikowanych w periodyku radzieckim w latach 1950-1980 pozwoliło ustalić wiele ważnych faktów dotyczących twórczej działalności Państwowego Zespołu Tańca Ukraińskiej SRR. W szczególności w publikacji wyjaśniono historyczne informacje o wczesnej działalności koncertowej zespołu; wyjaśniono cechy pracy próbnej artystów pod kierunkiem P. Wirskiego, zarejestrowane przez bezpośrednich obserwatorów procesu treningowego (autorów publikacji); opracowano pełną reprezentację repertuaru zespołu, w szczególności te numery taneczne, które wyszły z programów koncertowych zespołu po upadku ZSRR – „Legenda Październikowa”, „Siostry”, „Na polu kukurydzy”, „Polka Kołchozowa” itp.); wzięto pod uwagę nieznane fakty dotyczące biografii artystycznych poszczególnych artystów Państwowego Zespołu Tańca Ukraińskiej SRR; znaleziono informacje o trasach koncertowych zespołu poza Ukrainą.
Keywords: Badanie źródeł historiograficznych opublikowanych w periodyku radzieckim w latach 1950-1980 pozwoliło ustalić wiele ważnych faktów dotyczących twórczej działalności Państwowego Zespołu Tańca Ukraińskiej SRR. W szczególności w publikacji wyjaśniono historyczne informacje o wczesnej działalności koncertowej zespołu; wyjaśniono cechy pracy próbnej artystów pod kierunkiem P. Wirskiego, zarejestrowane przez bezpośrednich obserwatorów procesu treningowego (autorów publikacji); opracowano pełną reprezentację repertuaru zespołu, w szczególności te numery taneczne, które wyszły z programów koncertowych zespołu po upadku ZSRR – „Legenda Październikowa”, „Siostry”, „Na polu kukurydzy”, „Polka Kołchozowa” itp.); wzięto pod uwagę nieznane fakty dotyczące biografii artystycznych poszczególnych artystów Państwowego Zespołu Tańca Ukraińskiej SRR; znaleziono informacje o trasach koncertowych zespołu poza Ukrainą.

ŚLUB UKRAIŃSKI: APARAT KATEGORYCZNO-POJĘCIOWY W POLU DEBATY

Hanna Shcherbakova

aspirantka Katedry Kulturoznawstwa i Komunikacji Międzykulturowej Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9376-969X
Anotation. Celem badania jest opracowanie autorskiego podejścia dotyczącego definiowania kategorii i pojęć, które odzwierciedlają współczesne społeczno-kulturowe cechy obyczajów weselnych. Metodologia badania polega na zastosowaniu metod komparatywnych, historyczno-logicznych. Wspomniane podejście metodologiczne pozwala odkryć i poddać analizie nowoczesne podejścia w badanej dziedzinie. Nowością naukową pracy jest opracowanie funkcji społeczno-kulturowych i definicji dotyczących interpretacji kategorii takich jak obrzęd i rytuał. Obrzęd, naszym zdaniem, ma trwały publiczny charakter historyczno-kulturowy, że przejawia się w nim przede wszystkim tradycje i zwyczaje związane z określonym społeczeństwem, kulturą. Rytuał, naszym zdaniem, ma charakter kompleksowy, który odzwierciedla przede wszystkim głębokie struktury formalne, które są charakterystyczne dla uroczystości, w tym działań kultowych, niektórych obrzędów sakralnych. Ustalono, że współczesny rytuał ślubno-weselny w pełni wyraża dynamiczny charakter organizacji i przeprowadzenia ślubu, który ulega wielu zmianom w sensie wpływu wielu czynników i faktorów – społeczno-politycznych, o charakterze społeczno-ekonomicznym i społeczno-kulturalnym.
Keywords: Celem badania jest opracowanie autorskiego podejścia dotyczącego definiowania kategorii i pojęć, które odzwierciedlają współczesne społeczno-kulturowe cechy obyczajów weselnych. Metodologia badania polega na zastosowaniu metod komparatywnych, historyczno-logicznych. Wspomniane podejście metodologiczne pozwala odkryć i poddać analizie nowoczesne podejścia w badanej dziedzinie. Nowością naukową pracy jest opracowanie funkcji społeczno-kulturowych i definicji dotyczących interpretacji kategorii takich jak obrzęd i rytuał. Obrzęd, naszym zdaniem, ma trwały publiczny charakter historyczno-kulturowy, że przejawia się w nim przede wszystkim tradycje i zwyczaje związane z określonym społeczeństwem, kulturą. Rytuał, naszym zdaniem, ma charakter kompleksowy, który odzwierciedla przede wszystkim głębokie struktury formalne, które są charakterystyczne dla uroczystości, w tym działań kultowych, niektórych obrzędów sakralnych. Ustalono, że współczesny rytuał ślubno-weselny w pełni wyraża dynamiczny charakter organizacji i przeprowadzenia ślubu, który ulega wielu zmianom w sensie wpływu wielu czynników i faktorów – społeczno-politycznych, o charakterze społeczno-ekonomicznym i społeczno-kulturalnym.

MODERNIZACJA SYSTEMU PARTYJNEGO WIELKIEJ BRYTANII W WARUNKACH WYJŚCIA PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Valeriia Mytroshchenko

aspirantka Katedry Politologii i Stosunków Międzynarodowych Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Mariupol, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4403-3969
Anotation. Zbadano teoretyczne i praktyczne aspekty modernizacji systemu partyjnego Wielkiej Brytanii w warunkach wyjścia państwa z Unii Europejskiej. Przeanalizowano różne wektory wpływu procesu wyjścia z UE na kształtowanie partyjnych programów wyborczych. Pokazano miejsce i rolę partii politycznych w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Ustalono, że konstytucje (programy polityczne) i manifesty wyborcze (platformy wyborcze) głównych brytyjskich partii politycznych przeszły znaczną modernizację, przesuwając pozycje zarówno Partii Pracy, jak i Partii Konserwatywnej z lewicowej (socjalistycznej) i prawicowej (nacjonalistycznej) flanki odpowiednio bliżej centrum, co w rzeczywistości daje możliwość nakreślenia ideologii konserwatystów jako centroprawicowej, a Partii Pracy jako centrolewicowej. Należy zauważyć, że brytyjski system partyjny przechodzi znaczną modernizację zgodnie z wyzwaniami porządku obrad i postawami społecznymi do opracowania sposobów rozwiązywania odpowiednich problemów politycznych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych i duchowych, które nie tylko powstają przy aktywnym udziale mediów i mediów społecznościowych.
Keywords: Zbadano teoretyczne i praktyczne aspekty modernizacji systemu partyjnego Wielkiej Brytanii w warunkach wyjścia państwa z Unii Europejskiej. Przeanalizowano różne wektory wpływu procesu wyjścia z UE na kształtowanie partyjnych programów wyborczych. Pokazano miejsce i rolę partii politycznych w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Ustalono, że konstytucje (programy polityczne) i manifesty wyborcze (platformy wyborcze) głównych brytyjskich partii politycznych przeszły znaczną modernizację, przesuwając pozycje zarówno Partii Pracy, jak i Partii Konserwatywnej z lewicowej (socjalistycznej) i prawicowej (nacjonalistycznej) flanki odpowiednio bliżej centrum, co w rzeczywistości daje możliwość nakreślenia ideologii konserwatystów jako centroprawicowej, a Partii Pracy jako centrolewicowej. Należy zauważyć, że brytyjski system partyjny przechodzi znaczną modernizację zgodnie z wyzwaniami porządku obrad i postawami społecznymi do opracowania sposobów rozwiązywania odpowiednich problemów politycznych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych i duchowych, które nie tylko powstają przy aktywnym udziale mediów i mediów społecznościowych.

TRANSFORMACJA TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ SRR W OKRESIE „STAGNACJI”

Natalia Novorodovska

aspirantka Katedry Historii i Kultury Ukrainy Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Hryhorija Skoworody w Perejasławiu (Perejasław, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7369-4344
Anotation. Rozważa się wpływ sowieckiej polityki rusyfikacji na zmianę tożsamości językowej ludności. Podkreślono regionalne cechy tych procesów. Ludność regionu południowo-wschodniego i Krymu w tym aspekcie najbardziej ucierpiała z powodu rusyfikacji. Ale w niektórych zachodnich regionach Ukraińskiej SRR zaobserwowano przeciwne procesy, które spowodowały wzrost udziału ludności ukraińskojęzycznej i spadek rosyjskojęzycznej. Wynika to z zachowania przez ludność Zachodu tradycyjnych wartości narodowych. Szczegółowo przeanalizowano dane ze spisów ludności w latach 1959-1989. Ustalono, że wzrost bezwzględnych i względnych wskaźników rosyjskojęzycznych w Ukraińskiej SRR zaobserwowano właśnie w okresie „stagnacji”. Stało się to naturalną konsekwencją rusyfikacji wszystkich sfer życia społeczno-politycznego, w szczególności edukacji. Okazało się, że internacjonalizacja społeczeństwa przewidywała likwidację językowych, narodowych, kulturowych cech ludności Ukraińskiej SRR, w celu przekształcenia jej w część wspólnoty „narodu radzieckiego”. W związku z tym polityka językowa stała się kluczowym elementem denacjonalizacji społeczeństwa. Spis ludności z 1989 r. wykazał znaczną zmianę tożsamości językowej ludności Ukraińskiej SRR. Wcześniejsze badania wykazały, że największą zmienność struktury językowej obserwowano właśnie w okresie „stagnacji”. Konsekwencje polityki rusyfikacji tego okresu są odczuwalne na obecnym etapie państwa ukraińskiego.
Keywords: Rozważa się wpływ sowieckiej polityki rusyfikacji na zmianę tożsamości językowej ludności. Podkreślono regionalne cechy tych procesów. Ludność regionu południowo-wschodniego i Krymu w tym aspekcie najbardziej ucierpiała z powodu rusyfikacji. Ale w niektórych zachodnich regionach Ukraińskiej SRR zaobserwowano przeciwne procesy, które spowodowały wzrost udziału ludności ukraińskojęzycznej i spadek rosyjskojęzycznej. Wynika to z zachowania przez ludność Zachodu tradycyjnych wartości narodowych. Szczegółowo przeanalizowano dane ze spisów ludności w latach 1959-1989. Ustalono, że wzrost bezwzględnych i względnych wskaźników rosyjskojęzycznych w Ukraińskiej SRR zaobserwowano właśnie w okresie „stagnacji”. Stało się to naturalną konsekwencją rusyfikacji wszystkich sfer życia społeczno-politycznego, w szczególności edukacji. Okazało się, że internacjonalizacja społeczeństwa przewidywała likwidację językowych, narodowych, kulturowych cech ludności Ukraińskiej SRR, w celu przekształcenia jej w część wspólnoty „narodu radzieckiego”. W związku z tym polityka językowa stała się kluczowym elementem denacjonalizacji społeczeństwa. Spis ludności z 1989 r. wykazał znaczną zmianę tożsamości językowej ludności Ukraińskiej SRR. Wcześniejsze badania wykazały, że największą zmienność struktury językowej obserwowano właśnie w okresie „stagnacji”. Konsekwencje polityki rusyfikacji tego okresu są odczuwalne na obecnym etapie państwa ukraińskiego.

UKRAIŃSKA PARTIA RADYKALNA W KAMPANII WYBORCZEJ W 1911 ROKU W RADY PAŃSTWA MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

Hanna Paska, Andrii Korolko

Hanna Paska, aspirantka na kierunku 032 „Historia i archeologia” Uczelni Publicznej „Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanika” (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Andrii Korolko, kandydat nauk historycznych, docent Katedry Historii Ukrainy i Metodyki Nauczania Historii Uczelni Publicznej „Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanika” (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-3485-5392, ORCID ID: 0000-0001-7435-5806
Anotation. W roku 1911 odbyły się ostatnie w historii monarchii austro-węgierskiej wybory do Reichsratu, które po raz drugi odbyły się na mocy nowego prawa wyborczego. Aktywnym udziałem w tych wyborach wyróżniła się Ukraińska Partia Radykalna (UPR), która wysuwała swoich kandydatów w ośmiu okręgach Galicji Wschodniej. Głównymi formami kampanii wyborczej radykałów były organizacja wiec ludowych i wydawanie gazety „Głos Obywatelski”. W swoim programie politycznym UPR opierała się na chłopstwie i inteligencji wiejskiej. W czasie wyborów w 1911 r. nastąpił niewielki spadek popularności UPR, co było spowodowane nieporozumieniami wewnątrzpartyjnymi, trudnościami finansowymi. W wyniku wyborów UPR z rdzeniem wyborczym 8,5% wyborców kraju była drugą najbardziej wpływową ukraińską siłą polityczną Galicji Wschodniej po Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej (UPND). Podstawą metodologiczną artykułu były zasady obiektywizmu, historyzmu, różnorodności bazy źródłowej. W pracy wykorzystano metody analizy i syntezy, metody problematyczno-chronologiczne, biograficzne, prosopograficzne do badania życia i działalności postaci historycznej, metodę wewnętrznej krytyki źródeł.
Keywords: W roku 1911 odbyły się ostatnie w historii monarchii austro-węgierskiej wybory do Reichsratu, które po raz drugi odbyły się na mocy nowego prawa wyborczego. Aktywnym udziałem w tych wyborach wyróżniła się Ukraińska Partia Radykalna (UPR), która wysuwała swoich kandydatów w ośmiu okręgach Galicji Wschodniej. Głównymi formami kampanii wyborczej radykałów były organizacja wiec ludowych i wydawanie gazety „Głos Obywatelski”. W swoim programie politycznym UPR opierała się na chłopstwie i inteligencji wiejskiej. W czasie wyborów w 1911 r. nastąpił niewielki spadek popularności UPR, co było spowodowane nieporozumieniami wewnątrzpartyjnymi, trudnościami finansowymi. W wyniku wyborów UPR z rdzeniem wyborczym 8,5% wyborców kraju była drugą najbardziej wpływową ukraińską siłą polityczną Galicji Wschodniej po Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej (UPND). Podstawą metodologiczną artykułu były zasady obiektywizmu, historyzmu, różnorodności bazy źródłowej. W pracy wykorzystano metody analizy i syntezy, metody problematyczno-chronologiczne, biograficzne, prosopograficzne do badania życia i działalności postaci historycznej, metodę wewnętrznej krytyki źródeł.

ARTYSTYCZNA REALIZACJA PRAKTYKI CIELESNEGO ZADOWOLENIA PRZEZ PRYZMAT GASTYKI WE WSPÓŁCZESNEJ PROZIE UKRAIŃSKIEJ

Yurii Telets

aspirant IV roku studiów na kierunku 035 Filologia („Teoria literatury”) Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Grinczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4860-6004
Anotation. W artykule przeanalizowano sposoby artystycznej realizacji cielesnego zadowolenia przez pryzmat gastyki we współczesnej prozie ukraińskiej na podstawie powieści Sofii Andruchovych „Feliks Austria” i Yaroslavy Lytvyn „Rok rozpusty Klausa Otto Bacha”. W szczególności koncentruje się na określaniu zawartości podstawowej terminologii, nakreślono genezę, rozwój i koncepcyjny charakter cielesnego zadowolenia, zbadano i przeanalizowano ich transformacji w kontekście dzieł postmodernowych, określono sposoby konstruowania behawiorystycznej taktyki hedonistycznie zorientowanej postaci na podstawie świadomych i wysyłających przez nią intencji gastycznej. Przeprowadzone badanie daje podstawy, by twierdzić, że jedzenie, jego przygotowanie, podawanie i przyjmowanie jest jednym ze sposobów realizacji praktyki cielesnego zadowolenia, u której podstaw leży nie fizjologiczna potrzeba jednostki zaspokoić głód i uzyskać niezbędne substancje do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a również hedonistyczne intencje, związane z zagadnieniami samoreprezentacji, racjonalnego eskapizmu, krystalizacji sfery emocjonalnej i udomowienia obcej mentalności narodowej.
Keywords: W artykule przeanalizowano sposoby artystycznej realizacji cielesnego zadowolenia przez pryzmat gastyki we współczesnej prozie ukraińskiej na podstawie powieści Sofii Andruchovych „Feliks Austria” i Yaroslavy Lytvyn „Rok rozpusty Klausa Otto Bacha”. W szczególności koncentruje się na określaniu zawartości podstawowej terminologii, nakreślono genezę, rozwój i koncepcyjny charakter cielesnego zadowolenia, zbadano i przeanalizowano ich transformacji w kontekście dzieł postmodernowych, określono sposoby konstruowania behawiorystycznej taktyki hedonistycznie zorientowanej postaci na podstawie świadomych i wysyłających przez nią intencji gastycznej. Przeprowadzone badanie daje podstawy, by twierdzić, że jedzenie, jego przygotowanie, podawanie i przyjmowanie jest jednym ze sposobów realizacji praktyki cielesnego zadowolenia, u której podstaw leży nie fizjologiczna potrzeba jednostki zaspokoić głód i uzyskać niezbędne substancje do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a również hedonistyczne intencje, związane z zagadnieniami samoreprezentacji, racjonalnego eskapizmu, krystalizacji sfery emocjonalnej i udomowienia obcej mentalności narodowej.

ANALIZA KONKURENCYJNA SOCIAL MEDIA MARKETINGU AGENCJI REKLAMOWYCH NA UKRAINIE

Yanina Lisun, Yevgeniia Kyianytsi

Yanina Lisun, kandydat nauk ekonomicznych, docent, docent Katedry Dziennikarstwa i Reklamy Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii (Kijów, Ukraina)
Yevgeniia Kyianytsi, kandydat nauk z komunikacji społecznej, docent, docent Katedry Dziennikarstwa i Reklamy Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5250-2809, ORCID ID: 0000-0002-9629-9865
Anotation. W artykule przedstawiono analizę konkurencyjną działań wiodących agencji reklamowych Ukrainy w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Zastosowano kompleksowy system oceny działań marketingowych w obszarach: platformy obecności online, działania reklamowe, wizerunek. Badanie zawiera porównanie kluczowych wskaźników aktywności agencji reklamowych w sieci Internet, analizę strategii promocji internetowej, modelowanie strategii skutecznej promocji marki w sieci Internet. Autorzy wykorzystują szereg narzędzi do monitorowania i oceny działań marketingowych agencji reklamowej na platformach obecności online: serwisy analityki internetowej (Google Analytics, SimilarWeb, PR-CY); serwisy analizy stron w sieciach społecznościowych (Popsters, RivalIQ); serwisy zarządzania reklamami internetowymi Google Ads. Opracowano zalecenia dotyczące poprawy podejścia do promocji marki agencji reklamowych w Internecie.
Keywords: W artykule przedstawiono analizę konkurencyjną działań wiodących agencji reklamowych Ukrainy w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Zastosowano kompleksowy system oceny działań marketingowych w obszarach: platformy obecności online, działania reklamowe, wizerunek. Badanie zawiera porównanie kluczowych wskaźników aktywności agencji reklamowych w sieci Internet, analizę strategii promocji internetowej, modelowanie strategii skutecznej promocji marki w sieci Internet. Autorzy wykorzystują szereg narzędzi do monitorowania i oceny działań marketingowych agencji reklamowej na platformach obecności online: serwisy analityki internetowej (Google Analytics, SimilarWeb, PR-CY); serwisy analizy stron w sieciach społecznościowych (Popsters, RivalIQ); serwisy zarządzania reklamami internetowymi Google Ads. Opracowano zalecenia dotyczące poprawy podejścia do promocji marki agencji reklamowych w Internecie.

PROBLEMY ADAPTACJI DZIECI I RODZICÓW W ZASTĘPCZYCH FORMACH OJCOSTWA

Vera Sinyakova

kandydat nauk pedagogicznych, docent Instytutu Psychologii imienia H.S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9750-6942
Anotation. W artykule przeanalizowano przebieg procesu adaptacyjnego w zastępczych formach ojcostwa. Na podstawie analizy wcześniejszych badań naukowych zdefiniowano pojęcie adaptacji rodzinnej, scharakteryzowano etapy adaptacji nastolatka w zastępczych formach ojcostwa, ujawniono bariery emocjonalne między adaptacjami w zastępczej rodzinie. Należy zauważyć, że ważnym aspektem towarzyszenia społeczno-psychologicznego zastępczych form ojcostwa jest zapoznanie rodziców zastępczych z obecnością trudności adaptacyjnych i możliwych sposobów ich przezwyciężenia. Wsparcie zastępczych form ojcostwa ujawnia się poprzez jedność czterech funkcji: diagnozowanie istoty problemu, który powstał; informowanie o istocie problemu i sposobach jego rozwiązania; doradztwo na etapie podejmowania decyzji i opracowywania planu rozwiązania problemu; podstawowa opieka na etapie wdrażania planu rozwiązania.
Keywords: W artykule przeanalizowano przebieg procesu adaptacyjnego w zastępczych formach ojcostwa. Na podstawie analizy wcześniejszych badań naukowych zdefiniowano pojęcie adaptacji rodzinnej, scharakteryzowano etapy adaptacji nastolatka w zastępczych formach ojcostwa, ujawniono bariery emocjonalne między adaptacjami w zastępczej rodzinie. Należy zauważyć, że ważnym aspektem towarzyszenia społeczno-psychologicznego zastępczych form ojcostwa jest zapoznanie rodziców zastępczych z obecnością trudności adaptacyjnych i możliwych sposobów ich przezwyciężenia. Wsparcie zastępczych form ojcostwa ujawnia się poprzez jedność czterech funkcji: diagnozowanie istoty problemu, który powstał; informowanie o istocie problemu i sposobach jego rozwiązania; doradztwo na etapie podejmowania decyzji i opracowywania planu rozwiązania problemu; podstawowa opieka na etapie wdrażania planu rozwiązania.

MIEJSCE UKRAINY W STRATEGICZNYCH NARRACJACH ROSJI

Demian Shevko

aspirant Narodowego Instytutu Badań Strategicznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4349-2220
Anotation. Rosyjska elita polityczna stworzyła specjalny zestaw strategicznych narracji i wykorzystuje go do promowania swojej wizji systemu międzynarodowego, uzasadnienia agresywnej polityki zagranicznej i wzmocnienia wewnętrznej legitymacji. Wciąż nie zgadzając się z faktem istnienia niepodległej Ukrainy, Rosja postrzega jej historię, kulturę i ludność jako część własnej tożsamości. Konsekwencją tego była hybrydowa agresja przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się w 2014 roku. Artykuł zawiera krótki przegląd teorii strategicznych narracji, które zostały sformułowane i opracowane w pracach Alissona Miskimona, Bena o'Loflin i Laury Rosel, a także analizę strategicznych narracji Rosji w kontekście jej ukraińskiej polityki na trzech poziomach: 1) narracje systemu międzynarodowego (system narratives); 2) narracje tożsamości (identity narratives); 3) narracje tematyczne (policy narratives). Jako materiały empiryczne wykorzystywane są oficjalne dokumenty Federacji Rosyjskiej i wystąpienia przedstawicieli władzy rosyjskiej.
Keywords: Rosyjska elita polityczna stworzyła specjalny zestaw strategicznych narracji i wykorzystuje go do promowania swojej wizji systemu międzynarodowego, uzasadnienia agresywnej polityki zagranicznej i wzmocnienia wewnętrznej legitymacji. Wciąż nie zgadzając się z faktem istnienia niepodległej Ukrainy, Rosja postrzega jej historię, kulturę i ludność jako część własnej tożsamości. Konsekwencją tego była hybrydowa agresja przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się w 2014 roku. Artykuł zawiera krótki przegląd teorii strategicznych narracji, które zostały sformułowane i opracowane w pracach Alissona Miskimona, Bena o'Loflin i Laury Rosel, a także analizę strategicznych narracji Rosji w kontekście jej ukraińskiej polityki na trzech poziomach: 1) narracje systemu międzynarodowego (system narratives); 2) narracje tożsamości (identity narratives); 3) narracje tematyczne (policy narratives). Jako materiały empiryczne wykorzystywane są oficjalne dokumenty Federacji Rosyjskiej i wystąpienia przedstawicieli władzy rosyjskiej.

CECHY REGULACJI NORMATYWNYCH I PRAWNYCH INTERAKCJI PAŃSTWA I BIZNESU W KONTEKŚCIE UKRAIŃSKIEGO DOŚWIADCZENIA ADMINISTRACYJNEGO

Evelina Ovcharuk

aspirantka Katedry Parlamentaryzmu Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Administracji Publicznej i Służby Państwowej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-0168-438X
Anotation. Badanie ma na celu identyfikację cech procesu regulacji normatywnych i prawnych interakcji państwa i biznesu na Ukrainie. Na podstawie analizy ram regulacyjnych i prawnych, – Ustaw Ukrainy, Kodeksów Ukrainy, Dekretów Prezydenta Ukrainy, Uchwał i Rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy, wyróżniono sześć powiązanych ze sobą etapów. W pierwszym etapie (1991-2003) nastąpiło ukształtowanie koncepcyjnych podstaw polityki państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości; w drugim etapie (2004-2009) nastąpiło wprowadzenie europejskich podejść i zasad nadzoru rządowego oraz podmiotów gospodarczych; w trzecim etapie (2010-2014 r.) nastąpił rozwój współpracy państwa i prywatnego biznesu opartego na partnerstwie; czwarty etap (2015-2019) charakteryzuje się harmonizacją przepisów prawa Ukrainy z prawem Unii Europejskiej; okres od 2020 r. – do chwili obecnej jest zdefiniowany jako piąty etap, który charakteryzuje się wsparciem projektów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych na Ukrainę.
Keywords: Badanie ma na celu identyfikację cech procesu regulacji normatywnych i prawnych interakcji państwa i biznesu na Ukrainie. Na podstawie analizy ram regulacyjnych i prawnych, – Ustaw Ukrainy, Kodeksów Ukrainy, Dekretów Prezydenta Ukrainy, Uchwał i Rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy, wyróżniono sześć powiązanych ze sobą etapów. W pierwszym etapie (1991-2003) nastąpiło ukształtowanie koncepcyjnych podstaw polityki państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości; w drugim etapie (2004-2009) nastąpiło wprowadzenie europejskich podejść i zasad nadzoru rządowego oraz podmiotów gospodarczych; w trzecim etapie (2010-2014 r.) nastąpił rozwój współpracy państwa i prywatnego biznesu opartego na partnerstwie; czwarty etap (2015-2019) charakteryzuje się harmonizacją przepisów prawa Ukrainy z prawem Unii Europejskiej; okres od 2020 r. – do chwili obecnej jest zdefiniowany jako piąty etap, który charakteryzuje się wsparciem projektów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych na Ukrainę.

RZECZYWISTY SKŁAD ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU NIEUZASADNIONEGO WZBOGACENIA

Anastasiia Tkachuk

aspirantka Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości imienia akademika F.H. Burchaka Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-0117-4638
Anotation. W artykule podkreślono ogólną charakterystykę faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Przeanalizowano badania naukowe i punkty widzenia dotyczące faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Uwzględniono elementy składowe faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Podkreślono kwestię dotyczącą definicji podmiotu, do którego należy własność nieruchomości i podano kilka głównych punktów widzenia wśród naukowców. Powstały wnioski, że bezprawność ma charakter obiektywny i jest ustalana z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Rozważana jest praktyczna realizacja stosowania przez instytucję zobowiązań z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. W pracy określono obowiązkowe elementy faktycznego składu i ustalono, że fakty, które generują nieuzasadnione wzbogacenie jako skład nieuzasadnionego wzbogacenia, nie zależą od ich legalności lub bezprawności.
Keywords: W artykule podkreślono ogólną charakterystykę faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Przeanalizowano badania naukowe i punkty widzenia dotyczące faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Uwzględniono elementy składowe faktycznego składu zobowiązań z tytułu nieuzasadnionego wzbogacenia. Podkreślono kwestię dotyczącą definicji podmiotu, do którego należy własność nieruchomości i podano kilka głównych punktów widzenia wśród naukowców. Powstały wnioski, że bezprawność ma charakter obiektywny i jest ustalana z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Rozważana jest praktyczna realizacja stosowania przez instytucję zobowiązań z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. W pracy określono obowiązkowe elementy faktycznego składu i ustalono, że fakty, które generują nieuzasadnione wzbogacenie jako skład nieuzasadnionego wzbogacenia, nie zależą od ich legalności lub bezprawności.

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO Z PODMIOTAMI PAŃSTWOWEGO MONITORINGU FINANSOWEGO W DOCHODZENIU LEGALIZACJI (PRANIA) MIENIA UZYSKANEGO W WYNIKU UCHYLANIA SIĘ OD OPODATKOWANIA

Oleksandr Klymenko

aspirant Laboratorium Naukowego Problemów Przeciwdziałania Przestępczości Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2132-3515
Anotation. W artykule scharakteryzowano kierunki współdziałania śledczych z Państwową Służbą Monitorowania Finansowego Ukrainy i Agencją Poszukiwań i Zarządzania Aktywami, Narodowym Bankiem Ukrainy, Krajową Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy w celu aresztowania takich aktywów i ich konfiskaty; identyfikacji, poszukiwania i zarządzania aktywami. Ustalono, że organizacja współdziałania śledczych z innymi organami w dochodzeniu w sprawie legalizacji (prania) mienia uzyskanego w wyniku uchylania się od opodatkowania odbywa się w formach procesowych i nieprocesowych. Wybór formy współdziałania wynika z charakteru sytuacji śledczej, zależy bezpośrednio od śledczego i jest realizowany z jego inicjatywy i pod osobistą kontrolą procesową.
Keywords: W artykule scharakteryzowano kierunki współdziałania śledczych z Państwową Służbą Monitorowania Finansowego Ukrainy i Agencją Poszukiwań i Zarządzania Aktywami, Narodowym Bankiem Ukrainy, Krajową Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy w celu aresztowania takich aktywów i ich konfiskaty; identyfikacji, poszukiwania i zarządzania aktywami. Ustalono, że organizacja współdziałania śledczych z innymi organami w dochodzeniu w sprawie legalizacji (prania) mienia uzyskanego w wyniku uchylania się od opodatkowania odbywa się w formach procesowych i nieprocesowych. Wybór formy współdziałania wynika z charakteru sytuacji śledczej, zależy bezpośrednio od śledczego i jest realizowany z jego inicjatywy i pod osobistą kontrolą procesową.

KRYMINALISTYCZNY ASPEKT SPOSOBÓW POPEŁNIANIA WYKROCZEŃ KARNYCH POPEŁNIANYCH PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (CYBERPRZESTĘPCZOŚCI)

Yaroslav Nedilko

aspirant Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1483-3479
Anotation. W artykule zbadano cechy sposobu popełniania cyberprzestępstw jako elementu charakterystyki kryminalistycznej i podano definicję jego pojęcia. W artykule dokonano przeglądu podstawowych podejść naukowców do określenia pojęcia sposób popełnienia wykroczenia karnego, co z kolei dało możliwość przytoczenia nowoczesnej definicji sposobu popełnienia wykroczeń karnych popełnianych przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępczości). Przeanalizowano genezę sposobów popełniania przestępstw komputerowych i ich przekształcenie w wykroczenia karne popełniane przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępstwa). Zgodnie z wynikami badań przedstawiono klasyfikację sposobów popełniania wykroczeń karnych popełnianych przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępczości). Zauważono, że wykroczenia karne tej kategorii mają charakter dynamiczny (ciągle się zmieniają), co jest dość trudne do wyodrębnienia konkretnych sposobów ich popełnienia.
Keywords: W artykule zbadano cechy sposobu popełniania cyberprzestępstw jako elementu charakterystyki kryminalistycznej i podano definicję jego pojęcia. W artykule dokonano przeglądu podstawowych podejść naukowców do określenia pojęcia sposób popełnienia wykroczenia karnego, co z kolei dało możliwość przytoczenia nowoczesnej definicji sposobu popełnienia wykroczeń karnych popełnianych przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępczości). Przeanalizowano genezę sposobów popełniania przestępstw komputerowych i ich przekształcenie w wykroczenia karne popełniane przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępstwa). Zgodnie z wynikami badań przedstawiono klasyfikację sposobów popełniania wykroczeń karnych popełnianych przy użyciu technologii informatycznych (cyberprzestępczości). Zauważono, że wykroczenia karne tej kategorii mają charakter dynamiczny (ciągle się zmieniają), co jest dość trudne do wyodrębnienia konkretnych sposobów ich popełnienia.

METODY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK PREWENCJI NIELETNICH NARODOWEJ POLICJI UKRAINY

Karina Pisotska

wykładowca Katedry Prawa Administracyjnego, Postępowania i Działalności Administracyjnej Dniepropetrowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Dniepr, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9108-2640
Anotation. W artykule omówiono metody działalności administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji Ukrainy. Przeanalizowano poglądy naukowe naukowców dotyczące ogólnego pojęcia metody w działalności administracyjnej Narodowej Policji. Ujawniono specyfikę i istotę metod policyjnych w zakresie ochrony praw dziecka. Na podstawie analizy naukowej badań naukowców zaproponowano definicję pojęcia metody działalności administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji. Scharakteryzowano klasyfikacją metod stosowanych przez policję w swoich działaniach w zakresie praw i wolności dziecka. Zdefiniowano pojęcie metody perswazji w działalności jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji Ukrainy, jako metody priorytetowej, którą policja stosuje w działaniach administracyjnych w celu zapewnienia praw i wolności dziecka. Podkreślono i zaproponowano środki zapobiegawcze w celu ukształtowania wewnętrznej potrzeby legalnego zachowania dziecka.
Keywords: W artykule omówiono metody działalności administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji Ukrainy. Przeanalizowano poglądy naukowe naukowców dotyczące ogólnego pojęcia metody w działalności administracyjnej Narodowej Policji. Ujawniono specyfikę i istotę metod policyjnych w zakresie ochrony praw dziecka. Na podstawie analizy naukowej badań naukowców zaproponowano definicję pojęcia metody działalności administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji. Scharakteryzowano klasyfikacją metod stosowanych przez policję w swoich działaniach w zakresie praw i wolności dziecka. Zdefiniowano pojęcie metody perswazji w działalności jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji Ukrainy, jako metody priorytetowej, którą policja stosuje w działaniach administracyjnych w celu zapewnienia praw i wolności dziecka. Podkreślono i zaproponowano środki zapobiegawcze w celu ukształtowania wewnętrznej potrzeby legalnego zachowania dziecka.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG PUBLICZNYCH: WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH PRAKTYK I METOD

Tatiana Pletnova

aspirantka Katedry Prawa Administracyjnego Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6762-2299
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu dalszych sposobów reformy służby publicznej Ukrainy z uwzględnieniem celów strategicznych określonych przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby Publicznej do 2023 roku i zgodnie z europejskimi standardami administracji publicznej, które opierają się na zasadach powszechnego zarządzania jakością. Pomimo faktu, że jedną z takich zasad jest „rozwój i zaangażowanie personelu”, autor podkreśla potrzebę stosowania przez organy służby publicznej Ukrainy innowacyjnych, nowoczesnych i postępowych metod i narzędzi zarządzania personelem w służbie publicznej, biorąc pod uwagę istniejące doświadczenie obcych krajów. Praca zwięźle ujawnia treść najbardziej skutecznych narzędzi i metod zarządzania personelem w służbie publicznej, których zastosowanie przyczyni się do poprawy skuteczności, wydajności i jakości służby publicznej jako całości, a także profesjonalizacji i kompetencji każdego indywidualnego urzędnika. Nowością podejścia wybranego przez autorów jest rozważenie kwestii zarządzania personelem w służbie publicznej jako integralnego elementu systemu zarządzania jakością.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu dalszych sposobów reformy służby publicznej Ukrainy z uwzględnieniem celów strategicznych określonych przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby Publicznej do 2023 roku i zgodnie z europejskimi standardami administracji publicznej, które opierają się na zasadach powszechnego zarządzania jakością. Pomimo faktu, że jedną z takich zasad jest „rozwój i zaangażowanie personelu”, autor podkreśla potrzebę stosowania przez organy służby publicznej Ukrainy innowacyjnych, nowoczesnych i postępowych metod i narzędzi zarządzania personelem w służbie publicznej, biorąc pod uwagę istniejące doświadczenie obcych krajów. Praca zwięźle ujawnia treść najbardziej skutecznych narzędzi i metod zarządzania personelem w służbie publicznej, których zastosowanie przyczyni się do poprawy skuteczności, wydajności i jakości służby publicznej jako całości, a także profesjonalizacji i kompetencji każdego indywidualnego urzędnika. Nowością podejścia wybranego przez autorów jest rozważenie kwestii zarządzania personelem w służbie publicznej jako integralnego elementu systemu zarządzania jakością.

STATUS PRAWNY PODMIOTÓW KONSTYTUCYJNEGO PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

Andrii Pravdiuk

kandydat nauk prawnych, docent Katedry Prawa Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Winnica, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5248-8111
Anotation. W artykule omówiono problemy statusu prawnego podmiotów konstytucyjnego prawa własności gruntów na obecnym etapie. Przeprowadzono analizę myśli naukowej dotyczącej statusu prawnego podmiotów konstytucyjnego prawa własności gruntów. Podkreślono znaczenie jasnej regulacji prawnej wspomnianego prawa własności oraz potrzebę ścisłego przestrzegania norm konstytucyjnych w warunkach reformy administracyjnej i rolnej. Przeprowadzono analizę zgodności z normami konstytucyjnymi aktów prawnych, które określają podmioty prawa własności gruntów, ustalają ich prawa i obowiązki. Należy zauważyć, że podmiotami konstytucyjnego prawa własności gruntu są naród ukraiński, obywatele, osoby prawne, państwo, społeczności terytorialne. Zbadano istotę statusu prawnego wspomnianego kręgu podmiotów.
Keywords: W artykule omówiono problemy statusu prawnego podmiotów konstytucyjnego prawa własności gruntów na obecnym etapie. Przeprowadzono analizę myśli naukowej dotyczącej statusu prawnego podmiotów konstytucyjnego prawa własności gruntów. Podkreślono znaczenie jasnej regulacji prawnej wspomnianego prawa własności oraz potrzebę ścisłego przestrzegania norm konstytucyjnych w warunkach reformy administracyjnej i rolnej. Przeprowadzono analizę zgodności z normami konstytucyjnymi aktów prawnych, które określają podmioty prawa własności gruntów, ustalają ich prawa i obowiązki. Należy zauważyć, że podmiotami konstytucyjnego prawa własności gruntu są naród ukraiński, obywatele, osoby prawne, państwo, społeczności terytorialne. Zbadano istotę statusu prawnego wspomnianego kręgu podmiotów.

POZYCJA PŁCI V.V. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAW CZŁOWIEKA: ZALETY I WADY IMPLEMENTACJI DO TEKSTU UMÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO

Kateryna Rashevska

aspirantka Katedry Prawa Międzynarodowego Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9090-1934
Anotation. W przepisach artykułu autor dokonuje porównania pozycji płci i klauzuli dotyczącej praw człowieka w tekstach umów handlu zagranicznego (UHZ). Dominującymi metodami badań są porównawczo-prawne (identyfikacja zalet i wad wspomnianych przepisów w kontekście wpływu na system praw człowieka) i hermeneutyczne (interpretacja umów międzynarodowych, głównie w celu zidentyfikowania optymalnego sformułowania normy praw człowieka w UHZ). Artykuł wskazuje pozytywne i negatywne konsekwencje włączenia przepisów dotyczących płci i klauzuli praw człowieka do UHZ, uzasadnia znaczenie analizy wpływu UHZ na rozwój systemu praw człowieka i potrzebę przewidywania mechanizmów nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich przepisów. Powstał wniosek o prymat międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka. Ponadto ujawniono, że klauzula praw człowieka, pod warunkiem jej utrwalenia wraz ze środkami zabezpieczenia prawnego i analizą wpływu UHZ na aspekty praw człowieka, jest bardziej skuteczna niż pozycja płciowa. Pozytywne doświadczenia w formułowaniu statusu płci, a także konkretne mechanizmy przestrzegania klauzuli praw człowieka w UHZ są obiecującymi kierunkami dalszych badań.
Keywords: W przepisach artykułu autor dokonuje porównania pozycji płci i klauzuli dotyczącej praw człowieka w tekstach umów handlu zagranicznego (UHZ). Dominującymi metodami badań są porównawczo-prawne (identyfikacja zalet i wad wspomnianych przepisów w kontekście wpływu na system praw człowieka) i hermeneutyczne (interpretacja umów międzynarodowych, głównie w celu zidentyfikowania optymalnego sformułowania normy praw człowieka w UHZ). Artykuł wskazuje pozytywne i negatywne konsekwencje włączenia przepisów dotyczących płci i klauzuli praw człowieka do UHZ, uzasadnia znaczenie analizy wpływu UHZ na rozwój systemu praw człowieka i potrzebę przewidywania mechanizmów nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich przepisów. Powstał wniosek o prymat międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka. Ponadto ujawniono, że klauzula praw człowieka, pod warunkiem jej utrwalenia wraz ze środkami zabezpieczenia prawnego i analizą wpływu UHZ na aspekty praw człowieka, jest bardziej skuteczna niż pozycja płciowa. Pozytywne doświadczenia w formułowaniu statusu płci, a także konkretne mechanizmy przestrzegania klauzuli praw człowieka w UHZ są obiecującymi kierunkami dalszych badań.

CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACYJNOPRAWNA RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI POLICYJNEJ

Khrystyna Solntseva

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Prawa Administracyjnego i Działalności Administracyjnej Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9404-8029
Anotation. W artykule autor analizuje rodzaje działań policyjnych pod względem ich charakterystyki administracyjnoprawnej. W szczególności rozważono doktrynalne definicje działalności policyjnej, podkreślono brak legislacyjnej definicji tego pojęcia oraz przeanalizowano główne cechy działalności policyjnej i określono główny cel takiej działalności, a mianowicie: zapewnienie legalności i porządku prawnego, a także ochronę praw i wolności człowieka i obywatela. Szczególną uwagę zwrócono na klasyfikację gatunków i wyróżnianie podgatunków. W artykule autor podkreśla główne problemy, które pojawiają się podczas prowadzenia działalności policyjnej. W szczególności niski poziom zaufania publicznego do organów Narodowej Policji, co negatywnie wpływa na skuteczność działań policji, a także oferuje drogi i sposoby rozwiązywania określonych problemów.
Keywords: W artykule autor analizuje rodzaje działań policyjnych pod względem ich charakterystyki administracyjnoprawnej. W szczególności rozważono doktrynalne definicje działalności policyjnej, podkreślono brak legislacyjnej definicji tego pojęcia oraz przeanalizowano główne cechy działalności policyjnej i określono główny cel takiej działalności, a mianowicie: zapewnienie legalności i porządku prawnego, a także ochronę praw i wolności człowieka i obywatela. Szczególną uwagę zwrócono na klasyfikację gatunków i wyróżnianie podgatunków. W artykule autor podkreśla główne problemy, które pojawiają się podczas prowadzenia działalności policyjnej. W szczególności niski poziom zaufania publicznego do organów Narodowej Policji, co negatywnie wpływa na skuteczność działań policji, a także oferuje drogi i sposoby rozwiązywania określonych problemów.

TEORETYCZNO-STOSOWANE PROBLEMY REGULACJI REDYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH REALIZACJI STOSUNKÓW MIĘDZYBUDŻETOWYCH

Artur Taranov

aspirant Katedry Prawa Finansowego Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2155-0231
Anotation. Artykuł poświęcono uwypukleniu wybranych problemów prawnych regulacji redystrybucji środków finansowych w procesie realizacji stosunków międzybudżetowych. Zauważono brak jednolitego zrozumienia w determinacji relacji międzybudżetowych, analizowane są podejścia naukowców i prawodawców dotyczące określenia ich istotnych cech. Uwagę zwrócono na podkreślenie przyczyn istnienia nowoczesnego modelu relacji międzybudżetowych (konieczność osiągnięcia równowagi dochodowych części budżetów na różnych poziomach; różne kierunki dochodowe terytoriów; konieczność prawidłowej realizacji zadań zarówno centralnych organów władzy publicznej, jak i jednostek samorządu terytorialnego). Podano kryteria rozróżnienia różnych rodzajów relacji międzybudżetowych i przeprowadzono ich klasyfikację w przekroju poziomym i pionowym według określonych kryteriów. Zróżnicowana forma subsydiowania i wypłat środków wyznacza główne kierunki realizacji stosunków międzybudżetowych przy zastosowaniu mechanizmu transferów międzybudżetowych. Duży nacisk kładziony jest na zasady, według których należy budować system stosunków międzybudżetowych we współczesnym państwie demokratycznym.
Keywords: Artykuł poświęcono uwypukleniu wybranych problemów prawnych regulacji redystrybucji środków finansowych w procesie realizacji stosunków międzybudżetowych. Zauważono brak jednolitego zrozumienia w determinacji relacji międzybudżetowych, analizowane są podejścia naukowców i prawodawców dotyczące określenia ich istotnych cech. Uwagę zwrócono na podkreślenie przyczyn istnienia nowoczesnego modelu relacji międzybudżetowych (konieczność osiągnięcia równowagi dochodowych części budżetów na różnych poziomach; różne kierunki dochodowe terytoriów; konieczność prawidłowej realizacji zadań zarówno centralnych organów władzy publicznej, jak i jednostek samorządu terytorialnego). Podano kryteria rozróżnienia różnych rodzajów relacji międzybudżetowych i przeprowadzono ich klasyfikację w przekroju poziomym i pionowym według określonych kryteriów. Zróżnicowana forma subsydiowania i wypłat środków wyznacza główne kierunki realizacji stosunków międzybudżetowych przy zastosowaniu mechanizmu transferów międzybudżetowych. Duży nacisk kładziony jest na zasady, według których należy budować system stosunków międzybudżetowych we współczesnym państwie demokratycznym.

AKTUALNY STAN REGULACJI PRAWNYCH DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE USTALANIA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Olena Tatarenko

aspirant Katedry Prawa Finansowego Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9282-1196
Anotation. Artykuł bada cechy legislacyjnego umocowania kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania podatków i opłat lokalnych w dzisiejszych warunkach. Uzasadnione jest, że celem ustawodawcy jest normatywne wyznaczenie dopuszczalnych granic wpływu na lokalne opodatkowanie jednostek samorządu terytorialnego, a do zadań, które należy wykonać, aby je osiągnąć, należy zaliczyć: 1) normatywne umocowanie kompetencji; 2) określenie zakresu kompetencji. Podkreślono kluczowe oznaki określania granic kompetencji lokalnych rad w zakresie ustalania lokalnych podatków i opłat.
Keywords: Artykuł bada cechy legislacyjnego umocowania kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania podatków i opłat lokalnych w dzisiejszych warunkach. Uzasadnione jest, że celem ustawodawcy jest normatywne wyznaczenie dopuszczalnych granic wpływu na lokalne opodatkowanie jednostek samorządu terytorialnego, a do zadań, które należy wykonać, aby je osiągnąć, należy zaliczyć: 1) normatywne umocowanie kompetencji; 2) określenie zakresu kompetencji. Podkreślono kluczowe oznaki określania granic kompetencji lokalnych rad w zakresie ustalania lokalnych podatków i opłat.

PRAWNE REGULACJE OBIEGU PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO W PRAWIE UNIJNYM

Andrew Shulgin

aspirant Katedry Prawa Cywilnego Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości imienia akademika F.H. Burchaka Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4603-7584
Anotation. Artykuł poświęcony prawnym podejściom do definiowania pieniądza elektronicznego. Ustalono, że pieniądz elektroniczny jest odrębną formą pieniądza tradycyjnego i jest odrębną formą rozliczeń zbliżonych do bezgotówkowych. Rozważana jest treść międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących obiegu pieniądza elektronicznego na poziomie regionalnym w prawie unijnym.
Keywords: Artykuł poświęcony prawnym podejściom do definiowania pieniądza elektronicznego. Ustalono, że pieniądz elektroniczny jest odrębną formą pieniądza tradycyjnego i jest odrębną formą rozliczeń zbliżonych do bezgotówkowych. Rozważana jest treść międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących obiegu pieniądza elektronicznego na poziomie regionalnym w prawie unijnym.

NOWOCZESNE PODEJŚCIA I ZASADY ZAPEWNIANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA KADROWEGO PRACOWNIKÓW W SFERZE PUBLICZNEJ

Olena Lien

aspirant Katedry Administracji Publicznej Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7499-2810
Anotation. W artykule omówiono bezpieczeństwo kadrowe, które zajmuje ważne miejsce w strukturze bezpieczeństwa gospodarczego. Ustalono, że bezpieczeństwo kadrowe jest procesem zapobiegania potencjalnym i realnym zagrożeniom (ryzykom) związanym z personelem sektora publicznego (wykorzystanie potencjału pracy, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi, poprawa stosunków pracy i tym podobne). W takim przypadku może to dotyczyć z jednej strony nieświadomego zagrożenia ze strony personelu służby publicznej (na przykład, niekompetencja, zaniedbanie, przypadkowy błąd), a z drugiej strony świadomych działań związanych z kradzieżą, oszustwem, sabotażem, przekupstwem, ujawnieniem tajemnic handlowych i innymi nielegalnymi działaniami pracowników. Udowodniono, że najważniejszym elementem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu państwowym jest pełnienie służby administracji pracownikami niezbędnych kwalifikacji i wysokiego poziomu kompetencji. Stwierdzono, że w przypadku niespełnienia tego wymogu, powstaje ryzykowna sytuacja, w wyniku błędnych działań w procesie rekrutacji pracowników, opracowania systemu motywacji i stymulowania, prowadzenia działań kontrolnych, a także zwalniania pracowników. Należy zauważyć, że bezpieczeństwo kadrowe, będące elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, koncentruje się na pracy z personelem służby publicznej.
Keywords: W artykule omówiono bezpieczeństwo kadrowe, które zajmuje ważne miejsce w strukturze bezpieczeństwa gospodarczego. Ustalono, że bezpieczeństwo kadrowe jest procesem zapobiegania potencjalnym i realnym zagrożeniom (ryzykom) związanym z personelem sektora publicznego (wykorzystanie potencjału pracy, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi, poprawa stosunków pracy i tym podobne). W takim przypadku może to dotyczyć z jednej strony nieświadomego zagrożenia ze strony personelu służby publicznej (na przykład, niekompetencja, zaniedbanie, przypadkowy błąd), a z drugiej strony świadomych działań związanych z kradzieżą, oszustwem, sabotażem, przekupstwem, ujawnieniem tajemnic handlowych i innymi nielegalnymi działaniami pracowników. Udowodniono, że najważniejszym elementem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu państwowym jest pełnienie służby administracji pracownikami niezbędnych kwalifikacji i wysokiego poziomu kompetencji. Stwierdzono, że w przypadku niespełnienia tego wymogu, powstaje ryzykowna sytuacja, w wyniku błędnych działań w procesie rekrutacji pracowników, opracowania systemu motywacji i stymulowania, prowadzenia działań kontrolnych, a także zwalniania pracowników. Należy zauważyć, że bezpieczeństwo kadrowe, będące elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, koncentruje się na pracy z personelem służby publicznej.