Журнал №8 (36) vol. 1 / 2020|KELM

СПИСОК ПРИКРІПЛЕНИХ ФАЙЛІВ

ВПЛИВ ПСИХОМОТОРНИХ ПОРУШЕНЬ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ)

Володимир Бєсєда

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4262-6629
Anotation. У статті розглянуто механізми комплексного впливу загального стану психомоторики на фізичний розвиток дітей раннього й дошкільного віку, зокрема на поставу. Автором доведено, що саме порушення постави у дітей є комплексним показником їхнього фізичного розвитку і здоров’я загалом. Проаналізовано моторну складову частину поведінки дітей з порушеннями психомоторики, деталізовано її впливи на особливості постави у дітей раннього та молодшого дошкільного віку. Доведено, що тонічний стан м’язів, м’язова сила, ступінь рухливості у суглобах тулуба й кінцівок, а також точність, рівновага та координація значно впливають на стан постави у зазначеного контингенту дітей. З іншого боку, проведено аналіз психічної складової частини поведінки дітей з порушеннями психомоторики і показано можливі механізми психогенного впливу на фізичний розвиток дітей, зокрема стан їх постави. В роботі досліджувались варіанти комплексного впливу порушень психомоторики дітей раннього й молодшо- го дошкільного віку на їх фізичний розвиток.
Keywords: У статті розглянуто механізми комплексного впливу загального стану психомоторики на фізичний розвиток дітей раннього й дошкільного віку, зокрема на поставу. Автором доведено, що саме порушення постави у дітей є комплексним показником їхнього фізичного розвитку і здоров’я загалом. Проаналізовано моторну складову частину поведінки дітей з порушеннями психомоторики, деталізовано її впливи на особливості постави у дітей раннього та молодшого дошкільного віку. Доведено, що тонічний стан м’язів, м’язова сила, ступінь рухливості у суглобах тулуба й кінцівок, а також точність, рівновага та координація значно впливають на стан постави у зазначеного контингенту дітей. З іншого боку, проведено аналіз психічної складової частини поведінки дітей з порушеннями психомоторики і показано можливі механізми психогенного впливу на фізичний розвиток дітей, зокрема стан їх постави. В роботі досліджувались варіанти комплексного впливу порушень психомоторики дітей раннього й молодшо- го дошкільного віку на їх фізичний розвиток.

РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

Анна Вождаєнко

аспірантка кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання
Університету Григорія Сковороди у Переяславі (Переяслав, Київська область, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-1852-4729
Anotation. У статті охарактеризовано історію опрацювання проблеми у теоретичних наукових досліджен- нях учених та подано основні поняття, класифікації та типології, що стосуються окресленої теми. На основі вже наявних тверджень нами розроблено чотири ключові компетентності, якими має володіти учень у процесі аксіологічної інтерпретації поезії на уроках української літератури: ціннісно-зорієнтована компетентність, кому- нікативно-зорієнтована компетентність, читацько-зорієнтована компетентність, компаративна компетентність. Особливу увагу слід приділити саме читацько-зорієнтованій компетентності, адже саме вона стане стержнем успішного засвоєння учнем ціннісних значень мистецтва слова. Розвиток читацької компетентності дасть змогу інтерпретувати поезію під кутом зору різних смислових відношень та поетапно визначати аксіологічну квінтесенцію ліричного твору. Однак розроблені компетентності подані дещо узагальнено і потребують подальших досліджень та уточнень.
Keywords: У статті охарактеризовано історію опрацювання проблеми у теоретичних наукових досліджен- нях учених та подано основні поняття, класифікації та типології, що стосуються окресленої теми. На основі вже наявних тверджень нами розроблено чотири ключові компетентності, якими має володіти учень у процесі аксіологічної інтерпретації поезії на уроках української літератури: ціннісно-зорієнтована компетентність, кому- нікативно-зорієнтована компетентність, читацько-зорієнтована компетентність, компаративна компетентність. Особливу увагу слід приділити саме читацько-зорієнтованій компетентності, адже саме вона стане стержнем успішного засвоєння учнем ціннісних значень мистецтва слова. Розвиток читацької компетентності дасть змогу інтерпретувати поезію під кутом зору різних смислових відношень та поетапно визначати аксіологічну квінтесенцію ліричного твору. Однак розроблені компетентності подані дещо узагальнено і потребують подальших досліджень та уточнень.

УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Тетяна Вороненкова, Світлана Омельченко

Тетяна Вороненкова, аспірантка кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Донецька область, Україна)
Світлана Омельченко, доктор педагогічних наук, професор, ректор Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Донецька область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8323-6611, ORCID ID: 0000-0002-7940-0853
Anotation. У положеннях наукової статті автори проводять аналіз думок щодо упровадження педагогічної технології в освітній процес закладу освіти. В статті акцентується увага на необхідності реалізації педагогічної технології певними педагогічними умовами, які спрямовані на успішне формування комунікативної компетент- ності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Автори дають визначення поняття «педагогічні умови» й розкривають необхідність його використання у науковому досліджен- ні. Впровадження певних педагогічних умов у реалізацію педагогічної технології дає нам змогу розвивати та удо- сконалювати певні комунікативні навички, що необхідні для успішної праці та самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Сформована комунікативна компетентність дає змогу розкрити певні професійні якості майбутніх учителів музичного мистецтва.
Keywords: У положеннях наукової статті автори проводять аналіз думок щодо упровадження педагогічної технології в освітній процес закладу освіти. В статті акцентується увага на необхідності реалізації педагогічної технології певними педагогічними умовами, які спрямовані на успішне формування комунікативної компетент- ності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Автори дають визначення поняття «педагогічні умови» й розкривають необхідність його використання у науковому досліджен- ні. Впровадження певних педагогічних умов у реалізацію педагогічної технології дає нам змогу розвивати та удо- сконалювати певні комунікативні навички, що необхідні для успішної праці та самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Сформована комунікативна компетентність дає змогу розкрити певні професійні якості майбутніх учителів музичного мистецтва.

ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАНЬ ПРО ГРОШІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Юлія Калугіна

аспірант кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Запорізька область, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-5553-8383
Anotation. Мета статті – дослідити наукові роботи, пов’язані з формуванням у дітей понять про гроші, виокре- мити найбільш дієві методи роботи, запропонувати нові методики формування економічної грамотності у дітей старшого дошкільного віку. Для реалізації поставленої мети ми виокремили низку завдань: уточнити поняття «економічна компетентність», «економічна культура», «економічне виховання»; обґрунтувати взаємозалежність процесів формування початкових знань про гроші та економічного виховання; визначити етапи та методи форму- вання початкових знань про гроші у дітей старшого дошкільного віку. Основними методами проведення дослі- дження є аналіз, узагальнення, систематизація теоретичних положень розкритих в офіційних документах, науко- вій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду, а також аналіз практичних напрацювань щодо формування початкових знань про гроші у дітей старшого дошкільного віку в контексті еко- номічного виховання. Таким чином, сформувати економічно компетентну особистість неможливо без обізнаності у різних сферах економіки, зокрема без формування початкових знань про гроші, що є фундаментом для еконо- мічного виховання дітей.
Keywords: Мета статті – дослідити наукові роботи, пов’язані з формуванням у дітей понять про гроші, виокре- мити найбільш дієві методи роботи, запропонувати нові методики формування економічної грамотності у дітей старшого дошкільного віку. Для реалізації поставленої мети ми виокремили низку завдань: уточнити поняття «економічна компетентність», «економічна культура», «економічне виховання»; обґрунтувати взаємозалежність процесів формування початкових знань про гроші та економічного виховання; визначити етапи та методи форму- вання початкових знань про гроші у дітей старшого дошкільного віку. Основними методами проведення дослі- дження є аналіз, узагальнення, систематизація теоретичних положень розкритих в офіційних документах, науко- вій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду, а також аналіз практичних напрацювань щодо формування початкових знань про гроші у дітей старшого дошкільного віку в контексті еко- номічного виховання. Таким чином, сформувати економічно компетентну особистість неможливо без обізнаності у різних сферах економіки, зокрема без формування початкових знань про гроші, що є фундаментом для еконо- мічного виховання дітей.

ВИСВІТЛЕННЯ ІДЕЙ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «НАРОДНІЙ УЧИТЕЛЬ»

Яна Матюшинець

аспірантка, викладач кафедри педагогіки та психології
Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7536-4384
Anotation. У статті висвітлено різноаспектні трактування ідей про розвивальні середовища для дітей дошкіль- ного та молодшого шкільного віку, що домінували на теренах України в середині 20-х років ХХ ст. У результаті вивчення педагогічної преси актуалізовано ідеї про розвивальні середовища для дітей, що були висвітлені в педагогічній газеті «Народній учитель» (1925). Охарактеризовано педагогічні погляди М. Биковця, П. Волобуєва, П. Ганджулевича, С. Дігтяра, М. Донченка, Н. Калюжного, І. Соколянського та ін. щодо сутності впливу розви- вальних середовищ на виховання, навчання і розвиток дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та пода- но інтерпретацію авторських ідей про організацію розвивальних середовищ дитячих установ. Висвітлено роль розвивального середовища для реалізації трудового та соціального виховання в тогочасних дитячих установах (ясла, ясла-садки, дитячі садки, дитячі майдани, дитячі будинки, дитячі містечка). Представлено значення само- стійної та колективної дитячої праці у розвивальному середовищі для дітей. Окреслено нові на той час підходи до збагачення розвивальних середовищ методами експериментальної педагогіки: дослідницьким, екскурсійним та комплексним.
Keywords: У статті висвітлено різноаспектні трактування ідей про розвивальні середовища для дітей дошкіль- ного та молодшого шкільного віку, що домінували на теренах України в середині 20-х років ХХ ст. У результаті вивчення педагогічної преси актуалізовано ідеї про розвивальні середовища для дітей, що були висвітлені в педагогічній газеті «Народній учитель» (1925). Охарактеризовано педагогічні погляди М. Биковця, П. Волобуєва, П. Ганджулевича, С. Дігтяра, М. Донченка, Н. Калюжного, І. Соколянського та ін. щодо сутності впливу розви- вальних середовищ на виховання, навчання і розвиток дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та пода- но інтерпретацію авторських ідей про організацію розвивальних середовищ дитячих установ. Висвітлено роль розвивального середовища для реалізації трудового та соціального виховання в тогочасних дитячих установах (ясла, ясла-садки, дитячі садки, дитячі майдани, дитячі будинки, дитячі містечка). Представлено значення само- стійної та колективної дитячої праці у розвивальному середовищі для дітей. Окреслено нові на той час підходи до збагачення розвивальних середовищ методами експериментальної педагогіки: дослідницьким, екскурсійним та комплексним.

СИМВОЛІЗМ У ВІТАЛЬНИХ ЛИСТІВКАХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Катерина Давидова

аспірант кафедри дизайну і технологій
Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-2344-2453
Anotation. На прикладі приватної колекції видатного українського філокартиста Петра Васильови- ча Яковенка проведено огляд поштових вітальних новорічних листівок кінця ХІХ – початку ХХ століття, особливістю оформлення яких є використання художником-оформлювачем в основі свого дизайнерського рішення числової композиції, створеної за допомогою різних елементів-символів, що впродовж історично- го, соціального та культурного розвитку людства набули загальносвітових символічних значень. Розкрито зміст і значення символіки, що набула найбільшого поширення у художніх композиціях, нанесених на ілю- стративну сторону поштової новорічної вітальної листівки в загальноєвропейському контексті. Здійснено порівняльний аналіз оформлення адресної сторони новорічних вітальних листівок, надрукованих у період введення нових вимог щодо розміщення поштових реквізитів та інших елементів адресної сторони листів- ки, визначених поштовим циркуляром від 1904 року. Також наведено короткі відомості щодо історії засну- вання та роботи видавництва “The Rotograph Co.”, абревіатура якого була нанесена на адресний бік однієї з листівок, що досліджувались.
Keywords: На прикладі приватної колекції видатного українського філокартиста Петра Васильови- ча Яковенка проведено огляд поштових вітальних новорічних листівок кінця ХІХ – початку ХХ століття, особливістю оформлення яких є використання художником-оформлювачем в основі свого дизайнерського рішення числової композиції, створеної за допомогою різних елементів-символів, що впродовж історично- го, соціального та культурного розвитку людства набули загальносвітових символічних значень. Розкрито зміст і значення символіки, що набула найбільшого поширення у художніх композиціях, нанесених на ілю- стративну сторону поштової новорічної вітальної листівки в загальноєвропейському контексті. Здійснено порівняльний аналіз оформлення адресної сторони новорічних вітальних листівок, надрукованих у період введення нових вимог щодо розміщення поштових реквізитів та інших елементів адресної сторони листів- ки, визначених поштовим циркуляром від 1904 року. Також наведено короткі відомості щодо історії засну- вання та роботи видавництва “The Rotograph Co.”, абревіатура якого була нанесена на адресний бік однієї з листівок, що досліджувались.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОЗДОБЛЕННЯ ХРАМОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК У САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ХХІ СТ.

Наталія Дацюк

аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-2548-3638
Anotation. У статті досліджуються основні напрями та тенденції сучасного українського сакрального мис- тецтва, де з появою сучасних технологій виробництва відбувається використання нетрадиційних матеріалів в оздобленні храмового середовища. Висвітлено сучасні концепції візуальної організації храмового простору, формування стилістичної спрямованості сакрального мистецтва, еволюцію розписів від реалістичних тенден- цій українського церковного малярства до експериментів зі стилізацією іконописних фігур, запровадження сучасної модерної іконографії, заснованої на традиціях українського мистецтва без порушення усталених кано- нів і традицій.
Keywords: У статті досліджуються основні напрями та тенденції сучасного українського сакрального мис- тецтва, де з появою сучасних технологій виробництва відбувається використання нетрадиційних матеріалів в оздобленні храмового середовища. Висвітлено сучасні концепції візуальної організації храмового простору, формування стилістичної спрямованості сакрального мистецтва, еволюцію розписів від реалістичних тенден- цій українського церковного малярства до експериментів зі стилізацією іконописних фігур, запровадження сучасної модерної іконографії, заснованої на традиціях українського мистецтва без порушення усталених кано- нів і традицій.

ПОРТРЕТИ ФУНДАТОРІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ВІВТАРНІЙ СКУЛЬПТУРІ МЕЖІ XVI – XVIІ СТ.: ҐЕНЕЗА, ІКОНОГРАФІЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анна Легедза

заступник генерального директора з наукової роботи
Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького (Львів, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-5197-9106
Anotation. Охарактеризовано ґенезу, іконографічні та образно-пластичні особливості вівтарних портретів фундаторів у львівській скульптурі межі XVI–XVII ст. Для вирішення порушених проблем застосовано загально- наукові та спеціальні підходи і методи: порівняльно-історичний, історичної реконструкції, формально-стилістич- ного та іконографічного аналізу. Продемонстровано, що у досліджуваний період зображення колінопреклонених фундаторів, раніше пошире- них в іконописі, фресках, мозаїках, фундаційних таблицях, книжковій мініатюрі, увійшли у скульптурні вівтарі львівських сакральних споруд і набули ренесансних ознак. З’ясовано, що новаційними рисами композицій стали збільшення масштабу колінопреклоненої постаті щодо сакральної, зазвичай христологічної, сцени; увиразнення меморіально-глорифікаційної функції і підпорядкування їй адораційних мотивів; більша образна узагальненість, відтворення індивідуальних та вікових ознак. Відзначено, що композиції з колінопреклоненими постатями у збе- режених львівських вівтарях датовано 1570–1610 рр. – часом посилення нідерландських впливів та окреслення маньєристичних і ранньобарокових стилістичних ознак. Наголошено на значенні вівтарних зображень фундато- рів у становленні портрета як самостійного жанру в польській і львівській скульптурі другої половини XVI – пер- шої половини XVIІ ст.
Keywords: Охарактеризовано ґенезу, іконографічні та образно-пластичні особливості вівтарних портретів фундаторів у львівській скульптурі межі XVI–XVII ст. Для вирішення порушених проблем застосовано загально- наукові та спеціальні підходи і методи: порівняльно-історичний, історичної реконструкції, формально-стилістич- ного та іконографічного аналізу. Продемонстровано, що у досліджуваний період зображення колінопреклонених фундаторів, раніше пошире- них в іконописі, фресках, мозаїках, фундаційних таблицях, книжковій мініатюрі, увійшли у скульптурні вівтарі львівських сакральних споруд і набули ренесансних ознак. З’ясовано, що новаційними рисами композицій стали збільшення масштабу колінопреклоненої постаті щодо сакральної, зазвичай христологічної, сцени; увиразнення меморіально-глорифікаційної функції і підпорядкування їй адораційних мотивів; більша образна узагальненість, відтворення індивідуальних та вікових ознак. Відзначено, що композиції з колінопреклоненими постатями у збе- режених львівських вівтарях датовано 1570–1610 рр. – часом посилення нідерландських впливів та окреслення маньєристичних і ранньобарокових стилістичних ознак. Наголошено на значенні вівтарних зображень фундато- рів у становленні портрета як самостійного жанру в польській і львівській скульптурі другої половини XVI – пер- шої половини XVIІ ст.

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Олег Баргель, Лариса Саноцька

Олег Баргель, асистент, аспірант кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна)
Лариса Саноцька, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-2242-2701, ORCID ID: 0000-0003-0605-3587
Anotation. Стаття присвячена аналізу мовних особливостей англомовних текстів міжнародних правових доку- ментів. У статті окреслено поняття правового документа та правового тексту. Акцентовано увагу на мовній реалі- зації правових текстів та прагматичному впливі міжнародного права, який актуалізується через тексти правових документів. У результаті аналізу двадцяти одного міжнародного правового документа виявлено вживання деон- тичної та динамічної модальності, високу частотність вживання модальних дієслів shall та may. Також виявлено тенденцію до гендерного дисбалансу, високу частотність використання синонімів, полісемію, іншомовні запози- чення, неологізми та зміну конотації слів у правовому контексті. В результаті аналізу зроблено висновок про те, що використання паралельних конструкцій, номінальних структур, пасивних конструкцій, модального дієслова shall, архаїзмів та відсутність експресивної лексики сприяють неупередженості, точності, безособовості та коге- рентності тексту.
Keywords: Стаття присвячена аналізу мовних особливостей англомовних текстів міжнародних правових доку- ментів. У статті окреслено поняття правового документа та правового тексту. Акцентовано увагу на мовній реалі- зації правових текстів та прагматичному впливі міжнародного права, який актуалізується через тексти правових документів. У результаті аналізу двадцяти одного міжнародного правового документа виявлено вживання деон- тичної та динамічної модальності, високу частотність вживання модальних дієслів shall та may. Також виявлено тенденцію до гендерного дисбалансу, високу частотність використання синонімів, полісемію, іншомовні запози- чення, неологізми та зміну конотації слів у правовому контексті. В результаті аналізу зроблено висновок про те, що використання паралельних конструкцій, номінальних структур, пасивних конструкцій, модального дієслова shall, архаїзмів та відсутність експресивної лексики сприяють неупередженості, точності, безособовості та коге- рентності тексту.

ГОСПОДАР-СЛУГА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Юлія Безсмертна

аспірантка кафедри історії України
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4182-5490
Anotation. У статті з’ясовуються деякі аспекти особистісної взаємодії господарів та їхніх слуг у містах Гетьман- щини другої половини XVIII ст. В основі аналізу – облікова документація, законодавчі та приватноправові акти, мате- ріали судових справ, щоденники, літературні твори. Ці джерела вже добре відомі дослідникам та є універсальними для ранньомодерної доби, однак вони потребують правильно поставлених питань та специфічних методів роботи. Це важливо ще й тому, що слуги не залишили письмових згадок про себе. Усе, що ми маємо, належить перу пере- важно канцеляристів або ж представників тогочасної освіченої еліти. Існування на перетині приватного та публічного світів та специфіка виконуваних робіт призводили до пропуску представників цієї професії в переписах, офіційних документах та особистих щоденниках, а матеріали судових справ зазвичай стосувалися конфліктних ситуацій, а не щоденної практики. Тож особистісні відносини між господарями й слугами вимагають обережності в трактуванні.
Keywords: У статті з’ясовуються деякі аспекти особистісної взаємодії господарів та їхніх слуг у містах Гетьман- щини другої половини XVIII ст. В основі аналізу – облікова документація, законодавчі та приватноправові акти, мате- ріали судових справ, щоденники, літературні твори. Ці джерела вже добре відомі дослідникам та є універсальними для ранньомодерної доби, однак вони потребують правильно поставлених питань та специфічних методів роботи. Це важливо ще й тому, що слуги не залишили письмових згадок про себе. Усе, що ми маємо, належить перу пере- важно канцеляристів або ж представників тогочасної освіченої еліти. Існування на перетині приватного та публічного світів та специфіка виконуваних робіт призводили до пропуску представників цієї професії в переписах, офіційних документах та особистих щоденниках, а матеріали судових справ зазвичай стосувалися конфліктних ситуацій, а не щоденної практики. Тож особистісні відносини між господарями й слугами вимагають обережності в трактуванні.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БРЕХНЯ» В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ДИСКУРСІ

Маргарита Зайцева

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 2
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4304-3644
Anotation. Стаття присвячена дослідженню концепту «брехня» в американському судовому дискурсі, оскіль- ки багато питань, що стосуються суті та типології концептів, потребують істотного уточнення. Підкреслимо, що нині не існує чіткого визначення терміна чи загальноприйнятої класифікації. Все це зумовлює актуальність дослі- дження. Фактичним матеріалом є документи судового процесу у справі Оскара Пісторіуса з метою дослідження мовних засобів, за допомогою яких вербалізується концепт «брехня». Зазначений концепт був досліджений за допомогою таких методів, як метод інтерпретативного аналізу, дефініційно-компонентного аналізу, дискурсивно- го аналізу, контекстуального аналізу. Було розглянуто термінологічний апарат, вивчено реалізацію цього концепту в американському судовому дискурсі, а також виокремлено мовні засоби, які вербалізують цей концепт. Дослі- дження є перспективним, оскільки було би цікаво простежити інші концепти та мовні засоби їхньої вербалізації, порівняти концепти, виокремлені у промовах прокурорів, із концептами у промовах адвокатів.
Keywords: Стаття присвячена дослідженню концепту «брехня» в американському судовому дискурсі, оскіль- ки багато питань, що стосуються суті та типології концептів, потребують істотного уточнення. Підкреслимо, що нині не існує чіткого визначення терміна чи загальноприйнятої класифікації. Все це зумовлює актуальність дослі- дження. Фактичним матеріалом є документи судового процесу у справі Оскара Пісторіуса з метою дослідження мовних засобів, за допомогою яких вербалізується концепт «брехня». Зазначений концепт був досліджений за допомогою таких методів, як метод інтерпретативного аналізу, дефініційно-компонентного аналізу, дискурсивно- го аналізу, контекстуального аналізу. Було розглянуто термінологічний апарат, вивчено реалізацію цього концепту в американському судовому дискурсі, а також виокремлено мовні засоби, які вербалізують цей концепт. Дослі- дження є перспективним, оскільки було би цікаво простежити інші концепти та мовні засоби їхньої вербалізації, порівняти концепти, виокремлені у промовах прокурорів, із концептами у промовах адвокатів.

МОДИФІКАЦІЇ КОМІЧНОГО У СУЧАСНІЙ ЩОДЕННИКОВІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ АРМІЙСЬКИХ ЩОДЕННИКІВ)

Яніна Кулінська

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри україністики
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8160-3203
Anotation. У статті визначено різновиди комічного в сучасній щоденниковій прозі, проаналізовано особливос- ті їх функціонування в армійських текстах. Розповідаючи про своє перебування на фронті, автори-бійці подеколи вдаються до гумористичного зображення дійсності. Використовують також й інші різновиди комічного – найбіль- ше іронію на відміну від художніх текстів про російсько-українську війну. Такі прийоми дають змогу авторам- військовикам подати новий кількарівневий щоденниковий текст, поглибити та художньо урізноманітнити його провідними, актуальними для них концептами. Нова наративна структура потребує й нового реципієнта-читача, підготовленого до постмодерністських алюзій та гри. Формальні ознаки щоденникового жанру: щоденні записи подій, календарне датування, ведення оповіді від першої особи у тексті дотримані.
Keywords: У статті визначено різновиди комічного в сучасній щоденниковій прозі, проаналізовано особливос- ті їх функціонування в армійських текстах. Розповідаючи про своє перебування на фронті, автори-бійці подеколи вдаються до гумористичного зображення дійсності. Використовують також й інші різновиди комічного – найбіль- ше іронію на відміну від художніх текстів про російсько-українську війну. Такі прийоми дають змогу авторам- військовикам подати новий кількарівневий щоденниковий текст, поглибити та художньо урізноманітнити його провідними, актуальними для них концептами. Нова наративна структура потребує й нового реципієнта-читача, підготовленого до постмодерністських алюзій та гри. Формальні ознаки щоденникового жанру: щоденні записи подій, календарне датування, ведення оповіді від першої особи у тексті дотримані.

ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В УКРАЇНІ (ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Ольга Лавріненко

асистент кафедри теоретичних основ електротехніки
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-5274-3955
Anotation. Стаття присвячена висвітленню рівня наукової розробленості становлення та розвитку теоретич- ної електротехніки в Україні у ХХ ст. – на початку ХХ ст. Автором проведено комплексний історіографічний аналіз публікацій стосовно становлення цього напряму в Україні, виокремлено два хронологічні періоди: період радянської доби (1930–1991 рр.) та сучасний період (після 1991 р.). Серед історичних праць радянського періоду виокремлено праці з історії фізики та розвитку теорії електрики і магнетизму, праці, які описують формування електротехнічної освіти в Україні та становлення наукового електротехнічного напряму. Другий період історіо- графічних досліджень характеризується значним збільшенням публікацій, появою різнопланових праць з історії теоретичної електротехніки, вищої електротехнічної школи, галузевого сектору електротехнічної науки, великою кількістю наукової біографістики. Отже, комплексне історіографічне дослідження всебічно висвітлило напрями наукового пошуку та сформувало ієрархічну структуру наукової історичної роботи, а поступовий аналіз літера- тури дав змогу розкрити та поширити відомості щодо формування та розвитку теоретичної електротехніки як базового електротехнічного напряму в Україні.
Keywords: Стаття присвячена висвітленню рівня наукової розробленості становлення та розвитку теоретич- ної електротехніки в Україні у ХХ ст. – на початку ХХ ст. Автором проведено комплексний історіографічний аналіз публікацій стосовно становлення цього напряму в Україні, виокремлено два хронологічні періоди: період радянської доби (1930–1991 рр.) та сучасний період (після 1991 р.). Серед історичних праць радянського періоду виокремлено праці з історії фізики та розвитку теорії електрики і магнетизму, праці, які описують формування електротехнічної освіти в Україні та становлення наукового електротехнічного напряму. Другий період історіо- графічних досліджень характеризується значним збільшенням публікацій, появою різнопланових праць з історії теоретичної електротехніки, вищої електротехнічної школи, галузевого сектору електротехнічної науки, великою кількістю наукової біографістики. Отже, комплексне історіографічне дослідження всебічно висвітлило напрями наукового пошуку та сформувало ієрархічну структуру наукової історичної роботи, а поступовий аналіз літера- тури дав змогу розкрити та поширити відомості щодо формування та розвитку теоретичної електротехніки як базового електротехнічного напряму в Україні.

НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БРИТАНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖОНА ФАУЛЗА)

Марія Матковська

доцент кафедри англійської мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-1047-7027
Anotation. Стаття присвячена лінгво-семантичному аналізу моделей комунікативної поведінки британців, що співвідносяться із системою національної культури на матеріалі творів британського письменника Джона Фаулза. Увагу зосереджено на домінантних рисах англомовної комунікації, які відображають особливості сприйняття та інтерпретації вербальних повідомлень британцями. Автор, аналізуючи національно-специфічні особливості комунікативної поведінки британців, виявляє катего- рії англомовної комунікативної свідомості та презентує систему ціннісних орієнтацій британців. Мова й культура є взаємопов’язаними і загальновизнаними поняттями; але як саме моделі комунікативної поведінки співвідно- сяться із системою національної культури являє інтерес як для загальної теорії комунікації, так і для опису і ана- лізу комунікації в межах окремої мовної спільноти. В результаті аналізу висвітлено основні національно-специ- фічні особливості як вербальної, так і невербальної поведінки британців. Виявлено, що дистанційність лежить в основі базових ціннісних орієнтацій британців. Особистий простір є важливим невербальним компонентом британської культури. В процесі спілкування дистанціювання може слугувати могутнім інструментом впливу на оточуючих; це свого роду мистецтво, що дозволяє як у прямому розумінні слова, так і абстрактно регулювати ступінь близькості чи віддаленості співрозмовників. Останнім часом усе складнішою стає ситуація в міжнародних та міжетнічних відносинах, тому постулюється ідея, що знання стратегій, тактик та моделей комунікації дозволяє передбачити більшість конфліктних ситуацій у відносинах як між окремими комунікантами, так і в міжнаціональних відносинах, або деякою мірою просто попередити їх.
Keywords: Стаття присвячена лінгво-семантичному аналізу моделей комунікативної поведінки британців, що співвідносяться із системою національної культури на матеріалі творів британського письменника Джона Фаулза. Увагу зосереджено на домінантних рисах англомовної комунікації, які відображають особливості сприйняття та інтерпретації вербальних повідомлень британцями. Автор, аналізуючи національно-специфічні особливості комунікативної поведінки британців, виявляє катего- рії англомовної комунікативної свідомості та презентує систему ціннісних орієнтацій британців. Мова й культура є взаємопов’язаними і загальновизнаними поняттями; але як саме моделі комунікативної поведінки співвідно- сяться із системою національної культури являє інтерес як для загальної теорії комунікації, так і для опису і ана- лізу комунікації в межах окремої мовної спільноти. В результаті аналізу висвітлено основні національно-специ- фічні особливості як вербальної, так і невербальної поведінки британців. Виявлено, що дистанційність лежить в основі базових ціннісних орієнтацій британців. Особистий простір є важливим невербальним компонентом британської культури. В процесі спілкування дистанціювання може слугувати могутнім інструментом впливу на оточуючих; це свого роду мистецтво, що дозволяє як у прямому розумінні слова, так і абстрактно регулювати ступінь близькості чи віддаленості співрозмовників. Останнім часом усе складнішою стає ситуація в міжнародних та міжетнічних відносинах, тому постулюється ідея, що знання стратегій, тактик та моделей комунікації дозволяє передбачити більшість конфліктних ситуацій у відносинах як між окремими комунікантами, так і в міжнаціональних відносинах, або деякою мірою просто попередити їх.

ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЙ

Юлія Гичко

аспірантка кафедри психології
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Черкаська область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-1251-1129
Anotation. У статті обговорюються основні результати апробації авторської програми формування емоцій- ної компетентності у майбутніх психологів засобами коуч-технологій. Структура занять у межах авторської програми відтворює модель емоційної компетентності за такими напрямами, як самопізнання і саморегуля- ція, пізнання інших і вплив на емоції інших. Реалізація технології коучингу у процесі експерименту дозволяє сформувати такі елементи емоційної компетентності майбутнього психолога: самосвідомість, самоконтроль, емоційну чуйність, управління відносинами. Зазначена технологія дозволила підвищити рівень сформованості емоційної компетентності обстежуваних за її основними критеріями. Внаслідок апробації авторської техноло- гії формування емоційної компетентності засобами коучингу спостерігається динаміка підвищення загального рівня емоційної компетентності. Статистичний аналіз даних підтверджує результативність експерименту, тож можна стверджувати про ефективність коучингу як технології формування емоційної компетентності майбут- ніх психологів.
Keywords: У статті обговорюються основні результати апробації авторської програми формування емоцій- ної компетентності у майбутніх психологів засобами коуч-технологій. Структура занять у межах авторської програми відтворює модель емоційної компетентності за такими напрямами, як самопізнання і саморегуля- ція, пізнання інших і вплив на емоції інших. Реалізація технології коучингу у процесі експерименту дозволяє сформувати такі елементи емоційної компетентності майбутнього психолога: самосвідомість, самоконтроль, емоційну чуйність, управління відносинами. Зазначена технологія дозволила підвищити рівень сформованості емоційної компетентності обстежуваних за її основними критеріями. Внаслідок апробації авторської техноло- гії формування емоційної компетентності засобами коучингу спостерігається динаміка підвищення загального рівня емоційної компетентності. Статистичний аналіз даних підтверджує результативність експерименту, тож можна стверджувати про ефективність коучингу як технології формування емоційної компетентності майбут- ніх психологів.

РОЛЬ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ У ПОЛІТИЧНОМУ СТАНОВЛЕННІ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА (1997–2005)

Вадим Денисенко

докторант
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4317-2884
Anotation. У статті аналізується роль Партії регіонів у становленні та розвитку В. Януковича як політика республіканського рівня з кінця 1997 по 2005 рр. Окреслюються етапи еволюції Партії регіонів від регіонального політичного об’єднання жителів Донецька до могутньої політичної сили загальноукраїнського рівня. У дослі- дженні представлено розподіл повноважень, а також визначається роль неформальних лідерів серед ключових лідерів партій.
Keywords: У статті аналізується роль Партії регіонів у становленні та розвитку В. Януковича як політика республіканського рівня з кінця 1997 по 2005 рр. Окреслюються етапи еволюції Партії регіонів від регіонального політичного об’єднання жителів Донецька до могутньої політичної сили загальноукраїнського рівня. У дослі- дженні представлено розподіл повноважень, а також визначається роль неформальних лідерів серед ключових лідерів партій.

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НУДЬГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Євгенія Кузіна

аспірант кафедри практичної психології
Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4408-7008
Anotation. У статті порушується важливе актуальне питання щодо функціонування людини в інформаційно- му суспільстві. Висвітлено механізми виникнення стану нудьги під впливом інформаційного перенавантаження. Здійснено аналіз сучасних теоретико-методологічних досліджень щодо психологічної феноменології, закономір- ностей виникнення нудьги. З’ясовано психологічні особливості нудьги як актуально-ситуативного стану та як стабільної особистісної риси. Запропоновано авторське тлумачення, класифікацію та психологічні механізми інформаційної нудьги. Наведено результати емпіричного дослідження рівня психологічної залежності від інфор- маційно-комунікативних технологій та схильності до нудьги. Виявлено кількісно-якісні тенденції взаємозв’язку зазначених психологічних феноменів. Перевірено, що фактори інформаційної залежності особистості зумовлені не віковими, а феноменологічними характеристиками. Встановлені кореляційні закономірності дозволили під- твердити припущення щодо об’єктної позиції індивіда в інформаційному просторі, яка детермінує появу стану нудьги як особистісної риси людини.
Keywords: У статті порушується важливе актуальне питання щодо функціонування людини в інформаційно- му суспільстві. Висвітлено механізми виникнення стану нудьги під впливом інформаційного перенавантаження. Здійснено аналіз сучасних теоретико-методологічних досліджень щодо психологічної феноменології, закономір- ностей виникнення нудьги. З’ясовано психологічні особливості нудьги як актуально-ситуативного стану та як стабільної особистісної риси. Запропоновано авторське тлумачення, класифікацію та психологічні механізми інформаційної нудьги. Наведено результати емпіричного дослідження рівня психологічної залежності від інфор- маційно-комунікативних технологій та схильності до нудьги. Виявлено кількісно-якісні тенденції взаємозв’язку зазначених психологічних феноменів. Перевірено, що фактори інформаційної залежності особистості зумовлені не віковими, а феноменологічними характеристиками. Встановлені кореляційні закономірності дозволили під- твердити припущення щодо об’єктної позиції індивіда в інформаційному просторі, яка детермінує появу стану нудьги як особистісної риси людини.

СІМ’Я VS ДЕРЖАВА: ДОНОСИ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 1930-Х РОКІВ

Оксана Лаврі-Гончарова

аспірантка факультету історії і філософії
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-8412-3769
Anotation. Суспільне життя у СРСР упродовж 1930-х років супроводжувалося постійними новаціями та експериментами, які радянська влада реалізовувала в рамках політики побудови «нового суспільства». Фор- сована індустріалізація, виконання п’ятирічних планів, суцільна колективізація і Голодомор 1932–1933 рр. як їх результат призводили до нагнітання істерії, посилення страху, викривлення адекватного сприйняття реальності. Це допомагало комуністичній партії міцно утримувати владу, паралельно здійснюючи хвилеподібні чистки. Доноси у цій новій системі цінностей вважалися сумлінним учинком, обов’язком кожного свідомого громадянина перед державою. Вивчаючи низку досліджень із психології та етики, авторка зробила аналіз того, як у масах пропагувалося виказування за заміну ідеалів та як влада руйнувала сімейні зв'язки та формувала нове суспільство. У статті робиться наголос на ролі доносів у суспільстві та сім’ї. Правдивість, сумління та інакомислення в СРСР розглядалися як щось невірне, неприроднє.
Keywords: Суспільне життя у СРСР упродовж 1930-х років супроводжувалося постійними новаціями та експериментами, які радянська влада реалізовувала в рамках політики побудови «нового суспільства». Фор- сована індустріалізація, виконання п’ятирічних планів, суцільна колективізація і Голодомор 1932–1933 рр. як їх результат призводили до нагнітання істерії, посилення страху, викривлення адекватного сприйняття реальності. Це допомагало комуністичній партії міцно утримувати владу, паралельно здійснюючи хвилеподібні чистки. Доноси у цій новій системі цінностей вважалися сумлінним учинком, обов’язком кожного свідомого громадянина перед державою. Вивчаючи низку досліджень із психології та етики, авторка зробила аналіз того, як у масах пропагувалося виказування за заміну ідеалів та як влада руйнувала сімейні зв'язки та формувала нове суспільство. У статті робиться наголос на ролі доносів у суспільстві та сім’ї. Правдивість, сумління та інакомислення в СРСР розглядалися як щось невірне, неприроднє.

СУБ'ЄКТНА ПАРАДИГМА ЯК БАЗИС ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ І ДОСЛІДНИЦЬКОГО КОНЦЕПТА КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ

Ма Фу

аспірант кафедри теорії і методики практичної психології
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Одеса, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-1566-6688
Anotation. Педагогічна взаємодія в освітніх установах, здійснюючись у суб'єкт-суб'єктній парадигмі, ґрунту- ється на загальному психологічному конструкті – копінг-поведінці, висхідному до процесів становлення комуні- кативної суб'єктності індивіда, до складу якої входять явища соціальної перцепції, інформаційної та особистісної самопрезентації з елементами психологічного захисту. Будучи основним соціальним засобом формування осо- бистості, педагогічна взаємодія за вмілого поводження сприяє виробленню конструктивних копінг-стратегій за рахунок засвоєння патернів толерантної поведінки в системі «учень/учні – вчитель/вчителі» і не конструктивних унаслідок реакції на пряму або приховану інтолерантну поведінку з боку наставників. Доведено значимість упев- неності в собі для вироблення адекватної копінгової поведінки, яка є наслідком становлення суб'єктності індивіда в результаті подолання перешкод і бар'єрів у різних комунікативних і діяльнісних ситуаціях. Аргументовано, що процес становлення копінг-поведінки може бути змодельований шляхом звернення до психодіагностичних методик, параметри яких указують на її окремі складові частини. Методологічною основою такого моделювання є уявлення про її структуру як функціональну єдність носія поведінкової дії (особистість), індивідуальних варіан- тів уже сформованого копінгу, спрямованих на подолання актуальних перешкод та бар’єрів у провідній та допо- міжній діяльності.
Keywords: Педагогічна взаємодія в освітніх установах, здійснюючись у суб'єкт-суб'єктній парадигмі, ґрунту- ється на загальному психологічному конструкті – копінг-поведінці, висхідному до процесів становлення комуні- кативної суб'єктності індивіда, до складу якої входять явища соціальної перцепції, інформаційної та особистісної самопрезентації з елементами психологічного захисту. Будучи основним соціальним засобом формування осо- бистості, педагогічна взаємодія за вмілого поводження сприяє виробленню конструктивних копінг-стратегій за рахунок засвоєння патернів толерантної поведінки в системі «учень/учні – вчитель/вчителі» і не конструктивних унаслідок реакції на пряму або приховану інтолерантну поведінку з боку наставників. Доведено значимість упев- неності в собі для вироблення адекватної копінгової поведінки, яка є наслідком становлення суб'єктності індивіда в результаті подолання перешкод і бар'єрів у різних комунікативних і діяльнісних ситуаціях. Аргументовано, що процес становлення копінг-поведінки може бути змодельований шляхом звернення до психодіагностичних методик, параметри яких указують на її окремі складові частини. Методологічною основою такого моделювання є уявлення про її структуру як функціональну єдність носія поведінкової дії (особистість), індивідуальних варіан- тів уже сформованого копінгу, спрямованих на подолання актуальних перешкод та бар’єрів у провідній та допо- міжній діяльності.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Сніжана Марчук

практичний психолог Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» (Вінниця, Україна), аспірантка кафедри психології та соціальної роботи
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-8530-3702
Anotation. Стаття присвячена розгляду теоретичного аналізу поняття перфекціонізму. Представлено огляд теоретичних підходів до вивчення перфекціонізму серед українських науковців. Значна увага приділяється про- блемі недостатнього вивчення закономірностей і механізмів перфекціонізму. Також наголошується на доцільності дослідження перфекціонізму на сучасному етапі розвитку психологічної науки в Україні. Доведено, що проблема перфекціонізму є досить новою в українській науковій літературі, наявність потреби дослідження перфекціоніз- му вимагає більш глибокого аналізу цього феномена на сучасному етапі розвитку психологічної науки в Україні. Також стаття містить опис модифікацій опитувальників перфекціонізму українськими вченими. У статті про- аналізовано та описано погляди на позитивний та негативний вплив перфекціонізму на особистість. Визначено, що перфекціонізм найчастіше розглядається як прагнення особистості до бездоганного виконання тієї чи іншої діяльності. Проведений аналіз наукової літератури вказує на те, що в українських науковців немає єдиної позиції щодо розуміння сутності перфекціонізму. Для успішного формування та розвитку потрібно розуміти, що сто- їть за цим поняттям, тому у викладеному матеріалі розглядаються різноманітні теоретичні підходи до вивчення перфекціонізму. Перспективи подальших досліджень полягають у детальнішому емпіричному вивченні впливу перфекціонізму на різні сфери життєдіяльності особистості.
Keywords: Стаття присвячена розгляду теоретичного аналізу поняття перфекціонізму. Представлено огляд теоретичних підходів до вивчення перфекціонізму серед українських науковців. Значна увага приділяється про- блемі недостатнього вивчення закономірностей і механізмів перфекціонізму. Також наголошується на доцільності дослідження перфекціонізму на сучасному етапі розвитку психологічної науки в Україні. Доведено, що проблема перфекціонізму є досить новою в українській науковій літературі, наявність потреби дослідження перфекціоніз- му вимагає більш глибокого аналізу цього феномена на сучасному етапі розвитку психологічної науки в Україні. Також стаття містить опис модифікацій опитувальників перфекціонізму українськими вченими. У статті про- аналізовано та описано погляди на позитивний та негативний вплив перфекціонізму на особистість. Визначено, що перфекціонізм найчастіше розглядається як прагнення особистості до бездоганного виконання тієї чи іншої діяльності. Проведений аналіз наукової літератури вказує на те, що в українських науковців немає єдиної позиції щодо розуміння сутності перфекціонізму. Для успішного формування та розвитку потрібно розуміти, що сто- їть за цим поняттям, тому у викладеному матеріалі розглядаються різноманітні теоретичні підходи до вивчення перфекціонізму. Перспективи подальших досліджень полягають у детальнішому емпіричному вивченні впливу перфекціонізму на різні сфери життєдіяльності особистості.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

Вадим Бабакин

кандидат юридических наук, доцент, научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской и патентной деятельности научно-исследовательского центра
Национального университета гражданской защиты Украины (Харьков, Украина)
ORCID ID: 0000-0002-7157-0241
Anotation. Данная статья посвящена исследованию научных разработок по вопросу проблем противодей- ствия молодежной преступности оперативными подразделениями полиции. Автором проведен анализ научной литературы последних лет на предмет исследования вышеупомянутых проблем, рассмотрены точки зрения ученых относительно данного вопроса. Через ретроспективный анализ специальных публикаций прослеживает- ся генезис формирования научного интереса к исследованию проблем противодействия молодежной преступнос- ти средствами оперативно-розыскной деятельности. Отмечено, что в науке оперативно-розыскной деятельности такая тема не разрабатывалась, отдельные направления исследовались фрагментарно, и поэтому формируется новое научное направление, связанное с формированием концептуального знания по данному виду общественных отношений. При этом предмет данного направления связан не просто с обеспечением, но и с совершенствованием определенных явлений, процессов, правоотношений, сущность которого сводится к исследованию в единстве содержательных и организационных аспектов проблематики.
Keywords: Данная статья посвящена исследованию научных разработок по вопросу проблем противодей- ствия молодежной преступности оперативными подразделениями полиции. Автором проведен анализ научной литературы последних лет на предмет исследования вышеупомянутых проблем, рассмотрены точки зрения ученых относительно данного вопроса. Через ретроспективный анализ специальных публикаций прослеживает- ся генезис формирования научного интереса к исследованию проблем противодействия молодежной преступнос- ти средствами оперативно-розыскной деятельности. Отмечено, что в науке оперативно-розыскной деятельности такая тема не разрабатывалась, отдельные направления исследовались фрагментарно, и поэтому формируется новое научное направление, связанное с формированием концептуального знания по данному виду общественных отношений. При этом предмет данного направления связан не просто с обеспечением, но и с совершенствованием определенных явлений, процессов, правоотношений, сущность которого сводится к исследованию в единстве содержательных и организационных аспектов проблематики.

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

Тетяна Балюк

аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0310-9699
Anotation. У науковій статті досліджено еволюцію правового регулювання цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб. Обґрунтовано, що інститут цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб у своїй еволюції пройшов декілька етапів, які співпадають із відповідними етапами кодифікації законодавства України, серед яких доцільно виокремити: 1) етап зародження правового регулювання інституту надання права на шлюб, під час якого відповідні суспільні відносини регулювалися нормами звичаєвого права (ХVІІ ст. – початок ХХ ст.); 2) етап правового регулювання інституту надання права на шлюб нормами сімейного законодавства УРСР, який характеризувався віднесенням компетенції щодо «зниження шлюбного віку» до юрисдикції органів місцевого самоврядування (початок ХХ ст. – 2002 р.); 3) етап комплексного правового регулювання інституту надання права на шлюб нормами сімейного та цивільного процесуального законодавства України, особливістю якого є перехід цивільної юрисдикції щодо розгляду справ про надання права на шлюб до суду, а також визначення цивільної процесуальної форми розгляду даної категорії сімейних справ (2002 р. – до сьогоднішнього часу).
Keywords: У науковій статті досліджено еволюцію правового регулювання цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб. Обґрунтовано, що інститут цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб у своїй еволюції пройшов декілька етапів, які співпадають із відповідними етапами кодифікації законодавства України, серед яких доцільно виокремити: 1) етап зародження правового регулювання інституту надання права на шлюб, під час якого відповідні суспільні відносини регулювалися нормами звичаєвого права (ХVІІ ст. – початок ХХ ст.); 2) етап правового регулювання інституту надання права на шлюб нормами сімейного законодавства УРСР, який характеризувався віднесенням компетенції щодо «зниження шлюбного віку» до юрисдикції органів місцевого самоврядування (початок ХХ ст. – 2002 р.); 3) етап комплексного правового регулювання інституту надання права на шлюб нормами сімейного та цивільного процесуального законодавства України, особливістю якого є перехід цивільної юрисдикції щодо розгляду справ про надання права на шлюб до суду, а також визначення цивільної процесуальної форми розгляду даної категорії сімейних справ (2002 р. – до сьогоднішнього часу).

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

Віталій Бахуринський

аспірант кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права юридичного факультету
Національної академії управління (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-2466-7243
Anotation. У статті досліджено кримінальне законодавство зарубіжних країн, у результаті чого автором дове- дено, що законодавство у цій сфері побудовано за принципом максимальної деталізації положень кримінально- правової заборони. З одного боку, це має таку перевагу, як простота застосування, оскільки чітко визначено коло злочинних діянь, а з іншого – призводить до громіздкості зазначеного законодавства, але не в плані складності сприйняття норм, а в плані їх значної кількості. Крім того, деякі досягнення кримінального права зарубіжних країн представляється можливим застосувати і після необхідної адаптації ефективно використовувати в рамках кримі- нально-правового механізму протидії різним формам рейдерства. Зокрема, йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне захоплення юридичної особи в силовій формі. Заслуговує на увагу те, що процеси злиттів і поглинань в США і Англії детально регламентовані, на відміну від регулювання процесів реорганізації юридичної особи в Україні. В цьому контексті вдосконалення українського кримінально-правового і регулятивного законодавства підвищить рівень культури корпоративних відносин і знизить ризик розвитку рейдерства.
Keywords: У статті досліджено кримінальне законодавство зарубіжних країн, у результаті чого автором дове- дено, що законодавство у цій сфері побудовано за принципом максимальної деталізації положень кримінально- правової заборони. З одного боку, це має таку перевагу, як простота застосування, оскільки чітко визначено коло злочинних діянь, а з іншого – призводить до громіздкості зазначеного законодавства, але не в плані складності сприйняття норм, а в плані їх значної кількості. Крім того, деякі досягнення кримінального права зарубіжних країн представляється можливим застосувати і після необхідної адаптації ефективно використовувати в рамках кримі- нально-правового механізму протидії різним формам рейдерства. Зокрема, йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне захоплення юридичної особи в силовій формі. Заслуговує на увагу те, що процеси злиттів і поглинань в США і Англії детально регламентовані, на відміну від регулювання процесів реорганізації юридичної особи в Україні. В цьому контексті вдосконалення українського кримінально-правового і регулятивного законодавства підвищить рівень культури корпоративних відносин і знизить ризик розвитку рейдерства.

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Костянтин Бруссо

здобувач
Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України (Маріуполь, Донецька область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4295-7850
Anotation. У статті надані рекомендації щодо використання для організаційно-тактичного забезпечення про- вадження процесуальних дій результатів оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування, у т. ч. й тих, які не підлягають розсекреченню і не можуть бути приводами та підставами для проведення процесуальних дій і доказами, а також тих результатів, котрі не набули матеріально фіксованої форми. Встановлено, що використання результатів оперативно-розшукових заходів у кримінальному судочинстві визна- чає напрям розслідування корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері житлового будівни- цтва. З урахуванням прямо зазначених у Кримінальному процесуальному кодексі України випадків використання відомостей, отриманих під час проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, виділено напрями використання їх результатів.
Keywords: У статті надані рекомендації щодо використання для організаційно-тактичного забезпечення про- вадження процесуальних дій результатів оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування, у т. ч. й тих, які не підлягають розсекреченню і не можуть бути приводами та підставами для проведення процесуальних дій і доказами, а також тих результатів, котрі не набули матеріально фіксованої форми. Встановлено, що використання результатів оперативно-розшукових заходів у кримінальному судочинстві визна- чає напрям розслідування корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері житлового будівни- цтва. З урахуванням прямо зазначених у Кримінальному процесуальному кодексі України випадків використання відомостей, отриманих під час проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, виділено напрями використання їх результатів.

ЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Наталія Висоцька, Олександр Звенигородський

Наталія Висоцька, аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна)
Олександр Звенигородський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0773-4379, ORCID ID: 0000-0003-1386-4919
Anotation. Публікація містить огляд змін до кримінального законодавства України щодо запровадження ново- го інституту обмежувальних заходів у кримінальному праві України, висвітлено послідовність дій законодавця, метою яких є створення дійового набору інструментів, що забезпечує ефективний захист прав людини. Про- аналізовано проблему пропорційності кримінально-правової «відповіді» на домашнє насильство, встановлення розумного співвідношення між метою, яка має бути досягнута шляхом запровадження у розділі ХІІІ-1 Загальної частини Кримінального кодексу України обмежувальних заходів, та засобами її досягнення. Надана правова оцінка заходам щодо тимчасового обмеження прав або покладення обов’язків на особу в аспек- ті протидії домашньому насильству з точки зору галузевої приналежності аналогічних за змістом обмежень та обов’язків, а також наслідкам їх невиконання. Розглянуто підстави застосування цих заходів, визначення сту- пеня суспільної небезпеки вчиненого кривдником діяння, враховуючи одночасне внесення змін до законодавства. Наголошено на необхідності законодавчого врегулювання однакових за змістом обмежувальних заходів за КК України та іншими кодифікованими актами з метою удосконалення та визначення чіткого механізму застосування під час засудження особи за кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством.
Keywords: Публікація містить огляд змін до кримінального законодавства України щодо запровадження ново- го інституту обмежувальних заходів у кримінальному праві України, висвітлено послідовність дій законодавця, метою яких є створення дійового набору інструментів, що забезпечує ефективний захист прав людини. Про- аналізовано проблему пропорційності кримінально-правової «відповіді» на домашнє насильство, встановлення розумного співвідношення між метою, яка має бути досягнута шляхом запровадження у розділі ХІІІ-1 Загальної частини Кримінального кодексу України обмежувальних заходів, та засобами її досягнення. Надана правова оцінка заходам щодо тимчасового обмеження прав або покладення обов’язків на особу в аспек- ті протидії домашньому насильству з точки зору галузевої приналежності аналогічних за змістом обмежень та обов’язків, а також наслідкам їх невиконання. Розглянуто підстави застосування цих заходів, визначення сту- пеня суспільної небезпеки вчиненого кривдником діяння, враховуючи одночасне внесення змін до законодавства. Наголошено на необхідності законодавчого врегулювання однакових за змістом обмежувальних заходів за КК України та іншими кодифікованими актами з метою удосконалення та визначення чіткого механізму застосування під час засудження особи за кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством.

МІСЬКІ РАДИ ТА МІСЬКІ ГОЛОВИ ЯК МІСЦЕВІ МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Агнеса Герич

викладач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету
Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-5902-5793
Anotation. Статтю присвячено проблематиці міських рад та міських голів як муніципальних органів публічно- го управління у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних тери- торіальних громад. Мета статті – охарактеризувати проблематику міських рад та міських голів як муніципальних органів публіч- ного управління у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Методами дослідження є загальнонаукові та спеціально юридичні методи. На основі проведеного дослідження було встановлено, що серед муніципальних органів публічного управлін- ня у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад можна виокремити обласні та районні ради, а також сільські, селищні, міські ради і сільських, селищних, міських голів. Міжнародне співробітництво міських рад та міських голів як органів публічного управління у сфе- рі адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад є важливим для реалізації окремих проєктів економічного розвитку міських громад.
Keywords: Статтю присвячено проблематиці міських рад та міських голів як муніципальних органів публічно- го управління у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних тери- торіальних громад. Мета статті – охарактеризувати проблематику міських рад та міських голів як муніципальних органів публіч- ного управління у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Методами дослідження є загальнонаукові та спеціально юридичні методи. На основі проведеного дослідження було встановлено, що серед муніципальних органів публічного управлін- ня у сфері адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад можна виокремити обласні та районні ради, а також сільські, селищні, міські ради і сільських, селищних, міських голів. Міжнародне співробітництво міських рад та міських голів як органів публічного управління у сфе- рі адміністративно-правового регулювання проєктів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад є важливим для реалізації окремих проєктів економічного розвитку міських громад.

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДНК-ІДЕНТИФІКАЦІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Ірина Гора, Валерій Колесник

Ірина Гора, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України (Київ, Україна)
Валерій Колесник, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-2940-5338, ORCID ID: 0000-0003-3570-8984
Anotation. Досудове розслідування злочинів проти життя й здоров’я людини, проти громадської безпеки та багатьох інших злочинів не можна уявити без використання слідчим знань у галузі судової медицини. Вод- ночас установлення тяжкості тілесних ушкоджень та причин настання смерті зумовлює потребу обов’язкового залучення стороною обвинувачення експерта для проведення судово-медичної експертизи. Об’єктом судово- медичної експертизи часто стають трупи не встановлених осіб, серед яких трапляються тіла у стані виразної гнильної трансформації, обвуглювання, скелетування, розрізнені фрагменти людських тіл тощо. Одним із головних питань, що ставиться експерту – судовому медику на вирішення, є ідентифікація особи, де вели- ке значення для проведення дослідження й отримання правильних результатів має застосування біологічних методів. Певну роль у цьому процесі відіграють інтеграція і диференціація суміжних галузей знань, а саме криміналістики, біології та судової медицини, що в сукупності покликані сприяти об’єктивізації процесу досудового розслідування, підвищенню статусу слідів та окремих об’єктів біологічного походження як необ- хідних елементів доказової бази. Від результатів таких експертиз залежить правильність прийнятих органом досудового розслідування та судом рішень. У кримінальних провадженнях про вбивства, терористичні акти, завдання тілесних ушкоджень та вчинення інших злочинів, пов’язаних із ушкодженням тіла людини пошуки слідчого під час проведення огляду місця події, оглядів предметів, приміщень спрямовані насамперед на виявлення слідів крові та інших слідів біологічного походження, що, як правило, у значній кількості утворюються у певних місцях і на різноманітних об’єктах під час вчинення та приховування таких злочинів. Зазначені сліди можуть бути виявлені на ґрунті, стінах приміщен- ня, меблях та інших предметах, у пазах між дошками чи плитами підлоги, на знаряддях завдання ушкоджень чи травми, на предметах одягу чи взуття тощо. Об’єкти біологічного походження та предмети з їх слідами доволі часто використовуються як джерела орієнтовної та доказової інформації. Вони дають змогу висунути обґрунто- вані версії щодо характеру події, відтворити обстановку, в якій було скоєно злочин, значно звузити коло осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а в окремих випадках – встановити конкретну особу, яка скоїла злочин, або виключити певну особу з числа підозрюваних. За певних обставин завдяки використанню відомостей про об’єкти біологічного проходження вдається встановити особу потерпілого, якщо вона залишається невідомою на момент початку розслідування. Якщо особу підозрюваного або потерпілого не встановлено, коли справжні відомості про таких осіб при- ховуються або спотворюються навмисно, потужним інструментом отримання важливої доказової інформа- ції може виступати генетична ідентифікація особи. Процедура судово-медичної ідентифікації особи полягає у встановленні тотожності невідомого живого чи померлого індивідууму з конкретною і відомою орга- нам досудового розслідування людиною. Індивідуальність об’єктів матеріального світу, їх взаємозв’язок та взаємозалежність, об’єктивний характер змін та відносна сталість є передумовами, котрі визначають можливість ідентифікації різних об’єктів матеріального світу загалом і людини зокрема. Задля цього для ідентифікації людини як об’єкта живої природи використовують біологічні методи досліджень, засновані на вивченні довгої полімерної молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) – одного з двох типів при- родних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання й передачу наступним поколінням нащадків генетич- ної програми розвитку та функціонування людини як живої істоти. Розшифровку структури ДНК вчені здій- снили ще у 1953 р., що стало одним з поворотних моментів в історії біології. З часом ці дослідження стали в нагоді криміналістам та судовим медикам, які встановлювали обставини вчинення злочинів та причетних до них осіб. Сучасна технологія криміналістичного ДНК-аналізу дає змогу досліджувати майже всі тканини та біологічні рідини людського організму. Нині досягнуті суттєві результати щодо дослідження біологічних слідів і навіть тих, які зазнали негативного впливу факторів зовнішнього середовища, а саме фізичних, хімічних і біологічних, або піддалися частковій деградації. Застосування молекулярно-генетичних дослі- джень дає змогу швидко та ефективно ідентифікувати постраждалих та провести реконструкцію обста- вин події у разі надзвичайних ситуацій з великою кількістю людських жертв, зокрема нещасних випадків, авіакатастроф, терористичних актів, бойових дій. Знання таких можливостей судово-медичної експертизи слідчими, прокурорами, адвокатами, суддями, уміння збирати матеріали для проведення експертних досліджень, формулювати запитання експерту та оцінювати отримані ним висновки має велике значення для зби- рання та оцінювання доказів у кримінальному проваджені, а також їх використання в інтересах здійснення справедливого правосуддя.
Keywords: Досудове розслідування злочинів проти життя й здоров’я людини, проти громадської безпеки та багатьох інших злочинів не можна уявити без використання слідчим знань у галузі судової медицини. Вод- ночас установлення тяжкості тілесних ушкоджень та причин настання смерті зумовлює потребу обов’язкового залучення стороною обвинувачення експерта для проведення судово-медичної експертизи. Об’єктом судово- медичної експертизи часто стають трупи не встановлених осіб, серед яких трапляються тіла у стані виразної гнильної трансформації, обвуглювання, скелетування, розрізнені фрагменти людських тіл тощо. Одним із головних питань, що ставиться експерту – судовому медику на вирішення, є ідентифікація особи, де вели- ке значення для проведення дослідження й отримання правильних результатів має застосування біологічних методів. Певну роль у цьому процесі відіграють інтеграція і диференціація суміжних галузей знань, а саме криміналістики, біології та судової медицини, що в сукупності покликані сприяти об’єктивізації процесу досудового розслідування, підвищенню статусу слідів та окремих об’єктів біологічного походження як необ- хідних елементів доказової бази. Від результатів таких експертиз залежить правильність прийнятих органом досудового розслідування та судом рішень. У кримінальних провадженнях про вбивства, терористичні акти, завдання тілесних ушкоджень та вчинення інших злочинів, пов’язаних із ушкодженням тіла людини пошуки слідчого під час проведення огляду місця події, оглядів предметів, приміщень спрямовані насамперед на виявлення слідів крові та інших слідів біологічного походження, що, як правило, у значній кількості утворюються у певних місцях і на різноманітних об’єктах під час вчинення та приховування таких злочинів. Зазначені сліди можуть бути виявлені на ґрунті, стінах приміщен- ня, меблях та інших предметах, у пазах між дошками чи плитами підлоги, на знаряддях завдання ушкоджень чи травми, на предметах одягу чи взуття тощо. Об’єкти біологічного походження та предмети з їх слідами доволі часто використовуються як джерела орієнтовної та доказової інформації. Вони дають змогу висунути обґрунто- вані версії щодо характеру події, відтворити обстановку, в якій було скоєно злочин, значно звузити коло осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а в окремих випадках – встановити конкретну особу, яка скоїла злочин, або виключити певну особу з числа підозрюваних. За певних обставин завдяки використанню відомостей про об’єкти біологічного проходження вдається встановити особу потерпілого, якщо вона залишається невідомою на момент початку розслідування. Якщо особу підозрюваного або потерпілого не встановлено, коли справжні відомості про таких осіб при- ховуються або спотворюються навмисно, потужним інструментом отримання важливої доказової інформа- ції може виступати генетична ідентифікація особи. Процедура судово-медичної ідентифікації особи полягає у встановленні тотожності невідомого живого чи померлого індивідууму з конкретною і відомою орга- нам досудового розслідування людиною. Індивідуальність об’єктів матеріального світу, їх взаємозв’язок та взаємозалежність, об’єктивний характер змін та відносна сталість є передумовами, котрі визначають можливість ідентифікації різних об’єктів матеріального світу загалом і людини зокрема. Задля цього для ідентифікації людини як об’єкта живої природи використовують біологічні методи досліджень, засновані на вивченні довгої полімерної молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) – одного з двох типів при- родних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання й передачу наступним поколінням нащадків генетич- ної програми розвитку та функціонування людини як живої істоти. Розшифровку структури ДНК вчені здій- снили ще у 1953 р., що стало одним з поворотних моментів в історії біології. З часом ці дослідження стали в нагоді криміналістам та судовим медикам, які встановлювали обставини вчинення злочинів та причетних до них осіб. Сучасна технологія криміналістичного ДНК-аналізу дає змогу досліджувати майже всі тканини та біологічні рідини людського організму. Нині досягнуті суттєві результати щодо дослідження біологічних слідів і навіть тих, які зазнали негативного впливу факторів зовнішнього середовища, а саме фізичних, хімічних і біологічних, або піддалися частковій деградації. Застосування молекулярно-генетичних дослі- джень дає змогу швидко та ефективно ідентифікувати постраждалих та провести реконструкцію обста- вин події у разі надзвичайних ситуацій з великою кількістю людських жертв, зокрема нещасних випадків, авіакатастроф, терористичних актів, бойових дій. Знання таких можливостей судово-медичної експертизи слідчими, прокурорами, адвокатами, суддями, уміння збирати матеріали для проведення експертних досліджень, формулювати запитання експерту та оцінювати отримані ним висновки має велике значення для зби- рання та оцінювання доказів у кримінальному проваджені, а також їх використання в інтересах здійснення справедливого правосуддя.

НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Віталій Гуменюк

проректор з адміністративно-господарської діяльності
Університету митної справи та фінансів (Дніпро, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4146-1615
Anotation. У статті аналізується досвід зарубіжних країн щодо реалізації адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в реаліях сучасної України. Розглядаються пенсійні системи окремих країн, які базуються на трирівневих моделях, що включають солідарно-розподільну схему із забез- печенням базового рівня пенсії та накопичувальну (обов’язкову і добровільну) і поєднуються в різних варіантах. Визначено, що для більшості країн одним із найболючіших питань пенсійної реформи є питання пенсійного віку, оскільки воно зачіпає інтереси одразу кількох поколінь теперішніх і майбутніх пенсіонерів. Загальна тенденція до підвищення пенсійного віку складається під впливом низки демографічних, економічних і соціальних чинників. Зроблено висновок, що для нашої країни подальше вивчення досвіду зарубіжних країн і вдалих конструк- тивних публічно-управлінських рішень буде корисним для їх застосування у процесі побудови та реформування власної пенсійної системи, що дозволить уникнути негативних тенденцій, зумовлених соціально-економічними реаліями сучасного суспільства.
Keywords: У статті аналізується досвід зарубіжних країн щодо реалізації адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в реаліях сучасної України. Розглядаються пенсійні системи окремих країн, які базуються на трирівневих моделях, що включають солідарно-розподільну схему із забез- печенням базового рівня пенсії та накопичувальну (обов’язкову і добровільну) і поєднуються в різних варіантах. Визначено, що для більшості країн одним із найболючіших питань пенсійної реформи є питання пенсійного віку, оскільки воно зачіпає інтереси одразу кількох поколінь теперішніх і майбутніх пенсіонерів. Загальна тенденція до підвищення пенсійного віку складається під впливом низки демографічних, економічних і соціальних чинників. Зроблено висновок, що для нашої країни подальше вивчення досвіду зарубіжних країн і вдалих конструк- тивних публічно-управлінських рішень буде корисним для їх застосування у процесі побудови та реформування власної пенсійної системи, що дозволить уникнути негативних тенденцій, зумовлених соціально-економічними реаліями сучасного суспільства.

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ХУЛІГАНСТВУ

Дмитро Демчишин

викладач кафедри кримінального права та кримінології
Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України (Маріуполь, Донецька область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4172-1272
Anotation. У статті автор досліджує особливості загальносоціального запобігання хуліганству в Україні. Вка- зується, що пріоритетне завдання будь-якого виду запобігання – якісне зниження кількісних показників кримі- нально протиправної діяльності, що можна зробити виключно шляхом застосування кримінологічного інстру- ментарію, такого як, наприклад, прогнозування. Звертається увага, що сьогодні загальносоціальне запобігання є основою кримінологічних стратегій, що зумовлено повноваженнями та сферами дії суб’єктів їх реалізації. Автор вказує, що під загальносоціальним запобіганням хуліганству необхідно розуміти сукупність соціально- культурних, економіко-політичних та педагогіко-правових заходів та засобів, спрямованих на раннє встанов- лення та усунення деструктивних та фонових явищ, котрі зумовлюють та/або сприяють вчиненню кримінально протиправних хуліганських дій. Підсумовується, що заходи загальносоціального запобігання хуліганству майже повною мірою відповідають аналогічним щодо інших кримінально протиправних діянь. Особлива увага право- охоронних органів має приділятись особам, котрі вчинили це кримінальне правопорушення у неповнолітньому віці. В сучасних умовах все більшої актуальності набуває запобігання за допомоги ЗМІ, що зумовлено технічним прогресом та прагненням держави до загальної комп’ютеризації.
Keywords: У статті автор досліджує особливості загальносоціального запобігання хуліганству в Україні. Вка- зується, що пріоритетне завдання будь-якого виду запобігання – якісне зниження кількісних показників кримі- нально протиправної діяльності, що можна зробити виключно шляхом застосування кримінологічного інстру- ментарію, такого як, наприклад, прогнозування. Звертається увага, що сьогодні загальносоціальне запобігання є основою кримінологічних стратегій, що зумовлено повноваженнями та сферами дії суб’єктів їх реалізації. Автор вказує, що під загальносоціальним запобіганням хуліганству необхідно розуміти сукупність соціально- культурних, економіко-політичних та педагогіко-правових заходів та засобів, спрямованих на раннє встанов- лення та усунення деструктивних та фонових явищ, котрі зумовлюють та/або сприяють вчиненню кримінально протиправних хуліганських дій. Підсумовується, що заходи загальносоціального запобігання хуліганству майже повною мірою відповідають аналогічним щодо інших кримінально протиправних діянь. Особлива увага право- охоронних органів має приділятись особам, котрі вчинили це кримінальне правопорушення у неповнолітньому віці. В сучасних умовах все більшої актуальності набуває запобігання за допомоги ЗМІ, що зумовлено технічним прогресом та прагненням держави до загальної комп’ютеризації.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ СИСТЕМОЮ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Сергій Єременко

кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту, заступник начальника з навчальної роботи
Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-3685-4713
Anotation. Регулювання соціальної сфери є однією з головних функцій держави. У соціальній сфері держави цивільний захист має такі функції, як політична і правова. Інформаційну діяльність розглянуто як необхідну складову частину організації державного управління у сфері цивільного захисту, роботи керівного складу та фахівців. Ця діяльність розглядається як частина роботи Держав- ної служби України з надзвичайних ситуацій, виконання завдань якої пов’язана безпосередньо з регулюванням соціальних процесів. Політико-правову складову частину забезпечення цивільного захисту, у т. ч. і пожежної без- пеки розкрито через призму необхідності поширення заходів державного контролю. Розкрито основні підходи до розв’язання проблем підвищення управління єдиною державною системою цивільного захисту, її інформаційно-правового забезпечення. Висвітлено актуальність потреби вдосконалення механізмів організаційно-правового регулювання у цій сфері, доведено необхідність надання пріоритетності про- цесам інформатизації управління у справі забезпечення цивільного захисту в Україні.
Keywords: Регулювання соціальної сфери є однією з головних функцій держави. У соціальній сфері держави цивільний захист має такі функції, як політична і правова. Інформаційну діяльність розглянуто як необхідну складову частину організації державного управління у сфері цивільного захисту, роботи керівного складу та фахівців. Ця діяльність розглядається як частина роботи Держав- ної служби України з надзвичайних ситуацій, виконання завдань якої пов’язана безпосередньо з регулюванням соціальних процесів. Політико-правову складову частину забезпечення цивільного захисту, у т. ч. і пожежної без- пеки розкрито через призму необхідності поширення заходів державного контролю. Розкрито основні підходи до розв’язання проблем підвищення управління єдиною державною системою цивільного захисту, її інформаційно-правового забезпечення. Висвітлено актуальність потреби вдосконалення механізмів організаційно-правового регулювання у цій сфері, доведено необхідність надання пріоритетності про- цесам інформатизації управління у справі забезпечення цивільного захисту в Україні.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР

Юрій Єрмаков

кандидат юридичних наук, доцент (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-9400-0604
Anotation. У статті проведено аналіз службових кримінальних правопорушень, вчинених у сфері охорони та використання надр. Стверджується, що правопорушення у сфері надрокористування, зокрема такі як неза- конний видобуток бурштину, вугілля, піску, є прямими загрозами екології та природному середовищу загалом. Встановлено, що найпоширенішими службовими кримінальними правопорушеннями, вчиненими у сфері охо- рони та використання надр, є: зловживання владою або службовим становищем, прийняття пропозиції, обі- цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, службове підроблення, службова недбалість. З’ясовано, що службові кримінальні правопорушення, пов’язані із надрокористуванням, полягають у вчинен- ні службовою особою, яка має безпосереднє повноваження на надання дозволів на видобування надр, продовження таких дозволів чи припинення протиправних дій, направлених на порушення законодавства у цій сфері, прийняття рішення щодо видобутку надр, а також інші службові повноваження, пов’язані з охороною та використанням надр.
Keywords: У статті проведено аналіз службових кримінальних правопорушень, вчинених у сфері охорони та використання надр. Стверджується, що правопорушення у сфері надрокористування, зокрема такі як неза- конний видобуток бурштину, вугілля, піску, є прямими загрозами екології та природному середовищу загалом. Встановлено, що найпоширенішими службовими кримінальними правопорушеннями, вчиненими у сфері охо- рони та використання надр, є: зловживання владою або службовим становищем, прийняття пропозиції, обі- цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, службове підроблення, службова недбалість. З’ясовано, що службові кримінальні правопорушення, пов’язані із надрокористуванням, полягають у вчинен- ні службовою особою, яка має безпосереднє повноваження на надання дозволів на видобування надр, продовження таких дозволів чи припинення протиправних дій, направлених на порушення законодавства у цій сфері, прийняття рішення щодо видобутку надр, а також інші службові повноваження, пов’язані з охороною та використанням надр.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА В УКРАИНСКОЙ ССР

Андрей Калараш

аспирант
Харьковского национального университета внутренних дел (Харьков, Украина)
ORCID ID: 0000-0003-1224-219X
Anotation. В статье исследуется историко-правовая эволюция институционализации функций Верховного Суда УССР, исходя из норм законодательства советской эпохи. Акцентируется внимание на ключевых декретах, постановлениях, решениях и законодательных актах советского периода, которые в той или иной форме влияли на становление и развитие функций Верховного Суда УССР. Установлено, что организация и деятельность Вер- ховного Суда УССР постоянно находилась под влиянием многих факторов, связанных с эволюцией советской модели государственности, будучи отражением существующего режима.
Keywords: В статье исследуется историко-правовая эволюция институционализации функций Верховного Суда УССР, исходя из норм законодательства советской эпохи. Акцентируется внимание на ключевых декретах, постановлениях, решениях и законодательных актах советского периода, которые в той или иной форме влияли на становление и развитие функций Верховного Суда УССР. Установлено, что организация и деятельность Вер- ховного Суда УССР постоянно находилась под влиянием многих факторов, связанных с эволюцией советской модели государственности, будучи отражением существующего режима.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ПІДХОДИ ТА ДИСКУСІЇ

Світлана Карвацька

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-9948-4866
Anotation. У статті авторка аналізує інтерпретаційну модель науково-правових досліджень у міжнародному праві – модель, яка є безпосереднім осмисленням міжнародно-правової реальності у процесі пошуку її правиль- ної інтерпретації. Правоінтерпретаційна діяльність у міжнародному праві – це категорія не доктрини, а практики, суб’єктом здійснення якої є міжнародні судові та квазісудові установи. Тому кінцева мета інтерпретації у праві загалом і міжнародному праві зокрема не обмежується з’ясуванням змісту правових норм. Ключова особливість інтерпретації у міжнародному праві полягає у тому, що вона постає не лише актом пізнання волі авторів у їх зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акта. Доведено, що, з одного боку, інтерпретація спрямована на встановлення вже існуючого правового значення міжнародно-правового акта, з іншого – процес інтерпретації має творчий вимір.
Keywords: У статті авторка аналізує інтерпретаційну модель науково-правових досліджень у міжнародному праві – модель, яка є безпосереднім осмисленням міжнародно-правової реальності у процесі пошуку її правиль- ної інтерпретації. Правоінтерпретаційна діяльність у міжнародному праві – це категорія не доктрини, а практики, суб’єктом здійснення якої є міжнародні судові та квазісудові установи. Тому кінцева мета інтерпретації у праві загалом і міжнародному праві зокрема не обмежується з’ясуванням змісту правових норм. Ключова особливість інтерпретації у міжнародному праві полягає у тому, що вона постає не лише актом пізнання волі авторів у їх зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акта. Доведено, що, з одного боку, інтерпретація спрямована на встановлення вже існуючого правового значення міжнародно-правового акта, з іншого – процес інтерпретації має творчий вимір.

НЕНАСИЛЬНИЦЬКА ПРОТИДІЯ МАСОВИМ ЗАВОРУШЕННЯМ

Андрій Корзун

ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності
Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8490-7579
Anotation. Стаття присвячена визначенню сутності, методів та форм ненасильницької протидії масовим заво- рушенням, а також формуванню типового алгоритму такої протидії. Дослідження засноване на вивченні перебігу на наслідків масових заворушень за останні роки у різних країнах світу та на аналізі результатів наукових розві- док щодо причин виникнення насильницьких протестів, їх припинення та наслідків застосування сили поліцією. Визначено зміст насильницької протидії масовим заворушенням та встановлено, що її застосування при- зводить до низки негативних наслідків. Натомість ненасильницька протидія масовим заворушенням має значні переваги. Встановлено, що провідна роль у запобіганні виникненню масових заворушень належить політичному керівництву держав та його ефективній взаємодії з власними правоохоронними органами. У решті ж основна роль належить саме ефективній роботі правоохоронних органів, яка має проводитися у таких двох основних формах, як гласна та негласна.
Keywords: Стаття присвячена визначенню сутності, методів та форм ненасильницької протидії масовим заво- рушенням, а також формуванню типового алгоритму такої протидії. Дослідження засноване на вивченні перебігу на наслідків масових заворушень за останні роки у різних країнах світу та на аналізі результатів наукових розві- док щодо причин виникнення насильницьких протестів, їх припинення та наслідків застосування сили поліцією. Визначено зміст насильницької протидії масовим заворушенням та встановлено, що її застосування при- зводить до низки негативних наслідків. Натомість ненасильницька протидія масовим заворушенням має значні переваги. Встановлено, що провідна роль у запобіганні виникненню масових заворушень належить політичному керівництву держав та його ефективній взаємодії з власними правоохоронними органами. У решті ж основна роль належить саме ефективній роботі правоохоронних органів, яка має проводитися у таких двох основних формах, як гласна та негласна.

ПРАВО НА ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Людмила Купіна

кандидат юридичних наук, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін факультету політології та права
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-5091-8333
Anotation. Метою дослідження є здійснення характеристики проблеми реалізації принципів, що гарантують гідну оплату праці. Виходячи з поставленої мети автором поставлено такі завдання: 1) визначити сутність катего- рії «оплата праці» у механізмі реалізації права особи на працю; 2) охарактеризувати призначення оплати праці як складової частини задоволення потреб людини; 3) встановити напрями підвищення ефективності реалізації прин- ципів оплати праці. Обґрунтованість і достовірність одержаних наукових результатів забезпечені використанням системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. Вирішальну роль у дослідженні відіграли загальнофілософські методи, серед яких провідне місце посідають діалектичний метод, системоутворюючий метод, метод прогнозування. Зроблено висновок, що на рівень оплати праці впливає сукуп- ність макроекономічних та мікроекономічних зовнішніх та внутрішніх чинників, де роль останніх відіграють рівень продуктивності праці, масштаби діяльності та рівень прибутковості підприємства, витрати на заробітну плату. Наголошено, що досягнення належного рівня ефективності норм трудового права, що визначають меха- нізм правового регулювання оплати праці, повинно базуватися на запровадженні системи державного управління нормуванням праці.
Keywords: Метою дослідження є здійснення характеристики проблеми реалізації принципів, що гарантують гідну оплату праці. Виходячи з поставленої мети автором поставлено такі завдання: 1) визначити сутність катего- рії «оплата праці» у механізмі реалізації права особи на працю; 2) охарактеризувати призначення оплати праці як складової частини задоволення потреб людини; 3) встановити напрями підвищення ефективності реалізації прин- ципів оплати праці. Обґрунтованість і достовірність одержаних наукових результатів забезпечені використанням системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. Вирішальну роль у дослідженні відіграли загальнофілософські методи, серед яких провідне місце посідають діалектичний метод, системоутворюючий метод, метод прогнозування. Зроблено висновок, що на рівень оплати праці впливає сукуп- ність макроекономічних та мікроекономічних зовнішніх та внутрішніх чинників, де роль останніх відіграють рівень продуктивності праці, масштаби діяльності та рівень прибутковості підприємства, витрати на заробітну плату. Наголошено, що досягнення належного рівня ефективності норм трудового права, що визначають меха- нізм правового регулювання оплати праці, повинно базуватися на запровадженні системи державного управління нормуванням праці.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ТА УКРАЇНИ)

Ярослав Кушнір

ад’юнкт, старший викладач кафедри адміністративної діяльності
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8519-5331
Anotation. Урегулювання правового статусу тимчасово окупованих територій, визначення їхнього правового режиму є першочерговим завданням для країн, що зіштовхнулися з таким явищем. Із 2014 р. таке завдання стало пріоритетним і для України. У цій площині теоретичний та практичний інтерес становить досвід зарубіжних держав, які стикнулися з проблемою окупації частини власної території та змушені розбудовувати модель норма- тивно-правового регулювання взаємин контрольованої та тимчасово окупованої частин країни. У статті автор розглядає у порівняльно-правовому аспекті досвід Республіки Молдова. Констатовано відсут- ність правового визначення статусу тимчасово окупованих територій у рамках національного законодавства і, як наслідок, відсутність належного порядку перетинання ліній, що визначають межі тимчасово окупованих територій. Досвіду Республіки Молдова протиставляється українській підхід до визначення правового статусу тимчасово окупованих територій, меж таких територій, нормативного порядку їхнього перетинання. Проведене дослідження дає автору підстави зазначити, що саме український підхід до унормування правового статусу тимчасово окупованих територій являє собою модель, яка відповідає реаліям сьогоднення та дає змогу на належному рівні врахувати міжнародні стандарти.
Keywords: Урегулювання правового статусу тимчасово окупованих територій, визначення їхнього правового режиму є першочерговим завданням для країн, що зіштовхнулися з таким явищем. Із 2014 р. таке завдання стало пріоритетним і для України. У цій площині теоретичний та практичний інтерес становить досвід зарубіжних держав, які стикнулися з проблемою окупації частини власної території та змушені розбудовувати модель норма- тивно-правового регулювання взаємин контрольованої та тимчасово окупованої частин країни. У статті автор розглядає у порівняльно-правовому аспекті досвід Республіки Молдова. Констатовано відсут- ність правового визначення статусу тимчасово окупованих територій у рамках національного законодавства і, як наслідок, відсутність належного порядку перетинання ліній, що визначають межі тимчасово окупованих територій. Досвіду Республіки Молдова протиставляється українській підхід до визначення правового статусу тимчасово окупованих територій, меж таких територій, нормативного порядку їхнього перетинання. Проведене дослідження дає автору підстави зазначити, що саме український підхід до унормування правового статусу тимчасово окупованих територій являє собою модель, яка відповідає реаліям сьогоднення та дає змогу на належному рівні врахувати міжнародні стандарти.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Михайло Малетич

кандидат юридичних наук
ORCID ID: 0000-0002-2933-0623
Anotation. У статті автором розглянуті важливі напрями розвитку адміністративно-правового регулювання адміністративних проваджень, запропоновано застосування європейських підходів до вдосконалення правової форми, змісту, принципів, гарантій у нормативній фіксації вимог до адміністративних виробництв. Запропоновано розробку низки нових актів законодавства – Національної стратегії та Національного пла- ну проведення адміністративної реформи під егідою Кабінету Міністрів України, Закону України «Про загальні правила адміністративних проваджень» із закріпленням у ньому загальних і спеціальних ознак системи адміні- стративних проваджень, їх видів, суб’єктів і об’єктів, відповідальності учасників адміністративних проваджень та порядку захисту їхніх прав.
Keywords: У статті автором розглянуті важливі напрями розвитку адміністративно-правового регулювання адміністративних проваджень, запропоновано застосування європейських підходів до вдосконалення правової форми, змісту, принципів, гарантій у нормативній фіксації вимог до адміністративних виробництв. Запропоновано розробку низки нових актів законодавства – Національної стратегії та Національного пла- ну проведення адміністративної реформи під егідою Кабінету Міністрів України, Закону України «Про загальні правила адміністративних проваджень» із закріпленням у ньому загальних і спеціальних ознак системи адміні- стративних проваджень, їх видів, суб’єктів і об’єктів, відповідальності учасників адміністративних проваджень та порядку захисту їхніх прав.

ПІЗНАННЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ТА КРИМІНАЛЬНІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

Віталій Ходанович

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник
Національної академії Служби безпеки України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0383-1788
Anotation. Перед державою та її правоохоронними органами в межах виконання функцій з протидії злочи- нам проти основ національної безпеки стоїть завдання використання широкого спектра пізнавальних засобів. Оперативно-розшукова діяльність із притаманними їй специфічними методами дає змогу отримати доступ до кримінально значущої інформації, отримати яку іншим шляхом неможливо. Пізнання, отримане в процесі опера- тивно-розшукової діяльності та досудового розслідування, має свої специфічні ознаки, котрі відрізняють його від інших видів пізнання. Оперативно-розшукове пізнання є специфічним різновидом соціального пізнання, під час якого суб’єкти оперативно-розшукової діяльності отримують специфічний тип спеціального знання, що зумов- лене як об’єктом пізнання, так і оперативно-розшуковими силами, засобами, формами та методами оволодіння ним. Таке пізнання відрізняється від кримінального процесуального за багатьма рисами: за початком здійснення, об’єктом та метою, засобами, способами, формами, правовим статусом суб’єктів, наслідками тощо. На відміну від пізнання в кримінальному провадженні, суб’єктам якого не доступні для безпосереднього сприйняття обста- вини події, що відбувалася в минулому, суб’єкт оперативно-розшукового пізнання, яким є оперативний співро- бітник, безпосередньо через свої органи відчуття або опосередковано за допомогою осіб, котрі залучені до опе- ративно-розшукової діяльності, може сприймати факти, явища, події, дії окремих осіб, котрі мають безпосереднє відношення до підготовки чи скоєння злочину. Оперативно-розшуковим шляхом може бути зібрано інформацію, яка характеризує особу, її спосіб життя, наміри щодо переховування від кримінального переслідування, зв’язки тощо. Пізнання фактичних обставин кримінального провадження розпочинається ще до його відкриття й вне- сення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань і часто – в межах оперативно-розшукової діяльності. Проте доказування як елемент пізнання об’єктивно не може виникнути до виконання процесуальних процедур, оскільки для цього потрібне процесуальне опосередкування. Оцінка результатів оперативного пізнання може ста- ти поштовхом для розвитку пізнання кримінального процесуального. Початковий об’єкт пізнавальної діяльності виникає як результат ОРД і лише після цього він конкретизується і дістає свого розвитку в процесі доказування. Не можна розпочати доказування, не маючи певної бази, будь-яких відомостей про факти, котрі можуть вказувати на ознаки злочину і підлягати пізнанню. Саме ці відомості перевіряються, доповнюються, оцінюються в процесі доказування, під час якого процесуальним шляхом встановлюються докази.
Keywords: Перед державою та її правоохоронними органами в межах виконання функцій з протидії злочи- нам проти основ національної безпеки стоїть завдання використання широкого спектра пізнавальних засобів. Оперативно-розшукова діяльність із притаманними їй специфічними методами дає змогу отримати доступ до кримінально значущої інформації, отримати яку іншим шляхом неможливо. Пізнання, отримане в процесі опера- тивно-розшукової діяльності та досудового розслідування, має свої специфічні ознаки, котрі відрізняють його від інших видів пізнання. Оперативно-розшукове пізнання є специфічним різновидом соціального пізнання, під час якого суб’єкти оперативно-розшукової діяльності отримують специфічний тип спеціального знання, що зумов- лене як об’єктом пізнання, так і оперативно-розшуковими силами, засобами, формами та методами оволодіння ним. Таке пізнання відрізняється від кримінального процесуального за багатьма рисами: за початком здійснення, об’єктом та метою, засобами, способами, формами, правовим статусом суб’єктів, наслідками тощо. На відміну від пізнання в кримінальному провадженні, суб’єктам якого не доступні для безпосереднього сприйняття обста- вини події, що відбувалася в минулому, суб’єкт оперативно-розшукового пізнання, яким є оперативний співро- бітник, безпосередньо через свої органи відчуття або опосередковано за допомогою осіб, котрі залучені до опе- ративно-розшукової діяльності, може сприймати факти, явища, події, дії окремих осіб, котрі мають безпосереднє відношення до підготовки чи скоєння злочину. Оперативно-розшуковим шляхом може бути зібрано інформацію, яка характеризує особу, її спосіб життя, наміри щодо переховування від кримінального переслідування, зв’язки тощо. Пізнання фактичних обставин кримінального провадження розпочинається ще до його відкриття й вне- сення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань і часто – в межах оперативно-розшукової діяльності. Проте доказування як елемент пізнання об’єктивно не може виникнути до виконання процесуальних процедур, оскільки для цього потрібне процесуальне опосередкування. Оцінка результатів оперативного пізнання може ста- ти поштовхом для розвитку пізнання кримінального процесуального. Початковий об’єкт пізнавальної діяльності виникає як результат ОРД і лише після цього він конкретизується і дістає свого розвитку в процесі доказування. Не можна розпочати доказування, не маючи певної бази, будь-яких відомостей про факти, котрі можуть вказувати на ознаки злочину і підлягати пізнанню. Саме ці відомості перевіряються, доповнюються, оцінюються в процесі доказування, під час якого процесуальним шляхом встановлюються докази.