Журнал №7 (35) vol. 1 / 2020|KELM

СПИСОК ПРИКРІПЛЕНИХ ФАЙЛІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Оксана Богомаз

аспірантка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і ґендерної освіти історичного факультету
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-0133-1576
Anotation. Розглядаються взаємозв’язки між освітою та мас-медіа в сучасному суспільстві та досліджується роль, яку має відігравати професійна підготовка у формуванні медіаграмотності майбутніх вчителів суспільних предметів, необхідних для ХХІ століття. Розкривається структура і зміст професійної підготовки студентів педа- гогічного закладу вищої освіти як системного явища. Досліджено категорії сучасної грамотності, такі як медіа- грамотність, критична медіаграмотність та медіакомпетентність. Інтерпретації медіаграмотності та медіакомпе- тентності розглядаються з особливим акцентом на чинній європейській та українській нормативній базі зокрема. Окрім медіакомпетентності, наголошується на необхідності включити більш широкий і глибокий аналіз соціаль- ного використання, ставлення та цінностей, пов’язаних із новими медіаінструментами, медіатекстами та практи- ками професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Keywords: Розглядаються взаємозв’язки між освітою та мас-медіа в сучасному суспільстві та досліджується роль, яку має відігравати професійна підготовка у формуванні медіаграмотності майбутніх вчителів суспільних предметів, необхідних для ХХІ століття. Розкривається структура і зміст професійної підготовки студентів педа- гогічного закладу вищої освіти як системного явища. Досліджено категорії сучасної грамотності, такі як медіа- грамотність, критична медіаграмотність та медіакомпетентність. Інтерпретації медіаграмотності та медіакомпе- тентності розглядаються з особливим акцентом на чинній європейській та українській нормативній базі зокрема. Окрім медіакомпетентності, наголошується на необхідності включити більш широкий і глибокий аналіз соціаль- ного використання, ставлення та цінностей, пов’язаних із новими медіаінструментами, медіатекстами та практи- ками професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗСО ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ірина Власюк

аспірант кафедри англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна), вчитель англійської та німецької мов
Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум патріарха Йосифа Сліпого» (Тернопіль, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-6862-697Х
Anotation. Автором проаналізовано умови формування англомовної компетентності в читанні в учнів стар- ших класів закладів загальної середньої освіти засобами інноваційних технологій. У положеннях наукової статті зазначено, що за допомогою читання англійською мовою в учнів збагачується активний і пасивний словниковий запас, формуються граматичні навички, відбувається вивчення культури мови. Досліджено сучасну форму роботи в освітньому середовищі − STEM-освіту, яка базується на ідеї навчання із застосуванням міждисциплінарного та прикладного підходів у вивченні англійської мови, зокрема в читанні. З’ясовано, що впровадження іннова- ційних технологій за дидактичним можливостями дає змогу ефективно формувати навичку читання. На основі дослідження зроблено висновок щодо формування англомовної компетентності в читанні в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти засобами інноваційних технологій.
Keywords: Автором проаналізовано умови формування англомовної компетентності в читанні в учнів стар- ших класів закладів загальної середньої освіти засобами інноваційних технологій. У положеннях наукової статті зазначено, що за допомогою читання англійською мовою в учнів збагачується активний і пасивний словниковий запас, формуються граматичні навички, відбувається вивчення культури мови. Досліджено сучасну форму роботи в освітньому середовищі − STEM-освіту, яка базується на ідеї навчання із застосуванням міждисциплінарного та прикладного підходів у вивченні англійської мови, зокрема в читанні. З’ясовано, що впровадження іннова- ційних технологій за дидактичним можливостями дає змогу ефективно формувати навичку читання. На основі дослідження зроблено висновок щодо формування англомовної компетентності в читанні в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти засобами інноваційних технологій.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕГУЛЯЦІЮ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Світлана Грищенко, Дмитро Кузьменко

Світлана Грищенко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)
Дмитро Кузьменко, аспірант кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-7981-3578, ORCID ID: 0000-0002-5803-1008
Anotation. У статті проаналізовано особливості впливу соціального виховання на процеси професійної само- регуляції майбутніх юристів. Розкриваються деякі аспекти процесів професійної саморегуляції. Соціальне вихо- вання впливає на процеси професійної саморегуляції майбутніх юристів як суб’єктів культури, власного життя та індивідуального розвитку, на вищу освіту як середовище, що розвиває і виховує, на діалог як спосіб існування і професійної саморегуляції майбутніх юристів в освітньому середовищі вишу. Констатовано, що діють нові форми, методи і засоби соціального виховання майбутніх юристів. Обґрунтовано соціальну роль і значення вищої освіти як простору ефективної соціалізації, професійного становлення, само- виявлення, самореалізації та професійної саморегуляції студентів – майбутніх юристів у площині національної культури. Розглянуто необхідність соціального виховання майбутніх юристів з огляду на їхні здібності, знання, зразки поведінки, цінності, відношення, які сприяють позитивному розвитку суспільства та є для нього цінними. Доведено, що соціальне виховання впливає позитивно на процеси професійної саморегуляції майбутніх юристів у соціокультурному середовищі закладу вищої освіти.
Keywords: У статті проаналізовано особливості впливу соціального виховання на процеси професійної само- регуляції майбутніх юристів. Розкриваються деякі аспекти процесів професійної саморегуляції. Соціальне вихо- вання впливає на процеси професійної саморегуляції майбутніх юристів як суб’єктів культури, власного життя та індивідуального розвитку, на вищу освіту як середовище, що розвиває і виховує, на діалог як спосіб існування і професійної саморегуляції майбутніх юристів в освітньому середовищі вишу. Констатовано, що діють нові форми, методи і засоби соціального виховання майбутніх юристів. Обґрунтовано соціальну роль і значення вищої освіти як простору ефективної соціалізації, професійного становлення, само- виявлення, самореалізації та професійної саморегуляції студентів – майбутніх юристів у площині національної культури. Розглянуто необхідність соціального виховання майбутніх юристів з огляду на їхні здібності, знання, зразки поведінки, цінності, відношення, які сприяють позитивному розвитку суспільства та є для нього цінними. Доведено, що соціальне виховання впливає позитивно на процеси професійної саморегуляції майбутніх юристів у соціокультурному середовищі закладу вищої освіти.

ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 5 КЛАСІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АПРОБУВАННЯ

Олена Дробот

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання жестової мови
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0762-5148
Anotation. У положеннях наукової статті висвітлено проблеми навчання англійської мови як іноземної учнів із порушеннями слуху. Обґрунтовано технологію та підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності в учнів із порушеннями слуху 5 класів, що ґрунтується на поетапному оволодінні лексичною одиницею із застосуванням засобів підтримки. Формування лексичних вмінь застосування лексичної одиниці забезпечується шляхом інтервального повторення усіх форм лексичної одиниці під час уроку та поза уроком. За результатами апробації підсистеми вправ для формування англомовної лексичної компетентності доведено її ефективність для формування операційно-функційної основи лексичних умінь. З’ясовано, що більшість дітей використовує українську жестову мову як мову для перекладу значення англомовних лексичних одиниць. Тому саме її лексична система має враховуватися в процесі пояснення значень нових англомовних лексичних одиниць.
Keywords: У положеннях наукової статті висвітлено проблеми навчання англійської мови як іноземної учнів із порушеннями слуху. Обґрунтовано технологію та підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності в учнів із порушеннями слуху 5 класів, що ґрунтується на поетапному оволодінні лексичною одиницею із застосуванням засобів підтримки. Формування лексичних вмінь застосування лексичної одиниці забезпечується шляхом інтервального повторення усіх форм лексичної одиниці під час уроку та поза уроком. За результатами апробації підсистеми вправ для формування англомовної лексичної компетентності доведено її ефективність для формування операційно-функційної основи лексичних умінь. З’ясовано, що більшість дітей використовує українську жестову мову як мову для перекладу значення англомовних лексичних одиниць. Тому саме її лексична система має враховуватися в процесі пояснення значень нових англомовних лексичних одиниць.

MОДИФІКАЦІЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ МАЙДАНІВ, ЗАХИСТКІВ ТА ОСЕРЕДКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У РОКИ РОЗБУДОВИ НОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (1917–1919)

Ганна Іванюк, Яна Матюшинець

Ганна Іванюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
Яна Матюшинець, аспірантка, викладач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7758-5121, ORCID ID: 0000-0001-7536-4384
Anotation. У статті висвітлено особливості функціонування розвивальних середовищ дитячих майданів, захистків та осередків для дітей дошкільного віку на теренах України у 1917–1919 рр.; підходи до модифікації устрою майданів, захистків та осередків для дітей у зазначених хронологічних межах. Для дослідження наукової проблеми використано методи: герменевтичний – для нового прочитання текстів документів того часу з метою виявлення зв’язків між соціальними та культурними потребами оновлення дошкільної і початкової освіти дітей і явищами та процесами щодо їх реалізації; історико-ретроспективний із метою аналізу рукописних і друкованих матеріалів з архівів (ЦДАВО України); історико-структурний – для виявлення змін у поступі розвивальних серед- овищ для дітей. Обґрунтовано пріоритетні функції, завдання та форми роботи з дітьми дошкільного віку в умо- вах розвивальних середовищ дитячих майданів, захистків та осередків у цьому відрізку історії. Узагальнено ідеї (здоров’язбежувальне розвивальне середовище; реалізація всебічного розвитку дітей; єдність виховних впливів із природою; реалізація самодіяльності, творчості й ініціативності дітей; націоналізація розвивальних середовищ; прищеплення любові до книги і читання; педагогізація батьків вихованців) функціонування дитячих майданів, захистків і осередків для дітей дошкільного віку в означених хронологічних межах.
Keywords: У статті висвітлено особливості функціонування розвивальних середовищ дитячих майданів, захистків та осередків для дітей дошкільного віку на теренах України у 1917–1919 рр.; підходи до модифікації устрою майданів, захистків та осередків для дітей у зазначених хронологічних межах. Для дослідження наукової проблеми використано методи: герменевтичний – для нового прочитання текстів документів того часу з метою виявлення зв’язків між соціальними та культурними потребами оновлення дошкільної і початкової освіти дітей і явищами та процесами щодо їх реалізації; історико-ретроспективний із метою аналізу рукописних і друкованих матеріалів з архівів (ЦДАВО України); історико-структурний – для виявлення змін у поступі розвивальних серед- овищ для дітей. Обґрунтовано пріоритетні функції, завдання та форми роботи з дітьми дошкільного віку в умо- вах розвивальних середовищ дитячих майданів, захистків та осередків у цьому відрізку історії. Узагальнено ідеї (здоров’язбежувальне розвивальне середовище; реалізація всебічного розвитку дітей; єдність виховних впливів із природою; реалізація самодіяльності, творчості й ініціативності дітей; націоналізація розвивальних середовищ; прищеплення любові до книги і читання; педагогізація батьків вихованців) функціонування дитячих майданів, захистків і осередків для дітей дошкільного віку в означених хронологічних межах.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗІЙНОЇ БУДОВИ ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ДРУГОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО

Оксана Васильєва

аспірантка кафедри музичного мистецтва та хореографії
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ, Луганська область, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4709-9234
Anotation. Мета статті – дослідження особливостей композиційної будови другої частини Другого концерту для фортепіано Левка Ревуцького. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукового прин- ципу об’єктивності, жанрового, стильового, семантичного методів дослідження для висвітлення композиційних особливостей будови другої частини цього концертного циклу. Наукова новизна визначена розкриттям компози- ційних особливостей будови другої частини Другого концерту для фортепіано Левка Ревуцького. У ракурсі жанро- во-стильових трансформацій, які відбувались у концертному жанрі протягом ХХ століття, фортепіанна творчість Левка Ревуцького заслуговує концептуального аналізу. Відсутність наукових розвідок, присвячених дослідженню Другого фортепіанного концерту Левка Ревуцького, зумовила необхідність висвітлення особливостей компози- ційної будови другої частини цього концертного циклу, розкриття композиційних аспектів її будови. Висновки. Особливості композиційної будови другої частини Другого концерту для фортепіано з оркестром Левка Ревуць- кого полягають у використанні форми рондо в поєднанні з характерними особливостями тематичного розви- тку, які властиві сонатній формі. Дослідження вищезазначених особливостей розкриває аспекти традиційності та новаторства формоутворюючих принципів. Традиційність проявляється у виборі форми рондо, традиційному зіставленні проведень теми та епізодів, класичному використанні кульмінацій тощо. Новаторство полягає в три- кратному проведенні атематичного матеріалу вступу, оригінальній композиційно-драматургічній будові остан- нього проведення теми, суміщенні композиційно-драматургічних функцій останнього рефренного проведення головної теми та коди. Органічне поєднання традиційних та новаторських формотворчих принципів зумовило цілісне та художньо осмислене відображення головного музичного образу твору.
Keywords: Мета статті – дослідження особливостей композиційної будови другої частини Другого концерту для фортепіано Левка Ревуцького. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукового прин- ципу об’єктивності, жанрового, стильового, семантичного методів дослідження для висвітлення композиційних особливостей будови другої частини цього концертного циклу. Наукова новизна визначена розкриттям компози- ційних особливостей будови другої частини Другого концерту для фортепіано Левка Ревуцького. У ракурсі жанро- во-стильових трансформацій, які відбувались у концертному жанрі протягом ХХ століття, фортепіанна творчість Левка Ревуцького заслуговує концептуального аналізу. Відсутність наукових розвідок, присвячених дослідженню Другого фортепіанного концерту Левка Ревуцького, зумовила необхідність висвітлення особливостей компози- ційної будови другої частини цього концертного циклу, розкриття композиційних аспектів її будови. Висновки. Особливості композиційної будови другої частини Другого концерту для фортепіано з оркестром Левка Ревуць- кого полягають у використанні форми рондо в поєднанні з характерними особливостями тематичного розви- тку, які властиві сонатній формі. Дослідження вищезазначених особливостей розкриває аспекти традиційності та новаторства формоутворюючих принципів. Традиційність проявляється у виборі форми рондо, традиційному зіставленні проведень теми та епізодів, класичному використанні кульмінацій тощо. Новаторство полягає в три- кратному проведенні атематичного матеріалу вступу, оригінальній композиційно-драматургічній будові остан- нього проведення теми, суміщенні композиційно-драматургічних функцій останнього рефренного проведення головної теми та коди. Органічне поєднання традиційних та новаторських формотворчих принципів зумовило цілісне та художньо осмислене відображення головного музичного образу твору.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Юлия Воскобойникова, Виктория Воскобойникова

Юлия Воскобойникова, доктор искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования и академического пения Харьковской государственной академии культуры (Харьков, Украина)
Виктория Воскобойникова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и академического пения Харьковской государственной академии культуры (Харьков, Украина)
ORCID ID: 0000-0001-6762-0018, ORCID ID: 0000-0002-6926-2303
Anotation. В статье рассмотрены наиболее типичные исполнительские ошибки интерпретации авторских богослужебных песнопений. Работа является результатом синтеза глубокого теоретического изучения данного предмета и многолетней регентской практики авторов. С помощью текстологического, интерпретационного, музыковедческого видов анализа в исследовании выявлены факторы, способствующие неправильному прочте- нию авторского замысла композитора. Среди таковых: изменение частотных характеристик эталонного звука «ля», повлиявшее на звуковысотность прочтения сочинений, написанных до 1936 года; специфика авторских и редакторских обозначений динамики в нотах композиторов XVIII‒XIX вв.; утрата слуховых навыков узнава- ния мелодии одноголосных распевов и недостаточно внимательное отношение к выстраиванию баланса голосов в хоровой фактуре. Кроме того, рассмотрены некоторые характерные недостатки композиторского воплощения богослужебного текста и методы их исполнительского устранения.
Keywords: В статье рассмотрены наиболее типичные исполнительские ошибки интерпретации авторских богослужебных песнопений. Работа является результатом синтеза глубокого теоретического изучения данного предмета и многолетней регентской практики авторов. С помощью текстологического, интерпретационного, музыковедческого видов анализа в исследовании выявлены факторы, способствующие неправильному прочте- нию авторского замысла композитора. Среди таковых: изменение частотных характеристик эталонного звука «ля», повлиявшее на звуковысотность прочтения сочинений, написанных до 1936 года; специфика авторских и редакторских обозначений динамики в нотах композиторов XVIII‒XIX вв.; утрата слуховых навыков узнава- ния мелодии одноголосных распевов и недостаточно внимательное отношение к выстраиванию баланса голосов в хоровой фактуре. Кроме того, рассмотрены некоторые характерные недостатки композиторского воплощения богослужебного текста и методы их исполнительского устранения.

ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ В МИСТЕЦТВІ ВІЗАНТІЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В МІНІАТЮРАХ IX–XIV СТОЛІТЬ: ПИТАННЯ ІКОНОГРАФІЇ

Наталія Дмитренко

магістр мистецтвознавства, аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-1223-8935
Anotation. Це дослідження поставило за мету знайти і виділити найяскравіші зразки сюжету «Таємна вечеря» на прикладах Євангелій і Псалтирів, створених на територіях Візантійської імперії та Західної Європи в IX– XIV століттях, а також проаналізувати іконографію і простежити розвиток сюжету впродовж століть. Наскіль- ки ранньохристиянські джерела впливають на формування цього сюжету і до якого століття вони продовжують існувати, якими джерелами користувалися майстри в процесі створення цих творів, і як окремі художні деталі та елементи переходять з одного твору в інший, відображено в цьому дослідженні.
Keywords: Це дослідження поставило за мету знайти і виділити найяскравіші зразки сюжету «Таємна вечеря» на прикладах Євангелій і Псалтирів, створених на територіях Візантійської імперії та Західної Європи в IX– XIV століттях, а також проаналізувати іконографію і простежити розвиток сюжету впродовж століть. Наскіль- ки ранньохристиянські джерела впливають на формування цього сюжету і до якого століття вони продовжують існувати, якими джерелами користувалися майстри в процесі створення цих творів, і як окремі художні деталі та елементи переходять з одного твору в інший, відображено в цьому дослідженні.

ФЕНОМЕН МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Наталія Бессараб

науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-7930-2404
Anotation. У статті розглянуто питання феномена ролі «міжкультурної толерантності» для суспільства, зокре- ма, проаналізовано її значення у вихованні молодших школярів. У процесі міжкультурної комунікації постає гостра необхідність у порозумінні. Процес глобалізації вимагає від представників різних народів шукати інстру- менти взаємодії, вміння йти на компроміси. Проаналізовано толерантність як засіб успішної культурної інтеграції. Нині суспільству потрібні нові прийо- ми комунікації, в основі яких лежить шанобливе ставлення до чужих традицій. Толерантність – повага і визнання рівності, відмова від домінування і насильства. Доведено, що в сучасних умовах толерантність є умовою гармо- нійних відносин представників різних культур. Отже, особливе значення для суспільства має виховання міжкуль- турної толерантності в підростаючого покоління. У статті розкриваються особливості толерантності як соціокультурної цінності сучасного суспільства. Толе- рантність усвідомлюється як значуща цінність суспільства, яка лежить в основі взаєморозуміння між людьми, що належать до різних культур, національностей та передбачає сприйняття культурних відмінностей.
Keywords: У статті розглянуто питання феномена ролі «міжкультурної толерантності» для суспільства, зокре- ма, проаналізовано її значення у вихованні молодших школярів. У процесі міжкультурної комунікації постає гостра необхідність у порозумінні. Процес глобалізації вимагає від представників різних народів шукати інстру- менти взаємодії, вміння йти на компроміси. Проаналізовано толерантність як засіб успішної культурної інтеграції. Нині суспільству потрібні нові прийо- ми комунікації, в основі яких лежить шанобливе ставлення до чужих традицій. Толерантність – повага і визнання рівності, відмова від домінування і насильства. Доведено, що в сучасних умовах толерантність є умовою гармо- нійних відносин представників різних культур. Отже, особливе значення для суспільства має виховання міжкуль- турної толерантності в підростаючого покоління. У статті розкриваються особливості толерантності як соціокультурної цінності сучасного суспільства. Толе- рантність усвідомлюється як значуща цінність суспільства, яка лежить в основі взаєморозуміння між людьми, що належать до різних культур, національностей та передбачає сприйняття культурних відмінностей.

ТАБУЙОВАНА ЛЕКСИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ

Наталія Волинець

аспірантка факультету іспанської та французької філології
Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-0311-5471
Anotation. Лексика табу є однією із визначальних рис будь-якої культури. Саме в такому пласті мови знаходять своє відображення певні життєві реалії та ставлення до них представників певного соціуму, віддзеркалюються важливі моральні цінності кожного народу. У статті представлені сучасні трактування феномена табу в мовному узусі, особливості класифікації табуйованої лексики, а також окреслена проблематика перекладу іспаномовних ненормативних лексичних одиниць українською мовою. Відтворення таких комунікативних одиниць спонукає перекладача до пошуку адекватних відповідників для збереження прагматики тексту та відтворення емоційно- експресивного ефекту. Надмірне вживання лайливої лексики, її пом’якшення, опущення або відтворення бук- вального значення під час перекладу можуть спотворити стиль автора та зіпсувати загальне враження від твору.
Keywords: Лексика табу є однією із визначальних рис будь-якої культури. Саме в такому пласті мови знаходять своє відображення певні життєві реалії та ставлення до них представників певного соціуму, віддзеркалюються важливі моральні цінності кожного народу. У статті представлені сучасні трактування феномена табу в мовному узусі, особливості класифікації табуйованої лексики, а також окреслена проблематика перекладу іспаномовних ненормативних лексичних одиниць українською мовою. Відтворення таких комунікативних одиниць спонукає перекладача до пошуку адекватних відповідників для збереження прагматики тексту та відтворення емоційно- експресивного ефекту. Надмірне вживання лайливої лексики, її пом’якшення, опущення або відтворення бук- вального значення під час перекладу можуть спотворити стиль автора та зіпсувати загальне враження від твору.

SEINSVERGESSENHEIT У ФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА

Марія Данканіч

аспірантка кафедри філософії
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-2253-1227
Anotation. Представлена стаття досліджує концепцію Мартіна Гайдеггера «забуття буття» (Seinsvergessenheit) та її імплікації у світлі історичного та філософського аналізу. Стверджується, що гайдеггірівська концепція забут- тя буття опосередковано і несвідомо виражає християнські есхатологічні елементи мовою філософії (онтології). Незважаючи на акцентоване дистанціювання Гайдеггера від християнства, здається, що його думка продовжувала артикулювати християнське світовідчуття. Втрачаючи своє буття, стверджує він, ми стаємо елементами сучасної споживацької культури та суспільства і, зрештою, рухаємось до всеохоплюючого забуття. У цьому плані стає оче- видним, чому гайдеггерівське застороження звучить надзвичайно критично та відчайдушно. Важливо зазначити, що є деякі герменевтичні підходи до гайдеггерівського поняття забуття буття: 1) критична теорія (Гайдеггер про- голошується найяскравішим критиком західної культури); 2) філософія історії (Гайдеггер вважається критиком європейської філософії та метафізики, які залишили онтологію на користь гносеології). Ці герменевтичні підходи можна охарактеризувати як зведення Seinsvergessenheit до соціального та інтелектуального контекстів. На відміну від цього, ми вважаємо, що його погляди не можуть бути повністю виражені в таких інтерпретаційних горизон- тах. З цієї причини ми пропонуємо описати погляди Гайдеггера на забуття буття як есхатологічний проєкт.
Keywords: Представлена стаття досліджує концепцію Мартіна Гайдеггера «забуття буття» (Seinsvergessenheit) та її імплікації у світлі історичного та філософського аналізу. Стверджується, що гайдеггірівська концепція забут- тя буття опосередковано і несвідомо виражає християнські есхатологічні елементи мовою філософії (онтології). Незважаючи на акцентоване дистанціювання Гайдеггера від християнства, здається, що його думка продовжувала артикулювати християнське світовідчуття. Втрачаючи своє буття, стверджує він, ми стаємо елементами сучасної споживацької культури та суспільства і, зрештою, рухаємось до всеохоплюючого забуття. У цьому плані стає оче- видним, чому гайдеггерівське застороження звучить надзвичайно критично та відчайдушно. Важливо зазначити, що є деякі герменевтичні підходи до гайдеггерівського поняття забуття буття: 1) критична теорія (Гайдеггер про- голошується найяскравішим критиком західної культури); 2) філософія історії (Гайдеггер вважається критиком європейської філософії та метафізики, які залишили онтологію на користь гносеології). Ці герменевтичні підходи можна охарактеризувати як зведення Seinsvergessenheit до соціального та інтелектуального контекстів. На відміну від цього, ми вважаємо, що його погляди не можуть бути повністю виражені в таких інтерпретаційних горизон- тах. З цієї причини ми пропонуємо описати погляди Гайдеггера на забуття буття як есхатологічний проєкт.

МЕТАФОРИ ТВАРИН У РОМАНІ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ «БІЛЬЯРД О ПІВ НА ДЕСЯТУ»

Світлана Дружбяк, Мар’яна Павлів

Світлана Дружбяк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
Мар’яна Павлів, магістр кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-8971-9852, ORCID ID: 0000-0003-2249-370X
Anotation. У пропонованій статті досліджено роль метафор тварин у створенні художньої образності роману Генріха Белля «Більярд о пів на десяту». Окреслено поняття концептуальної метафори, проаналізовано підходи до класифікації метафори, виокремлено метафори тварин у романі, визначено концептуальні значення цих мета- фор. Виявлено, що ключовими метафорами роману для зображення основного конфлікту виступають метафори ягняти та буйвола. Найчастотнішим концептуальним значенням метафори ягняти є «благословенне створіння; той, хто йде правильною дорогою», присутні також такі значення, як «миле, слухняне створіння; той, хто не обра- зить», «боягузливе створіння» та «нещасне створіння». Метафоризовані тварини використано як вихідний домен для посилання на людину як цільовий домен. Такі метафори відіграють ключову роль у створенні образу, прита- манного різним типам людей, забезпечують його сприйняття та розуміння читачем, наголошують на позитивних чи негативних, а часто двояких рисах та створюють необхідну атмосферу. Перспективи подальших досліджень пропонованої теми вбачаємо в перекладацькому річищі, а саме в аспекті максимально адекватного відтворення метафор тварин у процесі перекладу українською мовою.
Keywords: У пропонованій статті досліджено роль метафор тварин у створенні художньої образності роману Генріха Белля «Більярд о пів на десяту». Окреслено поняття концептуальної метафори, проаналізовано підходи до класифікації метафори, виокремлено метафори тварин у романі, визначено концептуальні значення цих мета- фор. Виявлено, що ключовими метафорами роману для зображення основного конфлікту виступають метафори ягняти та буйвола. Найчастотнішим концептуальним значенням метафори ягняти є «благословенне створіння; той, хто йде правильною дорогою», присутні також такі значення, як «миле, слухняне створіння; той, хто не обра- зить», «боягузливе створіння» та «нещасне створіння». Метафоризовані тварини використано як вихідний домен для посилання на людину як цільовий домен. Такі метафори відіграють ключову роль у створенні образу, прита- манного різним типам людей, забезпечують його сприйняття та розуміння читачем, наголошують на позитивних чи негативних, а часто двояких рисах та створюють необхідну атмосферу. Перспективи подальших досліджень пропонованої теми вбачаємо в перекладацькому річищі, а саме в аспекті максимально адекватного відтворення метафор тварин у процесі перекладу українською мовою.

ВОЄННИЙ ЩОДЕННИК ЯК ПОПУЛЯРНИЙ ЖАНР СУЧАСНОЇ МІЛІТАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Яніна Кулінська

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри україністики
Національного медичного університету (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8160-3203
Anotation. Стаття присвячена проблемі сучасного воєнного щоденника. Авторка аналізує такі твори й класи- фікує їх за змістом, структурою і функціями як власне щоденники і художньо-публіцистичні твори під виглядом щоденників.
Keywords: Стаття присвячена проблемі сучасного воєнного щоденника. Авторка аналізує такі твори й класи- фікує їх за змістом, структурою і функціями як власне щоденники і художньо-публіцистичні твори під виглядом щоденників.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕПРОДУКТИВНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Ольга Бацилєва, Ірина Пузь

Ольга Бацилєва, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна)
Ірина Пузь, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8316-5956, ORCID ID: 0000-0003-3697-1637
Anotation. У статті представлено дослідження особливостей репродуктивних установок сучасної молоді. На підставі аналізу літературних джерел розкрито поняття та структуру репродуктивної поведінки. Зазначено, що репродуктивні установки виступають регулятором репродуктивної поведінки особистості. Зазначено, що актив- не формування репродуктивних установок відбувається в молодому віці; проаналізовано чинники, які вплива- ють на формування репродуктивних установок. Розкрито компоненти репродуктивної установки (когнітивний, емоційний, поведінковий). Проведено емпіричне дослідження з використанням спеціально розробленої анкети щодо вивчення репродуктивних установок молоді, методики дослідження репродуктивної установки «Факти, що асоціюються з народженням дитини» В.В. Бойко (модифікація О.С. Каримової), опитувальника вивчення репродуктивних установок О.С. Каримової, опитувальника «Аналіз сімейного міфу» А.О. Нестерової. Вибірку дослідження становили 60 студентів різних спеціальностей Донецького національного університету імені Василя Стуса. Аналіз отриманих результатів показав, що більшість досліджуваних вважають себе не готовими до шлюбу та народження дітей і орієнтовані на малодітність. У висновках наголошено про необхідність роботи з молоддю в напрямі орієнтації на здоровий спосіб життя, формування навичок самозберігаючої поведінки, формування ефективних репродуктивних установок та адекватної репродуктивної поведінки задля реалізації свого репродук- тивного потенціалу, що є одним з головних показників стабільного розвитку суспільства.
Keywords: У статті представлено дослідження особливостей репродуктивних установок сучасної молоді. На підставі аналізу літературних джерел розкрито поняття та структуру репродуктивної поведінки. Зазначено, що репродуктивні установки виступають регулятором репродуктивної поведінки особистості. Зазначено, що актив- не формування репродуктивних установок відбувається в молодому віці; проаналізовано чинники, які вплива- ють на формування репродуктивних установок. Розкрито компоненти репродуктивної установки (когнітивний, емоційний, поведінковий). Проведено емпіричне дослідження з використанням спеціально розробленої анкети щодо вивчення репродуктивних установок молоді, методики дослідження репродуктивної установки «Факти, що асоціюються з народженням дитини» В.В. Бойко (модифікація О.С. Каримової), опитувальника вивчення репродуктивних установок О.С. Каримової, опитувальника «Аналіз сімейного міфу» А.О. Нестерової. Вибірку дослідження становили 60 студентів різних спеціальностей Донецького національного університету імені Василя Стуса. Аналіз отриманих результатів показав, що більшість досліджуваних вважають себе не готовими до шлюбу та народження дітей і орієнтовані на малодітність. У висновках наголошено про необхідність роботи з молоддю в напрямі орієнтації на здоровий спосіб життя, формування навичок самозберігаючої поведінки, формування ефективних репродуктивних установок та адекватної репродуктивної поведінки задля реалізації свого репродук- тивного потенціалу, що є одним з головних показників стабільного розвитку суспільства.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ

Андрій Беспалько

ад’юнкт штатний науково-організаційного відділення
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-7941-9909
Anotation. Стаття присвячена розгляду поняття копінг-ресурсів особистості, які є необхідною складовою час- тиною, для забезпечення успішного протистояння важким життєвим ситуаціям, зниження негативного впливу стресового навантаження та створюють позитивні передумови для особистого саморозвитку та самозростання. Від змісту наявних копінг-ресурсів безпосередньо залежить ефективність подолання стресової (екстремальної) ситуації. Саме наявність копінг-ресурсів в особистості, можливість їх своєчасного і правильного використання зумовлюють змогу справлятися із складними, екстремальними ситуаціями з мінімізацією негативного впливу на психофізіологічний стан суб’єкта професійної діяльності. Встановлено, що людина володіє індивідуальним набором копінг-ресурсів, співвідношення яких залежить від конкретних зовнішніх обставин. Ключовими властивостями копінг-ресурсів є їхня здатність до відновлення, формування та видозмінення в процесі безпосередньої діяльності. Сукупність усвідомлених ресурсів виступає детермінуючим фактором у виборі особистістю стратегії поведінки (копінг-стратегії) в екстремальних ситуаціях, а їхня актуалізація визначає успішність втілення. Загалом копінг-ресурси особистості можна визначити як сукуп- ність певних цінностей та резервів, що сприяють задоволенню життєвих потреб суб’єкта діяльності, успішному протистоянню зовнішнім та внутрішнім викликам та загрозам. У статті розглянуто підходи різних науковців до визначення та класифікації зазначеного психологічного фено- мена, здійснено обговорення його змісту. Незважаючи на наявність певних розходжень у трактуванні поняття ресурсів особистості, більшість науковців схиляються до того, що існують дві основні групи копінг-ресурсів: інтернальні (внутрішні) та екстернальні (зовнішні; ресурси навколишнього середовища). Екстернальні копінг- ресурси своєю чергою поділяються на інформаційні та матеріальні. Позначений власний підхід до розуміння феномена ресурсів особистості.
Keywords: Стаття присвячена розгляду поняття копінг-ресурсів особистості, які є необхідною складовою час- тиною, для забезпечення успішного протистояння важким життєвим ситуаціям, зниження негативного впливу стресового навантаження та створюють позитивні передумови для особистого саморозвитку та самозростання. Від змісту наявних копінг-ресурсів безпосередньо залежить ефективність подолання стресової (екстремальної) ситуації. Саме наявність копінг-ресурсів в особистості, можливість їх своєчасного і правильного використання зумовлюють змогу справлятися із складними, екстремальними ситуаціями з мінімізацією негативного впливу на психофізіологічний стан суб’єкта професійної діяльності. Встановлено, що людина володіє індивідуальним набором копінг-ресурсів, співвідношення яких залежить від конкретних зовнішніх обставин. Ключовими властивостями копінг-ресурсів є їхня здатність до відновлення, формування та видозмінення в процесі безпосередньої діяльності. Сукупність усвідомлених ресурсів виступає детермінуючим фактором у виборі особистістю стратегії поведінки (копінг-стратегії) в екстремальних ситуаціях, а їхня актуалізація визначає успішність втілення. Загалом копінг-ресурси особистості можна визначити як сукуп- ність певних цінностей та резервів, що сприяють задоволенню життєвих потреб суб’єкта діяльності, успішному протистоянню зовнішнім та внутрішнім викликам та загрозам. У статті розглянуто підходи різних науковців до визначення та класифікації зазначеного психологічного фено- мена, здійснено обговорення його змісту. Незважаючи на наявність певних розходжень у трактуванні поняття ресурсів особистості, більшість науковців схиляються до того, що існують дві основні групи копінг-ресурсів: інтернальні (внутрішні) та екстернальні (зовнішні; ресурси навколишнього середовища). Екстернальні копінг- ресурси своєю чергою поділяються на інформаційні та матеріальні. Позначений власний підхід до розуміння феномена ресурсів особистості.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ТИПИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Виктория Гусак

аспирантка
Института социологии Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)
ORCID ID: 0000-0001-7637-3469
Anotation. Статья посвящена сравнению методологических подходов к изучению специфики трансформа- ции процесса типизации и самотипизации личности во взаимосвязи с процессом индивидуализации. Проведен сравнительный анализ, выделены сходства и различия в методологических подходах теоретиков к изучению типизации и самотипизации личности. Раскрывается взаимосвязь процесса индивидуализации с формированием социального характера, в том числе через анализ трансформации концепта свой/чужой/чуждый. Показана роль стремления к свободе и чувства одиночества, сформированного историческим опытом развития индивидуализа- ции в ее новых формах в современном мире.
Keywords: Статья посвящена сравнению методологических подходов к изучению специфики трансформа- ции процесса типизации и самотипизации личности во взаимосвязи с процессом индивидуализации. Проведен сравнительный анализ, выделены сходства и различия в методологических подходах теоретиков к изучению типизации и самотипизации личности. Раскрывается взаимосвязь процесса индивидуализации с формированием социального характера, в том числе через анализ трансформации концепта свой/чужой/чуждый. Показана роль стремления к свободе и чувства одиночества, сформированного историческим опытом развития индивидуализа- ции в ее новых формах в современном мире.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Людмила Єфімцева

аспірантка відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (Київ, Україна), старший викладач
Київського кооперативного інституту бізнесу і права (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-9519-3647
Anotation. Стаття присвячується дослідженню теоретичних засад формування ринку агротехнологічних робіт та послуг та характеристики його сучасного стану в Україні, виявленню проблем та пошуку шляхів його розви- тку. Для досягнення вказаної мети застосовано системний підхід та економіко-статистичні методи (графічний, групувань тощо), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження) та абстрак- тно-логічний метод дослідження (теоретичні узагальнення та формування висновків). Розглянуто погляди нау- ковців на визначення дефініції «ринок», «аграрний ринок» та встановлено особливості функціонування ринку агротехнологічних робіт та послуг на аграрному ринку. Окреслено сучасний стан операторів пропозиції ринку агротехнологічних робіт та послуг та виявлено перспективні напрями його розвитку. Доведено необхідність роз- витку ринку агротехнологічних послуг для сільськогосподарських виробників, з огляду на факт багатоукладності аграрної економіки з метою обґрунтування механізмів його розвитку.
Keywords: Стаття присвячується дослідженню теоретичних засад формування ринку агротехнологічних робіт та послуг та характеристики його сучасного стану в Україні, виявленню проблем та пошуку шляхів його розви- тку. Для досягнення вказаної мети застосовано системний підхід та економіко-статистичні методи (графічний, групувань тощо), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження) та абстрак- тно-логічний метод дослідження (теоретичні узагальнення та формування висновків). Розглянуто погляди нау- ковців на визначення дефініції «ринок», «аграрний ринок» та встановлено особливості функціонування ринку агротехнологічних робіт та послуг на аграрному ринку. Окреслено сучасний стан операторів пропозиції ринку агротехнологічних робіт та послуг та виявлено перспективні напрями його розвитку. Доведено необхідність роз- витку ринку агротехнологічних послуг для сільськогосподарських виробників, з огляду на факт багатоукладності аграрної економіки з метою обґрунтування механізмів його розвитку.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ БЕРЕЖЛИВОСТІ В УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І ПЕРЕРОБКОЮ МОЛОКА

Оксана Коломієць

асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-5575-4040
Anotation. У статті автор проводить дослідження теорії бережливості й особливостей її імплементації в управ- ління виробництвом і переробкою молока. Визначено концепцію бережливості виробництва молока та молоч- них продуктів, встановлено основні її передумови. Для розкриття сутності бережливого виробництва проведе- но його порівняльну характеристику з концепцією ефективної організації виробництва та доведено можливість впровадження системи бережливості у виробництво молока та молочних продуктів через вивчення класичних груп принципів і їхньої структури для підприємств. Визначено комплексне поєднання інструментів бережливого виробництва та першочергових дій із підвищення якості функціонування підприємств із виробництва та перероб- ки молока. Запропоновано авторський підхід поетапної імплементації бережливості в управління виробництвом і переробкою молока. Встановлено, що технологія бережливого виробництва визначає суттєву економію, підви- щує ефективність діяльності та конкурентоспроможність продукції за рахунок ефективного управління ресурса- ми підприємства.
Keywords: У статті автор проводить дослідження теорії бережливості й особливостей її імплементації в управ- ління виробництвом і переробкою молока. Визначено концепцію бережливості виробництва молока та молоч- них продуктів, встановлено основні її передумови. Для розкриття сутності бережливого виробництва проведе- но його порівняльну характеристику з концепцією ефективної організації виробництва та доведено можливість впровадження системи бережливості у виробництво молока та молочних продуктів через вивчення класичних груп принципів і їхньої структури для підприємств. Визначено комплексне поєднання інструментів бережливого виробництва та першочергових дій із підвищення якості функціонування підприємств із виробництва та перероб- ки молока. Запропоновано авторський підхід поетапної імплементації бережливості в управління виробництвом і переробкою молока. Встановлено, що технологія бережливого виробництва визначає суттєву економію, підви- щує ефективність діяльності та конкурентоспроможність продукції за рахунок ефективного управління ресурса- ми підприємства.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вадим Бабакин

кандидат юридических наук, доцент, научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской и патентной деятельности научно-исследовательского центра
Национального университета гражданской защиты Украины (Харьков, Украина)
ORCID ID: 0000-0002-7157-0241
Anotation. Статья посвящена актуальным вопросам противодействия киберпреступлениям, совершаемым лицами молодого возраста. Рассматривается сущность этого негативного явления, а также предложены действия по усовершенствованию противодействия исследуемой группы. В статье проанализированы содержание и осо- бенности мер предупреждения, рассмотрено их значение в практической деятельности оперативных подразде- лений. Выделяются и анализируются наиболее проблемные теоретико-правовые вопросы, которые возникают у оперативных подразделений полиции Украины при квалификации преступлений, совершенных с использова- нием компьютерной техники и других телекоммуникационных систем, и приводятся предложения по усовершен- ствованию противодействия такой группой лиц с целью обеспечения эффективности борьбы с данным негативным явлением. Обосновывается мнение о том, что особо значимой является информация о специфике использования специальных знаний при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, совершенных молодежью.
Keywords: Статья посвящена актуальным вопросам противодействия киберпреступлениям, совершаемым лицами молодого возраста. Рассматривается сущность этого негативного явления, а также предложены действия по усовершенствованию противодействия исследуемой группы. В статье проанализированы содержание и осо- бенности мер предупреждения, рассмотрено их значение в практической деятельности оперативных подразде- лений. Выделяются и анализируются наиболее проблемные теоретико-правовые вопросы, которые возникают у оперативных подразделений полиции Украины при квалификации преступлений, совершенных с использова- нием компьютерной техники и других телекоммуникационных систем, и приводятся предложения по усовершен- ствованию противодействия такой группой лиц с целью обеспечения эффективности борьбы с данным негативным явлением. Обосновывается мнение о том, что особо значимой является информация о специфике использования специальных знаний при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, совершенных молодежью.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ IT-ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Віктор Білоус, Тигран Варшамян

Віктор Білоус, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)
Тигран Варшамян, аспірант кафедри фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-1390-1065, ORCID ID: 0000-0002-7213-6375
Anotation. У статті проаналізовано особливості оподаткування традиційних IT платників, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, застосування до них стимулюючих та фіскальних засобів податкового регулю- вання з урахуванням фінансових потреб держави та необхідністю збереження IT-галузі в Україні. Увагу приділено віртуальним IT-платникам, до яких належать штучний інтелект, віртуальні організації, що включають віртуальні підприємства, корпорації та офіси. Виокремлено особливості таких платників з огляду на їх фрагментарність, мінливість, швидкість досягнення мети та отримання доходів (прибутку), відсутність реєстрації, єдиного центру та ієрархічності. Зазначено, що ці ознаки значно ускладнюють оподаткування віртуальних платників, здійснення податкового контролю за їх діяльністю та застосування до них санкцій.
Keywords: У статті проаналізовано особливості оподаткування традиційних IT платників, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, застосування до них стимулюючих та фіскальних засобів податкового регулю- вання з урахуванням фінансових потреб держави та необхідністю збереження IT-галузі в Україні. Увагу приділено віртуальним IT-платникам, до яких належать штучний інтелект, віртуальні організації, що включають віртуальні підприємства, корпорації та офіси. Виокремлено особливості таких платників з огляду на їх фрагментарність, мінливість, швидкість досягнення мети та отримання доходів (прибутку), відсутність реєстрації, єдиного центру та ієрархічності. Зазначено, що ці ознаки значно ускладнюють оподаткування віртуальних платників, здійснення податкового контролю за їх діяльністю та застосування до них санкцій.

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Сандра Болдіжар

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-3096-9181
Anotation. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини (далі – Суд) відіграє одну з ключових ролей не тільки у сфері тлумачення та захисту прав і свобод людини й громадянина. Напрацювання Суду висту- пають базисом для вдосконалення та оновлення законодавства різних держав світу у взаємообумовленості із сучасними викликами, загрозами, розвитком технологій і суспільних відносин. У науковій статті здійснено аналіз практики Суду, у якій дедалі частіше формуються правові позиції щодо репродуктивних прав, зокрема права на сурогатне материнство. Актуальність теми обумовлена аналізом практики Суду у спільній відповідності та поси- ланням на першоджерела, якими на національному рівні держави регламентували особливості сурогатного мате- ринства. У рамках статті акцентується увага на різноплановості законодавства різних держав, що породжує пра- вову невизначеність та реалізацію іноземцями відповідного права на території країн, де не існує законодавчої заборони щодо сурогатного материнства.
Keywords: Прецедентна практика Європейського суду з прав людини (далі – Суд) відіграє одну з ключових ролей не тільки у сфері тлумачення та захисту прав і свобод людини й громадянина. Напрацювання Суду висту- пають базисом для вдосконалення та оновлення законодавства різних держав світу у взаємообумовленості із сучасними викликами, загрозами, розвитком технологій і суспільних відносин. У науковій статті здійснено аналіз практики Суду, у якій дедалі частіше формуються правові позиції щодо репродуктивних прав, зокрема права на сурогатне материнство. Актуальність теми обумовлена аналізом практики Суду у спільній відповідності та поси- ланням на першоджерела, якими на національному рівні держави регламентували особливості сурогатного мате- ринства. У рамках статті акцентується увага на різноплановості законодавства різних держав, що породжує пра- вову невизначеність та реалізацію іноземцями відповідного права на території країн, де не існує законодавчої заборони щодо сурогатного материнства.

АЛГОРИТМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУДЬИ НА СТАДИИ ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ

Сергей Гебеш

судья
Закарпатского окружного административного суда (Ужгород, Украина)
ORCID ID: 0000-0002-2380-1236
Anotation. В статье проведен критический анализ действующего Кодекса административного судопроиз- водства Украины и общих тенденций в современных исследованиях на предмет процессуальной деятельности суда на стадии открытия производства по делу в порядке административного судопроизводства. Процессуальная деятельность суда во время открытия производства по делу имеет большое значение как для обеспечения права на судебную защиту, так и для реализации всего комплекса задач и целей административного судопроизводства. В научной литературе вопросу последовательности процессуальных действий суда уделяется мало внимания, однако действия судьи именно на этой стадии имеют едва ли не наибольшее значение, а поэтому нерешение про- блем, возникающих в связи с принятием решения судьей о «судьбе» иска, а значит и состояние обеспечения права на судебную защиту, может повлечь за собой очень неблагоприятные последствия. На основании проведенного исследования предложены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины.
Keywords: В статье проведен критический анализ действующего Кодекса административного судопроиз- водства Украины и общих тенденций в современных исследованиях на предмет процессуальной деятельности суда на стадии открытия производства по делу в порядке административного судопроизводства. Процессуальная деятельность суда во время открытия производства по делу имеет большое значение как для обеспечения права на судебную защиту, так и для реализации всего комплекса задач и целей административного судопроизводства. В научной литературе вопросу последовательности процессуальных действий суда уделяется мало внимания, однако действия судьи именно на этой стадии имеют едва ли не наибольшее значение, а поэтому нерешение про- блем, возникающих в связи с принятием решения судьей о «судьбе» иска, а значит и состояние обеспечения права на судебную защиту, может повлечь за собой очень неблагоприятные последствия. На основании проведенного исследования предложены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Юлія Гончарова

заступник генерального директора
Федерації роботодавців України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-8711-4849
Anotation. Стаття містить аналіз сучасних правовідносин у сфері врегулювання податкових пільг із наведенням статистичних даних щодо нормативно-правових актів із часів незалежності для того, щоб висвітлити масштаб проблематики. Проведено порівняльний аналіз Податкового кодексу України та Закону України «Про державну допомогу суб’єктів господарювання» щодо виявлення правових колізій та прогалин, а також алгоритму отримання набувачами податкових пільг. Сформульовано бачення зміни парадигми визначення державою мети надання податкових пільг відповідно до цілей сталого розвитку. Надано пропозиції щодо прийняття в Україні Концепції державної політики у сфері правового регулю- вання податкових пільг, у контексті якої має бути проведений системний аналіз усього масиву норма- тивно-правових актів у цій сфері. Визначено вектор подальшого розвитку і вдосконалення українського податкового законодавства. Також сформульовано пропозицію щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування для надання податкових пільг у межах місцевих бюджетів із метою підви- щення рівня зайнятості та економічного зростання регіону. Рекомендовано, щоб Міністерство фінансів та Антимонопольний комітет України продовжили спільну роботу над удосконаленням законодавства, що має забезпечити реальне право українських суб’єктів господарювання на отримання податкових пре- ференцій як однієї з форм державної допомоги.
Keywords: Стаття містить аналіз сучасних правовідносин у сфері врегулювання податкових пільг із наведенням статистичних даних щодо нормативно-правових актів із часів незалежності для того, щоб висвітлити масштаб проблематики. Проведено порівняльний аналіз Податкового кодексу України та Закону України «Про державну допомогу суб’єктів господарювання» щодо виявлення правових колізій та прогалин, а також алгоритму отримання набувачами податкових пільг. Сформульовано бачення зміни парадигми визначення державою мети надання податкових пільг відповідно до цілей сталого розвитку. Надано пропозиції щодо прийняття в Україні Концепції державної політики у сфері правового регулю- вання податкових пільг, у контексті якої має бути проведений системний аналіз усього масиву норма- тивно-правових актів у цій сфері. Визначено вектор подальшого розвитку і вдосконалення українського податкового законодавства. Також сформульовано пропозицію щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування для надання податкових пільг у межах місцевих бюджетів із метою підви- щення рівня зайнятості та економічного зростання регіону. Рекомендовано, щоб Міністерство фінансів та Антимонопольний комітет України продовжили спільну роботу над удосконаленням законодавства, що має забезпечити реальне право українських суб’єктів господарювання на отримання податкових пре- ференцій як однієї з форм державної допомоги.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Сергій Єременко

кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту, заступник начальника з навчальної роботи
Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-3685-4713
Anotation. Регулювання соціальної сфери є однією з головних функцій держави. У соціальній сфері держави цивільний захист має дві функції – ідеологічну і прагматичну. Інформаційну діяльність розглянуто як необхідну складову частину організації державного управління у сфері цивільного захисту, роботи керівного складу та фахівців: Ця діяльність розглядається як складник роботи Дер- жавної служби України з надзвичайних ситуацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту, що в сукупності утворює єдину державну систему цивільного захисту. Розкрито основні підходи до розв’язання проблем підвищення управління єдиною державною системою цивільного захисту, її інформаційно-правового забезпечення. Висвітлено актуальність потреби вдосконалення механізмів організаційно-правового регулювання в цій сфері, доведено необхідність надання пріоритетності про- цесам інформатизації управління у справі забезпечення цивільного захисту в Україні.
Keywords: Регулювання соціальної сфери є однією з головних функцій держави. У соціальній сфері держави цивільний захист має дві функції – ідеологічну і прагматичну. Інформаційну діяльність розглянуто як необхідну складову частину організації державного управління у сфері цивільного захисту, роботи керівного складу та фахівців: Ця діяльність розглядається як складник роботи Дер- жавної служби України з надзвичайних ситуацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту, що в сукупності утворює єдину державну систему цивільного захисту. Розкрито основні підходи до розв’язання проблем підвищення управління єдиною державною системою цивільного захисту, її інформаційно-правового забезпечення. Висвітлено актуальність потреби вдосконалення механізмів організаційно-правового регулювання в цій сфері, доведено необхідність надання пріоритетності про- цесам інформатизації управління у справі забезпечення цивільного захисту в Україні.

ЕКСПЕРТ ІЗ ПИТАНЬ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Світлана Іскра

аспірант, адвокат (Одеса, Україна)
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4253-1585
Anotation. Стаття присвячена правовому статусу та ролі експерта з питань права, а також висновку експерта в галузі права, цивільному процесі України. Автор досліджує проблематику різних визначень цієї особи в межах одного процесуального кодексу та робить висновок про необхідність приведення термінології до уніфікованої форми. Досліджено питання необхідності та ефективності участі експерта з питань права в процесі відправлення правосуддя, зокрема, розглядається інститут висновку експерта в галузі права як форма прояву правової доктри- ни як джерела права, її практичного використання. Висвітлено проблематику залучення експерта з питань права на основі судової практики, проаналізовано кількість вдалих та невдалих спроб участі експерта з питань права в судових процесах. Окреслено перспективи та напрями подальших наукових досліджень із питань участі науков- ців у процесі відправляння правосуддя, зроблено низку пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього питання.
Keywords: Стаття присвячена правовому статусу та ролі експерта з питань права, а також висновку експерта в галузі права, цивільному процесі України. Автор досліджує проблематику різних визначень цієї особи в межах одного процесуального кодексу та робить висновок про необхідність приведення термінології до уніфікованої форми. Досліджено питання необхідності та ефективності участі експерта з питань права в процесі відправлення правосуддя, зокрема, розглядається інститут висновку експерта в галузі права як форма прояву правової доктри- ни як джерела права, її практичного використання. Висвітлено проблематику залучення експерта з питань права на основі судової практики, проаналізовано кількість вдалих та невдалих спроб участі експерта з питань права в судових процесах. Окреслено перспективи та напрями подальших наукових досліджень із питань участі науков- ців у процесі відправляння правосуддя, зроблено низку пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього питання.

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Дмитро Кобильнік

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-6777-7963
Anotation. У статті автором зосереджено увагу на розгляді різноманітних підходів до характеристики функцій податкового права. Так, за аксіологічного підходу акцент робиться на ціннісних характеристиках податкового права, через які останнє здатне задовольняти певні потреби людини. Обґрунтовано, що сутність функції як науко- вої категорії, незважаючи на сферу використання, полягає в тому, що вона завжди виражає певне відношення одного предмета (явища) до іншого предмета (явища), вказує на залежність між ними. Зазначено, що розтлума- чити поняття «функції» та «функції права», «функції податкового права» можливо із використанням декількох підходів: 1) етимологічного, коли відбувається з’ясування походження змісту слова; 2) історичного – шляхом темпорального огляду тематики; 3) практичної значущості – через аналіз практичного значення, спрямованості, мети, перспективи розвитку. Цей методологічний підхід найоптимальніший, оскільки дозволяє звернути увагу на різні аспекти поняття «функція», яке є полісемантичним, виявити оригінальні інтерпретації, комплексно викорис- тати наведені підходи для цілісного з’ясування його змісту. Незважаючи на те, що податкове право належить до публічних галузей права, покликаних забезпечувати досягнення саме публічних інтересів, такі тенденції цілкови- то властиві йому. Розгляд податкового права з урахуванням аксіологічного підходу дозволяє зробити наголос на його різносторонності, особливо на здатності розв’язання потенційного конфлікту, споконвічно характерного для податкових відносин, забезпечення досягнення компромісу, законності та правопорядку у сфері оподаткування.
Keywords: У статті автором зосереджено увагу на розгляді різноманітних підходів до характеристики функцій податкового права. Так, за аксіологічного підходу акцент робиться на ціннісних характеристиках податкового права, через які останнє здатне задовольняти певні потреби людини. Обґрунтовано, що сутність функції як науко- вої категорії, незважаючи на сферу використання, полягає в тому, що вона завжди виражає певне відношення одного предмета (явища) до іншого предмета (явища), вказує на залежність між ними. Зазначено, що розтлума- чити поняття «функції» та «функції права», «функції податкового права» можливо із використанням декількох підходів: 1) етимологічного, коли відбувається з’ясування походження змісту слова; 2) історичного – шляхом темпорального огляду тематики; 3) практичної значущості – через аналіз практичного значення, спрямованості, мети, перспективи розвитку. Цей методологічний підхід найоптимальніший, оскільки дозволяє звернути увагу на різні аспекти поняття «функція», яке є полісемантичним, виявити оригінальні інтерпретації, комплексно викорис- тати наведені підходи для цілісного з’ясування його змісту. Незважаючи на те, що податкове право належить до публічних галузей права, покликаних забезпечувати досягнення саме публічних інтересів, такі тенденції цілкови- то властиві йому. Розгляд податкового права з урахуванням аксіологічного підходу дозволяє зробити наголос на його різносторонності, особливо на здатності розв’язання потенційного конфлікту, споконвічно характерного для податкових відносин, забезпечення досягнення компромісу, законності та правопорядку у сфері оподаткування.

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРОРА, СЛІДЧОГО Й ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Ярослав Костогриз

прокурор
Подільської окружної прокуратури (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-1894-0952
Anotation. Актуальність статті полягає в тому, що нині немає комплексного дослідження, присвяченого вза- ємодії прокурора, слідчого й оперативних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що зумовлює потребу у ґрунтовному спеціалізованому опрацюванні цього питання. На підставі системного аналізу наукових праць і норм законодавства автором запропоновано власне визначення поняття «взаємодія прокурора, слідчого й оперативних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій»: вона є активною, цілеспрямованою, узгодженою за місцем, часом і метою спільною діяльністю незалежних один від одного в адмі- ністративному відношенні суб’єктів, яка здійснюється на плановій основі й у чіткій відповідності з наданими повноваженнями, має конспіративний (негласний) характер, спрямована на отримання відомостей про криміналь- не правопорушення й особу, котра його вчинила. Крім того, обґрунтовано необхідність законодавчого визначення поняття «взаємодія», про що висловилися 77,57% опитуваних. Вказані зміни покликані врегулювати цю діяль- ність і підвищити ефективність проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Keywords: Актуальність статті полягає в тому, що нині немає комплексного дослідження, присвяченого вза- ємодії прокурора, слідчого й оперативних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що зумовлює потребу у ґрунтовному спеціалізованому опрацюванні цього питання. На підставі системного аналізу наукових праць і норм законодавства автором запропоновано власне визначення поняття «взаємодія прокурора, слідчого й оперативних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій»: вона є активною, цілеспрямованою, узгодженою за місцем, часом і метою спільною діяльністю незалежних один від одного в адмі- ністративному відношенні суб’єктів, яка здійснюється на плановій основі й у чіткій відповідності з наданими повноваженнями, має конспіративний (негласний) характер, спрямована на отримання відомостей про криміналь- не правопорушення й особу, котра його вчинила. Крім того, обґрунтовано необхідність законодавчого визначення поняття «взаємодія», про що висловилися 77,57% опитуваних. Вказані зміни покликані врегулювати цю діяль- ність і підвищити ефективність проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ

Людмила Купіна

кандидат юридичних наук, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін факультету політології та права
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-5091-8333
Anotation. Метою дослідження є здійснення характеристики проблеми реалізації принципів, що гарантують гідну оплату праці. Автором поставлено такі завдання: 1) визначити сутність категорії «оплата праці» у механізмі реалізації права особи на працю; 2) охарактеризувати призначення оплати праці як складової частини задоволення потреб людини; 3) встановити напрями підвищення ефективності реалізації принципів оплати праці. Обґрунто- ваність і достовірність одержаних наукових результатів забезпечені використанням системи загальнофілософ- ських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів пізнання. Вирішальну роль у дослідженні відіграли загальнофілософські методи, серед яких головне місце посідають діалектичний, системоутворюючий, метод прогнозування. Зроблено висновок, що на рівень оплати праці впливає сукупність макроекономічних і мікроеко- номічних зовнішніх та внутрішніх факторів, де роль останніх відіграють рівень продуктивності праці, масштаби діяльності та рівень прибутковості підприємства, витрати на заробітну плату. Наголошено, що досягнення належ- ного рівня ефективності норм трудового права, які визначають механізм правового регулювання оплати праці, повинен базуватися на запровадженні системи державного управління нормуванням праці.
Keywords: Метою дослідження є здійснення характеристики проблеми реалізації принципів, що гарантують гідну оплату праці. Автором поставлено такі завдання: 1) визначити сутність категорії «оплата праці» у механізмі реалізації права особи на працю; 2) охарактеризувати призначення оплати праці як складової частини задоволення потреб людини; 3) встановити напрями підвищення ефективності реалізації принципів оплати праці. Обґрунто- ваність і достовірність одержаних наукових результатів забезпечені використанням системи загальнофілософ- ських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів пізнання. Вирішальну роль у дослідженні відіграли загальнофілософські методи, серед яких головне місце посідають діалектичний, системоутворюючий, метод прогнозування. Зроблено висновок, що на рівень оплати праці впливає сукупність макроекономічних і мікроеко- номічних зовнішніх та внутрішніх факторів, де роль останніх відіграють рівень продуктивності праці, масштаби діяльності та рівень прибутковості підприємства, витрати на заробітну плату. Наголошено, що досягнення належ- ного рівня ефективності норм трудового права, які визначають механізм правового регулювання оплати праці, повинен базуватися на запровадженні системи державного управління нормуванням праці.

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЯ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Інна Вошко

магістр публічного управління та адміністрування, аспірант
Класичного приватного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4939-4018
Anotation. Розглянуто ключові проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні. Визначено, що головним фактором спротиву є відсутність Державної медичної політики. Для формування образу її концепції запропоновано застосувати чотириетапну форсайт-технологію. Вона реалізує такі функції: креативність, експер- тиза, взаємодія і достовірність; забезпечує формування образу політики в умовах невизначеності. Для зменшення рівня невизначеності концепцію політики поділено на 6 основних складників. Її структурування засноване на розумінні сучасних знань про доказову державну політику, урядові реформи, соціальні інновації, інноваційну діяльність у публічному управлінні. Для наповнення змістом їхніх образів запропоновано проведення 6 форсайт- досліджень. Поєднання їхніх результатів має сформувати загальний образ концепції Державної медичної політи- ки. Доказове (сьоме) форсайт-дослідження має підтвердити достовірність отриманого образу концепції.
Keywords: Розглянуто ключові проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні. Визначено, що головним фактором спротиву є відсутність Державної медичної політики. Для формування образу її концепції запропоновано застосувати чотириетапну форсайт-технологію. Вона реалізує такі функції: креативність, експер- тиза, взаємодія і достовірність; забезпечує формування образу політики в умовах невизначеності. Для зменшення рівня невизначеності концепцію політики поділено на 6 основних складників. Її структурування засноване на розумінні сучасних знань про доказову державну політику, урядові реформи, соціальні інновації, інноваційну діяльність у публічному управлінні. Для наповнення змістом їхніх образів запропоновано проведення 6 форсайт- досліджень. Поєднання їхніх результатів має сформувати загальний образ концепції Державної медичної політи- ки. Доказове (сьоме) форсайт-дослідження має підтвердити достовірність отриманого образу концепції.