Journal №4 (16) / 2016|KELM

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW

HISTORICAL ASPECTS OF THE INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PENAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Oleh Batiuk

doktor nauk prawnych, docent, ekspert projektów naukowych i międzynarodowych
Instytut Rozwoju Naukowego Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego (m. Lublin, Polska)

Anotation. On the basis of generalizing the provisions of the leading experts in criminalistics pertaining to the content of the urgent investigative acts, which are conducted during investigating crimes committed in the places of confinement, the author grounds the recommendations concerning using in the criminalistic tactics the urgent investigative acts with the aim of successful revealing, fixing and seizing evidence of criminal acts, that are committed in the establishments of enforcing sentences.
Keywords: On the basis of generalizing the provisions of the leading experts in criminalistics pertaining to the content of the urgent investigative acts, which are conducted during investigating crimes committed in the places of confinement, the author grounds the recommendations concerning using in the criminalistic tactics the urgent investigative acts with the aim of successful revealing, fixing and seizing evidence of criminal acts, that are committed in the establishments of enforcing sentences.

THE ROLE OF TRUTH IN THE THEORY OF MIND. CRITICAL TAKE CLASSIC RELATIONS CORRESPONDENCE FROM A MODEL OF RATIONALITY

Krystyna Bielecka

Uniwersytet Warszawski Wydział filozofii i socjologii (m. Warszawa, Poland)

Anotation. The article presents the mutual translatability problems existing between the functional theory in the philosophy of mind and some models of the theory of truth in a language based on article Willfrida Sellars Truth and "correspondence". Work Sellarsa gives you the opportunity to reflect on the classical model of the theory of correspondence of truth, which is the classic source of the theory team. Sellars criticizes the classical correlation imaging, which is the starting point for reflection on the language of the one, and the mind on the other side.

THE CONTENT AND DIRECTIONS OF TRAINING SOCIAL WORKERS TO WORK WITH ACTORS PROBATION

Svitlana Czerneta

docent
katedry Pedagogiki Społecznej oraz Pedagogiki
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki doktor nauk pedagogicznych, docent ( m.Łuck, Ukraina)

Anotation. In the article the necessity of introduction of probation in Ukraine, an analysis of legislative support probation, shape and direction of formation of the probation services. Special attention is given to disclosure the content of the training of social workers probation subjects under conditions of higher education. The analysis of the curriculum, its general and professional component, curriculums.
Keywords: In the article the necessity of introduction of probation in Ukraine, an analysis of legislative support probation, shape and direction of formation of the probation services. Special attention is given to disclosure the content of the training of social workers probation subjects under conditions of higher education. The analysis of the curriculum, its general and professional component, curriculums.

THE QUESTION OF METHODOLOGY EXCURSION AND TOURIST ACTIVITIES IN MODERN TEACHING PRACTICE

Т. Dudka

Dr.,
Uniwersytet pedagogiczny imienia Myczajła Drahomanowa (m. Kyiv, Ukraina)

Anotation. Grounded methodological framework excursion and tourist activity by analyzing two components - teaching approaches and principles. The influence of systemic and multidimensional phenomenon researched on the effectiveness of the educational process, formation and socialization.
Keywords: Grounded methodological framework excursion and tourist activity by analyzing two components - teaching approaches and principles. The influence of systemic and multidimensional phenomenon researched on the effectiveness of the educational process, formation and socialization.

METAFORY KONCEPTUALNE OPARTE NA OPOZYCJI „W GÓRĘ – W DÓŁ” W JĘZYKACH POLSKIM I SZWEDZKIM

Joanna Durlik

Uniwersytet Jagielloński Międzywydziałowe indywidualne studia Humanistyczne (m. Kraków, Polska)

Anotation. Metafora konceptualna to poj.cie charakterystyczne dla j.zykoznawstwa kognitywnego, wprowadzone przez Lakoffa i Johnsona. Jego istot. jest .rozumienie jednej rzeczy w terminach innej rzeczy.: metafora pozwala zrozumie. rzeczy abstrakcyjne dzi.ki sprowadzeniu ich do rzeczy do.wiadczalnych i znajomych. Zgodnie z Johnsonowsk. teori. uciele.nionego poznania podstawowych wzorcow, wed.ug ktorych porz.dkujemy abstrakcyjne my.lenie, ma dostarcza. przede wszystkim do.wiadczenie fizyczne (np. do.wiadczenie przestrzeni). Jak pokazuj. liczne analizy j.zykoznawcze i eksperymenty psycholingwistyczne, relacje przestrzenne rzeczywi.cie stanowi. domen. .rod.ow. dla licznych abstrakcyjnych poj.., takich jak: status spo.eczny, procesy mentalne czy warto.ci etyczne.

ON SOME VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL LAW OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

Anastasia Dzhuzha

docent
Katedry Kryminologii oraz Prawa Karnego Wykonawczego
Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych doktor nauk prawnych, (m. Kijów, Ukraina)

Anotation. The article considers the issues of legal protection of the environment enshrined in the law of Ukraine on criminal liability, the basic problems in this direction and designed research-based activities aimed at improving the legal mechanism on the designated research topic.
Keywords: The article considers the issues of legal protection of the environment enshrined in the law of Ukraine on criminal liability, the basic problems in this direction and designed research-based activities aimed at improving the legal mechanism on the designated research topic.

INTRODUCTION OF METHOD OF ANALOGY IS FOR DETERMINATION OF PARAMETERS OF PERIODIC STRUCTURES. DIFFRACTION IS LIGHT AS MODEL OF SUPERVISION OF PROCESS OF RECEIPT OF SCIAGRAMS

A. Gubanova

Dr.doc
Kamieniec-Podolski Uniwersytet Narodowy imienia Ivana Ogijenki (m. Kamieniec-Podolski, Ukraina)

Anotation. This article describes the application of the technique of using analogies to explain the formation of diffraction patterns, which determine the parameters of periodic structures. The process of obtaining a diffraction pattern of light from a point source in the visible spectrum is demonstrated. And its successive passage through two diffraction gratings are describes During the rotation of one grating with respect to an axis perpendicular to the planes of both arrays, there is a diffraction pattern which resembles the form of radiographs, obtained by the method of Laue. Provide methodological development of laboratory work, which used the method of analogies. Laboratory work designed for students.
Keywords: This article describes the application of the technique of using analogies to explain the formation of diffraction patterns, which determine the parameters of periodic structures. The process of obtaining a diffraction pattern of light from a point source in the visible spectrum is demonstrated. And its successive passage through two diffraction gratings are describes During the rotation of one grating with respect to an axis perpendicular to the planes of both arrays, there is a diffraction pattern which resembles the form of radiographs, obtained by the method of Laue. Provide methodological development of laboratory work, which used the method of analogies. Laboratory work designed for students.

GAME TECHNOLOGIES OF FORMATION THE COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kateryna Halacyn, Alla Feshchuk

Kateryna Halacyn doktor nauk pedagogicznych, docent Katedry Technicznego Języka Angielskiego Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny im. Ihoria Sikorskoho" ( m.Kijów, Ukraina)
Alla Feshchuk wykładowca Katedry Technicznego Języka Angielskiego Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny im. Ihoria Sikorskoho" ( m. Kijów, Ukraina)

Anotation. The aim of the article is the analysis of the essence, structure and functions of the game technologies of formation the communicative culture of the future specialists in engineering. In article the essence of the concept of the communicative culture and the peculiarities of its formation of students in higher technical educational institutions reveals. Various game technologies as a kind of interactive technologies are analyzed; the algorithm of the game technology is offered. The benefits of game technology in formation of the communicative culture of personality of the future engineer served. In conclusions, the key ways of enhancing the process of formation the communicative culture of students in higher technical educational institutions are determined by means of the game technologies.
Keywords: The aim of the article is the analysis of the essence, structure and functions of the game technologies of formation the communicative culture of the future specialists in engineering. In article the essence of the concept of the communicative culture and the peculiarities of its formation of students in higher technical educational institutions reveals. Various game technologies as a kind of interactive technologies are analyzed; the algorithm of the game technology is offered. The benefits of game technology in formation of the communicative culture of personality of the future engineer served. In conclusions, the key ways of enhancing the process of formation the communicative culture of students in higher technical educational institutions are determined by means of the game technologies.

THE LEGAL BASIS FOR INNOVATIVE CHANGES INTHE HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN POLAND (the end of XX –the beginning of XXI century)

J. Janisiw

Drohobyczski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franka (m. Drohobycz, Ukraina)

Anotation. The article analyzes the regulatory support of modernization of the higher pedagogical education in Poland in the late XX . early XXI century; it is determined that one of the foundations for the innovative development of the higher pedagogical education in modern Poland is a new Law \About higher education. (2011);it is emphasized its focus on convergence and harmonization with the common European requirements, modernization and quality training of future teachers.The article analyzes the regulatory support of modernization of the higher pedagogical education in Poland in the late XX . early XXI century; it is determined that one of the foundations for the innovative development of the higher pedagogical education in modern Poland is a new Law \About higher education. (2011);it is emphasized its focus on convergence and harmonization with the common European requirements, modernization and quality training of future teachers.
Keywords: The article analyzes the regulatory support of modernization of the higher pedagogical education in Poland in the late XX . early XXI century; it is determined that one of the foundations for the innovative development of the higher pedagogical education in modern Poland is a new Law \About higher education. (2011);it is emphasized its focus on convergence and harmonization with the common European requirements, modernization and quality training of future teachers.The article analyzes the regulatory support of modernization of the higher pedagogical education in Poland in the late XX . early XXI century; it is determined that one of the foundations for the innovative development of the higher pedagogical education in modern Poland is a new Law \About higher education. (2011);it is emphasized its focus on convergence and harmonization with the common European requirements, modernization and quality training of future teachers.

PLACE OF POLITICAL PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE

Yaroslav Yarosh

docent
Katedry Politologii i Administracji Publicznej
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki doktor nauk politycznych, docent (m. Łuck, Ukraina)

Anotation. Political parties are considered as institutions of political system; various social and political forces are trying to manipulate them. Political parties serve as the subjects of politics and take an active part in the formation and implementation of state policy. In the framework of these issues we consider the level of trust to institutions of the political system with more details. The current state of development of political parties in establishing a parity of interaction with public authorities to implement public policy is investigated. The determining the place and role of political parties in Ukraine is analyzed.
Keywords: Political parties are considered as institutions of political system; various social and political forces are trying to manipulate them. Political parties serve as the subjects of politics and take an active part in the formation and implementation of state policy. In the framework of these issues we consider the level of trust to institutions of the political system with more details. The current state of development of political parties in establishing a parity of interaction with public authorities to implement public policy is investigated. The determining the place and role of political parties in Ukraine is analyzed.

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE MODERN TEACHER

Ołena Krawczenko-Dzondza

Dr., doc.
Drohobyczski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franka (m. Drohobycz, Ukraina)

Anotation. The article analyzes the content, structure and components of the communicative competence of the modern teacher. Actuality and necessity of application of the competence approach in the training system, the principles of formation of communicative competence of teachers in modern higher education are identified.
Keywords: The article analyzes the content, structure and components of the communicative competence of the modern teacher. Actuality and necessity of application of the competence approach in the training system, the principles of formation of communicative competence of teachers in modern higher education are identified.

CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE FRAMEWORK FOR ENSURING SECURITY IN THE PENAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

I. Kolb

prokurator wydziału kontroli przestrzegani prawa w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w postępowaniu karnym a także przy wykonywaniu innych środków o charakterze przymusowym, związanych z ograniczeniem wolności osobistej obywateli
Prokuratury Obwodu Kijowskiego, doktor nauk prawnych, (m. Kijów, Ukraina)

Anotation. In the article the analysis of norms of the current criminal-Executive legislation of Ukraine related to ensuring of safe conditions of execution and serving of sentences of deprivation of liberty, as well as implementation of legal framework in this field the content of the criminological and penal policies, we have also defined their relationship, interdependence, interdependence and interaction.
Keywords: In the article the analysis of norms of the current criminal-Executive legislation of Ukraine related to ensuring of safe conditions of execution and serving of sentences of deprivation of liberty, as well as implementation of legal framework in this field the content of the criminological and penal policies, we have also defined their relationship, interdependence, interdependence and interaction.

ON SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF UKRAINE THE TASK TO PREVENT CRIMES

Oleksandr Kolb, Serhii Kolb

Oleksandr Kolb profesor katedry Kryminologii oraz Prawa Karnego Wykonawczego Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, (m.Kijów, Ukraina)
Serhii Kolb kierownik Wydziału Prawnego Łuckiej Połączonej Państwowej Inspekcji Podatkowej Głównego Urzędu Państwowej Służby Fiskalnej Obwodu Wołyńskiego doktor nauk prawnych, (m. Łuck, Ukraina)

Anotation. The article is about one of the key programmes in the current criminal procedural legislation of Ukraine related to the display at the legislative level to prevent crimes that are defined, in particular, the law on criminal liability. This problem, as practice shows, the main factor contributing to the occurrence of repeated and recurrent crimes, since criminal proceedings none of the subjects of procedural activities is not obliged to reveal the reasons and conditions of committing socially dangerous acts.
Keywords: The article is about one of the key programmes in the current criminal procedural legislation of Ukraine related to the display at the legislative level to prevent crimes that are defined, in particular, the law on criminal liability. This problem, as practice shows, the main factor contributing to the occurrence of repeated and recurrent crimes, since criminal proceedings none of the subjects of procedural activities is not obliged to reveal the reasons and conditions of committing socially dangerous acts.

INTERNATIONALIZATION OF EDUCATIONAL SPACE

M. Kostecka

Drohobyczski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franka (m. Drohobycz, Ukraina)

Anotation. The basic stages of internationalization are distinguished in the article. Internationalization is shown at the level of separate universities. The problems of higher education are analysed. The major stimulus of internationalization of the programs of studies is все greater influence of international professional associations. Hasty growth of the international trading in professional services induced the representatives of many professions to organize the activity at an international level. These professional associations in earnest embarked on the decision of such questions, as a quality guarantee, minimum standard requirements, criteria of professionalism, accreditation and others like that. Architects, psychologists, accountants and representatives of many professions, try to work out international standards which would result in greater co-ordination of curricula and criteria of quality.
Keywords: The basic stages of internationalization are distinguished in the article. Internationalization is shown at the level of separate universities. The problems of higher education are analysed. The major stimulus of internationalization of the programs of studies is все greater influence of international professional associations. Hasty growth of the international trading in professional services induced the representatives of many professions to organize the activity at an international level. These professional associations in earnest embarked on the decision of such questions, as a quality guarantee, minimum standard requirements, criteria of professionalism, accreditation and others like that. Architects, psychologists, accountants and representatives of many professions, try to work out international standards which would result in greater co-ordination of curricula and criteria of quality.

GENESA OF NATIONAL STYLE OF UKRAINIAN CLASSIC MUSIC

Petro Krul

doktor habilitowany sztuki, profesor, akademik Narodowej Akademii Nauk Wyższego Kształcenia Ukrainy kierownik
Katedry Sztuk Wykonawczych
Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanika (m. Iwano - Frankowsk, Ukraina)

Anotation. This article reveals the historical and ethnic-folk sources of Ukrainian national style of classical music. It's revealed that the role of tools in the history of Ukrainian classical music is pretty significant. We proved that composers, performers, teachers, instrumental artists for centuries have declined the art of the game, encouraging its evolutionary development. Over time solo, chamber, orchestral works have become more complex artistic tasks before performers. Each nation brings to the ethnic and cultural development of the individual . For example, romanticism is not only for aesthetic reasons but also national character. Thus, there is a national identity, a shared historical context , artistic patterns, both universal and national. Part of Ukrainian culture to artistic creation is explained by two methodological principles : the principle of continuity in the history of the Ukrainian people, according to which the consideration of the Genesis of the life of the nation in historical perspective should be considered in the context of the early stages, as the connectedness and continuity of life of the people is not interrupted . The second provision states that there is only one national historic backbone of Ukrainian culture it is of endogenic nature and it feeds on exogenous experience. Thus, the history of Ukrainian culture is not a set of disparate facts , names, terms, and holistic socio-cultural processes, it is an integrated process.
Keywords: This article reveals the historical and ethnic-folk sources of Ukrainian national style of classical music. It's revealed that the role of tools in the history of Ukrainian classical music is pretty significant. We proved that composers, performers, teachers, instrumental artists for centuries have declined the art of the game, encouraging its evolutionary development. Over time solo, chamber, orchestral works have become more complex artistic tasks before performers. Each nation brings to the ethnic and cultural development of the individual . For example, romanticism is not only for aesthetic reasons but also national character. Thus, there is a national identity, a shared historical context , artistic patterns, both universal and national. Part of Ukrainian culture to artistic creation is explained by two methodological principles : the principle of continuity in the history of the Ukrainian people, according to which the consideration of the Genesis of the life of the nation in historical perspective should be considered in the context of the early stages, as the connectedness and continuity of life of the people is not interrupted . The second provision states that there is only one national historic backbone of Ukrainian culture it is of endogenic nature and it feeds on exogenous experience. Thus, the history of Ukrainian culture is not a set of disparate facts , names, terms, and holistic socio-cultural processes, it is an integrated process.

SOME SUBSTANTIAL ELEMENTS OF THE SAFETY ACTIVITIES OF THE STAFF OF THE STATE CRIMINAL-EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE

Likhovyckyi Yaroslav

docent
Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa
Użhorodskiego Uniwersytetu Narodowego doktor nauk prawnych, (m.Użhorod, Ukraina)

Anotation. The article analyzed the legal acts and practice of their application in the activities of the personnel of bodies and establishments of execution of punishments associated with Sapone of crimes and offences by convicts. Identified problem and malwareremoval questions on the designated topics of study and develop scientifically sound solutions to them in fact.
Keywords: The article analyzed the legal acts and practice of their application in the activities of the personnel of bodies and establishments of execution of punishments associated with Sapone of crimes and offences by convicts. Identified problem and malwareremoval questions on the designated topics of study and develop scientifically sound solutions to them in fact.

THE IMAGE OF SCREAM IN BORYSLAV SHORT STORIES BY IVAN FRANKO

Iryna Lys

doktorant
Katedry Ukraińskiej Literatury Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka; wykładowca Katedry Językoznawstwa
Iwano - Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego (m.Iwano - Frankowsk, Ukraina)

Anotation. In the article it is researched a phenomenon of scream as a key element of expressionistic poetics. On the material of Boryslav short stories by Ivan Franko it is demonstrated the role of scream in expressing pain, suffering, despair and loneliness of a person. At the same time it is singled out the following functional types: scream-warning, scream- catharsis, scream-phobia, scream-pain. By the analysis of Ivan Franko‘s works in the context of expressionism aesthetics it is proved not only the presence of the elements of this modernist branch in the writer‘s works, but also his involvement in the confirmation of his doctrine on Ukrainian national grounds.
Keywords: In the article it is researched a phenomenon of scream as a key element of expressionistic poetics. On the material of Boryslav short stories by Ivan Franko it is demonstrated the role of scream in expressing pain, suffering, despair and loneliness of a person. At the same time it is singled out the following functional types: scream-warning, scream- catharsis, scream-phobia, scream-pain. By the analysis of Ivan Franko‘s works in the context of expressionism aesthetics it is proved not only the presence of the elements of this modernist branch in the writer‘s works, but also his involvement in the confirmation of his doctrine on Ukrainian national grounds.

ON CERTAIN LEGAL PROBLEMS OF PREVENTION IN BODIES AND INSTITUTIONS OF EXECUTION OF PUNISHMENTS OF UKRAINE

Yurij Novosad

kierownik
Urzędu Nadzoru w Postępowaniu Karnym Prokuratury
Obwodu Wołyńskiego, doktor nauk prawnych, (m.Łuck, Ukraina

Anotation. The article is about some problems of legal character affecting the level and efficiency of the personnel of bodies and establishments of execution of punishments on the prevention of new crimes by convicts, and developed scientifically grounded measures on improvement of legal mechanism on these issues.
Keywords: The article is about some problems of legal character affecting the level and efficiency of the personnel of bodies and establishments of execution of punishments on the prevention of new crimes by convicts, and developed scientifically grounded measures on improvement of legal mechanism on these issues.

FEATURES OF YOUTH LEISURE ORGANIZATION

Viktoria Petruk

docent
Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Pedagogiki Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki doktor nauk pedagogicznych, docent (m. Łuck, Ukraina)

Anotation. For young people (youth) value-oriented activity of their consciousness, search for the meaning of life, self-identification of all or at least the main moral, aesthetic, political ideals are in the first place. Being on the threshold of social maturity, youth is characterized by the search and choice of goals, life perspectives and ways and means of their realization. There continues to rise the role of out of family communication, mass-media as important sources of knowledge, values, ethics, goals and behaviour. Belonging to a wider range of ethnic and cultural values leads to the appearance of new needs, value orientations and directions associated with general social conditions. The distinctive quality of cultural youth leisure is emotional colouring, the existence of bringing into each possibility the opportunity to do favourite things, meet interesting people, visit places significant for them, be the participants of important events. Youth leisure lays in young man/woman such habits and skills which will later fully define his/her attitude to free time. Just at this stage of a person‘s life the individual style of leisure and rest is produced, the first experience of organizing the free time is gained, the commitment to this or that occupation appears . In the early years there determines the principle of organizing and spending free time - creative or vice versa. One person will be enticed by journeys, the other – by fishing, the third – by invention, the fourth – by various entertainment.
Keywords: For young people (youth) value-oriented activity of their consciousness, search for the meaning of life, self-identification of all or at least the main moral, aesthetic, political ideals are in the first place. Being on the threshold of social maturity, youth is characterized by the search and choice of goals, life perspectives and ways and means of their realization. There continues to rise the role of out of family communication, mass-media as important sources of knowledge, values, ethics, goals and behaviour. Belonging to a wider range of ethnic and cultural values leads to the appearance of new needs, value orientations and directions associated with general social conditions. The distinctive quality of cultural youth leisure is emotional colouring, the existence of bringing into each possibility the opportunity to do favourite things, meet interesting people, visit places significant for them, be the participants of important events. Youth leisure lays in young man/woman such habits and skills which will later fully define his/her attitude to free time. Just at this stage of a person‘s life the individual style of leisure and rest is produced, the first experience of organizing the free time is gained, the commitment to this or that occupation appears . In the early years there determines the principle of organizing and spending free time - creative or vice versa. One person will be enticed by journeys, the other – by fishing, the third – by invention, the fourth – by various entertainment.

CONCEPT AND CONTENT OF PRISONERS' RIGHTS TO EDUCATION

Oksana Shevchenko

doktorant
Katedry Prawa i Procesu Cywilnego
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki ( m.Łuck, Ukraina)

Anotation. The provisions of the article, the author reveals the concept of education in its historical perspective and analyzes the legislative embodiment of this concept. The concept of "education of prisoners", which currently is not defined in any legal act in Ukraine. Analyzed the rights and obligations sentenced to imprisonment in the realization of their right to education.
Keywords: The provisions of the article, the author reveals the concept of education in its historical perspective and analyzes the legislative embodiment of this concept. The concept of "education of prisoners", which currently is not defined in any legal act in Ukraine. Analyzed the rights and obligations sentenced to imprisonment in the realization of their right to education.

VISUAL MODELING IN THE PROCESS OF THE VOICE DEVELOPMENT OF PEDOGOGICAL UNIVERSITIES STUDENTS

SIa TsZIN

National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraina
slatszin@gmail.com

Anotation. The article reveals the content of visual modeling as means of development of the singing voice of pedagogical universities students within the teacher-student communication through which the purposeful activation of the necessary parts of the phonation apparatus could be achieved through visual means. Adjusts the process of sound formation which leads to the improvement of the student's artistic and technical skills.
Keywords: The article reveals the content of visual modeling as means of development of the singing voice of pedagogical universities students within the teacher-student communication through which the purposeful activation of the necessary parts of the phonation apparatus could be achieved through visual means. Adjusts the process of sound formation which leads to the improvement of the student's artistic and technical skills.

SPECIFICS OF PHOTO AND VIDEO IN A REVIEW SCENE OF TRAFFIC ACCIDENT

Taras Shevchenko

doktorant
Katedry Prawa Kryminalnego i Procesu
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki (m. Łuck, Ukraina)

Anotation. The provisions of the article, the author reveals the concept of forensic photography, the basic requirements and features for the photo and video shooting during the inspection of the scene. Based analyzed of the current Criminal Procedure Code of Ukraine covers basic procedural requirements for the application of the protocol inspection of the scene as illustrative (photo) table and video.
Keywords: The provisions of the article, the author reveals the concept of forensic photography, the basic requirements and features for the photo and video shooting during the inspection of the scene. Based analyzed of the current Criminal Procedure Code of Ukraine covers basic procedural requirements for the application of the protocol inspection of the scene as illustrative (photo) table and video.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN STUDIES OF MARKETING: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT

IwanVasyłykiw

Drohobyczski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franka (m. Drohobycz, Ukraina)

Anotation. The article investigates the psychological and pedagogical aspects of computer technology in the system of continuing education, including the study of marketing. The necessity of the use of information and communication technologies through the development of scientific and technological progress.
Keywords: The article investigates the psychological and pedagogical aspects of computer technology in the system of continuing education, including the study of marketing. The necessity of the use of information and communication technologies through the development of scientific and technological progress.

IN THE ARTICLE THE FEATURES DETECTING CRIMINAL OFF ENSES RELATED TO THE ACTIVITIES OF «CONVERSION CENTERS»

Olena Vorobei

zdobywca tytułu naukowego doktora
Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych (m. Kijów, Ukraina)

Anotation. The article reveals the peculiarities of detection of criminal offences related to activity of "conversion centers". The author outlines the main features, firstly the fictitious nature of the enterprise on the basis of which revealed criminal offences related to the activities of "conversion centers", and secondly the illegal cashing of funds. Proposed the creation of a system of complex analysis of forensically relevant information to identify these criminal offenses.
Keywords: The article reveals the peculiarities of detection of criminal offences related to activity of "conversion centers". The author outlines the main features, firstly the fictitious nature of the enterprise on the basis of which revealed criminal offences related to the activities of "conversion centers", and secondly the illegal cashing of funds. Proposed the creation of a system of complex analysis of forensically relevant information to identify these criminal offenses.

NEW DIRECTIONS FOR RESEARCH IN PRAGMATICS AND MODULARITY

Deirdre Wilson

University College London (m. Londyn, Wielka Brytania)

Anotation. This paper considers the relation between the pragmatic abilities used to interpret communicative behaviour and more general mind-reading abilities used to interpret ordinary actions. According to the classical Fodorian view (Fodor 1983), pragmatics and mindreading are central cognitive systems which are used to attribute mental states to others on the basis of general-purpose reasoning abilities. I will outline an alternative, relevance theoretic account on which mind-reading is a dedicated inferential module, and pragmatics is a sub-module of the mind-reading module, with its own special-purpose principles and mechanisms.

LEGAL PROCEEDINGS IN RELATION TO NATIONAL MINORITIES OF STANYSLAVIV REGION IN THE TWENTY YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY

Roman Zvarych

doktorant
Państwowego Wyższego zakładu Naukowego "Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka" (m.Iwano - Frankowsk, Ukraina)

Anotation. The given article considers the features of the legal proceedings in relation to national minorities in Stanyslaviv province in the government politics of the Second Polish Republic in the 1920s. The main attention is paid to the action of Stanyslaviv District Court and Kolomyia District Court and their place in judiciary system of interwar Poland. Some aspects of judicial and police repression on the lands of Stanyslaviv province are indicated. The information from the documents of the State Archives of Ivano-Frankivsk Oblast representing the activities of the courts in Eastern Galicia in the composition of the Second Polish Republic is used. It is emphasized, that in the modern conditions of the social integration it is advisable to analyze, research and use the experience of Poland for the development of a highly democratic state taking into consideration historical, ethnic, cultural and others features of the Ukrainian nation.
Keywords: The given article considers the features of the legal proceedings in relation to national minorities in Stanyslaviv province in the government politics of the Second Polish Republic in the 1920s. The main attention is paid to the action of Stanyslaviv District Court and Kolomyia District Court and their place in judiciary system of interwar Poland. Some aspects of judicial and police repression on the lands of Stanyslaviv province are indicated. The information from the documents of the State Archives of Ivano-Frankivsk Oblast representing the activities of the courts in Eastern Galicia in the composition of the Second Polish Republic is used. It is emphasized, that in the modern conditions of the social integration it is advisable to analyze, research and use the experience of Poland for the development of a highly democratic state taking into consideration historical, ethnic, cultural and others features of the Ukrainian nation.