СПИСОК ПРИКРІПЛЕНИХ ФАЙЛІВ

СУТНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ КОМАНДНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Марина Єпіхіна, Вікторія Желанова

Марина Єпіхіна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Полтава, Україна)
Вікторія Желанова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-0199-8186; ORCID ID: 0000-0001-9467-1080
Anotation. Анотація. У статті визначено, що партнерська взаємодія, як стратегічний напрямок сучасної освіти зумовлює оновлення форм і методів навчання, серед яких пріоритетним у початковій школі є командна робота. Розкрито сутність поняття «команда», «командна робота», подано авторське тлумачення сутності «партнерська взаємодія». Розглянуто відмінності між командою і групою, виділені основні ознаки командної роботи. Встановлено, що командна робота є ключовим інструментом партнерської взаємодії, бо основні ознаки командної роботи є базовими складниками партнерської взаємодії, які розглядаються через комунікативний, інтерактивний, перцептивний аспекти. Визначено значення командної роботи в освітньому процесі початкової школи. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів: аналіз літературних джерел, дефініційний аналіз, синтез, порівняння, систематизація наукових джерел, узагальнення.
Keywords: Анотація. У статті визначено, що партнерська взаємодія, як стратегічний напрямок сучасної освіти зумовлює оновлення форм і методів навчання, серед яких пріоритетним у початковій школі є командна робота. Розкрито сутність поняття «команда», «командна робота», подано авторське тлумачення сутності «партнерська взаємодія». Розглянуто відмінності між командою і групою, виділені основні ознаки командної роботи. Встановлено, що командна робота є ключовим інструментом партнерської взаємодії, бо основні ознаки командної роботи є базовими складниками партнерської взаємодії, які розглядаються через комунікативний, інтерактивний, перцептивний аспекти. Визначено значення командної роботи в освітньому процесі початкової школи. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів: аналіз літературних джерел, дефініційний аналіз, синтез, порівняння, систематизація наукових джерел, узагальнення.

СТИМУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ

Юлія Климович

викладач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-6991-5263
Anotation. Анотація. У статті досліджено вплив перевернутого навчання на сприйняття студентами поняття академічної доброчесності в сучасному освітньому середовищі. Перевернуте навчання, що характеризується самостійним засвоєнням знань онлайн та наступною колективною роботою в аудиторії, представляє собою зміну освітньої парадигми, створюючи труднощі та можливості для забезпечення академічної доброчесності. У дослідженні використано комбінований підхід, включаючи аналіз літератури з теми, опитування та експериментальну реалізацію моделі перевернутого навчання в курсі “Практичний курс англійської мови”. Автор також розглядає виклики сьогодення, наголошуючи на важливості збалансованого оцінювання, яке враховує як онлайн, так і офлайн компоненти запропонованого підходу. Крім того, у роботі пропонується низка стратегій для оцінювання мовних умінь в межах перевернутого навчання, таких як взаємооцінювання для мовленнєвих завдань, формальне оцінювання для читання та аудіювання, а також колективні письмові завдання, які можуть запобігти проявам академічної недоброчесності з боку студентів.
Keywords: Анотація. У статті досліджено вплив перевернутого навчання на сприйняття студентами поняття академічної доброчесності в сучасному освітньому середовищі. Перевернуте навчання, що характеризується самостійним засвоєнням знань онлайн та наступною колективною роботою в аудиторії, представляє собою зміну освітньої парадигми, створюючи труднощі та можливості для забезпечення академічної доброчесності. У дослідженні використано комбінований підхід, включаючи аналіз літератури з теми, опитування та експериментальну реалізацію моделі перевернутого навчання в курсі “Практичний курс англійської мови”. Автор також розглядає виклики сьогодення, наголошуючи на важливості збалансованого оцінювання, яке враховує як онлайн, так і офлайн компоненти запропонованого підходу. Крім того, у роботі пропонується низка стратегій для оцінювання мовних умінь в межах перевернутого навчання, таких як взаємооцінювання для мовленнєвих завдань, формальне оцінювання для читання та аудіювання, а також колективні письмові завдання, які можуть запобігти проявам академічної недоброчесності з боку студентів.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРНЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Лю Сюена

аспірантка кафедри англійської філології факультету іноземної філології
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-2160-4271
Anotation. Анотація. За останні кілька десятиліть в англійській мові з'явилася велика кількість нових слів і нових значень слів у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних технологій. Усі зміни, що відбуваються в мові, відображають певний історичний період у житті суспільства, причому словотвір відіграє все більшу роль. До кібер- неологізмів належать «нові по відношенню до попереднього періоду слова певного часу, нові для даного типу мови (наприклад, літературної мови, варіанту мови, діалекту), нові значення. слів як лексико-семантичних варіантів слова, а також нових фразеологічних чи стійких сполучень слів». З часом більшість кібернеологізмів міцно закріплюються не тільки в наукових терміносистемах, а й у розмовному мовленні. Учені так визначають термін: «Терміни – спеціальні слова, обмежені своїм спеціальним призначенням; слова, які прагнуть бути однозначними як точне вираження понять і найменування речей. Це необхідно в науці, техніці, політиці та дипломатії. Терміни існують не просто в мові, а як частина певної термінології. Якщо в загальній мові (поза даною термінологією) слово може бути багатозначним, то, потрапляючи в певну термінологію, воно набуває однозначності».
Keywords: Анотація. За останні кілька десятиліть в англійській мові з'явилася велика кількість нових слів і нових значень слів у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних технологій. Усі зміни, що відбуваються в мові, відображають певний історичний період у житті суспільства, причому словотвір відіграє все більшу роль. До кібер- неологізмів належать «нові по відношенню до попереднього періоду слова певного часу, нові для даного типу мови (наприклад, літературної мови, варіанту мови, діалекту), нові значення. слів як лексико-семантичних варіантів слова, а також нових фразеологічних чи стійких сполучень слів». З часом більшість кібернеологізмів міцно закріплюються не тільки в наукових терміносистемах, а й у розмовному мовленні. Учені так визначають термін: «Терміни – спеціальні слова, обмежені своїм спеціальним призначенням; слова, які прагнуть бути однозначними як точне вираження понять і найменування речей. Це необхідно в науці, техніці, політиці та дипломатії. Терміни існують не просто в мові, а як частина певної термінології. Якщо в загальній мові (поза даною термінологією) слово може бути багатозначним, то, потрапляючи в певну термінологію, воно набуває однозначності».

РОЛЬОВІ ІГРИ У ФОРМУВАННІ ТА ОЦІНЮВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ КУРСУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ (ESP)

Валерія Молодцова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови
Національного університету «Одеська морська академія» (Одеса, Україна)
ORCID ID: 0009-0009-1483-4392
Anotation. Анотація. У статті розглядається концепція англійської для спеціальних цілей (ESP) у контексті викладання англійської мови для суднових механіків. Досліджується використання рольових ігор як ефективного інструменту для підвищення рівня володіння студентами англійською мовою через занурення їх у реалістичні комунікативні ситуації. Автор використав якісний метод дослідження з метою визначення впливу рольових ігор в рамках курсу морської англійської на навчальні результати студентів морського інженерного напрямку. Крім того, під час дослідження було акцентовано увагу на аналізі переваг використання навчальних ігор у комбінації з рольовими іграми для опанування відповідною спеціалізованою лексикою. У статті наведено приклад сценарію рольової ігри щодо пошуку та усунення несправностей морського дизельного двигуна з інтеграцією навчальних ігор на етапах попереднього вивчення вокабуляру, дослідження причин та засобів вирішення технічних проблем. Автор відзначає ефективність рольових ігор для оцінювання мовленнєвих навичок студентів в рамках реалістичних практичних сценаріїв і виступає за більш широке впровадження ігор у процес навчання англійської для спеціальних цілей (ESP).
Keywords: Анотація. У статті розглядається концепція англійської для спеціальних цілей (ESP) у контексті викладання англійської мови для суднових механіків. Досліджується використання рольових ігор як ефективного інструменту для підвищення рівня володіння студентами англійською мовою через занурення їх у реалістичні комунікативні ситуації. Автор використав якісний метод дослідження з метою визначення впливу рольових ігор в рамках курсу морської англійської на навчальні результати студентів морського інженерного напрямку. Крім того, під час дослідження було акцентовано увагу на аналізі переваг використання навчальних ігор у комбінації з рольовими іграми для опанування відповідною спеціалізованою лексикою. У статті наведено приклад сценарію рольової ігри щодо пошуку та усунення несправностей морського дизельного двигуна з інтеграцією навчальних ігор на етапах попереднього вивчення вокабуляру, дослідження причин та засобів вирішення технічних проблем. Автор відзначає ефективність рольових ігор для оцінювання мовленнєвих навичок студентів в рамках реалістичних практичних сценаріїв і виступає за більш широке впровадження ігор у процес навчання англійської для спеціальних цілей (ESP).

ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА ПЯРТА УУСБЕРГА У ДЗЕРКАЛІ РОЗВИТКУ ЕСТОНСЬКОЇ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Олена Мініна

творча аспірантка кафедри хорового диригування
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київ, Україна)
ORCID ID: 0009-0003-2015-3645
Anotation. Анотація. У статті досліджено особливості стилю одного з сучасних хорових композиторів Естонії Пярта Уусберга на матеріалі хорових мініатюр "Õhtu ilu" («Краса вечора») та "Sicut cervus" («Як олень...»). Вони репрезентують два напрямки творчості композитора: неофольклоризм і т.з. сакральний мінімалізм. Відзначено суттєву роль фольклорного пласту, вільним інтерпретуванням якого де-факто і є композиторський задум “Õhtu ilu”. Зокрема він втілився у семантичній ідеї, драйвером якої є основна тема. Вона безкінечно повторюється в музичній фактурі, на ладотональному рівні спирається на мелодику народних пісень. Встановлено суттєву роль поліфонії у розвитку композиційно-драматургічної ідеї “Sicut cervus”. Семантична ідея твору втілюється у секундових ходах, які, одночасно, формують горизонтальну мелодичну лінію і сонорно-кластерну вертикаль. У основному розділі додається нова силабічна тема. Проаналізовано авторські виконавські інтерпретації обох творів. Зроблено висновок про симбіоз композиторської і виконавської інтерпретації, який, у випадку з Пяртом Уусбергом, віддзеркалює більшість генетичних особливостей естонської хорової культури.
Keywords: Анотація. У статті досліджено особливості стилю одного з сучасних хорових композиторів Естонії Пярта Уусберга на матеріалі хорових мініатюр "Õhtu ilu" («Краса вечора») та "Sicut cervus" («Як олень...»). Вони репрезентують два напрямки творчості композитора: неофольклоризм і т.з. сакральний мінімалізм. Відзначено суттєву роль фольклорного пласту, вільним інтерпретуванням якого де-факто і є композиторський задум “Õhtu ilu”. Зокрема він втілився у семантичній ідеї, драйвером якої є основна тема. Вона безкінечно повторюється в музичній фактурі, на ладотональному рівні спирається на мелодику народних пісень. Встановлено суттєву роль поліфонії у розвитку композиційно-драматургічної ідеї “Sicut cervus”. Семантична ідея твору втілюється у секундових ходах, які, одночасно, формують горизонтальну мелодичну лінію і сонорно-кластерну вертикаль. У основному розділі додається нова силабічна тема. Проаналізовано авторські виконавські інтерпретації обох творів. Зроблено висновок про симбіоз композиторської і виконавської інтерпретації, який, у випадку з Пяртом Уусбергом, віддзеркалює більшість генетичних особливостей естонської хорової культури.

БАЛЬНІ ТАНЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК ОСОБИСТОСТІ

Тетяна Ребрикова

Засновник
Charon Media, Corp., США
ORCID ID: 0009-0002-9612-1183
Anotation. Анотація. Мета дослідження – визначити та сформулювати конкретні переваги, які бальні танці пропонують для розвитку когнітивних навичок та емоційної стійкості. Результати дослідження продемонстрували, що бальні танці мають унікальні переваги у розвитку когнітивних навичок та підвищенні емоційної стійкості, що відрізняє їх від інших форм фізичних вправ. Бальні танці – це не просто фізичне тренування, а комплексна діяльність, яка позитивно впливає на психічне та емоційне здоров'я. Вони вміло поєднують фізичні переваги регулярних фізичних вправ з розумовими викликами, пов'язаними з опануванням танцювальних рутин, та емоційним збагаченням, що виникає завдяки виразним рухам та соціальній взаємодії.
Keywords: Анотація. Мета дослідження – визначити та сформулювати конкретні переваги, які бальні танці пропонують для розвитку когнітивних навичок та емоційної стійкості. Результати дослідження продемонстрували, що бальні танці мають унікальні переваги у розвитку когнітивних навичок та підвищенні емоційної стійкості, що відрізняє їх від інших форм фізичних вправ. Бальні танці – це не просто фізичне тренування, а комплексна діяльність, яка позитивно впливає на психічне та емоційне здоров'я. Вони вміло поєднують фізичні переваги регулярних фізичних вправ з розумовими викликами, пов'язаними з опануванням танцювальних рутин, та емоційним збагаченням, що виникає завдяки виразним рухам та соціальній взаємодії.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ ТА ДЕРИВАЦІЙНОЇ АСИМІЛЯЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Алла Бикова

аспірант кафедри італійської та французької філології та перекладу
Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-9179-3824
Anotation. Анотація. У положеннях наукової статті автор проводить дослідження особливостей морфологічної адаптації англійських запозичень в італійській мові, детально розглядаючи на прикладах основні правила введення іншомовного слова у рамки граматичної структури мови-реципієнта, що включають у себе присвоєння категоріальних ознак роду, числа, дієвідміни, а також афіксальну субституцію у тих випадках, де це є можливим. Крім того, у статті представлені міркування автора щодо впливу функціональності запозичень на їх дериваційну силу, а також розглянуті характерні словотвірні моделі, за якими англіцизми утворюють деривати і беруть участь у процесах формування неологізмів, включаючи так звані псевдоангліцизми – новоутворення із використанням морфологічних елементів англійської мови, але які не мають в ній аналогів і є незрозумілими для її носіїв.
Keywords: Анотація. У положеннях наукової статті автор проводить дослідження особливостей морфологічної адаптації англійських запозичень в італійській мові, детально розглядаючи на прикладах основні правила введення іншомовного слова у рамки граматичної структури мови-реципієнта, що включають у себе присвоєння категоріальних ознак роду, числа, дієвідміни, а також афіксальну субституцію у тих випадках, де це є можливим. Крім того, у статті представлені міркування автора щодо впливу функціональності запозичень на їх дериваційну силу, а також розглянуті характерні словотвірні моделі, за якими англіцизми утворюють деривати і беруть участь у процесах формування неологізмів, включаючи так звані псевдоангліцизми – новоутворення із використанням морфологічних елементів англійської мови, але які не мають в ній аналогів і є незрозумілими для її носіїв.

ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТА В ПОВІСТІ А. КОНАН-ДОЙЛЯ «ПЕНСНЕ В ЗОЛОТІЙ ОПРАВІ»

Кароліна Білоус

студентка кафедри англійської філології
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-3690-5608
Anotation. Анотація. Детективна проза – один із найпопулярніших жанрів 20 століття. Перші розвідки про детектив почали публікувати на початку 20 століття. Класичний детектив, майстром якого, безсумнівно, був А. Конан- Дойль, як літературний твір вирізняється серед інших особливою побудовою сюжету, що має постійну формулу: в основі — заплутаний злочин, скоєний таємно; усі події, які на початку твору не мають жодного відношення до злочину, безпосередньо пов’язані з його розгадкою. Фінал твору передбачає викриття злочинця та його пока- рання. Лише частиною дискусії є наукові праці дослідників Р. Нокса (Нокс, 1929), Ф. Бергема (Бергем, 2012), які є критичними статтями щодо детективного сюжету та жанру, зокрема «Пенсне в золотій оправі».
Keywords: Анотація. Детективна проза – один із найпопулярніших жанрів 20 століття. Перші розвідки про детектив почали публікувати на початку 20 століття. Класичний детектив, майстром якого, безсумнівно, був А. Конан- Дойль, як літературний твір вирізняється серед інших особливою побудовою сюжету, що має постійну формулу: в основі — заплутаний злочин, скоєний таємно; усі події, які на початку твору не мають жодного відношення до злочину, безпосередньо пов’язані з його розгадкою. Фінал твору передбачає викриття злочинця та його пока- рання. Лише частиною дискусії є наукові праці дослідників Р. Нокса (Нокс, 1929), Ф. Бергема (Бергем, 2012), які є критичними статтями щодо детективного сюжету та жанру, зокрема «Пенсне в золотій оправі».

ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ВЛАДНОГО УСТРОЮ: ФІЛОСОФСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Олена Іванова

асистент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (Хмельницький, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0682-5607
Anotation. Анотація. Автор зазначає, що метою дослідження еволюції політичного владного устрою з філософського погляду є визначення та характеристика ключових ідей, тенденцій та взаємодії, що визначають динаміку політичних систем на різних історичних етапах. Першочергово автор звертає увагу на аналіз філософських основ влади та її еволюції, охоплюючи період від античних часів до сучасності. Важливим етапом дослідження є аналіз сучасних тенденцій у політичній еволюції. Глобалізація, яка стала неодмінною частиною сучасності, розглядається в контексті викликів і можливостей, які вона створює для політичного устрою. Автор вивчає, як глобалізаційні процеси впливають на прийняття рішень, формування іміджу країни та взаємодію з іншими політичними акторми. Автор відзначає важливість більш глибокого розуміння філософських аспектів політичної еволюції. Враховуючи складні виклики сучасного світу, автор визначає актуальність філософського підходу до розуміння та формування політичних систем, розширюючи наукове уявлення про їхню еволюцію та вплив на глобальний розвиток.
Keywords: Анотація. Автор зазначає, що метою дослідження еволюції політичного владного устрою з філософського погляду є визначення та характеристика ключових ідей, тенденцій та взаємодії, що визначають динаміку політичних систем на різних історичних етапах. Першочергово автор звертає увагу на аналіз філософських основ влади та її еволюції, охоплюючи період від античних часів до сучасності. Важливим етапом дослідження є аналіз сучасних тенденцій у політичній еволюції. Глобалізація, яка стала неодмінною частиною сучасності, розглядається в контексті викликів і можливостей, які вона створює для політичного устрою. Автор вивчає, як глобалізаційні процеси впливають на прийняття рішень, формування іміджу країни та взаємодію з іншими політичними акторми. Автор відзначає важливість більш глибокого розуміння філософських аспектів політичної еволюції. Враховуючи складні виклики сучасного світу, автор визначає актуальність філософського підходу до розуміння та формування політичних систем, розширюючи наукове уявлення про їхню еволюцію та вплив на глобальний розвиток.

ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE FLE APRÈS L’ANGLAIS

Anzhelika Kikalo, Diana Smujanytsya

Anzhelika Kikalo, Candidat en philologie, professeur agrégé, Maître de conférences au département de langues romanes et de littérature étrangère Université nationale d’Oujgorod (Uzhgorod, Ukraine)
Diana Smujanytsya, Candidat en philologie, professeur agrégé, Maître de conférences au département de langues romanes et de littérature étrangère Université nationale d’Oujgorod (Uzhgorod, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-6541-3952; ORCID ID : 0000-0002-3342-6927
Anotation. Résumé. L’article est consacré au problème de l’enseignement du français comme deuxième langue étrangère après l’anglais. Le processus d’enseignement est envisagé dans le cadre de l’approche plurilingue, lorsque les éléments de la langue enseignée ne sont pas présentés de manière isolée, mais dans le contexte des langues apprises précédemment. L’influence de la première langue étrangère (l’anglais) sur l’apprentissage du français (au niveau débutant) est étudiée sur les plans phonétique et grammatical. Dans le cadre de la didactique comparative, une liste détaillée de phénomènes linguistiques similaires en français et en anglais est proposée, qui devrait être utilisée pour optimiser l’apprentissage. L’étude analyse également les situations linguistiques qui diffèrent en anglais et en français afin de minimiser les erreurs et indique quand il vaut mieux s’appuyer sur l’expérience de la langue maternelle. Les résultats de la recherche contribueront à rendre le processus d’apprentissage du français deuxième langue étrangère plus rapide et plus efficace.
Keywords: Résumé. L’article est consacré au problème de l’enseignement du français comme deuxième langue étrangère après l’anglais. Le processus d’enseignement est envisagé dans le cadre de l’approche plurilingue, lorsque les éléments de la langue enseignée ne sont pas présentés de manière isolée, mais dans le contexte des langues apprises précédemment. L’influence de la première langue étrangère (l’anglais) sur l’apprentissage du français (au niveau débutant) est étudiée sur les plans phonétique et grammatical. Dans le cadre de la didactique comparative, une liste détaillée de phénomènes linguistiques similaires en français et en anglais est proposée, qui devrait être utilisée pour optimiser l’apprentissage. L’étude analyse également les situations linguistiques qui diffèrent en anglais et en français afin de minimiser les erreurs et indique quand il vaut mieux s’appuyer sur l’expérience de la langue maternelle. Les résultats de la recherche contribueront à rendre le processus d’apprentissage du français deuxième langue étrangère plus rapide et plus efficace.

СУТНІСНІ ОЗНАКИ ХАРИЗМИ І ГЕНІАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ НА ОСНОВІ МЕТААНТРОПОЛОГІЇ ХАРИЗМИ

Вселена Крилова (Вселена Світла)

кандидат філософських наук, докторант
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-6675-3433
Anotation. Анотація. У статті з позицій методології метаантропології харизми системно осмислюються сутнісні ознаки харизми і геніальності людини та здійснюється аналіз характеру їх взаємодії.
Keywords: Анотація. У статті з позицій методології метаантропології харизми системно осмислюються сутнісні ознаки харизми і геніальності людини та здійснюється аналіз характеру їх взаємодії.

ВЕРСАТИЛЬНІСТЬ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ОБРАЗУ ПСА ПАТРОНА У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Mарія Кулешір

викладач кафедри германських і романських мов
Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-6538-8857
Anotation. Анотація. Статтю присвячено дослідженню версатильності репрезентацій образу пса Патрона у художньому дискурсі. Окреслено реалістичне функціонування образу пса-сапера Патрона у медійному просторі воєнної України. Наголошено на зв’язку між саперною і медійною діяльністю реального пса Патрона та його естетично-семантичною репрезентацією у художньому наративі. З’ясовано подібність семантики сигналів, трансльованих образом пса Патрона, у медійному та художньому дискурсі, та їхній вплив на реципієнтів. Здійснено спробу охарактеризувати основні наявні жанри, у яких фігурує героїчний образ пса Патрона, а саме: популярна пісня, анімаційний фільм, дитяча книга, дитячий комікс. Простежено, що життєствердний модус є домінантним, фактично сингулярним, у зображенні образу пса Патрона. Артикульовано терапевтичну дію художнього дискурсу про пса Патрона.
Keywords: Анотація. Статтю присвячено дослідженню версатильності репрезентацій образу пса Патрона у художньому дискурсі. Окреслено реалістичне функціонування образу пса-сапера Патрона у медійному просторі воєнної України. Наголошено на зв’язку між саперною і медійною діяльністю реального пса Патрона та його естетично-семантичною репрезентацією у художньому наративі. З’ясовано подібність семантики сигналів, трансльованих образом пса Патрона, у медійному та художньому дискурсі, та їхній вплив на реципієнтів. Здійснено спробу охарактеризувати основні наявні жанри, у яких фігурує героїчний образ пса Патрона, а саме: популярна пісня, анімаційний фільм, дитяча книга, дитячий комікс. Простежено, що життєствердний модус є домінантним, фактично сингулярним, у зображенні образу пса Патрона. Артикульовано терапевтичну дію художнього дискурсу про пса Патрона.

ТЕОРІЯ ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

Каріне Хачатурян

доктор філософії, викладач
Харківського автотранспортного фахового коледжу (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4131-1836
Anotation. Анотація. У всі часи пам’ять була початковим, природним кодом сприйняття дійсності, історії, майбутнього, що досить рідко усвідомлювалася аналізуючою свідомістю. Пам’ять є ключовим показником моральних якостей – особистих, сімейних, соціальних, цивільних. Вона має специфічні морально-ціннісні виміри, осмислення яких представляється актуальним як для філософсько-етичної теорії, так і для літературознавства. У цьому випадку пам’ять виступає як рефлексивний процес створення події, що відноситься до минулого, але отримує ціннісно-смислову оцінку у сьогоденні. У статті подається огляд основних концепцій пам’яті в сучасному літературознавстві, робиться спроба їх систематизації на основі критичного аналізу класифікації А. Ерла та О. Нюннінга. Розглядаються три основні підходи: пам’ять символічної системи «література» (інтертекстуальність як пам’ять літератури, проблема пам’яті жанру, канон як інституціалізована пам’ять літературознавстві), репрезентація пам’яті в літературі, література як засію передачі культурної пам’яті.
Keywords: Анотація. У всі часи пам’ять була початковим, природним кодом сприйняття дійсності, історії, майбутнього, що досить рідко усвідомлювалася аналізуючою свідомістю. Пам’ять є ключовим показником моральних якостей – особистих, сімейних, соціальних, цивільних. Вона має специфічні морально-ціннісні виміри, осмислення яких представляється актуальним як для філософсько-етичної теорії, так і для літературознавства. У цьому випадку пам’ять виступає як рефлексивний процес створення події, що відноситься до минулого, але отримує ціннісно-смислову оцінку у сьогоденні. У статті подається огляд основних концепцій пам’яті в сучасному літературознавстві, робиться спроба їх систематизації на основі критичного аналізу класифікації А. Ерла та О. Нюннінга. Розглядаються три основні підходи: пам’ять символічної системи «література» (інтертекстуальність як пам’ять літератури, проблема пам’яті жанру, канон як інституціалізована пам’ять літературознавстві), репрезентація пам’яті в літературі, література як засію передачі культурної пам’яті.

ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ В ДЕОКУПОВАНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Наталя Горло

доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Anotation. Анотація. У науковій статті автор аргументує необхідність проведення політики ідентичності в деокупованих об’єднаних територіальних громадах України. Політика ідентичності розглядається як комплекс цілеспрямованих заходів, здійснюваних державними і недержавними суб’єктами з метою формування у індивідів установок і переконань, які сприяють консолідації спільноти навколо запропонованих цінностей та ідеалів. Зазначено, що у процесі реалізації реформи децентралізації влади в об’єднаних територіальних громадах почалося формування локальної ідентичності; після деокупації територій ресурс локальної ідентичності може бути використаний для відновлення національної і громадянської ідентичності. Доведено, що політика ідентичності в деокупованих територіальних громадах повинна включати комплекс заходів: розвиток ефективного місцевого самоврядування; освітня політика; культурно-просвітницькі ініціативи; робота з колективною пам’яттю; вирішення соціально-економічних проблем на звільнених територіях як чинник відновлення довіри до влади та інші.
Keywords: Анотація. У науковій статті автор аргументує необхідність проведення політики ідентичності в деокупованих об’єднаних територіальних громадах України. Політика ідентичності розглядається як комплекс цілеспрямованих заходів, здійснюваних державними і недержавними суб’єктами з метою формування у індивідів установок і переконань, які сприяють консолідації спільноти навколо запропонованих цінностей та ідеалів. Зазначено, що у процесі реалізації реформи децентралізації влади в об’єднаних територіальних громадах почалося формування локальної ідентичності; після деокупації територій ресурс локальної ідентичності може бути використаний для відновлення національної і громадянської ідентичності. Доведено, що політика ідентичності в деокупованих територіальних громадах повинна включати комплекс заходів: розвиток ефективного місцевого самоврядування; освітня політика; культурно-просвітницькі ініціативи; робота з колективною пам’яттю; вирішення соціально-економічних проблем на звільнених територіях як чинник відновлення довіри до влади та інші.

ПИТАННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ ЄВРОПИ: ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Наталія Довгань

доктор психологічних наук, завідувачка лабораторії психології політико-правових відносин
Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
ORCID ID: 0000-0001-6150-5211
Anotation. Анотація. У статті розглядаються шляхи гуртування держав Європи. По-перше, конструювання основ єдино- го ринку – політики згуртованості, Лісабонських стратегій – та їх поступове приведення у відповідність контек- стуальним вимогам. По-друге, впровадження Стратегій соціальної згуртованості, в яких представлено стандарти державотворення, механізми координації індивідуальних та колективних дій громадян, функціонування політич- них інституцій, транснаціональних організацій тощо. Систематизовано основні позиції, згідно яких формулю- ється змістовність конструкту соціальної згуртованості; описано показники стану (не) благополуччя суспільства та показники згуртованості суспільства (соціальні зв'язки, почуття причетності та спільні цінності у громадах, колективна співпраця). Обґрунтовується, що у політичному дискурсі соціальна згуртованість презентується як віддзеркалення стану суспільства та ідеальна форма суспільних відносин, яка працює на загальне благо.
Keywords: Анотація. У статті розглядаються шляхи гуртування держав Європи. По-перше, конструювання основ єдино- го ринку – політики згуртованості, Лісабонських стратегій – та їх поступове приведення у відповідність контек- стуальним вимогам. По-друге, впровадження Стратегій соціальної згуртованості, в яких представлено стандарти державотворення, механізми координації індивідуальних та колективних дій громадян, функціонування політич- них інституцій, транснаціональних організацій тощо. Систематизовано основні позиції, згідно яких формулю- ється змістовність конструкту соціальної згуртованості; описано показники стану (не) благополуччя суспільства та показники згуртованості суспільства (соціальні зв'язки, почуття причетності та спільні цінності у громадах, колективна співпраця). Обґрунтовується, що у політичному дискурсі соціальна згуртованість презентується як віддзеркалення стану суспільства та ідеальна форма суспільних відносин, яка працює на загальне благо.

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ УМІНЬ ТА РИЗИКУ ДО РАС «KІDD» В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ У ДІТЕЙ 1,5–6 РОКІВ

Олена Інютіна, Наталія Завязкіна

Олена Інютіна, аспірантка кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Наталія Завязкіна, професор кафедри клінічної психології Київського інституту сучасної психології та психотерапії (Київ, Україна)
ORCID ID: 0009-0003-9492-0915; ORCID ID: 0000-0001-5565-8959
Anotation. Анотація. У положеннях наукової статті автор аналізує загальноприйняті методики діагностики розвитку дитини 1,5–6 років та визначення ризиків до розладів аутичного спектра (РАС), та обгрунтовує створення нової психологічної методики «Комплексна діагностика розвитку та визначення ризику розладів аутистичного спектра у дітей 1,5–6 років» «KiDD» (Kids' development diagnosis and determining the risk of autism)» в електронному вигляді з автоматичним підрахунком результатів. Ключова відмінність методики полягає у використанні складного програмного алгоритму, який надає наступні питання в залежності від відповіді на попередні таким чином, щоб прослідкувати рівень розвитку кожного із 100 умінь дитини не залежно від її віку. У випадку, якщо певне уміння відсутнє, програма пропонує перевірити це уміння у версії попередніх вікових норм і навпаки, при наявності уміння свого віку, можна перевірити складнішу версію цього уміння, характерну наступним віковим нормам. Крім того, визначається рівень ризику до РАС: низький; помірний; середній; високий. Методика буде доступною та безкоштовною для батьків, які тестують дитину самостійно (не маючи доступу до допомоги або фінансових можливостей) та спеціалістів, які тестують дитину очно чи онлайн.
Keywords: Анотація. У положеннях наукової статті автор аналізує загальноприйняті методики діагностики розвитку дитини 1,5–6 років та визначення ризиків до розладів аутичного спектра (РАС), та обгрунтовує створення нової психологічної методики «Комплексна діагностика розвитку та визначення ризику розладів аутистичного спектра у дітей 1,5–6 років» «KiDD» (Kids' development diagnosis and determining the risk of autism)» в електронному вигляді з автоматичним підрахунком результатів. Ключова відмінність методики полягає у використанні складного програмного алгоритму, який надає наступні питання в залежності від відповіді на попередні таким чином, щоб прослідкувати рівень розвитку кожного із 100 умінь дитини не залежно від її віку. У випадку, якщо певне уміння відсутнє, програма пропонує перевірити це уміння у версії попередніх вікових норм і навпаки, при наявності уміння свого віку, можна перевірити складнішу версію цього уміння, характерну наступним віковим нормам. Крім того, визначається рівень ризику до РАС: низький; помірний; середній; високий. Методика буде доступною та безкоштовною для батьків, які тестують дитину самостійно (не маючи доступу до допомоги або фінансових можливостей) та спеціалістів, які тестують дитину очно чи онлайн.

КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ, ЯКІ УСКЛАДНЮЮТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК-ІММІГРАНТОК БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ

Лунара Риспай

Засновниця, генеральна директорка
Women's Up, США
ORCID ID: 0009-0005-7313-1583
Anotation. Анотація. Мета дослідження – вивчити та проаналізувати культурні та соціальні виклики, з якими стикаються жінки-іммігрантки без знання мови, зосередивши увагу на їхньому впливі на повсякденне життя, соціальну інтеграцію та ефективність стратегій подолання цих бар'єрів. Результати дослідження заглиблюються в досвід жінок-іммігранток, розкриваючи складну низку викликів, з якими вони стикаються. Стаття висвітлює проблеми вербальної та невербальної комунікації, детально описуючи, як мовні бар'єри призводять до непорозумінь у повсякденному спілкуванні та ускладнюють інтерпретацію мови тіла, жестів та соціальних сигналів у новому культурному контексті. Дослідження також проливає світло на труднощі, з якими стикаються жінки-іммігрантки у доступі до основних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та громадські зручності, через мовні обмеження.
Keywords: Анотація. Мета дослідження – вивчити та проаналізувати культурні та соціальні виклики, з якими стикаються жінки-іммігрантки без знання мови, зосередивши увагу на їхньому впливі на повсякденне життя, соціальну інтеграцію та ефективність стратегій подолання цих бар'єрів. Результати дослідження заглиблюються в досвід жінок-іммігранток, розкриваючи складну низку викликів, з якими вони стикаються. Стаття висвітлює проблеми вербальної та невербальної комунікації, детально описуючи, як мовні бар'єри призводять до непорозумінь у повсякденному спілкуванні та ускладнюють інтерпретацію мови тіла, жестів та соціальних сигналів у новому культурному контексті. Дослідження також проливає світло на труднощі, з якими стикаються жінки-іммігрантки у доступі до основних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та громадські зручності, через мовні обмеження.

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ольга Шевченко

аспірант кафедри економіки
Національного транспортного університету (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-9996-7689
Anotation. Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні ролі та значення кластеризації як ключового фактору розвитку інноваційного підприємництва в Україні, особливо в контексті післявоєнної відбудови та економічного оновлення. Для проведення всебічного дослідження теми використовувались загальнонаукові методи пізнання, такі як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. Результати дослідження показали зріст зацікавленості в кластеризації як ключовому факторі економічного розвитку України, особливо у сфері інформаційних технологій, що є лідером у сфері інновацій. Встановлено, що інноваційний розвиток підприємств, який зорієнтований на сталість та інтеграцію нових технологій, відіграє вирішальну роль у економічному прогресі країни, де ІТ-сектор є провідним напрямком. Визначено, що автономія кластерів від державного регулювання, у поєднанні з розвитком та смарт-спеціалізацією, суттєво сприяє інноваціям та конкурентоспроможності на глобальному рівні. Результати дослідження також підтверджують, що мережеві бізнес-інкубатори та смарт-спеціалізація ефективно стимулюють інноваційне підприємництво в Україні, надаючи необхідні ресурси, менторство, фінансування та підтримку кластеризації, особливо для малого та регіонального великого бізнесу. Ці підходи активно сприяють розвитку стартапів, створенню мережі підприємців та залученню інвестицій у ключові галузі, включаючи захист інтелектуальної власності та цільове фінансування досліджень. Дослідження має значний практичний вплив на розвиток економіки України, зокрема в сфері інноваційного підприємництва. Воно надає детальний аналіз та стратегії для ефективного використання мережевих бізнес-інкубаторів та смарт-спеціалізації для підтримки стартапів та розвитку кластерів, особливо в ІТ-секторі. Також встановлено, що кластеризація є стимулом та підтримкою розвитку малого інноваційного підприємництва.
Keywords: Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні ролі та значення кластеризації як ключового фактору розвитку інноваційного підприємництва в Україні, особливо в контексті післявоєнної відбудови та економічного оновлення. Для проведення всебічного дослідження теми використовувались загальнонаукові методи пізнання, такі як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. Результати дослідження показали зріст зацікавленості в кластеризації як ключовому факторі економічного розвитку України, особливо у сфері інформаційних технологій, що є лідером у сфері інновацій. Встановлено, що інноваційний розвиток підприємств, який зорієнтований на сталість та інтеграцію нових технологій, відіграє вирішальну роль у економічному прогресі країни, де ІТ-сектор є провідним напрямком. Визначено, що автономія кластерів від державного регулювання, у поєднанні з розвитком та смарт-спеціалізацією, суттєво сприяє інноваціям та конкурентоспроможності на глобальному рівні. Результати дослідження також підтверджують, що мережеві бізнес-інкубатори та смарт-спеціалізація ефективно стимулюють інноваційне підприємництво в Україні, надаючи необхідні ресурси, менторство, фінансування та підтримку кластеризації, особливо для малого та регіонального великого бізнесу. Ці підходи активно сприяють розвитку стартапів, створенню мережі підприємців та залученню інвестицій у ключові галузі, включаючи захист інтелектуальної власності та цільове фінансування досліджень. Дослідження має значний практичний вплив на розвиток економіки України, зокрема в сфері інноваційного підприємництва. Воно надає детальний аналіз та стратегії для ефективного використання мережевих бізнес-інкубаторів та смарт-спеціалізації для підтримки стартапів та розвитку кластерів, особливо в ІТ-секторі. Також встановлено, що кластеризація є стимулом та підтримкою розвитку малого інноваційного підприємництва.

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Владислав Брайко

аспірант кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування
Університету митної справи та фінансів (Дніпро, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-6698-3909
Anotation. Анотація. Стаття розкриває теоретичні засади застосування аналітичних процедур у контексті аудиту та підкреслює їхню значущість для аудиторської професії. Автор дослідження ретельно вивчає методологію використання аналітичних інструментів у процесі аудиту, надаючи читачам зрозуміле уявлення про те, як ці процедури сприяють ефективній перевірці фінансової звітності. Окрема увага приділяється практичному застосуванню аналітичних процедур на різних етапах аудиту, включаючи виявлення невідповідностей у фінансовій звітності, аналіз тенденцій та виявлення можливих факторів ризику. В статті також розглядаються важливі аспекти використання інформаційних технологій у проведенні аналітичних процедур та їхній вплив на результативність аудиторського процесу. Дана стаття не лише пропонує систематизований погляд на аналітичні процедури аудиту, але й надає практичні рекомендації для аудиторів та фахівців у галузі аудиту, сприяючи покращенню якості та ефективності аудиторської діяльності. Результати дослідження підкреслюють необхідність подальшого розвитку та удосконалення методів аудиторського аналізу фінансових результатів з урахуванням стрімкої динаміки економічного середовища та зростаючої складності бізнес-процесів.
Keywords: Анотація. Стаття розкриває теоретичні засади застосування аналітичних процедур у контексті аудиту та підкреслює їхню значущість для аудиторської професії. Автор дослідження ретельно вивчає методологію використання аналітичних інструментів у процесі аудиту, надаючи читачам зрозуміле уявлення про те, як ці процедури сприяють ефективній перевірці фінансової звітності. Окрема увага приділяється практичному застосуванню аналітичних процедур на різних етапах аудиту, включаючи виявлення невідповідностей у фінансовій звітності, аналіз тенденцій та виявлення можливих факторів ризику. В статті також розглядаються важливі аспекти використання інформаційних технологій у проведенні аналітичних процедур та їхній вплив на результативність аудиторського процесу. Дана стаття не лише пропонує систематизований погляд на аналітичні процедури аудиту, але й надає практичні рекомендації для аудиторів та фахівців у галузі аудиту, сприяючи покращенню якості та ефективності аудиторської діяльності. Результати дослідження підкреслюють необхідність подальшого розвитку та удосконалення методів аудиторського аналізу фінансових результатів з урахуванням стрімкої динаміки економічного середовища та зростаючої складності бізнес-процесів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ: РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Ігор Гоцул

аспірант кафедри публічної політики
Навчально- наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-8193-3555
Anotation. Анотація. У запропонованій статті аналізується ключова роль місцевого самоврядування у забезпеченні доступності та якості спортивних послуг на прикладі європейських країн та України. Окреслюються різноманітні виклики, з якими стикаються місцеві органи влади, такі як обмежені бюджетні ресурси та потреба враховувати змінні спортивні інтереси громад. У статті наголошується на потребі інтеграції інноваційних підходів, громадської участі, та партнерства з приватним сектором для створення інклюзивного спортивного середовища. Стаття пропонує конкретні рекомендації для місцевого самоврядування щодо реагування на динамічні зміни в галузі громадського здоров'я та спортивних переваг громадян. Окрім цього, акцентується на важливості інтеграції сучасних технологій, які можуть сприяти підвищенню якості та доступності спортивних послуг, наприклад, через розвиток інтерактивних платформ для зручного доступу до спортивних заходів та онлайн-тренувань. Такі інновації не тільки покращують зручність та ефективність спортивних послуг, але й забезпечують гнучкість в управлінні спортивними програмами, відповідно до змінюваних потреб і інтересів громади.
Keywords: Анотація. У запропонованій статті аналізується ключова роль місцевого самоврядування у забезпеченні доступності та якості спортивних послуг на прикладі європейських країн та України. Окреслюються різноманітні виклики, з якими стикаються місцеві органи влади, такі як обмежені бюджетні ресурси та потреба враховувати змінні спортивні інтереси громад. У статті наголошується на потребі інтеграції інноваційних підходів, громадської участі, та партнерства з приватним сектором для створення інклюзивного спортивного середовища. Стаття пропонує конкретні рекомендації для місцевого самоврядування щодо реагування на динамічні зміни в галузі громадського здоров'я та спортивних переваг громадян. Окрім цього, акцентується на важливості інтеграції сучасних технологій, які можуть сприяти підвищенню якості та доступності спортивних послуг, наприклад, через розвиток інтерактивних платформ для зручного доступу до спортивних заходів та онлайн-тренувань. Такі інновації не тільки покращують зручність та ефективність спортивних послуг, але й забезпечують гнучкість в управлінні спортивними програмами, відповідно до змінюваних потреб і інтересів громади.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ В КОНТЕКСТІ РЕКЛАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Андрій Кобетяк

кандидат філософських наук, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії та політології
Житомирський державний університет імені Івана Франка (Житомир, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-6899-0571
Anotation. Анотація. Події останніх років в Україні свідчать про ріст вагомості релігійного й політичного чинників в українському суспільстві, що вимагає переосмислення пов’язаних із ними явищ і процесів. Для молодої України формування автокефальної церкви – питанням національної безпеки, утвердження орієнтиру національної самоідентифікації, престижу держави на міжнародній арені, а головне – можливість консолідації громадян в єдину, найбільшу в країні конфесію. Мета статті – висвітлити проблеми політичного впливу в Європейському масштабі на процес тотального розділення гілок українського православ'я на різні юрисдикції. Розкрито еволюцію політичних процесів під час формування автокефального устрою. Встановлено, що майбутнє об'єднання українського православ'я посприяє консолідації українського суспільства. Це ключове завдання держави, церкви і всіх громадянських інститутів в умовах відкритої війни зі сторони агресора. Доведено, що причиною еволюції державно- політичних процесів у Європі є відсутність чіткої регламентації процедури проголошення нової автокефальної церкви, що поглибило розділення церков в Україні.
Keywords: Анотація. Події останніх років в Україні свідчать про ріст вагомості релігійного й політичного чинників в українському суспільстві, що вимагає переосмислення пов’язаних із ними явищ і процесів. Для молодої України формування автокефальної церкви – питанням національної безпеки, утвердження орієнтиру національної самоідентифікації, престижу держави на міжнародній арені, а головне – можливість консолідації громадян в єдину, найбільшу в країні конфесію. Мета статті – висвітлити проблеми політичного впливу в Європейському масштабі на процес тотального розділення гілок українського православ'я на різні юрисдикції. Розкрито еволюцію політичних процесів під час формування автокефального устрою. Встановлено, що майбутнє об'єднання українського православ'я посприяє консолідації українського суспільства. Це ключове завдання держави, церкви і всіх громадянських інститутів в умовах відкритої війни зі сторони агресора. Доведено, що причиною еволюції державно- політичних процесів у Європі є відсутність чіткої регламентації процедури проголошення нової автокефальної церкви, що поглибило розділення церков в Україні.

МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ростислав Волинець

здобувач
Науково-дослідного інституту публічного права (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-7741-2933
Anotation. Анотація. У статті акцентовано увагу на тому, що важливе місце в системі правоохоронних органів України займає Національна поліції. Розглянуто норми чинного законодавства, яке визначає правові засади функціонування даного центрального органу виконавчої влади, на основі чого розкрито зміст основних елементів правового статусу поліції, зокрема: завдання, функції, повноваження. Вказане дало можливість констатувати, що Національна поліція займає самостійне та незалежне місце в системі правоохоронних органів нашої держави. Визначено, що під системою право- охоронних органів пропонуємо розуміти сукупність суб’єктів – державних органів, що взаємодіють між собою та державою та, які об’єднує спільна мета – здійснення правоохоронної діяльності та реалізація правоохоронної функції.
Keywords: Анотація. У статті акцентовано увагу на тому, що важливе місце в системі правоохоронних органів України займає Національна поліції. Розглянуто норми чинного законодавства, яке визначає правові засади функціонування даного центрального органу виконавчої влади, на основі чого розкрито зміст основних елементів правового статусу поліції, зокрема: завдання, функції, повноваження. Вказане дало можливість констатувати, що Національна поліція займає самостійне та незалежне місце в системі правоохоронних органів нашої держави. Визначено, що під системою право- охоронних органів пропонуємо розуміти сукупність суб’єктів – державних органів, що взаємодіють між собою та державою та, які об’єднує спільна мета – здійснення правоохоронної діяльності та реалізація правоохоронної функції.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Олександр Гусаров

кандидат юридичних наук, голова Печенізької ОТГ, докторант
Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7493-1789
Anotation. Анотація. У статті, спираючись на аналіз норм чинного законодавства та наукових поглядів вчених, виокремлено найбільш суттєві проблеми правового регулювання діяльності приватних агентств з працевлаштування. Акцентовано увагу на важливості та необхідності діяльності приватних агентств із працевлаштування, як суб’єктів забезпечення зайнятості населення. Запропоновано найбільш перспективні напрями покращення правового регулювання діяльності приватних агентств з працевлаштування. Наголошено на необхідності активізації ролі населення у підтримці та покращенні політики зайнятості, досягти чого можливо за рахунок формування тісних зв’язків із приватним сектором, передусім, на локальному, місцевому рівні, а також посиленні соціального діалогу.
Keywords: Анотація. У статті, спираючись на аналіз норм чинного законодавства та наукових поглядів вчених, виокремлено найбільш суттєві проблеми правового регулювання діяльності приватних агентств з працевлаштування. Акцентовано увагу на важливості та необхідності діяльності приватних агентств із працевлаштування, як суб’єктів забезпечення зайнятості населення. Запропоновано найбільш перспективні напрями покращення правового регулювання діяльності приватних агентств з працевлаштування. Наголошено на необхідності активізації ролі населення у підтримці та покращенні політики зайнятості, досягти чого можливо за рахунок формування тісних зв’язків із приватним сектором, передусім, на локальному, місцевому рівні, а також посиленні соціального діалогу.

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ПРИВЛАСНЕННЮ, РОЗТРАТІ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Олексій Дідук

здобувач
Науково-дослідного інститут публічного права (Київ, Україна)
ORCID ID: 0009-0005-7455-5695
Anotation. Анотація. У статті здійснено аналіз стану наукових досліджень присвячених вивченню проблем протидії привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Узагальнюючи науковий доробок вітчизняних вчених, варто відзначити, що опубліковані праці складають вихідні науково-теоретичні основи для подальшого дослідження обраної проблематики. Однак варто зазначити, що в умовах введення режиму воєнного стану, значно зросла суспільна небезпечність кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, які вчиняються у сфері оборонно-промислового комплексу (про що зазначило 91,2 % опитаних респондентів). Зокрема, це обґрунтовується тим фактом, що їх вчинення тягне за собою заподіяння непоправної шкоди національній безпеці України, що в свою чергу підриває територіальну цілісність та недоторканість нашої держави.
Keywords: Анотація. У статті здійснено аналіз стану наукових досліджень присвячених вивченню проблем протидії привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Узагальнюючи науковий доробок вітчизняних вчених, варто відзначити, що опубліковані праці складають вихідні науково-теоретичні основи для подальшого дослідження обраної проблематики. Однак варто зазначити, що в умовах введення режиму воєнного стану, значно зросла суспільна небезпечність кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, які вчиняються у сфері оборонно-промислового комплексу (про що зазначило 91,2 % опитаних респондентів). Зокрема, це обґрунтовується тим фактом, що їх вчинення тягне за собою заподіяння непоправної шкоди національній безпеці України, що в свою чергу підриває територіальну цілісність та недоторканість нашої держави.

ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ, ВИЗНАЧЕНОЇ П. 2 СТ. 131-1 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Анна Катунова

аспірантка
Академії адвокатури України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-5363-2656
Anotation. Анотація. В статті авторка розглядає деякі проблемні питання реалізації функцій прокуратури в кримінально- му процесі. Йдеться про ситуації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, контроля за вчиненням злочину, рішення про проведення якої приймає прокурор. Розглядається практика Європейського суду з прав людини з розгляду кримінальних проваджень зазначеної категорії, наводяться обов’язкові умови для таких справ:дії поліції повинні бути складовою частиною загальної операції; повинні бути дані про те, що особа, яку будуть підбурювати до вчинення злочину – систематично їх вчиняє; ця операція повинна здійснюватися під контролем суду. Обґрунтовується необхідність запровадження судового контролю за проведенням контролю за вчиненням злочину, де суддя буде проводити перевірку обставин, які свідчать про відсутність провокування особи на вчинення злочину. Пропонується в рамках окремої криміналістичної методики визначити особливості тактико-криміналістичного забезпечення підготовки та проведення контроля за вчиненням злочину, де визначити слідчі ситуації, пов'язані із високим ризиком провокування з боку оперативних підрозділів.
Keywords: Анотація. В статті авторка розглядає деякі проблемні питання реалізації функцій прокуратури в кримінально- му процесі. Йдеться про ситуації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, контроля за вчиненням злочину, рішення про проведення якої приймає прокурор. Розглядається практика Європейського суду з прав людини з розгляду кримінальних проваджень зазначеної категорії, наводяться обов’язкові умови для таких справ:дії поліції повинні бути складовою частиною загальної операції; повинні бути дані про те, що особа, яку будуть підбурювати до вчинення злочину – систематично їх вчиняє; ця операція повинна здійснюватися під контролем суду. Обґрунтовується необхідність запровадження судового контролю за проведенням контролю за вчиненням злочину, де суддя буде проводити перевірку обставин, які свідчать про відсутність провокування особи на вчинення злочину. Пропонується в рамках окремої криміналістичної методики визначити особливості тактико-криміналістичного забезпечення підготовки та проведення контроля за вчиненням злочину, де визначити слідчі ситуації, пов'язані із високим ризиком провокування з боку оперативних підрозділів.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Гіоргі Лорткіпанідзе

здобувач
Науково-дослідного інституту публічного права (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7441-4462
Anotation. Анотація. У статті проведено аналіз нормативно-правових актів, які визначають види адміністративно-правових інструментів забезпечення національної безпеки України. Визначено, що Конституція України виступає як основний правовий базис, який визначає принципи, цінності та загальний механізм для забезпечення національної безпеки та оборони в Україні, визначаючи різні загальні напрямки цього важливого завдання відповідно до правових норм. Сформовано, що Закон України «Про національну безпеку України» відіграє основоположну роль у створенні правової бази для забезпечення національної безпеки та оборони України, визначаючи стратегічні напрямки, регулюючи повноваження державних органів та забезпечуючи ефективну координацію та контроль над діяльністю в цих сферах.
Keywords: Анотація. У статті проведено аналіз нормативно-правових актів, які визначають види адміністративно-правових інструментів забезпечення національної безпеки України. Визначено, що Конституція України виступає як основний правовий базис, який визначає принципи, цінності та загальний механізм для забезпечення національної безпеки та оборони в Україні, визначаючи різні загальні напрямки цього важливого завдання відповідно до правових норм. Сформовано, що Закон України «Про національну безпеку України» відіграє основоположну роль у створенні правової бази для забезпечення національної безпеки та оборони України, визначаючи стратегічні напрямки, регулюючи повноваження державних органів та забезпечуючи ефективну координацію та контроль над діяльністю в цих сферах.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

Марина Мавродієва

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0009-0003-7888-6067
Anotation. Анотація. Автором обґрунтовано, що під гарантіями прав, свобод та обов’язків людини та громадянина також варто розуміти систему соціально-економічних, політичних, юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. Зазначено, що містобудівна сфера вагоме значення відіграє у соціально-економічному становищі населення, сприяє зростанню підприємницької діяльності тощо. Метою дослідження визначено здійснення характеристики системи нормативно-правового регулювання гарантій реалізації та захисту учасників правовідносин у сфері містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій. Методологія дослідження полягає у використанні як загальнонаукових методів наукового пізнання (індукції, дедукції, синтезу, аналізу), так і спеціальні наукові методи здійснення юридичних досліджень (порівняльно-правовий, метод структурного нормативного аналізу тощо). Обгрунтовано, що гарантіями захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій доцільно розуміти передбачені чинним законодавством засоби, способи та умови діяльності, пов’язаної з виконанням дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, спрямованої на здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за дотриманням законодавства учасниками у сфері відносин містобудування. Зроблено висновок, що реалізація конституційних гарантій захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій, на сучасному етапі займає засадниче місце, тому що гарантії захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій є основою створення умов забезпечення, застосування та реалізації прав учасників цих суспільних відносин, оскільки являють систему правових норм, спрямованих на належне здійснення діяльності у сфері містобудування. Наголошено, що саме гарантування захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій дасть можливість забезпечити здійснення ефективного контролю за дотриманням чинного законодавства, стандартів, норм і правил будівельних вимог.
Keywords: Анотація. Автором обґрунтовано, що під гарантіями прав, свобод та обов’язків людини та громадянина також варто розуміти систему соціально-економічних, політичних, юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. Зазначено, що містобудівна сфера вагоме значення відіграє у соціально-економічному становищі населення, сприяє зростанню підприємницької діяльності тощо. Метою дослідження визначено здійснення характеристики системи нормативно-правового регулювання гарантій реалізації та захисту учасників правовідносин у сфері містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій. Методологія дослідження полягає у використанні як загальнонаукових методів наукового пізнання (індукції, дедукції, синтезу, аналізу), так і спеціальні наукові методи здійснення юридичних досліджень (порівняльно-правовий, метод структурного нормативного аналізу тощо). Обгрунтовано, що гарантіями захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій доцільно розуміти передбачені чинним законодавством засоби, способи та умови діяльності, пов’язаної з виконанням дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, спрямованої на здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за дотриманням законодавства учасниками у сфері відносин містобудування. Зроблено висновок, що реалізація конституційних гарантій захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій, на сучасному етапі займає засадниче місце, тому що гарантії захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій є основою створення умов забезпечення, застосування та реалізації прав учасників цих суспільних відносин, оскільки являють систему правових норм, спрямованих на належне здійснення діяльності у сфері містобудування. Наголошено, що саме гарантування захисту учасників у сфері відносин містобудування при застосуванні адміністративно-господарських санкцій дасть можливість забезпечити здійснення ефективного контролю за дотриманням чинного законодавства, стандартів, норм і правил будівельних вимог.

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анна Науменко

аспірантка
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-5002-7365
Anotation. Анотація. Електронне урядування у сфері місцевого самоврядування є важливим елементом розвитку територіальних громад та можливістю їх жителів більш ефективно реалізовувати власні права та інтереси. Впровадження та реалізація інструментів е-урядування потребують необхідних матеріально-фінансових ресурсів. У статті звернено увагу на актуальність модернізації матеріально-фінансового забезпечення електронного урядування у сфері місцевого самоврядування в України. Визначено правове регулювання досліджуваної сфери на рівні міжнародного та національного законодавства. Наведено основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, які стосуються ресурсного забезпечення діяльності місцевої влади. Проаналізовано виклики, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в Україна, а також можливі шляхи подолання цих викликів. Запропоновано шляхи, які можуть сприяти модернізації матеріально-фінансового забезпечення електронного урядування у сфері місцевого самоврядування в Україні.
Keywords: Анотація. Електронне урядування у сфері місцевого самоврядування є важливим елементом розвитку територіальних громад та можливістю їх жителів більш ефективно реалізовувати власні права та інтереси. Впровадження та реалізація інструментів е-урядування потребують необхідних матеріально-фінансових ресурсів. У статті звернено увагу на актуальність модернізації матеріально-фінансового забезпечення електронного урядування у сфері місцевого самоврядування в України. Визначено правове регулювання досліджуваної сфери на рівні міжнародного та національного законодавства. Наведено основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, які стосуються ресурсного забезпечення діяльності місцевої влади. Проаналізовано виклики, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в Україна, а також можливі шляхи подолання цих викликів. Запропоновано шляхи, які можуть сприяти модернізації матеріально-фінансового забезпечення електронного урядування у сфері місцевого самоврядування в Україні.

УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ В ЄСПЛ: ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ І ПРОСТОРОВА ЮРИСДИКЦІЯ

Дмитро Новашок

аспірант кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна)
ORCID ID: 0009-0004-6685-3679
Anotation. Анотація. Метою даної статті є аналіз рішення ЄСПЛ щодо юрисдикції у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» та висвітлення критеріїв, які використовує Суд для визначення наявності ефективного контролю Російської Федерації над сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». За результатами дослідження справи, в якій уряди України та Нідерландів мали на меті довести, що Росія здійснювала ефективний контроль над територіями, підконтрольними сепаратистським угрупованням «ДНР» та «ЛНР», було встановлено, що ЄСПЛ погодився з таким тлумаченням дій Росії та встановив критерії тесту на ефективний контроль, такі як військова підтримка сепаратистів, політична підтримка; економічна підтримка тощо. Це рішення відкриває можливості для притягнення Росії до відповідальності за її дії на сході України до 2022 року.
Keywords: Анотація. Метою даної статті є аналіз рішення ЄСПЛ щодо юрисдикції у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» та висвітлення критеріїв, які використовує Суд для визначення наявності ефективного контролю Російської Федерації над сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». За результатами дослідження справи, в якій уряди України та Нідерландів мали на меті довести, що Росія здійснювала ефективний контроль над територіями, підконтрольними сепаратистським угрупованням «ДНР» та «ЛНР», було встановлено, що ЄСПЛ погодився з таким тлумаченням дій Росії та встановив критерії тесту на ефективний контроль, такі як військова підтримка сепаратистів, політична підтримка; економічна підтримка тощо. Це рішення відкриває можливості для притягнення Росії до відповідальності за її дії на сході України до 2022 року.

НЕЗАКОННА ВІДМОВА У ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Ольга Панченко

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт
Науково-дослідного інституту публічного права (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-4365-0495
Anotation. Анотація. Метою статті є розгляд особливостей незаконної відмови у прийнятті особи на роботу як підстави для відшкодування моральної шкоди. У процесі дослідження було з’ясовано, що вважається необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу. Встановлено, в яких випадках роботодавець може, не порушуючи вимог трудового законодавства, відмовити особі у прийнятті на роботу. Детально досліджено законні підстави для відмови у прийнятті на роботу. Доведено, що відсутність вакантних місць є безумовною підставою для відмови. Зауважено, що у КЗпП України передбачена відмова потенційному працівникові у випадку його недостатньої кваліфікації чи відсутності необхідних професійних якостей. Розглянуто особливості прийняття на роботу особи, враховуючи стан її здоров’я, а також специфіку працевлаштування інвалідів.
Keywords: Анотація. Метою статті є розгляд особливостей незаконної відмови у прийнятті особи на роботу як підстави для відшкодування моральної шкоди. У процесі дослідження було з’ясовано, що вважається необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу. Встановлено, в яких випадках роботодавець може, не порушуючи вимог трудового законодавства, відмовити особі у прийнятті на роботу. Детально досліджено законні підстави для відмови у прийнятті на роботу. Доведено, що відсутність вакантних місць є безумовною підставою для відмови. Зауважено, що у КЗпП України передбачена відмова потенційному працівникові у випадку його недостатньої кваліфікації чи відсутності необхідних професійних якостей. Розглянуто особливості прийняття на роботу особи, враховуючи стан її здоров’я, а також специфіку працевлаштування інвалідів.

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Наталія Семенчук

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0009-0000-3076-3648
Anotation. Метою статті визначено встановлення процесуальних особливостей виконання судових рішень у публічно- правових спорах у сфері містобудування. Встановлено, що на законодавчому рівні відбувається певне правообмеження функцій суб’єкта владних повноважень в адміністративному суді під час розгляду публічно-правового спору у сфері містобудування, надаючи цим перевагу суб’єктам, що виступають опонентом суб’єкта владних повноважень. З врахуванням матеріалів судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду визначено, що до компетенції адміністративних судів під час розгляду публічно-правового спору у сфері містобудування, належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення. На підставі аналізу практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду визначено, що є сформованою певна система норм, які забезпечують рівність та змагальність сторін у процесі шляхом урізання низки процесуальних можливостей суб’єкта владних повноважень порівняно з фізичними та юридичними особами. Зроблено висновок, що адміністративні суди розглядають значне коло справ, де позивачем є суб’єкт владних повноважень, реалізуючи свою контрольну та примусову функції у сфері організації публічного управління. Визначено особливості обрахування строків пред`явлення постанови про накладення штрафу та її виконання у розгляді спорів у сфері містобудування.
Keywords: Метою статті визначено встановлення процесуальних особливостей виконання судових рішень у публічно- правових спорах у сфері містобудування. Встановлено, що на законодавчому рівні відбувається певне правообмеження функцій суб’єкта владних повноважень в адміністративному суді під час розгляду публічно-правового спору у сфері містобудування, надаючи цим перевагу суб’єктам, що виступають опонентом суб’єкта владних повноважень. З врахуванням матеріалів судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду визначено, що до компетенції адміністративних судів під час розгляду публічно-правового спору у сфері містобудування, належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення. На підставі аналізу практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду визначено, що є сформованою певна система норм, які забезпечують рівність та змагальність сторін у процесі шляхом урізання низки процесуальних можливостей суб’єкта владних повноважень порівняно з фізичними та юридичними особами. Зроблено висновок, що адміністративні суди розглядають значне коло справ, де позивачем є суб’єкт владних повноважень, реалізуючи свою контрольну та примусову функції у сфері організації публічного управління. Визначено особливості обрахування строків пред`явлення постанови про накладення штрафу та її виконання у розгляді спорів у сфері містобудування.

ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Анастасія Суворова

аспірант заочної форми навчання кафедри криміналістики та судової медицини
Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7508-290Х
Anotation. Анотація. У науковій статті досліджено тактико-психологічні основи проведення допиту неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку. Висвітлено важливість застосування тактичних та психологічних аспектів під час проведення допиту неповнолітніх вказаної категорії. Сформульовано ряд рекомендаційних питань під час допиту, охарактеризовано методи ефективного встановлення психологічного контакту з дитиною.
Keywords: Анотація. У науковій статті досліджено тактико-психологічні основи проведення допиту неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку. Висвітлено важливість застосування тактичних та психологічних аспектів під час проведення допиту неповнолітніх вказаної категорії. Сформульовано ряд рекомендаційних питань під час допиту, охарактеризовано методи ефективного встановлення психологічного контакту з дитиною.

ПОНЯТТЯ І ВИДИ РЕЧОВИХ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Валерій Янковський

аспірант
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0009-0002-8732-8211
Anotation. Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття і видів речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення передбачає встановлення певного речового права відносно цих ділянок. Встановлено, що чинне законодавство визначає певну сукупність речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Таке законодавство представлено низкою законодавчих та підзаконних актів. Перелік речових прав, що підлягають державній реєстрації та наведений в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має певні відмінності від речових прав, визначених Цивільним кодексом України та Земельним кодексом України. Чинне законодавство не містить визначення поняття речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Визначення такого поняття має запобігти певним складнощам при правозастосовній практиці в досліджуваній сфері. Наведено авторське визначення поняття речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.
Keywords: Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття і видів речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення передбачає встановлення певного речового права відносно цих ділянок. Встановлено, що чинне законодавство визначає певну сукупність речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Таке законодавство представлено низкою законодавчих та підзаконних актів. Перелік речових прав, що підлягають державній реєстрації та наведений в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має певні відмінності від речових прав, визначених Цивільним кодексом України та Земельним кодексом України. Чинне законодавство не містить визначення поняття речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Визначення такого поняття має запобігти певним складнощам при правозастосовній практиці в досліджуваній сфері. Наведено авторське визначення поняття речових прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.