Journal №3 (39) vol. 2 / 2021|KELM

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW

PODEJŚCIA NAUKOWE I ZASADY PEDAGOGICZNE KSZTAŁTOWANIA WYKSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNEGO PRZYSZŁYCH BAKAŁARZY SZTUKI MUZYCZNEJ

Pan Sheng

aspirant Wydziału Sztuki Muzycznej i Choreografii
Zakładu państwowego „Południowoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyńskiego” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7774-3713
Anotation. W artykule przedstawiono kompetentny paradygmat przygotowania przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej na etapie studiów licencjackich w programach uczelni pedagogicznych. Jedną z ważniejszych cech przyszłych specjalistów jest ich kompetencje artystyczne, które powstają na podstawie edukacji artystycznej. Metodologia badań i kształtowania edukacji artystycznej opiera się na zasadach pedagogiki artystycznej; podejściach naukowych i opracowanych zgodnie z nimi zasadach, uwzględnia polifunkcjonalność działalności zawodowej nauczycieli sztuki muzycznej. Wybór podejść i zasad jest zgodny z opracowanymi elementami edukacji artystycznej. Celem artykułu jest uzasadnienie podejść i zasad naukowych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia fortepianowego przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej-bakałarzy. Takimi podejściami w badaniu są historyczno-kulturoznawcze, artystyczne i integracyjne, funkcjonalno-prakseologiczne, komunikacyjne i twórcze. Są one skorelowane z takimi komponentami, jak świadomość artystyczno-kulturowa; orientacja artystyczno-językowa; motywacja metodyczno-pedagogiczna; interpretacyjne ukierunkowanie twórczego dialogu/polilogu. W artykule zastosowano metody modelowania teoretycznego, analizy koncepcji naukowych i doświadczeń, uogólnienia teoretyczne, strategie projektowe na połączenie teorii, metodologii, praktyki i kreatywności.
Keywords: W artykule przedstawiono kompetentny paradygmat przygotowania przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej na etapie studiów licencjackich w programach uczelni pedagogicznych. Jedną z ważniejszych cech przyszłych specjalistów jest ich kompetencje artystyczne, które powstają na podstawie edukacji artystycznej. Metodologia badań i kształtowania edukacji artystycznej opiera się na zasadach pedagogiki artystycznej; podejściach naukowych i opracowanych zgodnie z nimi zasadach, uwzględnia polifunkcjonalność działalności zawodowej nauczycieli sztuki muzycznej. Wybór podejść i zasad jest zgodny z opracowanymi elementami edukacji artystycznej. Celem artykułu jest uzasadnienie podejść i zasad naukowych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia fortepianowego przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej-bakałarzy. Takimi podejściami w badaniu są historyczno-kulturoznawcze, artystyczne i integracyjne, funkcjonalno-prakseologiczne, komunikacyjne i twórcze. Są one skorelowane z takimi komponentami, jak świadomość artystyczno-kulturowa; orientacja artystyczno-językowa; motywacja metodyczno-pedagogiczna; interpretacyjne ukierunkowanie twórczego dialogu/polilogu. W artykule zastosowano metody modelowania teoretycznego, analizy koncepcji naukowych i doświadczeń, uogólnienia teoretyczne, strategie projektowe na połączenie teorii, metodologii, praktyki i kreatywności.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI WOKALU W PROCESIE PRZYGOTOWANIA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Peng Yu

aspirant Wydziału Edukacji Muzycznej i Choreograficznej
„Południowoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyńskiego” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2703-1109
Anotation. W artykule omówiono problem kształtowania umiejętności twórczych nauczycieli wokalu szkoły wyższej w procesie ich przygotowania do pracy zawodowej. Wyjaśniono istotę pojęć „umiejętności twórcze”, „czynności poznawczo-interpretacyjne” oraz specyfikę ich manifestacji w procesie wokalno-wykonawczych i wokalnopedagogicznych form aktywności przyszłych specjalistów. Znaczenie aktywności poznawczo-interpretacyjnej nauczycieli wokalu jest uzasadnione dla odpowiedniego postrzegania i osobistej interpretacji treści artystycznych i figuratywnych utworów wokalnych, nabycia umiejętności wokalno-wykonawczych i pedagogicznych. Zidentyfikowano główne rodzaje umiejętności twórczych, których opanowanie wymaga udanej działalności współczesnego nauczyciela wokalu.
Keywords: W artykule omówiono problem kształtowania umiejętności twórczych nauczycieli wokalu szkoły wyższej w procesie ich przygotowania do pracy zawodowej. Wyjaśniono istotę pojęć „umiejętności twórcze”, „czynności poznawczo-interpretacyjne” oraz specyfikę ich manifestacji w procesie wokalno-wykonawczych i wokalnopedagogicznych form aktywności przyszłych specjalistów. Znaczenie aktywności poznawczo-interpretacyjnej nauczycieli wokalu jest uzasadnione dla odpowiedniego postrzegania i osobistej interpretacji treści artystycznych i figuratywnych utworów wokalnych, nabycia umiejętności wokalno-wykonawczych i pedagogicznych. Zidentyfikowano główne rodzaje umiejętności twórczych, których opanowanie wymaga udanej działalności współczesnego nauczyciela wokalu.

PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH PRZYSZŁYCH BAKAŁARZY Z EKONOMII PRZEDSIĘBIORSTWA

Inna Seredina

aspirantka Instytutu Edukacji Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, kierownik laboratorium dydaktycznego Katedry Filozofii i Pedagogiki
Narodowego Uniwersytetu Transportowego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4220-0006
Anotation. Artykuł poświęcono jednemu z aktualnych problemów przygotowania przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa – kształtowaniu ich kompetencji przedsiębiorczych. Celem artykułu jest określenie i uzasadnienie pedagogicznych warunków kształtowania kompetencji przedsiębiorczych przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa w procesie opanowania przez kandydatów programu edukacyjno-zawodowego. Wynik badania określa i uzasadnia, że głównymi warunkami pedagogicznymi celowego kształtowania kompetencji przedsiębiorczych przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa są: ukierunkowany rozwój motywacji działalności przedsiębiorczej; stałe włączanie studentów w odmiany form organizacji procesu edukacji i szkoleń, w których wyjaśnieniowo-ilustrujące, reprodukcyjne metody nauczania systemowokonsekwentnie zastępowane są produktywnymi, twórczymi sposobami opanowania działalności ekonomiczno-gospodarczej; wprowadzenie do procesu edukacyjnego przedmiotu „Kompetencje przedsiębiorcze współczesnego ekonomisty”; zastosowanie innowacyjnych technologii pedagogicznych w przygotowaniu zawodowym przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa.
Keywords: Artykuł poświęcono jednemu z aktualnych problemów przygotowania przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa – kształtowaniu ich kompetencji przedsiębiorczych. Celem artykułu jest określenie i uzasadnienie pedagogicznych warunków kształtowania kompetencji przedsiębiorczych przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa w procesie opanowania przez kandydatów programu edukacyjno-zawodowego. Wynik badania określa i uzasadnia, że głównymi warunkami pedagogicznymi celowego kształtowania kompetencji przedsiębiorczych przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa są: ukierunkowany rozwój motywacji działalności przedsiębiorczej; stałe włączanie studentów w odmiany form organizacji procesu edukacji i szkoleń, w których wyjaśnieniowo-ilustrujące, reprodukcyjne metody nauczania systemowokonsekwentnie zastępowane są produktywnymi, twórczymi sposobami opanowania działalności ekonomiczno-gospodarczej; wprowadzenie do procesu edukacyjnego przedmiotu „Kompetencje przedsiębiorcze współczesnego ekonomisty”; zastosowanie innowacyjnych technologii pedagogicznych w przygotowaniu zawodowym przyszłych bakałarzy z ekonomii przedsiębiorstwa.

UWARUNKOWANIA PEDAGOGICZNE ROZWOJU WOLI WYKONAWCZEJ PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI SZTUKI MUZYCZNEJ W PROCESIE PRZYGOTOWANIA DYRYGENCYJNEGO

Xie Lifeng

aspirantka Katedry Sztuki Muzycznej i Choreografii
Zakładu państwowego „Południowoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyńskiego” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9757-9471
Anotation. W przepisach artykułu naukowego autor omawia metodyczne podstawy rozwoju woli wykonawczej przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej. Celem pracy jest określenie warunków pedagogicznych rozwoju woli wykonawczej przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej w procesie przygotowania dyrygencyjnego. Cel realizowany jest za pomocą metod badań teoretycznych: analizy, syntezy, uogólnienia, ekstrapolacji i konceptualizacji. Praca koncentruje się na treści pojęcia „Wola wykonawcza dyrygenta” oraz na specyficznych cechach rozwoju tej integralnej jakości osobowo-zawodowej. Podana jest autorska definicja pojęcia „Wola wykonawcza przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej w procesie przygotowania dyrygencyjnego” oraz uzasadniony jest specjalny zestaw warunków pedagogicznych, których wdrożenie w procesie edukacyjnym zapewni skuteczny rozwój woli wykonawczej jako ważnego aspektu profesjonalnego rozwoju dyrygenta-chórmistrza. Ujawniono treść warunków pedagogicznych, które są uwzględniane w przygotowaniu dyrygencyjnym przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej.
Keywords: W przepisach artykułu naukowego autor omawia metodyczne podstawy rozwoju woli wykonawczej przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej. Celem pracy jest określenie warunków pedagogicznych rozwoju woli wykonawczej przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej w procesie przygotowania dyrygencyjnego. Cel realizowany jest za pomocą metod badań teoretycznych: analizy, syntezy, uogólnienia, ekstrapolacji i konceptualizacji. Praca koncentruje się na treści pojęcia „Wola wykonawcza dyrygenta” oraz na specyficznych cechach rozwoju tej integralnej jakości osobowo-zawodowej. Podana jest autorska definicja pojęcia „Wola wykonawcza przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej w procesie przygotowania dyrygencyjnego” oraz uzasadniony jest specjalny zestaw warunków pedagogicznych, których wdrożenie w procesie edukacyjnym zapewni skuteczny rozwój woli wykonawczej jako ważnego aspektu profesjonalnego rozwoju dyrygenta-chórmistrza. Ujawniono treść warunków pedagogicznych, które są uwzględniane w przygotowaniu dyrygencyjnym przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej.

WDRAŻANIE NARZĘDZI PEDAGOGICZNYCH O KIERUNKU INTERAKTYWNYM W KSZTAŁTOWANIU PARTNERSKICH RELACJI MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM INSTYTUCJI SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO

Inna Simsit

aspirant Wydziału Teorii i Historii Pedagogiki
Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Hrinczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7503-6196
Anotation. Ustalono, że pomimo faktu, że nowoczesny proces pedagogiczny zachodzi w zmieniających się warunkach (okresowe stosowanie zdalnej formy edukacji), ważne jest wdrożenie elastycznych interaktywnych narzędzi pedagogicznych, które zapewniłyby ukierunkowane działania nauczyciela i młodzieży (uczniów) w zakresie organizacji relacji między sobą w celu dalszego rozwoju. Biorąc to pod uwagę, badanie problemu wdrożenia interaktywnego narzędzia pedagogicznego rozwoju składników partnerskich relacji młodzieży w środowisku szkolnym jest istotne na obecnym etapie kształtowania myśli naukowej. Wśród głównych metod, przy których użyciu napisany jest artykuł, są: metoda systematyzacji umożliwiająca uogólnienie podejść naukowych dotyczących badanej problematyki; metoda porównawcza stosowana do porównywania pozycji autorów. Badanie podejść naukowych pozwoliło sformułować zestaw interaktywnych narzędzi pedagogicznych do rozwoju elementów tworzenia partnerskich relacji młodzieży w środowisku szkolnym.
Keywords: Ustalono, że pomimo faktu, że nowoczesny proces pedagogiczny zachodzi w zmieniających się warunkach (okresowe stosowanie zdalnej formy edukacji), ważne jest wdrożenie elastycznych interaktywnych narzędzi pedagogicznych, które zapewniłyby ukierunkowane działania nauczyciela i młodzieży (uczniów) w zakresie organizacji relacji między sobą w celu dalszego rozwoju. Biorąc to pod uwagę, badanie problemu wdrożenia interaktywnego narzędzia pedagogicznego rozwoju składników partnerskich relacji młodzieży w środowisku szkolnym jest istotne na obecnym etapie kształtowania myśli naukowej. Wśród głównych metod, przy których użyciu napisany jest artykuł, są: metoda systematyzacji umożliwiająca uogólnienie podejść naukowych dotyczących badanej problematyki; metoda porównawcza stosowana do porównywania pozycji autorów. Badanie podejść naukowych pozwoliło sformułować zestaw interaktywnych narzędzi pedagogicznych do rozwoju elementów tworzenia partnerskich relacji młodzieży w środowisku szkolnym.

WARUNKI I METODY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROGNOSTYCZNYCH U PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI SZTUKI MUZYCZNEJ W PROCESIE AKTYWNOŚCI MUZYCZNO-INSTRUMENTALNEJ

Zhang Xinyuan

aspirantka Katedry Przygotowania Muzyczno-Instrumentalnego
„Południowoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyńskiego” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6785-7699
Anotation. Artykuł ujawnia istotę umiejętności predykcyjnych w kontekście działań pedagogicznych i performatywnoprezentacyjnych przyszłego nauczyciela sztuki muzycznej. Rozważono i przeanalizowano dwa nowoczesne kierunki naukowe, które stanowią podstawę kształtowania umiejętności predykcyjnych. Opracowano kryteria i wskaźniki oceny poziomu wykształcenia u studentów-przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej umiejętności predykcyjnych, w zależności od stopnia manifestacji kryteriów i wskaźników wyróżniono trzy poziomy formacji umiejętności predykcyjnych. Przedstawiono zestaw form i metod organizacyjnych mających na celu kształtowanie umiejętności prognostycznych studentów uniwersytetów pedagogicznych w ramach dyscyplin „Główny instrument muzyczny” i „Klasa koncertowa”. Wyróżniono metodyczne mechanizmy realizacji trzech warunków kształtowania umiejętności predykcyjnych u przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej.
Keywords: Artykuł ujawnia istotę umiejętności predykcyjnych w kontekście działań pedagogicznych i performatywnoprezentacyjnych przyszłego nauczyciela sztuki muzycznej. Rozważono i przeanalizowano dwa nowoczesne kierunki naukowe, które stanowią podstawę kształtowania umiejętności predykcyjnych. Opracowano kryteria i wskaźniki oceny poziomu wykształcenia u studentów-przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej umiejętności predykcyjnych, w zależności od stopnia manifestacji kryteriów i wskaźników wyróżniono trzy poziomy formacji umiejętności predykcyjnych. Przedstawiono zestaw form i metod organizacyjnych mających na celu kształtowanie umiejętności prognostycznych studentów uniwersytetów pedagogicznych w ramach dyscyplin „Główny instrument muzyczny” i „Klasa koncertowa”. Wyróżniono metodyczne mechanizmy realizacji trzech warunków kształtowania umiejętności predykcyjnych u przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej.

MODEL KSZTAŁTOWANIA KULTURY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W PROCESIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO OFICERÓW SZCZEBLA OPERACYJNO-TAKTYCZNEGO

Viktor Shydliukh

docent Katedry Komunikacji Strategicznej Centrum Dydaktyczno-Naukowego Komunikacji Strategicznej w zakresie Zapewnienia Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
Narodowego Uniwersytetu Obrony Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3792-3592
Anotation. W artykule przeanalizowano istotę modelowania, jako jednego z podstawowych podejść do poznania zjawisk obiektywnej rzeczywistości w nauce, a także modelowania pedagogicznego jako naukowego podejścia do badania procesów w praktyce pedagogicznej. Przeprowadzono analizę filozoficznych definicji pojęć „kultura”, „komunikacja wewnętrzna”, a także podano autorską definicję pojęć „kultura komunikacji wewnętrznej” i „model kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej oficerów poziomu operacyjno-taktycznego w procesie szkolenia zawodowego” w kontekście szkolenia zawodowego oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy. Zbadano publikacje naukowe dotyczące podobnych modeli budowy procesu szkolenia zawodowego i zidentyfikowano główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Na podstawie własnego doświadczenia autora, a także doświadczenia w budowaniu takich modeli, specyfiki szkolenia zawodowego oficerów, zaproponowano pedagogiczny model kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej w procesie szkolenia zawodowego oficerów na poziomie operacyjno-taktycznym. Stwierdzono, że proponowany model może być wykorzystany w procesie opracowywania metodyki i kompleksu szkoleniowo-metodycznego kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej oficerów na poziomie operacyjno-taktycznym.
Keywords: W artykule przeanalizowano istotę modelowania, jako jednego z podstawowych podejść do poznania zjawisk obiektywnej rzeczywistości w nauce, a także modelowania pedagogicznego jako naukowego podejścia do badania procesów w praktyce pedagogicznej. Przeprowadzono analizę filozoficznych definicji pojęć „kultura”, „komunikacja wewnętrzna”, a także podano autorską definicję pojęć „kultura komunikacji wewnętrznej” i „model kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej oficerów poziomu operacyjno-taktycznego w procesie szkolenia zawodowego” w kontekście szkolenia zawodowego oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy. Zbadano publikacje naukowe dotyczące podobnych modeli budowy procesu szkolenia zawodowego i zidentyfikowano główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Na podstawie własnego doświadczenia autora, a także doświadczenia w budowaniu takich modeli, specyfiki szkolenia zawodowego oficerów, zaproponowano pedagogiczny model kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej w procesie szkolenia zawodowego oficerów na poziomie operacyjno-taktycznym. Stwierdzono, że proponowany model może być wykorzystany w procesie opracowywania metodyki i kompleksu szkoleniowo-metodycznego kształtowania kultury komunikacji wewnętrznej oficerów na poziomie operacyjno-taktycznym.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII OSZCZĘDZANIA ZDROWIA W ZAKRESIE EDUKACJI WOKALNEJ

Yuan Shaoqiang

aspirant
„Południowoukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia K.D. Uszyńskiego” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7482-549X
Anotation. W artykule omówiono kwestie osiągnięcia efektu zdrowotnego zajęć w szkoleniu wokalnym przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej i kształtowania ich zdolności do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy w procesie nauczania śpiewu uczniów. Rozważono istotę pojęć arteterapia, muzykoterapia, wokaloterapia. Znaczenie terapii wokalnej jako skutecznego kierunku artystycznego wpływu na zdrowie i rozwój osobistych właściwości piosenkarza jest uzasadnione. W stosowaniu technologii terapii głosowej skierowanej na zachowanie zdrowia wyróżnia się dwa kierunki. Pierwszy z nich polega na realizacji ogólnorozwojowego efektu zajęć wokalnych, wykorzystaniu możliwości wpływu procesu wokalnoedukacyjnego na stan anatomiczno-fizjologiczny piosenkarza, jego właściwości osobowościowe, psychologiczne i społecznokulturowe. Drugi kierunek dotyczy poprawy treści nauczania śpiewu przy użyciu metod i technik kształtowania przyszłych specjalistów umiejętności wokalnych z zachowaniem wymagań higieny, zachowania i rozwoju głosu piosenkarza oraz opanowania umiejętności uprzedzenia typowych błędów w procesie własnej aktywności wokalnej i nauki śpiewu uczniów.
Keywords: W artykule omówiono kwestie osiągnięcia efektu zdrowotnego zajęć w szkoleniu wokalnym przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej i kształtowania ich zdolności do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy w procesie nauczania śpiewu uczniów. Rozważono istotę pojęć arteterapia, muzykoterapia, wokaloterapia. Znaczenie terapii wokalnej jako skutecznego kierunku artystycznego wpływu na zdrowie i rozwój osobistych właściwości piosenkarza jest uzasadnione. W stosowaniu technologii terapii głosowej skierowanej na zachowanie zdrowia wyróżnia się dwa kierunki. Pierwszy z nich polega na realizacji ogólnorozwojowego efektu zajęć wokalnych, wykorzystaniu możliwości wpływu procesu wokalnoedukacyjnego na stan anatomiczno-fizjologiczny piosenkarza, jego właściwości osobowościowe, psychologiczne i społecznokulturowe. Drugi kierunek dotyczy poprawy treści nauczania śpiewu przy użyciu metod i technik kształtowania przyszłych specjalistów umiejętności wokalnych z zachowaniem wymagań higieny, zachowania i rozwoju głosu piosenkarza oraz opanowania umiejętności uprzedzenia typowych błędów w procesie własnej aktywności wokalnej i nauki śpiewu uczniów.

METODYCZNE ZABEZPIECZENIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNO-TWÓRCZEJ PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI SZTUK PLASTYCZNYCH

Yang Bin

aspirant Katedry Pedagogiki
Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia A.S. Makarenki (Sumy, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8872-2985
Anotation. W warunkach jakościowej transformacji współczesnego społeczeństwa badanie problemu tworzenia twórczej aktywności osoby przyszłego artysty-nauczyciela jest jednym z priorytetowych kierunków badań naukowych, co warunkuje potrzebę jego zrozumienia społeczno-filozoficznego i psychologiczno-pedagogicznego. Definiowanie zasad pedagogicznych, opracowywanie kierunków i identyfikowanie sposobów doskonalenia twórczej aktywności osoby przyszłego nauczyciela sztuk pięknych staje się szczególnie istotnym problemem dla systemu szkolnictwa wyższego jako najważniejszej struktury społecznej. Celem artykułu jest określenie i uzasadnienie kompleksu pedagogicznych zasad kształtowania aktywności artystycznej i twórczej przyszłych nauczycieli sztuk pięknych w procesie przygotowania zawodowego. Wśród nich: naturalność, kulturowość, naukowość, kreatywność, wspieranie inicjatyw twórczych podmiotów środowiska edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie emocjonalno-wartościowego stosunku do świata.
Keywords: W warunkach jakościowej transformacji współczesnego społeczeństwa badanie problemu tworzenia twórczej aktywności osoby przyszłego artysty-nauczyciela jest jednym z priorytetowych kierunków badań naukowych, co warunkuje potrzebę jego zrozumienia społeczno-filozoficznego i psychologiczno-pedagogicznego. Definiowanie zasad pedagogicznych, opracowywanie kierunków i identyfikowanie sposobów doskonalenia twórczej aktywności osoby przyszłego nauczyciela sztuk pięknych staje się szczególnie istotnym problemem dla systemu szkolnictwa wyższego jako najważniejszej struktury społecznej. Celem artykułu jest określenie i uzasadnienie kompleksu pedagogicznych zasad kształtowania aktywności artystycznej i twórczej przyszłych nauczycieli sztuk pięknych w procesie przygotowania zawodowego. Wśród nich: naturalność, kulturowość, naukowość, kreatywność, wspieranie inicjatyw twórczych podmiotów środowiska edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie emocjonalno-wartościowego stosunku do świata.

TWÓRCA LUDOWEJ SZTUKI CHOREOGRAFICZNEJ WINNICZYZNY ANATOLII KONDIUK

Yevheniia Filimonova-Zlatohurska

aspirantka Katedry Reżyserii i Choreografii Wydziału Kultury i Sztuki
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7588-8209
Anotation. W artykule przeanalizowano ścieżkę twórczą słynnego mistrza choreografii ludowej miasta Winnica (Ukraina), Honorowego Artysty Ukrainy Anatoliia Kondiuka. Określono jego wkład w rozwój sztuki choreograficznej obwodu winnickiego, przeanalizowano jego działalność inscenizacyjną i baletową w Akademickim Zespole Pieśni i Tańca „Podole” Filharmonii regionalnej w Winnicy im. Mykoły Łeontowycza, i poza nim. Wyjaśniono wkład Anatoliia Kondiuka w rozwój najstarszego zespołu zawodowego regionu, scharakteryzowano działalność Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Podole” pod jego kierownictwem. Ujawniono znaczenie działalności pedagogicznej artysty, jego rolę w kształtowaniu edukacji artystycznej Winniczyzny w zakresie szkolenia wykonawców tańca ludowego.
Keywords: W artykule przeanalizowano ścieżkę twórczą słynnego mistrza choreografii ludowej miasta Winnica (Ukraina), Honorowego Artysty Ukrainy Anatoliia Kondiuka. Określono jego wkład w rozwój sztuki choreograficznej obwodu winnickiego, przeanalizowano jego działalność inscenizacyjną i baletową w Akademickim Zespole Pieśni i Tańca „Podole” Filharmonii regionalnej w Winnicy im. Mykoły Łeontowycza, i poza nim. Wyjaśniono wkład Anatoliia Kondiuka w rozwój najstarszego zespołu zawodowego regionu, scharakteryzowano działalność Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Podole” pod jego kierownictwem. Ujawniono znaczenie działalności pedagogicznej artysty, jego rolę w kształtowaniu edukacji artystycznej Winniczyzny w zakresie szkolenia wykonawców tańca ludowego.

DIALOG O. PETROVOI ZE SREBRNYM WIEKIEM: REMINISCENCYJNA SPECYFIKA ODMIANY „TEKSTU RZYMSKIEGO”

Svitlana Fokina

kandydat nauk filologicznych, docent Katedry Literaturoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego, doktorant
Odeskiego Narodowego Uniwersytetu imienia I.I. Miecznikowa (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2406-0978
Anotation. W artykule dokonano analizy wiersza współczesnego poety-emigranta Oleksandry Petrovoi „Z karminowych wzgórz najeżonego Rzymu...”. Ten tekst poetycki nie otrzymał wcześniej szczegółowej interpretacji badawczej, a wprowadzenie go do poszukiwań naukowo-badawczych warunkuje niewątpliwą nowość. Celem artykułu jest ujawnienie dialogu O. Petrovoi z głównymi przedstawicielami kobiecej linii srebrnej epoki na materiale wybranym do analizy wiersza. Metodologia badania przedstawia kompleksową interakcję podejść i strategii analizy, w tym zrozumienie różnych aspektów zjawisk świadomości emigracyjnej, współczesnego rosyjskiego „tekstu rzymskiego”, semiosfery spojrzenia, kontekstu kulturowego i geograficznego, chronotopu Ostii, jungowskich interpretacji kobiecej hipostazy, kodów erotycznych. Głęboki dialog z dziedzictwem Srebrnego Wieku, w szczególności z tekstami A. Achmatowej i M. Cwietajewej, jest znaczący dla autora książki wierszy „Tylko drzewa” jako współczesnego poety-emigranta nie tylko pod względem nostalgii i identyfikacji. Włączenie głosów innych ludzi do dyskursywnych kontekstów współczesnego wiersza O. Petrovoi tworzy pożywkę dla osobistych twórczych poszukiwań i charakterystycznego spojrzenia na świat.
Keywords: W artykule dokonano analizy wiersza współczesnego poety-emigranta Oleksandry Petrovoi „Z karminowych wzgórz najeżonego Rzymu...”. Ten tekst poetycki nie otrzymał wcześniej szczegółowej interpretacji badawczej, a wprowadzenie go do poszukiwań naukowo-badawczych warunkuje niewątpliwą nowość. Celem artykułu jest ujawnienie dialogu O. Petrovoi z głównymi przedstawicielami kobiecej linii srebrnej epoki na materiale wybranym do analizy wiersza. Metodologia badania przedstawia kompleksową interakcję podejść i strategii analizy, w tym zrozumienie różnych aspektów zjawisk świadomości emigracyjnej, współczesnego rosyjskiego „tekstu rzymskiego”, semiosfery spojrzenia, kontekstu kulturowego i geograficznego, chronotopu Ostii, jungowskich interpretacji kobiecej hipostazy, kodów erotycznych. Głęboki dialog z dziedzictwem Srebrnego Wieku, w szczególności z tekstami A. Achmatowej i M. Cwietajewej, jest znaczący dla autora książki wierszy „Tylko drzewa” jako współczesnego poety-emigranta nie tylko pod względem nostalgii i identyfikacji. Włączenie głosów innych ludzi do dyskursywnych kontekstów współczesnego wiersza O. Petrovoi tworzy pożywkę dla osobistych twórczych poszukiwań i charakterystycznego spojrzenia na świat.

CECHY MALARSKIEGO STYLU I. JEŻAKIEWICZA W OKRESIE TWÓRCZOŚCI 1940–1950

Ahneta Shashkova

aspirantka Katedry Teorii i Historii Sztuki
Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8518-2621
Anotation. W artykule po raz pierwszy podkreślono cechy stylu malarskiego i pisma I. Jeżakiewicza, sformułowane na podstawie badań nad jego sakralnymi dziełami późnego okresu twórczości. W wyniku badania ponad dwóch dziesiątków ikon, które zostały przypisane do pędzla I. Jeżakiewicza, wyróżniliśmy referencyjne dzieła ikonografa, znajdujące się w istniejących świątyniach Kijowa: św. Makarego na Tatarce i Opieki Matki Boskiej na Priorce. Za pomocą nieniszczących badań konserwatorskich, które obejmują naturalne badanie ikon i ich utrwalenie fotograficzne w różnych strefach widma, zidentyfikowano szereg jasnych indywidualnych cech, w szczególności tych, które dotyczą cech wyboru podstawy i koloru gruntu malarskiego, charakteru rysunku przygotowawczego, technik tworzenia malowniczego obrazu. Okazało się, że główne cechy sposobu wykonywania dzieł sakralnych I. Jeżakiewicza (takie jak malowniczość, ekspresja konturu, różnorodność środków technicznych) powstały na początku XX wieku. Jak świadczą ikony stworzone przez mistrza w ostatnim okresie twórczości (1940-1950), sposób autorski przeszedł drogę rozwoju w kierunku większej malowniczości i kunsztu wykonania, a także szerszej palety kolorów. Ujawnione cechy maniery autora mogą stanowić podstawę do badania innych dzieł artysty, wyjaśnienia ich atrybucji i określenia optymalnych metod renowacji.
Keywords: W artykule po raz pierwszy podkreślono cechy stylu malarskiego i pisma I. Jeżakiewicza, sformułowane na podstawie badań nad jego sakralnymi dziełami późnego okresu twórczości. W wyniku badania ponad dwóch dziesiątków ikon, które zostały przypisane do pędzla I. Jeżakiewicza, wyróżniliśmy referencyjne dzieła ikonografa, znajdujące się w istniejących świątyniach Kijowa: św. Makarego na Tatarce i Opieki Matki Boskiej na Priorce. Za pomocą nieniszczących badań konserwatorskich, które obejmują naturalne badanie ikon i ich utrwalenie fotograficzne w różnych strefach widma, zidentyfikowano szereg jasnych indywidualnych cech, w szczególności tych, które dotyczą cech wyboru podstawy i koloru gruntu malarskiego, charakteru rysunku przygotowawczego, technik tworzenia malowniczego obrazu. Okazało się, że główne cechy sposobu wykonywania dzieł sakralnych I. Jeżakiewicza (takie jak malowniczość, ekspresja konturu, różnorodność środków technicznych) powstały na początku XX wieku. Jak świadczą ikony stworzone przez mistrza w ostatnim okresie twórczości (1940-1950), sposób autorski przeszedł drogę rozwoju w kierunku większej malowniczości i kunsztu wykonania, a także szerszej palety kolorów. Ujawnione cechy maniery autora mogą stanowić podstawę do badania innych dzieł artysty, wyjaśnienia ich atrybucji i określenia optymalnych metod renowacji.

TYPOLOGIA ANGLOJĘZYCZNEGO DYSKURSU BIZNESOWEGO

Liu Yu

aspirantka Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Filologii Obcej
Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa (Kijów)
ORCID ID: 0000-0002-4119-5209
Anotation. W artykule autor podkreśla typologiczne rozumienie anglojęzycznego dyskursu biznesowego. Anglojęzyczny dyskurs biznesowy jest opisany ze względu na szerokie zastosowanie języka angielskiego we współczesnym świecie biznesu. Istnieje pogląd naukowców, że dyskurs biznesowy jest oddziałem dyskursu w biznesie. Anglojęzyczny dyskurs biznesowy jest obecnie najpopularniejszym obszarem badań. Pod koniec XX w. teoria dyskursywna zaczęła być szeroko stosowana w naukach humanistycznych. Doprowadziło to do obrotu językowego, w wyniku którego mowa zaczęła być postrzegana jako główny czynnik społecznych procesów i zmian, zaczęto jej przypisywać kluczową rolę w badaniach, przestała być postrzegana (jak wcześniej w językoznawstwie) jako izolowany system pozbawiony aspektu społecznego. Zaczęto badać rzeczywisty i aktualny dyskurs ustny i pisemny, jego aspekty społeczne i pragmatyczne. Artykuł ma na celu zbadanie podgatunków dyskursu biznesowego i rozważenie ich podobieństw i różnic.
Keywords: W artykule autor podkreśla typologiczne rozumienie anglojęzycznego dyskursu biznesowego. Anglojęzyczny dyskurs biznesowy jest opisany ze względu na szerokie zastosowanie języka angielskiego we współczesnym świecie biznesu. Istnieje pogląd naukowców, że dyskurs biznesowy jest oddziałem dyskursu w biznesie. Anglojęzyczny dyskurs biznesowy jest obecnie najpopularniejszym obszarem badań. Pod koniec XX w. teoria dyskursywna zaczęła być szeroko stosowana w naukach humanistycznych. Doprowadziło to do obrotu językowego, w wyniku którego mowa zaczęła być postrzegana jako główny czynnik społecznych procesów i zmian, zaczęto jej przypisywać kluczową rolę w badaniach, przestała być postrzegana (jak wcześniej w językoznawstwie) jako izolowany system pozbawiony aspektu społecznego. Zaczęto badać rzeczywisty i aktualny dyskurs ustny i pisemny, jego aspekty społeczne i pragmatyczne. Artykuł ma na celu zbadanie podgatunków dyskursu biznesowego i rozważenie ich podobieństw i różnic.

TEORIA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO JAKO FENOMEN HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ: ASPEKT SOFIJNY

Ihor Spaskyi

dyrektor ogólnokształcącego zakładu edukacyjnego „Na rozdrożu” Hrinczenki (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-0480-9264
Anotation. Artykuł ujawnia sofijny aspekt teorii kapitału. Stwarza to możliwości wzmocnienia pozycji metodologicznych badań nad teorią kapitału podstawowego jako fenomenem historii myśli ekonomicznej. Na podstawie wykorzystania aspektu sofijnego w badaniach ekonomicznych przedstawiono zalecenia dotyczące praktyzacji teorii kapitału podstawowego. Badanie teorii kapitału podstawowego na poziomie „ogólnego” pozwoliło odkryć jej potencjał poznawczy. A także zidentyfikować luki badawcze określające pewne ograniczenia poznawcze. Stworzyło to warunki do ujawnienia możliwości praktykowania teorii kapitału podstawowego oraz sposobów wypełnienia istniejących ograniczeń badawczych i form alienacji poznawczej. Alienacja teoretyczna charakterystyczna dla teorii kapitału podstawowego ma szereg charakterystycznych aspektów i przejawia się zarówno w ograniczaniu heurystycznego potencjału teorii, jak i w procesie jej praktykowania.
Keywords: Artykuł ujawnia sofijny aspekt teorii kapitału. Stwarza to możliwości wzmocnienia pozycji metodologicznych badań nad teorią kapitału podstawowego jako fenomenem historii myśli ekonomicznej. Na podstawie wykorzystania aspektu sofijnego w badaniach ekonomicznych przedstawiono zalecenia dotyczące praktyzacji teorii kapitału podstawowego. Badanie teorii kapitału podstawowego na poziomie „ogólnego” pozwoliło odkryć jej potencjał poznawczy. A także zidentyfikować luki badawcze określające pewne ograniczenia poznawcze. Stworzyło to warunki do ujawnienia możliwości praktykowania teorii kapitału podstawowego oraz sposobów wypełnienia istniejących ograniczeń badawczych i form alienacji poznawczej. Alienacja teoretyczna charakterystyczna dla teorii kapitału podstawowego ma szereg charakterystycznych aspektów i przejawia się zarówno w ograniczaniu heurystycznego potencjału teorii, jak i w procesie jej praktykowania.

RECEPCJA LITERATURY ROSYJSKIEJ XIX W. W POEZJI SATYRYCZNEJ I HUMORYSTYCZNEJ WOŁODYMYRA SAMIJŁENKI

Oleksandr Starosta

aspirant Katedry Literatury Ukraińskiej
Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego (Użhorod, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4710-2982
Anotation. W artykule zbadano recepcję literatury rosyjskiej w satyryczno-humorystycznych utworach ukraińskiego poety z przełomu XIX i XX wieku W.I. Samijłenki. Określono rolę czynników kulturowych i społeczno-historycznych, które spowodowały bliską znajomość pisarza z tym źródłem, podkreślono znaczenie tożsamości narodowej i kulturowej artysty, która miała decydujący wpływ na recepcję i artystyczną interpretację tego materiału. Zbadano cechy parodii i trawestacji rosyjskiej poezji „złotego wieku” jako narzędzia wzmocnienia efektu komicznego. Przeanalizowano rosyjskojęzyczne teksty W.I. Samijłenki, podkreślono mocne i słabe strony tych tekstów, ustalono ich miejsce w satyryczno-humorystycznym dziedzictwie pisarza. Zdefiniowano krąg rosyjskich satyryków i humorystów, którzy mieli bezpośredni wpływ na kształtowanie idiostylu ukraińskiego poety lub wykazywali pokrewne koncepcje estetyczne w swojej pracy (A.K. Tołstoj, W.S. Kuroczkin, D.D. Minajew, A.P. Czechow). Przeanalizowano cechy manifestacji tego wpływu w tekstach W.I. Samijłenki, ustalono, że dokonywane przez niego zapożyczenia były konsekwencją świadomego zamiaru podkreślenia problematyki społeczno-politycznej swoich tekstów, a także wzbogacenia tradycji ukraińskich satyr poetyckich i humoru.
Keywords: W artykule zbadano recepcję literatury rosyjskiej w satyryczno-humorystycznych utworach ukraińskiego poety z przełomu XIX i XX wieku W.I. Samijłenki. Określono rolę czynników kulturowych i społeczno-historycznych, które spowodowały bliską znajomość pisarza z tym źródłem, podkreślono znaczenie tożsamości narodowej i kulturowej artysty, która miała decydujący wpływ na recepcję i artystyczną interpretację tego materiału. Zbadano cechy parodii i trawestacji rosyjskiej poezji „złotego wieku” jako narzędzia wzmocnienia efektu komicznego. Przeanalizowano rosyjskojęzyczne teksty W.I. Samijłenki, podkreślono mocne i słabe strony tych tekstów, ustalono ich miejsce w satyryczno-humorystycznym dziedzictwie pisarza. Zdefiniowano krąg rosyjskich satyryków i humorystów, którzy mieli bezpośredni wpływ na kształtowanie idiostylu ukraińskiego poety lub wykazywali pokrewne koncepcje estetyczne w swojej pracy (A.K. Tołstoj, W.S. Kuroczkin, D.D. Minajew, A.P. Czechow). Przeanalizowano cechy manifestacji tego wpływu w tekstach W.I. Samijłenki, ustalono, że dokonywane przez niego zapożyczenia były konsekwencją świadomego zamiaru podkreślenia problematyki społeczno-politycznej swoich tekstów, a także wzbogacenia tradycji ukraińskich satyr poetyckich i humoru.

POLITYKA WIELOKULTUROWOŚCI: DOŚWIADCZENIA HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNA PRAKTYKA KANADY

Tetiana Stoian, Kateryna Bohatyrchuk

Tetiana Stoian, doktor nauk historycznych, profesor, kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
Kateryna Bohatyrchuk, Kandydat nauk historycznych, starszy wykładowca Katedry Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6047166X, ORCID ID: 0000-0003-0297-5381
Anotation. W artykule omówiono specyfikę kanadyjskiej wersji wielokulturowości i jej wcielenie w życie społeczno-polityczne państwa. Podkreśla obiektywne i subiektywne podstawy kształtowania się i etapy ewolucji polityki wielokulturowości w Kanadzie w kontekście współczesnych realiów, biorąc pod uwagę koncepcję wielokulturowości jako tła ideologicznego. Analizowana jest niejednoznaczna polityka imigracyjna Kanady. Badane są główne akty prawne Parlamentu Kanady dotyczące imigracji, rasizmu, grup religijnych i tym podobnych. W szczególności przeanalizowano poszczególne przepisy „Ustawy o wzmocnieniu obywatelstwa kanadyjskiego”. Przedstawiono charakterystykę wprowadzenia podstaw wielokulturowości przez rządy prowincji Kanady. Ugruntowane jest szczególne, awangardowe miejsce Kanady w regionalnych i światowych procesach wielokulturowych. Szczególną uwagę zwrócono na badanie na przykładzie Kanady wpływu globalizacji na wewnętrzne problemy społeczeństw wielokulturowych, na występowanie w nich różnego rodzaju sytuacji konfliktowych. Podkreślane są stanowiska zarówno krytyków, jak i zwolenników polityki wielokulturowości, którzy dyskutują na temat perspektyw i zagrożeń wielokulturowego wektora rozwoju społecznego.
Keywords: W artykule omówiono specyfikę kanadyjskiej wersji wielokulturowości i jej wcielenie w życie społeczno-polityczne państwa. Podkreśla obiektywne i subiektywne podstawy kształtowania się i etapy ewolucji polityki wielokulturowości w Kanadzie w kontekście współczesnych realiów, biorąc pod uwagę koncepcję wielokulturowości jako tła ideologicznego. Analizowana jest niejednoznaczna polityka imigracyjna Kanady. Badane są główne akty prawne Parlamentu Kanady dotyczące imigracji, rasizmu, grup religijnych i tym podobnych. W szczególności przeanalizowano poszczególne przepisy „Ustawy o wzmocnieniu obywatelstwa kanadyjskiego”. Przedstawiono charakterystykę wprowadzenia podstaw wielokulturowości przez rządy prowincji Kanady. Ugruntowane jest szczególne, awangardowe miejsce Kanady w regionalnych i światowych procesach wielokulturowych. Szczególną uwagę zwrócono na badanie na przykładzie Kanady wpływu globalizacji na wewnętrzne problemy społeczeństw wielokulturowych, na występowanie w nich różnego rodzaju sytuacji konfliktowych. Podkreślane są stanowiska zarówno krytyków, jak i zwolenników polityki wielokulturowości, którzy dyskutują na temat perspektyw i zagrożeń wielokulturowego wektora rozwoju społecznego.

POETYKA CZŁOWIECZEŃSTWA W TWÓRCZOŚCI OŁESIA HONCZARA

Iryna Tsiupiak

kandydat nauk filologicznych, docent, profesor Katedry Filologii i Komunikacji Językowej
Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Dnieprowska” (Dniepr, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9547-3390
Anotation. W artykule naukowym autor analizuje poetykę człowieczeństwa w dziełach wybitnego pisarza, klasyka literatury ukraińskiej, Bohatera Ukrainy Ołesia Honczara w kontekście współczesnych badań literaturoznawczych. Określono pojęcia „poetyka” , „ludzkie”, „człowieczeństwo”, „synergia autobiograficzna”, definiowane są koncepcyjne elementy poetyki człowieczeństwa, obserwowany jest system uniwersaliów bytu w wymiarze narodowo-mentalnym artystycznego systemu wyobraźni pisarza, charakterystyczne socjotypy dnia przedstawione w dziełach Ołesia Honczara „Tronka”, „Twoja zoria”, „Szczodennyky” (częściowo innych) i książce-wspomnieniu o nim „Jestem pełen miłości...” Wałentyny Honczar. Autor bada psycho-emotywne czynniki moralno-etycznej i duchowej wielkości bohaterów artystycznych, którzy są wyrazicielami idei samego pisarza, udowadnia jego głęboki związek wewnętrzny z głoszonymi ideami. Koncentruje się na strukturalnych modelach ontologicznego rozumienia rzeczywistości, symbole narodowe wyróżniają się dominującym rdzeniem poetyki człowieczeństwa. Zaznacza się na cechach artystycznych palety gatunkowo-stylowej autora, określa się podstawowe kategorie twórczości mistrza słowa, ujawnia się oryginalność jego tropotwórczego systemu tworzenia sztuki.
Keywords: W artykule naukowym autor analizuje poetykę człowieczeństwa w dziełach wybitnego pisarza, klasyka literatury ukraińskiej, Bohatera Ukrainy Ołesia Honczara w kontekście współczesnych badań literaturoznawczych. Określono pojęcia „poetyka” , „ludzkie”, „człowieczeństwo”, „synergia autobiograficzna”, definiowane są koncepcyjne elementy poetyki człowieczeństwa, obserwowany jest system uniwersaliów bytu w wymiarze narodowo-mentalnym artystycznego systemu wyobraźni pisarza, charakterystyczne socjotypy dnia przedstawione w dziełach Ołesia Honczara „Tronka”, „Twoja zoria”, „Szczodennyky” (częściowo innych) i książce-wspomnieniu o nim „Jestem pełen miłości...” Wałentyny Honczar. Autor bada psycho-emotywne czynniki moralno-etycznej i duchowej wielkości bohaterów artystycznych, którzy są wyrazicielami idei samego pisarza, udowadnia jego głęboki związek wewnętrzny z głoszonymi ideami. Koncentruje się na strukturalnych modelach ontologicznego rozumienia rzeczywistości, symbole narodowe wyróżniają się dominującym rdzeniem poetyki człowieczeństwa. Zaznacza się na cechach artystycznych palety gatunkowo-stylowej autora, określa się podstawowe kategorie twórczości mistrza słowa, ujawnia się oryginalność jego tropotwórczego systemu tworzenia sztuki.

KONCEPCJA PIENIĄDZA W TWORZENIU KOMICZNEGO W UKRAIŃSKIEJ PRASIE RADZIECKIEJ LAT 80. XX WIEKU

Oleksandra Chornomorets

aspirantka Katedry Języka Ukraińskiego Wydziału Filologicznego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia W.N. Karazina
ORCID ID: 0000-0002-7777-9345
Anotation. Artykuł poświęcony koncepcji PIENIĄDZA w języku ukraińskiej prasy radzieckiej lat 80. XX wieku i jej roli w tworzeniu komicznego. Za pomocą metod analizy interpretacyjnej i logiczno-semantycznej na materiale gazet „Młodzież Ukrainy”, „Sowiecka Ukraina”, „Wieczorny Charków” i czasopisma „Żowteń” określono główne środki językowe realizacji komicznego z udziałem słownictwa z pola analizowanej koncepcji. Stosunek do PIENIĘDZY w ZSRR był ideologiczny, często w opozycji „własne-obce”, gdzie obce jest kapitalistyczne, pieniądze leżą u podstaw jego obrazu wartości. Media budują obraz Właściwego radzieckiego człowieka obojętnego na pieniądze, jeśli człowiek jest zainteresowany pieniędzmi, stał się przedmiotem satyrycznej krytyki w prasie. Według naszych obserwacji autorzy w odniesieniu do opisywanego zjawiska zajmują ironiczno-karcące stanowisko, które nie zależy od osoby autora, tematyki artykułu, czasu i miejsca publikacji. W proponowanym artykule przeanalizowano również model tworzenia komicznego z udziałem metafory poznawczej PIENIĄDZE SĄ RELIGIĄ, i PIENIĄDZE SĄ WOJNĄ. Odwoływanie się do tych dwóch pojęć o negatywnej konotacji ma na celu zintensyfikowanie stanowiska autora (a więc i ZSRR jako całości, a w szczególności każdego czytelnika) w tych kwestiach.
Keywords: Artykuł poświęcony koncepcji PIENIĄDZA w języku ukraińskiej prasy radzieckiej lat 80. XX wieku i jej roli w tworzeniu komicznego. Za pomocą metod analizy interpretacyjnej i logiczno-semantycznej na materiale gazet „Młodzież Ukrainy”, „Sowiecka Ukraina”, „Wieczorny Charków” i czasopisma „Żowteń” określono główne środki językowe realizacji komicznego z udziałem słownictwa z pola analizowanej koncepcji. Stosunek do PIENIĘDZY w ZSRR był ideologiczny, często w opozycji „własne-obce”, gdzie obce jest kapitalistyczne, pieniądze leżą u podstaw jego obrazu wartości. Media budują obraz Właściwego radzieckiego człowieka obojętnego na pieniądze, jeśli człowiek jest zainteresowany pieniędzmi, stał się przedmiotem satyrycznej krytyki w prasie. Według naszych obserwacji autorzy w odniesieniu do opisywanego zjawiska zajmują ironiczno-karcące stanowisko, które nie zależy od osoby autora, tematyki artykułu, czasu i miejsca publikacji. W proponowanym artykule przeanalizowano również model tworzenia komicznego z udziałem metafory poznawczej PIENIĄDZE SĄ RELIGIĄ, i PIENIĄDZE SĄ WOJNĄ. Odwoływanie się do tych dwóch pojęć o negatywnej konotacji ma na celu zintensyfikowanie stanowiska autora (a więc i ZSRR jako całości, a w szczególności każdego czytelnika) w tych kwestiach.

TOKSYCZNE TREŚCI INFORMACYJNE W KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ USA, WIELKIEJ BRYTANII I UKRAINY

Natalia Shkvorchenko

kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Romańsko-Germańskiej Filologii i Metodyki Nauczania Języków Obcych
Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistycznego (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7146-7244
Anotation. Badanie koncentruje się na określeniu kontrastujących cech toksycznych treści informacyjnych w komunikacji politycznej USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Toksyczna treść informacyjna odnosi się do treści wystąpienia każdej osoby publicznej, w tym polityki ujawniającej nienawistne, agresywne lub obraźliwe wyrażenia, które nękają rasę, narodowość lub płeć adresata. Werbalne markery toksyczności w mowie polityków obejmują obecność podwójnych standardów, oszukiwanie, agresję werbalną (bulling, wzywanie, groźba, wzbudzanie strachu, rasowe obrazy „słowo na H”, „Kung-flu”), niespełnione obietnice i fałszywe nadzieje z wykorzystaniem taktyk gazlytingu i niepowiązanej mowy, fałszywą emocjonalność za pomocą głosu i gestów/mowy ciała w celu zmylenia słuchacza, a także to, co nie jest powiedziane, ale domniemane lub pominięte (toksyczność ukryta). Kontrastującymi toksycznymi treściami informacyjnymi w wystąpieniach polityków są dyskryminacja ze względu na rasę (BlackLivesMatter) lub płci (MeToo) (USA); migracja i eurosceptycyzm (Brexit), angielski nacjonalizm (Scotxit, NI-xit), odmowa księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle wykonywania królewskich obowiązków (Megxit) (Wielka Brytania); suwerenność terytorialna i polityczna „niepodległość”), zagadnienie językowe („dwujęzyczność”), idea narodowa („Armia.Język.Wiara”) (Ukraina).
Keywords: Badanie koncentruje się na określeniu kontrastujących cech toksycznych treści informacyjnych w komunikacji politycznej USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Toksyczna treść informacyjna odnosi się do treści wystąpienia każdej osoby publicznej, w tym polityki ujawniającej nienawistne, agresywne lub obraźliwe wyrażenia, które nękają rasę, narodowość lub płeć adresata. Werbalne markery toksyczności w mowie polityków obejmują obecność podwójnych standardów, oszukiwanie, agresję werbalną (bulling, wzywanie, groźba, wzbudzanie strachu, rasowe obrazy „słowo na H”, „Kung-flu”), niespełnione obietnice i fałszywe nadzieje z wykorzystaniem taktyk gazlytingu i niepowiązanej mowy, fałszywą emocjonalność za pomocą głosu i gestów/mowy ciała w celu zmylenia słuchacza, a także to, co nie jest powiedziane, ale domniemane lub pominięte (toksyczność ukryta). Kontrastującymi toksycznymi treściami informacyjnymi w wystąpieniach polityków są dyskryminacja ze względu na rasę (BlackLivesMatter) lub płci (MeToo) (USA); migracja i eurosceptycyzm (Brexit), angielski nacjonalizm (Scotxit, NI-xit), odmowa księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle wykonywania królewskich obowiązków (Megxit) (Wielka Brytania); suwerenność terytorialna i polityczna „niepodległość”), zagadnienie językowe („dwujęzyczność”), idea narodowa („Armia.Język.Wiara”) (Ukraina).

ANALIZA WSKAŹNIKÓW ANTROPOMETRYCZNYCH DEFOLIMPIJSKIEGO MISTRZA KARATE

Karyna Yanchuk, Oleksandr Tykhorskyi

Karyna Yanchuk, aspirantka Katedry Atletyki i Sportów Siłowych Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury Fizycznej (Charków, Ukraina)
Oleksandr Tykhorskyi, kandydat nauk z wychowania fizycznego i sportu, docent Katedry Atletyki i Sportów Siłowych Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury Fizycznej (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3481-346X, 0000-0003-1779-0849
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu danych antropometrycznych elitarnej zawodniczki karate – mistrzyni Igrzysk olimpijskich niesłyszących. Celem naszego badania było porównanie somatotypu elitarnej zawodniczki karate ze średnimi wartościami przedstawionymi w literaturze naukowej. W badaniu uczestniczyła dwukrotna mistrzyni Igrzysk olimpijskich niesłyszących (wiek 32 lata, masa ciała – 61 kg, długość ciała – 170 cm). Stwierdzono, że zawodniczka ma ektomorficzny somatotyp, nietypowy dla karate (0,5 – 2,1 – 4,0). Otrzymane dane uzupełniają te, które są już w źródłach naukowych i ujawniają wcześniej niezbadane cechy. Ponieważ elitarni sportowcy często znajdują się w ogonach normalnego rozkładu Gaussa, dane na ich temat są niezwykle cenne dla selekcji sportowej, modelowania i budowania procesu treningowego.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu danych antropometrycznych elitarnej zawodniczki karate – mistrzyni Igrzysk olimpijskich niesłyszących. Celem naszego badania było porównanie somatotypu elitarnej zawodniczki karate ze średnimi wartościami przedstawionymi w literaturze naukowej. W badaniu uczestniczyła dwukrotna mistrzyni Igrzysk olimpijskich niesłyszących (wiek 32 lata, masa ciała – 61 kg, długość ciała – 170 cm). Stwierdzono, że zawodniczka ma ektomorficzny somatotyp, nietypowy dla karate (0,5 – 2,1 – 4,0). Otrzymane dane uzupełniają te, które są już w źródłach naukowych i ujawniają wcześniej niezbadane cechy. Ponieważ elitarni sportowcy często znajdują się w ogonach normalnego rozkładu Gaussa, dane na ich temat są niezwykle cenne dla selekcji sportowej, modelowania i budowania procesu treningowego.

BADANIE STEREOTYPÓW ZAWODOWYCH WYCHOWAWCÓW W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Anastasiia Priadko

aspirantka Katedry Psychologii Osobowości i Praktyk Społecznych
Instytutu Człowieka Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Hrinczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8120-0092
Anotation. W artykule przedstawiono badania nad stereotypami zawodowymi wychowawców w placówkach wychowania przedszkolnego. Teoretycznie uzasadnione jest pojęcie „stereotypu zawodowego” i jego składników. Autor podkreśla problem obecności stereotypów zawodowych u wychowawców i ich wpływ na styl wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono badanie empiryczne przy użyciu zmodyfikowanej metody „niedokończone zdania” I. Buchylovoi. Stwierdzono prawidłowość między stażem pedagogicznym a wzmożonym stereotypem aktywności zawodowej nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego. Na podstawie uzyskanych danych wyciągnięto wnioski na temat znaczenia opracowania psychologicznego modelu przezwyciężenia negatywnych, transformacji przestarzałych i utrwalenia pozytywnych stereotypów zawodowych wychowawców.
Keywords: W artykule przedstawiono badania nad stereotypami zawodowymi wychowawców w placówkach wychowania przedszkolnego. Teoretycznie uzasadnione jest pojęcie „stereotypu zawodowego” i jego składników. Autor podkreśla problem obecności stereotypów zawodowych u wychowawców i ich wpływ na styl wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono badanie empiryczne przy użyciu zmodyfikowanej metody „niedokończone zdania” I. Buchylovoi. Stwierdzono prawidłowość między stażem pedagogicznym a wzmożonym stereotypem aktywności zawodowej nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego. Na podstawie uzyskanych danych wyciągnięto wnioski na temat znaczenia opracowania psychologicznego modelu przezwyciężenia negatywnych, transformacji przestarzałych i utrwalenia pozytywnych stereotypów zawodowych wychowawców.

TREŚĆ I STRUKTURA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PSYCHOLOGICZNYCH ŻOŁNIERZY GWARDII NARODOWEJ UKRAINY

Victoria Shevchenko

aspirantka
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-3066-4361
Anotation. W artykule omówiono treść i strukturę kompetencji zawodowych i psychologicznych żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy. Okazało się, że kompetencje zawodowe i psychologiczne są głównym składnikiem profesjonalnego rozwoju żołnierza Gwardii Narodowej Ukrainy w administracji wojskowej. Podano charakterystykę i ujawniono istotę każdego elementu – motywacyjnego, komunikacyjnego, emocjonalnego, wolicjonalnego, poznawczego i operacyjnego. Wskazano, że głównym wskaźnikiem rozwiniętych kompetencji zawodowych i psychologicznych jest gotowość i zdolność do zrozumienia i rozwiązywania sytuacji problemowo-konfliktowych, do pracy w warunkach niepewności.
Keywords: W artykule omówiono treść i strukturę kompetencji zawodowych i psychologicznych żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy. Okazało się, że kompetencje zawodowe i psychologiczne są głównym składnikiem profesjonalnego rozwoju żołnierza Gwardii Narodowej Ukrainy w administracji wojskowej. Podano charakterystykę i ujawniono istotę każdego elementu – motywacyjnego, komunikacyjnego, emocjonalnego, wolicjonalnego, poznawczego i operacyjnego. Wskazano, że głównym wskaźnikiem rozwiniętych kompetencji zawodowych i psychologicznych jest gotowość i zdolność do zrozumienia i rozwiązywania sytuacji problemowo-konfliktowych, do pracy w warunkach niepewności.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W STRUKTURZE MECHANIZMU ROZWOJU BRANŻ KREATYWNYCH: ASPEKT KULTUROZNAWCZY

Khrystyna Pletsan

kandydat nauk z administracji publicznej, docent, docent Naukowo-Dydaktycznego Instytutu
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8179-7896
Anotation. Na obecnym etapie zarządzanie projektami odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i promowaniu produktu kulturalnego branż kreatywnych i ma znaczący wpływ na rozwój kulturowy społeczeństwa. Pełniąc rolę mechanizmu rozwoju i popularyzacji branży kreatywnej, zarządzanie projektami stało się popularną formą konsumpcji kulturowej, odpowiednio wpływając na zasoby ludzkie i kształtując odpowiedni styl życia i postrzeganie świata przez człowieka. W badaniu przeanalizowano historyczno-kulturowy aspekt wdrażania zarządzania projektami w branżach kreatywnych Ukrainy. Wyróżniono i przeanalizowano badania przedmiotowe w środowisku kulturowo-kreatywnym. Zaproponowano i uzasadniono algorytm realizacji projektu kulturalnego. Na podstawie badań literatury teoretycznej i praktycznej podkreślono główne wskaźniki i kryteria powodzenia projektu w środowisku branż kreatywnych. Usystematyzowanie analizowanego materiału umożliwiło stworzenie i uzasadnienie mapy drogowej udanej realizacji projektu kulturalnego w środowisku branż kreatywnych Ukrainy. Udowodniono znaczenie wdrożenia zarządzania projektami jako możliwości tworzenia warunków twórczej aktywności i konkurencyjnej przestrzeni kulturalnej i twórczej. Znaczenie badań nad działalnością projektową w środowisku branż kreatywnych, przez pryzmat aspektu historycznokulturowego zależy od uniwersalności i różnorodności, zapewniając popularyzację i zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu.
Keywords: Na obecnym etapie zarządzanie projektami odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i promowaniu produktu kulturalnego branż kreatywnych i ma znaczący wpływ na rozwój kulturowy społeczeństwa. Pełniąc rolę mechanizmu rozwoju i popularyzacji branży kreatywnej, zarządzanie projektami stało się popularną formą konsumpcji kulturowej, odpowiednio wpływając na zasoby ludzkie i kształtując odpowiedni styl życia i postrzeganie świata przez człowieka. W badaniu przeanalizowano historyczno-kulturowy aspekt wdrażania zarządzania projektami w branżach kreatywnych Ukrainy. Wyróżniono i przeanalizowano badania przedmiotowe w środowisku kulturowo-kreatywnym. Zaproponowano i uzasadniono algorytm realizacji projektu kulturalnego. Na podstawie badań literatury teoretycznej i praktycznej podkreślono główne wskaźniki i kryteria powodzenia projektu w środowisku branż kreatywnych. Usystematyzowanie analizowanego materiału umożliwiło stworzenie i uzasadnienie mapy drogowej udanej realizacji projektu kulturalnego w środowisku branż kreatywnych Ukrainy. Udowodniono znaczenie wdrożenia zarządzania projektami jako możliwości tworzenia warunków twórczej aktywności i konkurencyjnej przestrzeni kulturalnej i twórczej. Znaczenie badań nad działalnością projektową w środowisku branż kreatywnych, przez pryzmat aspektu historycznokulturowego zależy od uniwersalności i różnorodności, zapewniając popularyzację i zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu.

STANOWIENIE PRAWA SĄDOWEGO: ASPEKTY POZYTYWNE I NEGATYWNE

Tetiana Bobrova

aspirantka Katedry Jurysprudencji Ogólnoteoretycznej
Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6803-0300
Anotation. W artykule autor rozważa stanowienie prawa sądowego w aspekcie pozytywnym i negatywnym. Okazało się, że realizacja „negatywnego stanowienia prawa” jest jednym z elementów kształtowania sądownictwa Ukrainy jako niezależnej gałęzi władzy. W przepisach artykułu naukowego dokonano analizy związku pozytywnego stanowienia prawa sądowego z negatywnym. Należy zauważyć, że to na podstawie wyników uchylenia aktu normatywnego lub jego części można powiedzieć, że doszło do „negatywnego stanowienia prawa”. Zbadano oznaki prawomocnego charakteru decyzji organu jurysdykcji konstytucyjnej. Dokonano analizy działań interpretacyjnych (których efektem są stanowiska prawne), w ramach których wprowadza się nowy element w rozumieniu norm konstytucyjnych i za pomocą którego decyzje mogą być uznane za prawomocne. Wyjaśniono, że taki rodzaj stanowienia prawa jako sądowy opiera się na zasadzie praktycznego ukierunkowania działań związanych ze stanowieniem prawa. Ujawniono takie kwestie, jak: czy w wyniku stanowienia prawa sądowego, szczególnie negatywnego, istnieją oczywiste fakty, że sędzia wychodzi poza sformalizowane egzekwowanie prawa i wprowadza nowość w proces regulacji prawnej, za pomocą „negatywnego” stanowienia prawa sądowego.
Keywords: W artykule autor rozważa stanowienie prawa sądowego w aspekcie pozytywnym i negatywnym. Okazało się, że realizacja „negatywnego stanowienia prawa” jest jednym z elementów kształtowania sądownictwa Ukrainy jako niezależnej gałęzi władzy. W przepisach artykułu naukowego dokonano analizy związku pozytywnego stanowienia prawa sądowego z negatywnym. Należy zauważyć, że to na podstawie wyników uchylenia aktu normatywnego lub jego części można powiedzieć, że doszło do „negatywnego stanowienia prawa”. Zbadano oznaki prawomocnego charakteru decyzji organu jurysdykcji konstytucyjnej. Dokonano analizy działań interpretacyjnych (których efektem są stanowiska prawne), w ramach których wprowadza się nowy element w rozumieniu norm konstytucyjnych i za pomocą którego decyzje mogą być uznane za prawomocne. Wyjaśniono, że taki rodzaj stanowienia prawa jako sądowy opiera się na zasadzie praktycznego ukierunkowania działań związanych ze stanowieniem prawa. Ujawniono takie kwestie, jak: czy w wyniku stanowienia prawa sądowego, szczególnie negatywnego, istnieją oczywiste fakty, że sędzia wychodzi poza sformalizowane egzekwowanie prawa i wprowadza nowość w proces regulacji prawnej, za pomocą „negatywnego” stanowienia prawa sądowego.

PRZEJRZYSTY MONITORING PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE OCHRONY SOCJALNEJ

Andriy Lizhevsky

student Katedry Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego
ORCID ID: 0000-0001-5976-5305
Anotation. W artykule na podstawie analizy ram regulacyjnych i badań naukowych krajowych naukowców scharakteryzowano treść, cechy i rodzaje procedur administracyjnych w zakresie ochrony socjalnej. Na podstawie cech systemu prawodawstwa regulującego wdrażanie procedur administracyjnych w zakresie ochrony socjalnej i ich nieodłącznych cech uzasadniono, że procedury administracyjne w zakresie ochrony socjalnej są specjalnymi procedurami administracyjnymi z pełną (kompleksową) regulacją prawną. Ustalono, że integralne procedury administracyjne w zakresie ochrony socjalnej ludności, podobnie jak w innych zakresach, są konsekwencją realizacji uprawnień kontrolno-nadzorczych przez podmioty administracji publicznej wykonujące administrację publiczną w tym zakresie. W tym samym czasie, wdrożenie integralnych procedur administracyjnych nie zawsze prowadzi do ograniczenia praw osoby prywatnej, ale w ich wyniku (na przykład procedury weryfikacji i monitorowania płatności rządowych, na których podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu (przeliczeniu) świadczenia państwowego; zaprzestania naliczania i/lub dokonywania płatności świadczenia państwowego; wznowienia naliczania i/lub dokonywania płatności świadczenia państwowego).
Keywords: W artykule na podstawie analizy ram regulacyjnych i badań naukowych krajowych naukowców scharakteryzowano treść, cechy i rodzaje procedur administracyjnych w zakresie ochrony socjalnej. Na podstawie cech systemu prawodawstwa regulującego wdrażanie procedur administracyjnych w zakresie ochrony socjalnej i ich nieodłącznych cech uzasadniono, że procedury administracyjne w zakresie ochrony socjalnej są specjalnymi procedurami administracyjnymi z pełną (kompleksową) regulacją prawną. Ustalono, że integralne procedury administracyjne w zakresie ochrony socjalnej ludności, podobnie jak w innych zakresach, są konsekwencją realizacji uprawnień kontrolno-nadzorczych przez podmioty administracji publicznej wykonujące administrację publiczną w tym zakresie. W tym samym czasie, wdrożenie integralnych procedur administracyjnych nie zawsze prowadzi do ograniczenia praw osoby prywatnej, ale w ich wyniku (na przykład procedury weryfikacji i monitorowania płatności rządowych, na których podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu (przeliczeniu) świadczenia państwowego; zaprzestania naliczania i/lub dokonywania płatności świadczenia państwowego; wznowienia naliczania i/lub dokonywania płatności świadczenia państwowego).

PRAWO KARNE I WYKONAWCZE CZASÓW RUSI KIJOWSKIEJ W PRACACH I. MALINOWSKIEGO

Mariia Matviichuk

aspirantka, Wykładowca Wydziału Dyscyplin Karno-Prawnych
Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” (Ostróg, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2867-2832
Anotation. Artykuł w aspekcie historycznym analizuje poglądy I. Malinowskiego na temat początków i powstania prawa karnego i wykonawczego narodu ukraińskiego w czasach Rusi Kijowskiej. Pokazano, że do wskazanego okresu historii ojczystej wyłącznie naukowiec wyróżniał trzy etapy rozwoju prawa karno-wykonawczego: samosąd jak zwierzęcy instynkt człowieka-dzikusa, skierowany na swoją samoobronę; samosąd jak prawo i święty obowiązek członka określonej wspólnoty ludzkiej, prowadzony w interesie członków tej społeczności, połączonych pokrewieństwem; wydalenie samosądu i zastąpienie go karą na podstawie wyroku sądu państwowego i wykonanie wyroku przez prywatnych wykonawców, a w istocie etap współistnienia w różnych kombinacjach samosądu i sądu państwowego. Na takie wydalenie wpłynęły w Rusi Kijowskiej trzy obiektywne czynniki: zastąpienie samosądu okupami pieniężnymi, wprowadzenie w Rusi wyznania chrześcijańskiego, a także powstanie pisanego ustawodawstwa Państwowego.
Keywords: Artykuł w aspekcie historycznym analizuje poglądy I. Malinowskiego na temat początków i powstania prawa karnego i wykonawczego narodu ukraińskiego w czasach Rusi Kijowskiej. Pokazano, że do wskazanego okresu historii ojczystej wyłącznie naukowiec wyróżniał trzy etapy rozwoju prawa karno-wykonawczego: samosąd jak zwierzęcy instynkt człowieka-dzikusa, skierowany na swoją samoobronę; samosąd jak prawo i święty obowiązek członka określonej wspólnoty ludzkiej, prowadzony w interesie członków tej społeczności, połączonych pokrewieństwem; wydalenie samosądu i zastąpienie go karą na podstawie wyroku sądu państwowego i wykonanie wyroku przez prywatnych wykonawców, a w istocie etap współistnienia w różnych kombinacjach samosądu i sądu państwowego. Na takie wydalenie wpłynęły w Rusi Kijowskiej trzy obiektywne czynniki: zastąpienie samosądu okupami pieniężnymi, wprowadzenie w Rusi wyznania chrześcijańskiego, a także powstanie pisanego ustawodawstwa Państwowego.

CHARAKTER PRAWNY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO JAKO FORMY REALIZACJI WŁADZY SĄDOWNICZEJ

Dmytro Maharinets

student
Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Publicznego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1447-9562
Anotation. Celem artykułu jest przeprowadzenie badania poglądów naukowo-teoretycznych, teorii administracyjnego prawa i procesu na kwestie istoty formy sądownictwa w celu dalszego określenia natury prawnej sądownictwa administracyjnego jako formy realizacji władzy sądowniczej. Artykuł zawiera analizę współczesnych podejść i poglądów naukowych dotyczących określenia istoty i natury prawnej sądownictwa administracyjnego jako kategorii prawnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że sądownictwo administracyjne jako forma realizacji władzy sądowniczej na Ukrainie jest niezależną odmianą wymiaru sprawiedliwości, która poprzez rozstrzyganie przez sądy administracyjne sporów publicznoprawnych, przypisanych jurysdykcji sądów administracyjnych, zapewnia przywrócenie naruszonych subiektywnych praw publicznych osób fizycznych i prawnych poprzez decyzje, działania lub zaniechania podmiotu władzy podczas realizacji jego funkcji i uprawnień. Wyróżniono cechy charakteryzujące sądownictwo administracyjne jako czynności procesowe sądów administracyjnych zmierzające do rozstrzygania sporów publicznoprawnych.
Keywords: Celem artykułu jest przeprowadzenie badania poglądów naukowo-teoretycznych, teorii administracyjnego prawa i procesu na kwestie istoty formy sądownictwa w celu dalszego określenia natury prawnej sądownictwa administracyjnego jako formy realizacji władzy sądowniczej. Artykuł zawiera analizę współczesnych podejść i poglądów naukowych dotyczących określenia istoty i natury prawnej sądownictwa administracyjnego jako kategorii prawnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że sądownictwo administracyjne jako forma realizacji władzy sądowniczej na Ukrainie jest niezależną odmianą wymiaru sprawiedliwości, która poprzez rozstrzyganie przez sądy administracyjne sporów publicznoprawnych, przypisanych jurysdykcji sądów administracyjnych, zapewnia przywrócenie naruszonych subiektywnych praw publicznych osób fizycznych i prawnych poprzez decyzje, działania lub zaniechania podmiotu władzy podczas realizacji jego funkcji i uprawnień. Wyróżniono cechy charakteryzujące sądownictwo administracyjne jako czynności procesowe sądów administracyjnych zmierzające do rozstrzygania sporów publicznoprawnych.

KONCEPTUALIZACJA JAKOŚCI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W MYŚLI NAUKOWEJ BADACZY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Nazar Nogas

aspirant Katedry Konstytucyjnego Prawa Administracyjnego i Finansowego
Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy (Tarnopol, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5171-0913
Anotation. W artykule zbadano stanowisko ukraińskich i zagranicznych naukowców na temat koncepcyjnych podstaw jakości szkolnictwa wyższego. Przedstawiono kryteria zróżnicowania kierunków naukowych badań jakości szkolnictwa wyższego. Kryteria te zostały określone przez scharakteryzowanie teoretyczno-metodologicznego podejścia naukowców do instytucji jakości szkolnictwa wyższego. Wykazano, że jakość edukacji jako przedmiot badań naukowych w aspekcie teoretyczno-metodologicznym jest szeroko reprezentowana przez badania naukowe badaczy krajowych i zagranicznych, które są wskazane do różnicowania na podstawie kryteriów branżowych i metodologicznych. Kryterium, które opiera się na podejściu do różnych gałęzi wiedzy naukowej, łączy badania naukowe z zakresu prawa, administracji krajowej, pedagogiki, filozofii, socjologii i innych gałęzi naukowych. W artykule udowodniono, że cechą tych kierunków badań jest obiektywna tendencja do tworzenia interdyscyplinarnej interpretacji pojęcia „jakość szkolnictwa wyższego”, biorąc pod uwagę obecność wpływu różnych branżowych podejść terminologicznych. W tym kontekście metodologiczne kryterium rozgranicza funkcjonalną treść jakości szkolnictwa wyższego (funkcje regulacyjne norm prawnych określające zasady regulacji stosunków społecznych w zakresie standardów świadczenia i szkolnictwa wyższego), społeczno-edukacyjną profesjonalizacją i jakość (zbiór norm dla oceny efektywności systemu edukacji społecznej użyteczności i konkurencyjności na rynku pracy) i cechy filozoficzno-pedagogicznej odmiany jakości kształcenia (dyskusyjno-inteligentne wskaźniki przyswajanych wiedzy i umiejętności).
Keywords: W artykule zbadano stanowisko ukraińskich i zagranicznych naukowców na temat koncepcyjnych podstaw jakości szkolnictwa wyższego. Przedstawiono kryteria zróżnicowania kierunków naukowych badań jakości szkolnictwa wyższego. Kryteria te zostały określone przez scharakteryzowanie teoretyczno-metodologicznego podejścia naukowców do instytucji jakości szkolnictwa wyższego. Wykazano, że jakość edukacji jako przedmiot badań naukowych w aspekcie teoretyczno-metodologicznym jest szeroko reprezentowana przez badania naukowe badaczy krajowych i zagranicznych, które są wskazane do różnicowania na podstawie kryteriów branżowych i metodologicznych. Kryterium, które opiera się na podejściu do różnych gałęzi wiedzy naukowej, łączy badania naukowe z zakresu prawa, administracji krajowej, pedagogiki, filozofii, socjologii i innych gałęzi naukowych. W artykule udowodniono, że cechą tych kierunków badań jest obiektywna tendencja do tworzenia interdyscyplinarnej interpretacji pojęcia „jakość szkolnictwa wyższego”, biorąc pod uwagę obecność wpływu różnych branżowych podejść terminologicznych. W tym kontekście metodologiczne kryterium rozgranicza funkcjonalną treść jakości szkolnictwa wyższego (funkcje regulacyjne norm prawnych określające zasady regulacji stosunków społecznych w zakresie standardów świadczenia i szkolnictwa wyższego), społeczno-edukacyjną profesjonalizacją i jakość (zbiór norm dla oceny efektywności systemu edukacji społecznej użyteczności i konkurencyjności na rynku pracy) i cechy filozoficzno-pedagogicznej odmiany jakości kształcenia (dyskusyjno-inteligentne wskaźniki przyswajanych wiedzy i umiejętności).

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ AUDYTU ELEKTRONICZNEGO

Nataliia Repekha

aspirant
Uniwersytet Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy (Irpień, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5901-7259
Anotation. Artykuł podsumowuje stanowiska naukowe, teorie i poglądy krajowych naukowców na metodologię, jako kategorię ogólnonaukową i biorąc pod uwagę specyfikę prawnego zapewnienia informatyzacji stosunków podatkowych i celnych, informatyzacji działań w zakresie kontroli i sprawdzania, audytu elektronicznego jako kategorii prawnej, rozważono z uwzględnieniem metodologii nauki prawa informacyjnego. Zbadano kilka specjalnie zdefiniowanych obiektów: zagadnienia metodologii badań naukowych jako kategorii filozoficznej, zagadnienia metodologii badań prawa jako szczególnej kategorii relacji międzyludzkich, a koncentruje się na zagadnieniach metodologii prawa informacyjnego; zagadnieniach ekonomicznej istoty metodologii badań pojęcia audyt, audyt elektroniczny, audyt komputerowy. Udowodniono, że zastosowanie zarówno ogólnonaukowych, jak i szczególnie naukowych metod w dziedzinie prawa informacyjnego daje możliwość kompleksowego i dogłębnego zbadania zjawiska audytu elektronicznego jako kategorii orzecznictwa i określenia kierunków dalszego egzekwowania prawa. Jednocześnie złożony wewnętrzny system tej koncepcji określa potrzebę uogólnienia badań w dziedzinie informatyzacji działań audytorów, komputeryzacji działań w zakresie audytu i innych badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, co da ogólne zrozumienie przedmiotu i zakresu badań.
Keywords: Artykuł podsumowuje stanowiska naukowe, teorie i poglądy krajowych naukowców na metodologię, jako kategorię ogólnonaukową i biorąc pod uwagę specyfikę prawnego zapewnienia informatyzacji stosunków podatkowych i celnych, informatyzacji działań w zakresie kontroli i sprawdzania, audytu elektronicznego jako kategorii prawnej, rozważono z uwzględnieniem metodologii nauki prawa informacyjnego. Zbadano kilka specjalnie zdefiniowanych obiektów: zagadnienia metodologii badań naukowych jako kategorii filozoficznej, zagadnienia metodologii badań prawa jako szczególnej kategorii relacji międzyludzkich, a koncentruje się na zagadnieniach metodologii prawa informacyjnego; zagadnieniach ekonomicznej istoty metodologii badań pojęcia audyt, audyt elektroniczny, audyt komputerowy. Udowodniono, że zastosowanie zarówno ogólnonaukowych, jak i szczególnie naukowych metod w dziedzinie prawa informacyjnego daje możliwość kompleksowego i dogłębnego zbadania zjawiska audytu elektronicznego jako kategorii orzecznictwa i określenia kierunków dalszego egzekwowania prawa. Jednocześnie złożony wewnętrzny system tej koncepcji określa potrzebę uogólnienia badań w dziedzinie informatyzacji działań audytorów, komputeryzacji działań w zakresie audytu i innych badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, co da ogólne zrozumienie przedmiotu i zakresu badań.

PRZYNALEŻNOŚĆ I DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODÓW-DOKUMENTÓW JAKO JEDNA Z GWARANCJI OCHRONY PRAW, WOLNOŚCI I UZASADNIONYCH INTERESÓW UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO

Yegor Sigarov

aspirant Centrum Naukowo-Organizacyjnego
Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9969-4417
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu przynależności i dopuszczalności dowodów-dokumentów jako jednej z gwarancji ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów uczestników postępowania karnego. Wykorzystanie w jego przygotowaniu metod dialektycznych i specjalnych, środków wyszukiwania naukowego w arsenale nauk prawnych, w ich wzajemnych relacjach i współzależności, zapewniło wszechstronność, kompletność i obiektywizm uzyskanych wyników naukowych. Dzięki przeprowadzonym badaniom udowodniono, że w krajowym prawie postępowania karnego znaki prawne przynależności i dopuszczalności dowodów w ogóle i dokumentów dowodowych, w szczególności, jest jedną z gwarancji mających na celu wdrożenie europejskich standardów w zakresie ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów uczestników postępowania karnego. Zwrócono uwagę na znaczenie kryteriów, według których oceniane są dowody-dokumenty, w kontekście ich wpływu na wyniki postępowania karnego i zapewnienia ochrony wspomnianych praw, wolności i uzasadnionych interesów jednostki w zakresie postępowania karnego.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu przynależności i dopuszczalności dowodów-dokumentów jako jednej z gwarancji ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów uczestników postępowania karnego. Wykorzystanie w jego przygotowaniu metod dialektycznych i specjalnych, środków wyszukiwania naukowego w arsenale nauk prawnych, w ich wzajemnych relacjach i współzależności, zapewniło wszechstronność, kompletność i obiektywizm uzyskanych wyników naukowych. Dzięki przeprowadzonym badaniom udowodniono, że w krajowym prawie postępowania karnego znaki prawne przynależności i dopuszczalności dowodów w ogóle i dokumentów dowodowych, w szczególności, jest jedną z gwarancji mających na celu wdrożenie europejskich standardów w zakresie ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów uczestników postępowania karnego. Zwrócono uwagę na znaczenie kryteriów, według których oceniane są dowody-dokumenty, w kontekście ich wpływu na wyniki postępowania karnego i zapewnienia ochrony wspomnianych praw, wolności i uzasadnionych interesów jednostki w zakresie postępowania karnego.

MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE – KWESTIA KRYMINALIZACJI

Olga Sikan

aspirantka Katedry Prawa Karnego
Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1343-6121
Anotation. Artykuł bada kwestie kryminalizacji macierzyństwa zastępczego, analizuje obowiązujące ustawodawstwo krajowe i bada międzynarodowe doświadczenia prawne dotyczące odpowiednich stosunków społecznych. Pomimo obecności naukowo uzasadnionych propozycji poprawy regulacji prawnych dotyczących macierzyństwa zastępczego, kwestia ta od dawna pozostaje otwarta, a kwestia macierzyństwa zastępczego jest jedną z najbardziej dyskusyjnych i najmniej uregulowanych w aspekcie prawnym. Odpowiednie luki i brak zestawu narzędzi legislacyjnych przyczyniają się do rozpowszechnienia praktyk nadużyć w stosowaniu programów i technik reprodukcji człowieka. Aby uniknąć przekształcenia w towary matek zastępczych i dzieci, proponuje się zaakceptowanie opinii o zmianie trybu regulacji prawnej macierzyństwa zastępczego na Ukrainie z zezwoleniowego na altruistyczne i przeprowadzenie kryminalizacji macierzyństwa zastępczego na zasadach komercyjnych. Szczególną uwagę w badaniu poświęcono problematycznym zagadnieniom ojcostwa pośmiertnego. Zaproponowano ukaranie winnych za nadużycia przy stosowaniu metody reprodukcji człowieka z wykorzystaniem biomateriału zmarłego dla zysku i tym podobnych. Zgodnie z cechami przedmiotu urodzenia, te przestępstwa są proponowane do umieszczenia w osobnej sekcji Kodeksu Karnego Ukrainy „Przestępstwa i wykroczenia przeciwko rodzinie”.
Keywords: Artykuł bada kwestie kryminalizacji macierzyństwa zastępczego, analizuje obowiązujące ustawodawstwo krajowe i bada międzynarodowe doświadczenia prawne dotyczące odpowiednich stosunków społecznych. Pomimo obecności naukowo uzasadnionych propozycji poprawy regulacji prawnych dotyczących macierzyństwa zastępczego, kwestia ta od dawna pozostaje otwarta, a kwestia macierzyństwa zastępczego jest jedną z najbardziej dyskusyjnych i najmniej uregulowanych w aspekcie prawnym. Odpowiednie luki i brak zestawu narzędzi legislacyjnych przyczyniają się do rozpowszechnienia praktyk nadużyć w stosowaniu programów i technik reprodukcji człowieka. Aby uniknąć przekształcenia w towary matek zastępczych i dzieci, proponuje się zaakceptowanie opinii o zmianie trybu regulacji prawnej macierzyństwa zastępczego na Ukrainie z zezwoleniowego na altruistyczne i przeprowadzenie kryminalizacji macierzyństwa zastępczego na zasadach komercyjnych. Szczególną uwagę w badaniu poświęcono problematycznym zagadnieniom ojcostwa pośmiertnego. Zaproponowano ukaranie winnych za nadużycia przy stosowaniu metody reprodukcji człowieka z wykorzystaniem biomateriału zmarłego dla zysku i tym podobnych. Zgodnie z cechami przedmiotu urodzenia, te przestępstwa są proponowane do umieszczenia w osobnej sekcji Kodeksu Karnego Ukrainy „Przestępstwa i wykroczenia przeciwko rodzinie”.

PRAWNE ASPEKTY INTERWENCJI KOMPUTEROWEJ

Oleh Tarasenko

andydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Działalności Operacyjno-Poszukiwawczej
Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3179-0143
Anotation. W artykule zauważono, że przestępczość w przestrzeni informacyjnej jest rozpowszechniana w coraz bardziej zorganizowanych formach, jednak ustawodawstwo krajowe nie określa odpowiednich przepisów, które pozwalają skutecznie zapobiegać, zatrzymywać i badać te przestępstwa. Uzasadniona jest potrzeba utrwalenia w obowiązujących przepisach nowej czynności operacyjno-poszukiwawczej oraz niejawnej czynności dochodzeniowej (poszukiwawczej) – interwencji komputerowej. Przedstawiono propozycje ustawy Ukrainy „O działalności operacyjno-poszukiwawczej” i Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy dotyczące uregulowania proponowanego nowego działania operacyjnoposzukiwawczego i czynności procesowej. Podkreśla się, że w zależności od sposobu popełnienia interwencja komputerowa powinna być przeprowadzana bez określenia sędziego śledczego na podstawie decyzji kierownika jednostki operacyjnej, a w niektórych przypadkach związanych z interwencją w działalność systemów komputerowych i informatycznych, kont osobistych bez wiedzy ich właścicieli i użytkowników – na podstawie decyzji sędziego śledczego.
Keywords: W artykule zauważono, że przestępczość w przestrzeni informacyjnej jest rozpowszechniana w coraz bardziej zorganizowanych formach, jednak ustawodawstwo krajowe nie określa odpowiednich przepisów, które pozwalają skutecznie zapobiegać, zatrzymywać i badać te przestępstwa. Uzasadniona jest potrzeba utrwalenia w obowiązujących przepisach nowej czynności operacyjno-poszukiwawczej oraz niejawnej czynności dochodzeniowej (poszukiwawczej) – interwencji komputerowej. Przedstawiono propozycje ustawy Ukrainy „O działalności operacyjno-poszukiwawczej” i Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy dotyczące uregulowania proponowanego nowego działania operacyjnoposzukiwawczego i czynności procesowej. Podkreśla się, że w zależności od sposobu popełnienia interwencja komputerowa powinna być przeprowadzana bez określenia sędziego śledczego na podstawie decyzji kierownika jednostki operacyjnej, a w niektórych przypadkach związanych z interwencją w działalność systemów komputerowych i informatycznych, kont osobistych bez wiedzy ich właścicieli i użytkowników – na podstawie decyzji sędziego śledczego.

ŹRÓDŁA CYWILNOPRAWNEJ REGULACJI TAJEMNICY BANKOWEJ

Anastasia Khyzhnyak

aspirant Katedry Prawa Cywilnego
Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6294-2349
Anotation. Kwestia przynależności branżowej instytucji tajemnicy bankowej budzi kontrowersje w dyskursie naukowym od dłuższego czasu. Dzisiaj widoczna jest zmiana podejścia do rozumienia tajemnicy bankowej z przewagi konkurencyjnej, jaką uzyskiwali klienci niektórych banków, biorąc pod uwagę politykę informacyjną takiego banku i jego niezależny status, na nieodłączną pozycję regulacyjną w relacjach między bankiem a klientem. Artykuł poświęcono zagadnieniu określenia aktualnych źródeł regulacji prawnych dotyczących zachowania tajemnicy bankowej. Ustalono, że na ziemiach ukraińskich o powstaniu instytucji tajemnicy bankowej poprawnie zaczęto mówić z okresu końca XVII – początku XVIII wieku, w okresie, gdy powstał Państwowy Bank Asygnacyjny i Państwowy Bank Komercyjny na bazie Biur Rachunkowych i podczas reorganizacji Państwowego Banku Pożyczkowego, których to statutach znajdują się normy dotyczące zatajenia informacji bankowych.
Keywords: Kwestia przynależności branżowej instytucji tajemnicy bankowej budzi kontrowersje w dyskursie naukowym od dłuższego czasu. Dzisiaj widoczna jest zmiana podejścia do rozumienia tajemnicy bankowej z przewagi konkurencyjnej, jaką uzyskiwali klienci niektórych banków, biorąc pod uwagę politykę informacyjną takiego banku i jego niezależny status, na nieodłączną pozycję regulacyjną w relacjach między bankiem a klientem. Artykuł poświęcono zagadnieniu określenia aktualnych źródeł regulacji prawnych dotyczących zachowania tajemnicy bankowej. Ustalono, że na ziemiach ukraińskich o powstaniu instytucji tajemnicy bankowej poprawnie zaczęto mówić z okresu końca XVII – początku XVIII wieku, w okresie, gdy powstał Państwowy Bank Asygnacyjny i Państwowy Bank Komercyjny na bazie Biur Rachunkowych i podczas reorganizacji Państwowego Banku Pożyczkowego, których to statutach znajdują się normy dotyczące zatajenia informacji bankowych.

DO PYTANIA SUKCESJI PRAWNEJ STAŁYCH CZŁONKÓW RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ

Inga Hostyuk

Studentka studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Międzynarodowego
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
ORCID ID: 0000-0003-3298-9370
Anotation. W ramach tego naukowego i praktycznego artykułu autor rozważył kluczowe kwestie dotyczące sukcesji statusu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności na przykładzie Chin i ZSRR. Autor skupił się zwłaszcza na sukcesji prawnej Rosji po stałym członkostwie ZSRR, gdyż jest to przypadek trudny w praktyce prawa międzynarodowego i budzi istotne wątpliwości co do jego zasadności. Artykuł analizuje kluczowe normy prawa międzynarodowego dotyczące sukcesji członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Stwierdzono, że status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, jako szczególny typ instytucji członkostwa w organizacjach międzynarodowych, nie ma odrębnych regulacji dotyczących dziedziczenia, co stwarza problemy w szczególnych przypadkach. Badane są kluczowe argumenty w tym zakresie, które są podawane w ukraińskiej i zagranicznej nauce prawa międzynarodowego. Stwierdza się fakt naruszenia norm i zasad prawa międzynarodowego dotyczących następstwa prawnego członkostwa w organizacjach międzynarodowych, przy nabyciu przez Federację Rosyjską statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysunięto argumenty na jego korzyść.
Keywords: W ramach tego naukowego i praktycznego artykułu autor rozważył kluczowe kwestie dotyczące sukcesji statusu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności na przykładzie Chin i ZSRR. Autor skupił się zwłaszcza na sukcesji prawnej Rosji po stałym członkostwie ZSRR, gdyż jest to przypadek trudny w praktyce prawa międzynarodowego i budzi istotne wątpliwości co do jego zasadności. Artykuł analizuje kluczowe normy prawa międzynarodowego dotyczące sukcesji członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Stwierdzono, że status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, jako szczególny typ instytucji członkostwa w organizacjach międzynarodowych, nie ma odrębnych regulacji dotyczących dziedziczenia, co stwarza problemy w szczególnych przypadkach. Badane są kluczowe argumenty w tym zakresie, które są podawane w ukraińskiej i zagranicznej nauce prawa międzynarodowego. Stwierdza się fakt naruszenia norm i zasad prawa międzynarodowego dotyczących następstwa prawnego członkostwa w organizacjach międzynarodowych, przy nabyciu przez Federację Rosyjską statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysunięto argumenty na jego korzyść.

NADUŻYCIE SWOBODY UMOWY PRZY ZAWIERANIU UMÓW W INTERNECIE

Oleksandra Shahaka

aspirant Katedry Prawa Cywilnego
Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9522-4100
Anotation. W artykule naukowym autor przeprowadził analizę obowiązującego prawa, praktyki prawnej i poglądów naukowych na temat problemu nadużywania swobody umów przy zawieraniu transakcji w sieci Internet. Ustalono, że problematyka nadużywania praw subiektywnych przy zawieraniu umów w Internecie jest aktualizowana we współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa i pilna do rozwiązania we współczesnych realiach rozwoju technologii cyfrowych. Okazało się, że w środowisku internetowym nadużycie prawa subiektywnego może być ukryte metodami technologicznymi poprzez przeniesienie przyczyny naruszenia indywidualnych interesów na awarię oprogramowania i tym podobne. Udowodniono, że działania osób w internecie mogą wykazywać oznaki nadużywania subiektywnych praw związanych z nadużywaniem swobody umowy, pod warunkiem, że strony mają zdolność do sporządzenia testamentu; istnienia faktu popełnienia określonych działań lub zaniechania w celu realizacji wolności umowy; przekroczenia granic, realizacji wolności umowy; istnienia zamiaru osiągnięcia określonego celu.
Keywords: W artykule naukowym autor przeprowadził analizę obowiązującego prawa, praktyki prawnej i poglądów naukowych na temat problemu nadużywania swobody umów przy zawieraniu transakcji w sieci Internet. Ustalono, że problematyka nadużywania praw subiektywnych przy zawieraniu umów w Internecie jest aktualizowana we współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa i pilna do rozwiązania we współczesnych realiach rozwoju technologii cyfrowych. Okazało się, że w środowisku internetowym nadużycie prawa subiektywnego może być ukryte metodami technologicznymi poprzez przeniesienie przyczyny naruszenia indywidualnych interesów na awarię oprogramowania i tym podobne. Udowodniono, że działania osób w internecie mogą wykazywać oznaki nadużywania subiektywnych praw związanych z nadużywaniem swobody umowy, pod warunkiem, że strony mają zdolność do sporządzenia testamentu; istnienia faktu popełnienia określonych działań lub zaniechania w celu realizacji wolności umowy; przekroczenia granic, realizacji wolności umowy; istnienia zamiaru osiągnięcia określonego celu.

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PRAW I UZASADNIONYCH INTERESÓW W ZAKRESIE STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH I RODZINNYCH (NA MATERIAŁACH GUBERNI UKRAIŃSKICH W SKŁADZIE IMPERIUM ROSYJSKIEGO)

Dmytro Shevchenko

kandydat nauk prawnych, doktorant
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7891-3331
Anotation. Biorąc pod uwagę badania doktrynalne, stwierdzono, że znaczenie problemów regulujących relacje małżeńskie i rodzinne oraz ostrość związanych z nimi problemów są szczególnie widoczne w naszym kraju w warunkach znacznych wskaźników wyludnienia populacji, a także wzrostu liczby rozwodów, wzrostu liczby dzieci pozamałżeńskich oraz osieroconych i pozbawionych opieki rodzicielskiej. Sytuacji panującej we współczesnej Ukrainie towarzyszy wzrost tendencji nihilistycznych, które mają swój wyraz w kryminalizacji stosunków społecznych, różnicowaniu struktury społecznej społeczeństwa, zwiększaniu konfliktu relacji między przedstawicielami różnych grup społecznych. Takim tendencjom można przeciwdziałać za pomocą dość szerokiej gamy form i metod oddziaływania, w tym poprzez wzmocnienie i stabilizację relacji rodzinnych.
Keywords: Biorąc pod uwagę badania doktrynalne, stwierdzono, że znaczenie problemów regulujących relacje małżeńskie i rodzinne oraz ostrość związanych z nimi problemów są szczególnie widoczne w naszym kraju w warunkach znacznych wskaźników wyludnienia populacji, a także wzrostu liczby rozwodów, wzrostu liczby dzieci pozamałżeńskich oraz osieroconych i pozbawionych opieki rodzicielskiej. Sytuacji panującej we współczesnej Ukrainie towarzyszy wzrost tendencji nihilistycznych, które mają swój wyraz w kryminalizacji stosunków społecznych, różnicowaniu struktury społecznej społeczeństwa, zwiększaniu konfliktu relacji między przedstawicielami różnych grup społecznych. Takim tendencjom można przeciwdziałać za pomocą dość szerokiej gamy form i metod oddziaływania, w tym poprzez wzmocnienie i stabilizację relacji rodzinnych.

CECHY PRAKTYKI SĄDOWEJ PRZY ROZPATRYWANIU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZASKARŻENIA AKTÓW NORMATYWNO-PRAWNYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

postępowanie administracyjne, postępowanie, akt normatywno-prawny, podmiot uprawniony, odwołanie, orzeczenie sądowe

aspirant
Uniwersytet Sprawy Celnej i Finansów (Dniepr, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-0066-4603
Anotation. W artykule podkreślono odrębne właściwości praktyki sądowej w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących zaskarżenia aktów normatywno-prawnych. Zwrócono uwagę na specyfikę działalności administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa. Teoretycznie uzasadnione jest, że działania w zakresie stanowienia prawa różnych organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego polegają na przyjęciu aktów normatywnoprawnych, indywidualnych, organizacyjno-zarządczych i regulacyjnych. Stwierdzono, że problematyczne kwestie dotyczące odwoływania się od aktów normatywno-prawnych podmiotów władzy można podzielić na kilka części. Pierwsza z nich wiąże się z brakiem jednolitych przepisów regulujących administracyjną procedurę uchwalania aktów normatywno-prawnych przez organy administracji publicznej. Druga – ze złożonością praktyki sądowej związanej z rozpatrywaniem i rozstrzyganiem odpowiedniej kategorii spraw administracyjnych. I bardzo często właśnie te trudności są związane z wadami regulacji prawnych zarówno w zakresie stanowienia prawa, jak i działalności legislacyjnej. Ustalono, że brak ustawodawstwa, które zapewnia definicje treści tych pojęć, kryteria ich rozgraniczenia, hierarchię aktów normatywno-prawnych, stwarza trudności w praktyce egzekwowania prawa, dlatego w celu rozróżnienia odpowiednich aktów prawnych i normatywno-prawnych warto zastosować istniejącą doktrynę prawną i praktykę sądową Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy i Sądu Najwyższego. Należy zauważyć, że rozróżniając między sobą akty normatywne, regulacyjne i indywidualne, Sąd Najwyższy w swoich uchwałach określa poniższe kryteria, według których akty te różnią się od indywidualnych, a mianowicie: akt regulacyjny zmienia normy prawa, jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania; dotyczy nieokreślonego kręgu osób, jest akceptowany przez organ regulacyjny.
Keywords: W artykule podkreślono odrębne właściwości praktyki sądowej w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących zaskarżenia aktów normatywno-prawnych. Zwrócono uwagę na specyfikę działalności administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa. Teoretycznie uzasadnione jest, że działania w zakresie stanowienia prawa różnych organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego polegają na przyjęciu aktów normatywnoprawnych, indywidualnych, organizacyjno-zarządczych i regulacyjnych. Stwierdzono, że problematyczne kwestie dotyczące odwoływania się od aktów normatywno-prawnych podmiotów władzy można podzielić na kilka części. Pierwsza z nich wiąże się z brakiem jednolitych przepisów regulujących administracyjną procedurę uchwalania aktów normatywno-prawnych przez organy administracji publicznej. Druga – ze złożonością praktyki sądowej związanej z rozpatrywaniem i rozstrzyganiem odpowiedniej kategorii spraw administracyjnych. I bardzo często właśnie te trudności są związane z wadami regulacji prawnych zarówno w zakresie stanowienia prawa, jak i działalności legislacyjnej. Ustalono, że brak ustawodawstwa, które zapewnia definicje treści tych pojęć, kryteria ich rozgraniczenia, hierarchię aktów normatywno-prawnych, stwarza trudności w praktyce egzekwowania prawa, dlatego w celu rozróżnienia odpowiednich aktów prawnych i normatywno-prawnych warto zastosować istniejącą doktrynę prawną i praktykę sądową Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy i Sądu Najwyższego. Należy zauważyć, że rozróżniając między sobą akty normatywne, regulacyjne i indywidualne, Sąd Najwyższy w swoich uchwałach określa poniższe kryteria, według których akty te różnią się od indywidualnych, a mianowicie: akt regulacyjny zmienia normy prawa, jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania; dotyczy nieokreślonego kręgu osób, jest akceptowany przez organ regulacyjny.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI FISKALNEJ PAŃSTWA

Tetiana Tatarova

kandydat nauk prawnych, docent Katedry Administracji Publicznej i Administrowania Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9575-7940
Anotation. W artykule, na podstawie wniosków doktrynalnych i przepisów dotyczących istoty, klasyfikacji i rodzajów funkcji państwa, podano charakterystykę jednej z tych ostatnich, a mianowicie funkcji fiskalnej państwa. W rezultacie autor sformułował następujące główne charakterystyczne cechy funkcji fiskalnej państwa: wchodzi ona w skład podsystemu funkcji finansowej, który z kolei jest składnikiem jednej z głównych funkcji państwa – gospodarczej; jego istota sprowadza się do gromadzenia środków w budżetach państwowych i lokalnych oraz ich późniejszego przydziału, czyli dysponowania zasobami finansowymi państwa; odbywa się w celu finansowego zapewnienia funkcjonowania ważnych społecznie obszarów państwa, zapewnienia przez niego wysokiej jakości usług publicznych, a w konsekwencji zapewnienia i zagwarantowania szerokiego zakresu praw i wolności obywateli; oprócz funkcji ekonomicznych i finansowych funkcja ta jest ściśle związana z funkcjami opodatkowania i kontroli finansowej, ponieważ są one w rzeczywistości integralną częścią procesu realizacji funkcji fiskalnej państwa; jest częścią działalności administracyjnej państwa w aspekcie zarządzania zasobami; zawarta na podstawie merytorycznych ram regulacyjnych i prawnych, których podstawą jest przede wszystkim Konstytucja Ukrainy, Kodeks Podatkowy Ukrainy, ustawa Ukrainy „O budżecie państwa Ukrainy” na bieżący rok itp.; realizowana jest za pomocą specjalnych narzędzi – metod i środków, w tym natury prawnej; ma własne formy wyrażenia, które można przedstawić jako procedury przewidziane przez obowiązujące prawo dotyczące gromadzenia środków budżetowych i dalszego dysponowania nimi.
Keywords: W artykule, na podstawie wniosków doktrynalnych i przepisów dotyczących istoty, klasyfikacji i rodzajów funkcji państwa, podano charakterystykę jednej z tych ostatnich, a mianowicie funkcji fiskalnej państwa. W rezultacie autor sformułował następujące główne charakterystyczne cechy funkcji fiskalnej państwa: wchodzi ona w skład podsystemu funkcji finansowej, który z kolei jest składnikiem jednej z głównych funkcji państwa – gospodarczej; jego istota sprowadza się do gromadzenia środków w budżetach państwowych i lokalnych oraz ich późniejszego przydziału, czyli dysponowania zasobami finansowymi państwa; odbywa się w celu finansowego zapewnienia funkcjonowania ważnych społecznie obszarów państwa, zapewnienia przez niego wysokiej jakości usług publicznych, a w konsekwencji zapewnienia i zagwarantowania szerokiego zakresu praw i wolności obywateli; oprócz funkcji ekonomicznych i finansowych funkcja ta jest ściśle związana z funkcjami opodatkowania i kontroli finansowej, ponieważ są one w rzeczywistości integralną częścią procesu realizacji funkcji fiskalnej państwa; jest częścią działalności administracyjnej państwa w aspekcie zarządzania zasobami; zawarta na podstawie merytorycznych ram regulacyjnych i prawnych, których podstawą jest przede wszystkim Konstytucja Ukrainy, Kodeks Podatkowy Ukrainy, ustawa Ukrainy „O budżecie państwa Ukrainy” na bieżący rok itp.; realizowana jest za pomocą specjalnych narzędzi – metod i środków, w tym natury prawnej; ma własne formy wyrażenia, które można przedstawić jako procedury przewidziane przez obowiązujące prawo dotyczące gromadzenia środków budżetowych i dalszego dysponowania nimi.